Microinvest Делта Pro вер. 1.01.065 от 28.01.2020г.

• Добавен е печат на Протокол по чл. 117 от ЗДДС при самоначисляване на ДДС за доставки по чл. 163а от ЗДДС, след запис на функция Протоколи по ЗДДС др., секция Бързи команди в Помощен панел;
• Добавена е възможност за корекция на съдържанието в поле Основание в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. за доставка по чл.163а от ЗДДС;
• Добавена е нова настройка Параграф в прозорец Контиране в меню Други→Настройки→Основни настройки. Настройката ще бъде автоматично включена при избран тип сметкоплан Бюджетен сметкоплан, меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Индивидуален сметкоплан;
• Добавено е ново поле в прозореца за контиране Параграф. Полето се визуализира при активна настройка Параграф в прозорец Контиране, меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавен е Параграф в поле за избор „Редакция на“ в модул Основания и забележки, меню Редакция→Администриране. Новата опция ще бъде извеждана при активна настройка Параграф в прозорец Контиране в меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавена е нова колона Параграф в справка Хронологичен регистър (експорт в MS Excel);
• Направена е цялостна оптимизация в модул Дълготрайни активи, функция Отписване на актив с операция, Подобрение на ДА и Промяна на дълготраен актив по МСС, и Справки за ДА:
• Модул Дълготрайни активи, меню Операции, при създаване и редакция на актив – добавени са нови полета и са преименувани стари:
• Отчетна стойност – ново поле;
• Неамортизируема стойност – ново поле;
• Амортизируема стойност – редактирано наименование на старо поле Отчетна стойност.
• Функция Отписване на актив – оптимизация при отписване на актив с операция;
• Подобрение на ДА – промяна в логика за извеждане на стойност в поле Отчетна стойност;
• Промяна на дълготраен актив по МСС – промяна в логика за извеждане на стойност в поле Отчетна стойност;
• Меню Справки→Дълготрайни активи:
• Инвентарна книга – промяна в логиката за извеждане на стойност в колона Отчетна стойност;
• Амортизационен план (САП и ДАП) – промяна в наименование на колона Първоначална стойност, ново име Амортизируема стойност. При експорт на справката в MS Excel са добавени нови колони: Отчетна стойност, Неамортизируема стойност и Балансова стойност –показва резултата от Отчетна стойност – Начислени амортизации към дата;
• Активи по категории – активи с избрана категория Земи, гори са изключени от справката.
• Направена е визуална оптимизация във VIES – Декларация, А. Данни за регистрираното лице, Идентификационен номер по ДДС;
• Направена е оптимизация в закръгленията на стойност в клетка 50 – ДДС за внасяне, при наличие на стойност в клетка 33 – Коефициент по чл.73, ал. 5 от ЗДДС от Справка – Декларация по ЗДДС в експортен файл DEKL.TXT по формат на НАП;
• Направена е оптимизация във формула за отчитане на оборота за регистрация на нерегистрирани по ЗДДС фирми. Стойността на оборота се извежда в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Основни данни без отметка на следните опции:
• Фирмата е регистрирана по ЗДДС;
• Фирмата не подлежи на регистрация по ЗДДС.
• Направена е оптимизация в справка Активи по категория, меню Справки→Дълготрайни активи. Активи с избрана категория Земи, гори са изключени от справката;
• Добавена е проверка за наличие на подсметки към посочените в Дебит и Кредит сметки в модул Разсрочване на приходи и разходи;
• Добавена е проверка за наличие на подсметки към посочените сметки в модул Дълготрайни активи за следните полета:
• поле Сметка актив;
• поле Амортизация в сметка;
• поле Разход за амортизация в сметка.
• Направена е оптимизация във визуализация на сметки в списъка за избор от Индивидуален сметкоплан. Ако към определена синтетична сметка са създадени аналитични подсметки, на които е включена отметка Сметката не се използва основната, тя няма да бъде извеждана при избор;
• Направена е оптимизация при запис на операция по ДДС в експортен файл тип *.xml за документ Протокол по ЗДДС , Доставка по чл. 163а от ЗДДС;
• Направена е оптимизация във формули на Отчет за собствения капитал (ОСК), меню Редакция→Администриране→Редакция на отчети баланс, редове:
• Ред 5. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.;
• Ред 9. Последващи оценки на активи и пасиви.

=====

Microinvest Делта Pro вер. 1.01.064 от 17.06.2019г.

Във връзка с публикувани изменения в ЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г. и ППЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.3 от 08 Януари 2019г. относно внос по Приложение №3 от ЗДДС в сила от 01.07.2019г. в Microinvest Делта Pro са извършени ключови промени в модул Контиране, Протоколи по ЗДДС и др., бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС.

