Наредба Н-18 с последните изменения и допълнения 2020 г. може да изтеглите от ТУК.

НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Обн. – ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; доп., бр. 7 от 23.01.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 79 от 02.10.2007 г.; изм и доп., бр. 77 от 29.09.2009 г., в сила от 29.09.2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; изм. и доп., бр. 64 от 19.08.2011 г., в сила от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2012 г., в сила от от 24.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 27 от 03.04.2012 г., в сила от от 03.04.2012 г.; изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; доп., бр. 78 от 12.10.2012 г., в сила от 12.10.2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; изм. и доп., бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.; изм., бр. 93 от 25.10.2013 г., с Решение № 5079 на ВАС от 10.04.2013 г. по адм. д. № 9787/2012 г.; изм. и доп., бр. 111 от 27.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 44 от 16.06.2015 г.; изм. и доп., бр. 49 от 30.06.2015 г.; доп., бр. 54 от 17.07.2015 г.; изм., бр. 66 от 28.08.2015 г., в сила от 28.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 27.10.2015 г. с Решение № 6046 от 26.05.2015 г. на ВАС по а. д. № 5547/2012 г. и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, в сила от 27.10.2015 г.; доп., бр. 84 от 30.10.2015 г., в сила от 30.10.2015 г.; изм. и доп., бр. 44 от 02.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г.

Издадена от министъра на финансите

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; доп., бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; изм. изцяло, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) С тази наредба се определят:

1. условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД);

2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на ФУ и ИАСУТД, техническите и функционалните изисквания към тях;

3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите;

4. издаването на фискални касови бележки от ФУ и касови бележки от ИАСУТД и задължителните реквизити, които трябва да съдържат;

5. видът на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им.

(2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; доп., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.; изм., бр. 93 от 2013 г., с Решение № 5079 на ВАС от 10.04.2013 г. по адм. д. № 9787/2012 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) За целите на тази наредба „фискално устройство“, „търговски обект“, „интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност“, „петролна база“, „краен потребител“, „краен разпространител“, „фискална касова бележка (фискален бон)“ и „касова бележка (системен бон)“ са тези по § 1, т. 40, 41, 67, 68, 69 и 70 от допълнителната разпоредба и чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

(2) Видове фискални устройства:

1. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);

2. фискални принтери (ФПр);

3. (изм. – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите;

4. (нова – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; обявена за нищожна, бр. 93 от 2013 г., с Решение № 5079 на ВАС от 10.04.2013 г. по адм. д. № 9787/2012 г.)

5. (нова – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС).

Чл. 3. (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; доп., бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.; доп., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.; изм., бр. 93 от 2013 г., с Решение № 5079 на ВАС от 10.04.2013 г. по адм. д. № 9787/2012 г.; доп., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.; доп., бр. 49 от 2015 г.; доп., бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.; изм., бр. 76 от 2017 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. изцяло, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; доп., бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. изцяло, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; доп., бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.

(3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; изм., бр. 76 от 2017 г.) Всяко лице по ал. 2 е длъжно да предава на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива. За тази цел като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП и подлежи на метрологичен контрол.

(4) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; предишна ал. 3, изм. изцяло, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; доп., бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.; доп., бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Не е задължително използването на ЕСФП при продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове или при продажби на керосин, предназначен за зареждане на граждански въздухоплавателни средства чрез летищен оператор или оператор по наземно обслужване когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; обявена за нищожна, бр. 93 от 2013 г., с Решение № 5079 на ВАС от 10.04.2013 г. по адм. д. № 9787/2012 г.)

(6) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; доп., бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; обявена за нищожна, бр. 93 от 2013 г., с Решение № 5079 на ВАС от 10.04.2013 г. по адм. д. № 9787/2012 г.)

(7) (Нова – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Регистриране на зареждане чрез ЕСФП от лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС се приключва с вид плащане „резерв 2″ – „вътрешно потребление“.

(8) (Нова – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги с развлекателен характер или стоки чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез ФУВАС, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ.

(9) (Нова – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги чрез автомат на самообслужване, с изключение на услугите с развлекателен характер, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което се вгражда в автомата, и се издава фискална касова бележка на хартиен носител.

(10) (Нова – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги с развлекателен характер чрез автомат на самообслужване, без електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което не се вгражда в автомата на самообслужване.

(11) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да подава данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива по реда на глава девета „б“.

(12) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2015 г.) Лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.

(13) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2015 г.; доп., бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) Алинея 12 не се прилага от лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от съд/съдове с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра. Алинея 12 не се прилага от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.

(14) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2015 г.) Лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.

Чл. 4. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; доп., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.; изм., бр. 44 от 2015 г.; доп., бр. 54 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:

1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;

2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;

3. (изм. изцяло – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм., бр. 44 от 2015 г.; доп., бр. 54 от 2015 г.) продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети за превоз на пътници, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл. 3;

4. продажби на самолетни билети;

5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

6. дейност на наемодатели-физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;

7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии-пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;

8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;

9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;

10. (нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.

Чл. 5. (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; доп., бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.; доп., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не са задължени да издават фискални касови бележки от ФУ или касови бележки от ИАСУТД:

1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

2. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; доп., бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) банките, когато извършват банкови или валутни сделки; доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин,пенсионноосигурителните дружества, когато извършват услуга по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лице по чл. 3 може да регистрира и отчита извършваните от него продажби с ИАСУТД при условията и по реда на глава осма.

Чл. 7. (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращи ФУ/ИАСУТД, освен в случаите, посочени в тази наредба.

(3) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска работа с ФУ/ИАСУТД от лицата по чл. 3 без изградена дистанционна връзка с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.

Цялата Наредба Н-18 с последните изменения и допълнения 2020 г. може да изтеглите от ТУК.