• Направена е актуализация на бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС в сила от 01.07.2019г., във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ бр.3 от 08.01.2019г.;
• Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на Доставка по чл. 167а от ЗДДС: при избор в прозорец Контиране на документ Митническа декларация(МД), тип на сделка – неопределена и Партньор, в панел Бързи команди се активира опция Протоколи по ЗДДС и др. Функцията позволява автоматично отразяване на документ МД и Протокол по ЗДДС в Справка-декларация и Дневници по ЗДДС, съгласно нормативната уредба;
• Направена е промяна в логика за извеждане на поле Партньор в прозорец Контиране при избран документ Митническа Декларация (МД). Задължителни реквизити : тип на документа, псоочена сметка в Дт и Кт с категория Разчети с митници (сметка 457);
• Напарвена е оптимизация в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. в следните направления:
• Добавена е нова операция в поле Тип на операцията: Доставка по чл. 167а от ЗДДС;
• Добавен е нов вид стока в поле Вид на стоката: Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС;
• Добавено е ново поле Основание – автоматично попълнено, спрямо посоченият тип операция и документ Протокол по ЗДДС в прозореца. Полето е отключено за редакция. Намира отражение в колона 8 – Вид на стоката/услугата в ДДС Дневниците и печат на Протокол по ЗДДС при ВОП и Услуги от ЕО.
• Добавено е ново поле Описание на доставката – намира отражение при печат на Протокол по ЗДДС , реализиран за ВОП и Услуга от ЕО. При въведено съдържание в полето при печат стандартното Към фактура №0000000000 ще бъде автоматично презаместено;
• Добавена е цветова индикация на поле ДДС стойност и съобщение/подказка при различна стойност на ДДС от 20%, след промяна на данъчната основа в модул Контиране;
• Добавена е възможност за преизчисляване на сума в поле ДДС стойност с клавиш F8 след промяна на данъчната основа в модул Контиране;
• Добавено е съобщение при запис на данните в прозореца при липсващо съдържание в поле Основание. с
• Направена е промяна в съдържанието на извежданото съобщение при редакция на контиране, към което е изпозлвана функция Протоколи по ЗДДС и др. , спрямо типа операция: ВОП, Услуга от ЕО, Туристическа услуга/Стоки втора употреба, Доставка по чл. 163а от ЗДДС, Доставка по чл. 167а от ЗДДС ;
• Направена е оптимизация в справка Оборотна ведомост, тип Материална, меню Справки в следните насоки:
• Преподреждане на колоните;
• Добавена е нова колона Eд.цена в Начално салдо, Oборот и Крайно салдо при експорт на справката в MS Excel;
• Направена е оптимизация при Импорт на данни от MS Excel, меню Операции→Импорт на данни→Импорт на данни:
• При импорт на партньори с ДДС номер, автоматично отбелязване на отметка Партньорът е регистриран по ЗДДС в секция Основни данни за фирмата, меню Редакция→Партньори;
• Добавени са две нови колони в модела за импорт model.xls, sheet Операции и sheet Настройка операции: ЕИК и ДДС номер;
• Добавени са две нови опции при импорт на операции – ЕИК и ДДС номер;
• Добавен е нов тип документ Командировъчeн докумен (Кмд.Док), меню Други→Настройки→Документи→секция Списък с документи.;
• Добавена е възможност за извеждане на поле Партньор в модул Контиране при избран тип документ Протокол по ЗДДС и сметка за ДДС в Дт или Кт;
• Добавени са Общ брой и Обща Отчетна стойност на Дълготрайните активи, меню Операции→Дълготрайните активи.

Microinvest Делта Pro вер. 1.01.063 от 19.02.2019г.

• Направена е актуализация в Отчети и Баланс по НСИ, в съответствие с публикувана промяна на формулярите в ДВ бр.5 от 15.01.2019г.;
• Добавени са съкратен Баланс и ОПР за микропредприятия на английски език, меню Справки→Отчети и баланс;
• Направена е промяна в наименование при избор на тип справка в Амортизационен план → тип Преоценка по МСС, меню Справки → Дълготрайни активи;
• Добавено е предупредително съобщение при осчетоводяване на документ: Кредитно известие (КИ) и Кредитно известие-Касова отчетност с положителни стойности в следните модули:
• меню Операции→ Контиране;
• меню Операции→ Бързо контиране;
• секция Съобщения в Помощен панел.
• Направена е оптимизация в модул Промяна на дълготраен актив по МСС→ таб Преоценка по МСС, във връзка със Земи, гори;
• Направена е оптимизация в справка Инвентарна книга, меню Справки→ Инвентарна книга в следните направления:
• извеждане на активи в справката спрямо дата на придобиване;
• при експорт в MS Excel в колона Дата на отписване – изключване на напълно амортизирани, но неотписани активи;
• Реализирано е автоматично прехвърляне на съдържанието на полета Основание и Забележка при използване на функция Автоматично приключване на сметки, при включена активна секция Приключване на сметки от гр.60, меню Други→ Настройки→ Основни;
• Направена е оптимизация в модул Начални салда, извеждане на детайлни данни за салда по документи на валутен партньор – левова равнстойност, без валута, вследствие на извършена преоценка, меню Операции→ Сметкоплан и начални салда→ Индивидуален сметкоплан;
• Направена е оптимизация в търсене по сума в поле Филтър в модул Редакция на контиране→ меню Редакция;
• Направена е оптимизация при запис на архив на база данни на защитен облачен сървър, меню файл→ Архивиране на фирма.

=====

Microinvest Делта Pro вер. 1.01.062 от 08.01.2019г.

• Добавена е нова web услуга за извличане на валутен фиксинг. Сървисът осъществява връзка с Българска Народна Банка (БНБ);
• Добавена е възможност за печат на справка Разплащания в модул Изтриване на връзки, меню Операции→Разплащания→бутон Изтриване на връзки→функция Печат в секция Бързи команди на помощен панел. Изведеният документ за печат съдържа информация за документите за задължения/вземания и свързаните към тях документи за плащания;
• Направена е оптимизация в модул Разплащания, меню Операции. При избрана сметка с категория Подотчетни лица в поле Дебит/Кредит автоматично ще бъде изведен документ за плащане РКО/ПКО в поле Платежен доумент;
• Добавен е нов модул Държави в меню Редакция;
• Напарвена е оптимизация в модул Партньори, меню Редакция в следните направления:
• Промяна в наименование на таб Данни на английски език, нов Данни на чужд език в секция Адреси;
• Добавено е ново поле Държава в Данни за партньора, меню Редакция→Партньори→Адреси, с включена номенклатура за избор в таб Данни на български език. В таб Данни на чужд език полето се попълва автоматично при въведено име в поле Име на чудж език в модул Държави, меню Редакция;
• Добавена е настройка Партньора не се използва.
• Добавена е нова опция с чекбокс Фирмата не подлежи на регистарция по ЗДДС в Основни даннн на фирмата, меню Редакция→Администриране→Моята фирма;
• Добавено е ново поле Държава в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Адреси, с включена номенклатура за избор в таб Данни на български език. В таб Данни на чужд език полето се попълва автоматично при въведено име в поле Име на чудж език в модул Държави, меню Редакция;
• Добавен е нов бутон Главна книга в лентата с бързи бутони в програмата;
• Включена е проверка за дължина на номер на документ в модул Контиране, спрямо заложеният разряд в меню Други→Настройки→Номерация на документи. При превишаване на заложеният разряд се извежда съобщение в секция Помощен панел;
• Добавена е нова опция за избор с чекбокс Без нулеви салда в справка Инвентаризационен опис, Стоково-материални запаси;
• Направена е оптимизация в съдържанието на полета Основания и Забележка. Заложен е алгоритъм за автоматично изтриване на повтарящи се наименования;
• Добавена е проверка за несъществуващ файл при импорт на данни от MS Excel, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от Excel;
• Направена е оптимизация при архивиране и възстановяване на фирма, в чието име присъстват специфични символи, наприм. тире „-“;
• Добавено е съобщение за успешно приключване на операцията за импорт на данни от *. TXT файл, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от текстов файл;
• Напарвена е оптимизация в съдържанието на съобщение при запис на грешка при импорт на данни от *. XML файл, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от XML;
• Добавена е нова колона Втора забележка в следните справки:
• Аналитичен регистър;
• Хронологичен регистър→Експорт в МS Excel.
• Направена е оптимизация при експорт в MS Excel на справки Хронологичен регистър и Аналитичен регистър.При експорт на справките в MS Excel при наличие на повече от 65 000 реда, при достигане на максималния брой редове информацията ще бъде прехвърлена в следващ лист (sheet) на екселския файл.
• Добавен е допълнителен бутон Филтриране в модул Закриване на документи за автоматично обвързване на документите за задължения/вземания и документите за съществуващи плащания, меню Операции→Автоматични операции. Бутонът се визуализира при включена настройка Оптимизация за големи бази в меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавено е ново поле Втора забележка в секция Данни за редакция на контировки в меню Редакция→Администриране→Редакция на контировки;
• Направена е визуална оптимизация в модул Основни настройки, меню Други→Настройки;
• Направена е оптимизация в модул Дълготрайни активи в следните направления:
• Възможност за консервиране на ДА само от САП или ДАП;
• Оптимизация в начина на извеждане на стойности в подробен план на актива;
• Направена е оптимизация в справка Активи по категории при наличие на буквен символ в инвентарен номер на актив;
• Добавена е проверка за наличие на подсметки към посочената в поле Сметка за приход или Сметка за разход, при избор на функция Отписване на актив чрез Продажба и чрез Бракуване/Липси, меню Операции→Дълготрайни активи→секция Бързи команди на помощен панел→Отписване на ДА;
• Направена е оптимизация при попълване на стойности по клетки в Справка Декларация за ДДС при наличие на стойност в клетка 33 – Коеф.по кл.33;
• Направена е оптимизация в модул Стоково-материални запаси→Изписване в следните направления:
• Добавена е цветова индикация в поле До дата при избран отчетен период различен от текущата счетоводна година, визуализирана в системнта лента на програмата.;
• Добавено е съобщение със забранителен характер в секция Съобщения на Помощен панел.

=====

Версия 1.01.061 от 02.10.2018г.

• Добавен е нов модул Промяна на дълготраен актив по МСС в меню Операции→Дълготрайни активи;
Стартиране:
– чрез маркиране на актив от списъка с ДА, за който ще бъде извършвана промяна и избор с десен бутон на мишката;
– чрез маркиране на актив от списъка с ДА, за който ще бъде извършвана промяна и избор на функция от секция Бързи команди в Помощен панел;
Модулът предоставя възможност за автоматично извършване на преоценка или подобрение по Международните счетоводни стандарти:
• таб Преоценка по МСС:
Предоставя информация за месец, с последно начислена амортизация.
Преоценка на ДА ще бъде извършена от месеца, следващ пoсоченият в секцията.
Данни за въвеждане:
• Поле преоценъчна стойност – извежда остатъчната стойност на актива, на база, на която ще бъде извършена преоценката. Полето е отключено за корекция, като има функция и на калкулатор.
• поле Операция за преоценка – Без опeрaция или По цена на придобиване:
– Без опeрaция – не създава счетоводна операция;
– По цена на придобиване – създава счетоводна операция:
1. При обезценка на ДА (отрицателна преоценка) –
Дата на осчетоводяване и дата на документ – последно число на месеца на последните амортизации за актива.
Дт – сметка с категория Загуби/разходи/ от обезценка
Кт – посочената сметка в поле Сметка за преоценки
Сума– стойността на преоценка
2. При положителна преоценка – автоматично извършване на проверка за натрупана отрицателна преоценка за актива:
2.1. При наличие на натрупана отрицателна преоценка , стойността, на която е по-голяма от текущата , то:
Дт – вписаната сметка в полето Сметка за преоценки:
Кт – сметка с категория Приходи от възстановени загуби от обезценка
Сума – стойността на преоценката от текущата преоценка
2.2. При наличие на натрупана отрицателна преоценка , стойността, на която е по-малка от текущата , операция няма да бъде създадена.
2.3. При липса на натрупана отрицателна преоценка за актива операция няма да бъде създадена.
За т.2.2. и 2.3 ще бъде изведено съобщение със забранителен характер – Въведената стойност на преоценката на ДА превишава първоначалната му отчетна стойност.
• поле Сметка за преоценки – активно поле при избрана операция за преоценка По цена на придобиване, сметки с категория Загуби/разходи/ от обезценка и Приходи от възстановени загуби от обезценка;
Промени в картона на ДА след извършване на преоценка:
• Добавя стойността на преоценката в полето за текуща година;
• Преизчислява общата преоценка с натрупване до настоящият момент;
• Автоматично редактира амортизационният план на актива. Стойността на месечните амортизационни квоти до каря на остатъчният период се преизичсляват на база новата балансова стойност.
• Подобрение по МСС:
Предоставя информация за месец, с последно начислена амортизация. Подобрението на ДА ще бъде извършено от месеца, следващ пoсоченият в секцията
Данни за въвеждане:
• Поле стойност на подобрение – извежда първоначалната отчетна стойност на актива. Полето е отключено за корекция, където следва да бъде въведенa стойността на подобрението.
Промени в картона на ДА след извършване на преоценка:
• Добавя новата отчетна стойност – цена на придобиване + отразено подобрение;
• Автоматично редактира амортизационният план на актива. Стойността на месечните амортизационни квоти се преизчисляват на база новата балансова стойност, без да бъде променян полезният срок на годност.
• Добавена е нова справка Амортизационен план с преоценка в меню Справки→Дълготрайни активи→Амортизационен план→тип Преоценка;
Колона Балансова стойност в справката извежда стойност изчислена „=„ Отчетна стойност – Натрупана амортизация + Преоценка с натрупване ( при посочена дата на извеждане от употреба, стойността ще бъде 0);
• Добавени са нови категории на сметки за избор, меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Индивидуален сметкоплан→поле Категория на сметка:
– Категория Загуби/разходи/ от обезценка;
– Категория Приходи от възстановени загуби от обезценка;
• Направена е оптимизация в справка Счетоводен амортизационен план (САП) при избран филтър Местоположение, панел Параметри и обработка→секция Параметри;
• Направена е оптимизация в извеждане на стойност в колона Балансова стойност в справка Инвентарна книга в MS Excel, меню Справки→Дълготрайни активи. При наличие на отписан актив, визуализираната стойност ще бъде „0“.
• Направена е оптимизация в контрола за печат на Протокол по ЗДДС при осчетоводяване на доставка на стоки и услуги от стрaни членки от ЕО, функция Протоколи по ЗДДС и др., секция Бързи команди в Помощен панел. Съобщението за печат се извежда при избран тип на сделка Неопределена в прозорец Контиране и избран тип на операция – ВОП или Услуга от ЕО;
• Направена е оптимизация в справка Инвентаризационен опис, меню Справки→Стоково-материални запаси;
• Добавена е проверка за активен абонамент за актуализация на Microinvest Делта Pro, в съответствие с новата ценова политика и условия за поддръжка на ПП Microinvest от 01.07.2018г.

=====

Версия 1.01.060 от 23.05.2018 г.

Във връзка с изискванията, заложени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейският парламент в Microinvest Делта Pro е включен модул за проверка за съвместимост с GDPR и справка за извършени действия в базата данни.

• Добавен е нов модул Проверка за съответствие с GDPR в меню Други;
Модулът предоставя възможност за проверка за основни настройки в системата и базата данни за защитеност на ниво достъп от неупълномощени/вписани в системата и базата данни лица. Проверката е реализирана в следните направления:
• Потребители в базата данни на Microinvest Делта Pro – възможност за дефиниране на потребители с прилежащи пароли и права за извършване на определени действия в програмата, меню Редакция→ Администриране→Потребители.
* Детайлна информация за работа с модула може да бъде намерена в Ръководство за работа с продукта от бутона Документация;
• Създадени потребители – извършва се проверка за наличие на поне двама потребители, дефинирани с поне две имена;
• Надеждност на въведените пароли по потребители в базата данни: мин. шест на брой знака и изпълнени поне три от следните критерия: малка буква, главна буква, цифра, специален знак;
• Надеждност на въведените пароли по потребители в MS SQL Server – наличие на парола, отговаряща на изискванията за „сила“ на паролата на Microsoft;
• Потребители в операционната система: въведени поне двама различни потребители Администратор и други, с прилежащи надеждни пароли, определени права на достъп за извършване на конкретни действия в операционната система, както и наличие на активна анти-вирусна програма.
• Въведени са предупредителни съобщения в секция Съобщения на Помощен панел за надеждност при дефиниране на потребители и пароли в меню Редакция→ Администриране→Потребители.
• Добавена е нова справка Действия по потребители, меню Справки – предоставя информация за извършените действия: добавяне, изтриване, редактиране, експорт на ниво потребител в базата данни и вписване в системата.
• Добавени са позиции Управител и Главен счетоводител на последна страница на следните справки:
• Хронологичен регистър;
• Аналитиен регистър;
• Оборотна ведомост;
• Главна книга.

=====

Версия 1.01.059 / 19.04.2018г.
• Добавена е възможност за изготвяне на съкратени отчети – Баланс и ОПР в Excel за микропредприятия, спрямо изискванията на СС1 от НСФОМСП, меню Справки → Отчети и баланс → бутон Експорт на съкратени отчети. При експорт на отчетите може да се използва отметка В хиляди лева.
*Според чл. 29, ал. 4 от Закона за Счетоводството – годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите.
Микропредприятията са тези, които към 31 декември на отчетния период не надвишават най-малко два от следните показатели:
1. Балансова стойност на активите – 700 000 лв.
2. Нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.
3. Средна численост на персонала 10 души.
Срокът за публикуване на ГФО е 30.06 в годината следваща отчетния период!
• Направена е оптимизация при извеждане на адрес на фирмата – автоматично попълване на населено място – гр./с. в Баланс и Отчети, меню Справки → Отчети и баланс;
• Добавен е нов платежен документ – Нареждане за масово плащане, меню Операции → Платежни документи;
• Добавена е възможност за импорт на операции с потребителски създадени валути от *.xml файл;
• Направена е промяна в съдържанието на уведомително съобщение при импорт на операции от *.xml файл, съдържащ потребителски създадени валути, но липсващи в списъка в меню Редакция → Валути;
• Направена е оптимизация във формула при проверка на стойности за съответствие на ред Общи резерви по Баланс със същите в справка Отчет за собствения капитал, бутон Проверка на данните в меню Справки → Отчети и баланс;
• Направена е визуална оптимизация във формула на Отчет за собствения капитал, група от формули Други резерви, ред 11. Салдо към края на отчетни период, меню Редакция → Администриране → Редакция на отчети и баланс;
• Направена е оптимизация при извеждане на документи в модул Изтриване на връзки, спрямо посочени или липсващи параметри в секция Филтър, меню Операции → Разплащания → бутон Изтриване на връзки;
• Направена е оптимизация при изпълнение на справка Амортизационен план – счетоводен и данъчен, меню Справки → Дълготрайни активи. При посочена дата в поле Към дата, в справката не се визулизират активи с дата на въвеждане в експлоатация след посочената в полето.

=====

Версия 1.01.058 / 20.02.2018 г.
• Добавена е възможност за филтриране по повече от един партньор в следните справки:
• Аналитичен регистър;
• Хронологичен регистър;
• Оборотна ведомост, тип на справката Стандартна и По партньори;
• Задължения/вземания по партньори.
* Филтрирането се извършва, след като при отваряне на прозорец Партньори, с бутон F4 или с двукратен клик в полето за Партньор се маркират няколко контрагента.
• Добавена е нова функция за филтриране и обединяване при запис на всички документи за задължения и вземания от меню Операции→Автоматични операции →Закриване на документи, отговарящи на следните условия:
• В двете операции да има един и същ партньор;
• Партньорът да се намира в две противоположни посоки, спрямо дебит и кредит;
• Поле Втора забележка да съвпада и при двете операции.
• Добавени са нови настройки в меню Други →Настройки →Основни настройки:
• Изчисляване на текущо салдо в прозорец контиране – по подразбиране настройката е Активна;
*При активна настройка, при позициониране на курсора на ред в дебит или кредит от долната част на прозореца за Контиране, програмата изчислява текущо салдо за сметката/подсметката на реда спрямо датата на контиране. Ако има и партньор към сметката, салдото се изчислява и за партньора. При изключена отметка в прозорец Контиране програмата няма да изчислява текущото салдо.
• Оптимизация за големи бази – при активна настройка се извежда допълнителен бутон Филтриране в следните модули:
• Меню Операции → Редакция на контиране, секция Филтър. Списъкът с контировки се извежда след въвеждане на конкретни параметри в полета от секция Филтър и натискане на бутон Филтриране;
• Меню Редакция → Администриране → Редакция на контировки, секция Филтър. Списъкът с контировки се извежда след въвеждане на конкретни параметри в полета от секция Филтър и натискане на бутон Филтриране;
• Меню Операции → Разплащания, бутон Изтриване на връзки, секция Филтър. Списъкът с обвързаните документи се появява след натискане на бутон Филтриране.
• Добавена е възможност за импорт на Втора забележка при импорт на операции от MS Excel, меню Операции→Импорт на операции →Импорт от Excel;
• Направена е актуализация на файл/модел за импорт на данни от MS Excel в Microinvest Делта Pro – добавена е колона Втора забележка в sheet Операции;
• Добавена е разширена справка Задължения/вземания по партньори, ниво на справката Документ в MS Excel. При експорт в MS Excel се попълват три допълнителни колони:
• колона Контиране;
• колона Основание;
• колона Забележка.
• Добавено е предупредително съобщение при изтриване на сметка от меню Операции →Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан, за сметка, която участва в модул Разсрочване на приходи и разходи меню Операции → Разсрочване на приходи и разходи;
• Добавена е нова колона Амортизации към предходна година в разширена справка Месечни амортизационни квоти в MS Excel;
• Добавена е нова колона Амортизации към предходна година в разширена справка Амортизационен план при екпорт в MS Excel;
• Добавен е бърз бутон за достъп до Microinvest общност;
• Направена е оптимизация в модул Бързо контиране;
• Направена е оптимизация в справка Активи по категория ниво на справката Актив – активите се подреждат по инвентарен номер;
• Направена е оптимизация в справка Данъчен амортизационен план при експорт в MS Excel, за отписани активи;
• Направена е оптимизация в справка Отчети и баланс при включена отметка Попълване на данни от същия период на предходната година;
• Направена е опитмизация при печат на следните справки:
• Инвентарна книга;
• Активи по категории;
• Потвърдително писмо за задължения/вземания;
• Справка – Декларация за ДДС.
• Коригирана е печатна грешка в наименование на колона 10 в Дневник Покупки от меню Справки→ДДС дневници,декларация и VIES .
• Направена е промяна в пояснителен текст на Потвърдително писмо за задължния/вземания по партньори, съгласно Закон за счетоводството обн. в ДВ бр. 95 от 8 декември 2015 г.;
• Направена е оптимизация във функция Изравняване в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация във визуализация на полета Основание, Забележка и Втора забележка – подреждат се по последно въведени;
• Направена е оптимизация на контролите при въвеждане на дублиращи се документи – извежда се предупредително съобщение при повторно въвеждане на един и същ номер документ, от един контрагент при документи тип Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие;
• Добавено е съобщение с потвърдителен характер при натискане на бутон Изход от програмата.

=====

Версия 1.01.057 / 29.06.2017 г.
• Добавена е функция за автоматично приключване на сметки от група 60 в прозорец Контиране;
• Добавени са две нови настройки в меню Други→Настройки→Основни настройки:
• Автоматично приключване в прозорец Контиране – при включена настройка след запис на контировка, в чиято дебитна част е налична сметка от гр.60 – на екран се извежда нов прозорец, с попълнени следните данни:
• Дата на осчетоводяване – съответства с дата от основната контировка;
• Тип документ – Мемориален ордер (МО);
• Номер на документ – според заложената номерация, в меню Други→Настройки→Номерация на документи;
• Дата на документ- съответства на датата на осчетоводяване от основната контировка;
• Основание – Приключване на група 60;
• Забележка – свободно поле за изписване на забележка;
• Тип на сделка – Неопределена.
• Отделна контировка за всяка сметка от гр.60 – При наличие на повече от една сметка в Дт от гр.60 на основната контировка, ще бъдат изведени толкова нови прозорци Контиране, колкото са вписаните в дебитната част сметки от гр.60.
• Добавена е нова опция за извеждане на сметки без обороти, но със салда в справка Главна книга със салда – опцията се активира от секция Параметри, панел Параметри и обработка, при избран Тип справка – Със салда;
• Добавена е подсказка (tooltip) за съдържание на основни данни в счетоводна операция в прозорец Редакция на контиране – след позициониране върху произволна контировка се визуализират следните допълнителни данни – Дата и номер на документ, Тип на документ, Партньор и Сметки в Дт и Кт със стойности съответните им стойности.
• Добавена е настройка за включване на ново поле – Втора забележка в прозореца за Контиране от меню Други→Настройки→Основни настройки.
• Добавен е филтър по Втора забележка в следните справки:
• Оборотна ведомост,
• Хронологичен регистър,
• Аналитичен регистър и
• Задължения/вземания по партньори.
• Направена е оптимизация при Запис в прозорец Контиране
– при избран режим автоматичен запис на данните за разплащане е добавена е проверка за съответствие на сметка, обвързана с партньор;
• Направена е оптимизация при редакция на контиране с обвързани документи в модул Редакция на контиране. Добавена е проверка за съответствие на сметка в обвързаните документи:
– при открито съответствие на сметки след запис на извършените промени връзката между обвързаните документи не се изтрива;
– при липсващо съответствие на сметки след запис на извършените промени връзката между обвързаните документи се изтрива;
• Направена е оптимизация при импорт на данни от MS Excel
– стойности с формат > 00 след десетичния разделител, при операции с обвързани документи: контиране и разплащане;
• Добавено е съобщение при създаване на нова фирма с избрана опция Прехвърляне на сметкоплан. Съобщението извежда информация за наличие на валутна сметка в Индивидуален сметкоплан с валута, различна от стандартно заложените в меню Редакция→Валути.
• Направена е оптимизация в справка Дублирани и липсващи документи – изключени са документи от счетоводни операции с избран Тип на сделката: Неопределена;
• Направена е оптимизация при експорт и импорт на данни от XML файл в следните направления:
• импорт на документ Протокол за ВОП с отрицателна стойност;
• импорт на операции, в чиято Дт и Кт част присъства сметка с един и същи номер;
• Импорт на операции с валутни сметки, различни от стандартно заложените в меню Редакция→Валути;
• Добавен е нов атрибут за втората забележка;
• Направена е оптимизация в модул Архивиране/възстановяване на фирма, меню Файл. В поле Директория за архивиране се извежда последно посочената папка за архивиране/възстановяване;
• Направена е оптимизация в модул Дълготрайни активи при избор на сметка от Индивидуален сметкоплан.

=====

Версия 1.01.056 от 19.04.2017 г.

Добавен е нов документ съгласно Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.24 от 21 Март 2017г. – Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителни банки (ПХрС). Новият документ ще намери отражение в следните направления:
– ДДС дневници, Декларация и VIES, Дневник Продажби→колона Документ, абревиатура ПХрС, меню Справки;
– експортен файл PRODAGBI.txt с код 95;
– Модул Настройки, меню Други Настройки→таб Документи→секции:
– Списък документи
– Избрани документи
– Модули за осчетоводяване на документи:
– Модул Контиране →поле Тип на документа- наименование на документ от номенклатура за избор: Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки;
– Модул Бързо контиране → поле Тип на документа – наименование на документа от номенклатура за избор: ПХрС ;
– Модули за редакция на данни в контиране в секция Филтър→поле Тип на документа:
– Mодул Редакция на контиране, меню Редакция;
– Mодул Редакция на контировки , меню Редакция→Администриране.
– В Справки→поле Тип документ, секция Параметри, панел Параметри и обработка:
– справка Хронологичен регистър;
– справка Задължения/вземания по партньори, ниво на справка:
-Документ;
-Контиране;
– справки Стоково-материални запаси:
– Доставки;
– Продажби;
– Движение на стоки;
• Добавена е нова справка Главна книга със салда в меню Справки→ Главна книга. За избор на справка Главна книга със салда е добавено ново поле тип на справка в панел Параметри, панел параметри и обработка.
• Направена е оптимизация във визуализация на сметки в справка Главна книга, тип Стандартна, ниво на справка – синтетично.
• Реализирано е автоматично създаване на архив на база данни при:
– конверсия на база след актуализация;
– възстановяване на архив на база данни, създаден на предходна версия.
Конверсия на базата данни се извършава при отваряне на база, която е с по-ниска версия от текущата версия на програмата.

=====

Версия 1.01.055 от 08.02.2017 г.

Добавена е нова функционалност – бързо избиране на Контировка по номер в меню Редакция→Редакция на контиране.
Маркира се произволна операция от списъка и се набира точен номер на контиране.
• Добавена e нова функционалност в модул Дълготрайни активи, меню Операции – за масова промяна на годишна амортизационна норма в счетоводен амортизационен план (САП).
От меню Операции>Дълготрайни активи се маркират повече от един дълготрайни актива (използват се функционални бутони Shift или Ctrl от клавиатурата). Функцията може да се достъпи с десен бутон на мишката от Редакция на общи данни или от Секция Бързи команди в Помощен панел.
• Добавена е нова функционалност в меню Редакция→Администриране→Моята фирма, секция Банкови сметки.
При избирането на Банка от падащия списък, автоматично се попълва и прилежащия BIC, и при въведен IBAN автоматично се попълва наименованието на банката и прилежащия BIC.
• Направена е оптимизация в прозорец Контиране при използване на клавишната комбинациа Shift+Tab (преместване на фокуса поле назад).
• Оптимизирана е структурата на XML спецификацията в програмата, като е добавена възможност за импорт и експорт на операции с повече от един режим по ЗДДС.
• Добавена е възможност за търсене по ДДС номер във филтъра в прозорец Партньори.
• Добавена е нова функционалност – Без задбалансови сметки в справка Оборотна ведомост→ тип Стандартна.
При включване на отметка Без задбалансови сметки, оборотната ведомост стандартна визуализира всички сметки без тези от раздел 9.
• Направена е оптимизация в меню Справки→ Стоково-материални запаси и Дълготрайни активи→оптимизиран е филтъра за работа по частично търсене.
• Направена е оптимизация при изписването словом на четирицифрена сума в меню Операции→Платежни документи.
• Направена е оптимизация при Печат на протокол по ЗДДС да се отваря след прозорец Контиране.
• Направена е оптимизация в меню Операции→Разсрочване на приходи/разходи – добавена е забрана за въвеждане на материални и валутни сметки.
• Направена е оптимизация в Съобщението при възстановяване на фирма, в меню Файл→Възстановяване на фирма.
• Направена е оптимизация в Съобщението при отваряне на повредена база.
• Направена е оптимизация при сортирането в меню Операции→ДМА
• Направена е оптимизация на Различен режим по ДДС, при редакция на контировка.
• Направена е оптимизация при по-дълго наименование на ДА и име на МОЛ, при експорт и Печат на протокол за промяна на МОЛ.
• Добавена е възможност за скрол, за потребители с ниска разделителна способност, в секция Параметри на следните справки:
• Оборотна ведомост;
• Аналитичен регистър;
• Стоково-материални запаси:
• Доставки;
• Продажби;
• Движение на стоки;
• Инвентаризационен опис.
• Дълготрайни активи:
• Инвентаризационен опис ДМА;
• Каса:
• Касов ордер.
• Направена е оптимизация при по-дълго наименование на стоки, в меню Справки→ Стоково-материални запаси.
• Направена е оптимизация при промяна на % в данъчен амортизационен план (ДАП).
• Направена е оптимизация в полетата Основание и Забележка при контиране.
• Добавена е нова функционалност – възможност за създаване на екселски документи при използване на модул Експорт към външни системи, в меню Редакция→Администриране→Експорт към външни системи.
• Направена е оптимизация в Справки при експорт към Excel, при включена отметка на Наименование на сметки на чужд език.
• Направена е оптимизация при търсене по Операция по ДДС, в меню Справки→Хронологичен регистър→секция Параметри.
• Направена е оптимизация на съобщението за съществуващи файлове, при изпълнение на справка ДДС дневници, декларация и VIES.
• Направена е оптимизация при експорт към Excel на справка Месечни амортизационни квоти на активи, които са отписани преди да бъдат напълно амортизирани.
• Направена е оптимизация на закръгленията при изчисляването на левова равностойност на валутните задължения и вземания в поле Сума на прозореца за Разплащане.
• Направена е оптимизация на категориите на сметките в индивидуалния сметкоплан.

=====

Версия 1.01.054 от 14.12.2016 г.

Добавена е нова функционалност – наименование на сметки на чужд език в следните справки:
• Оборотна ведомост → тип Стандартна, Валутна, Материална, По периоди;
• Главна книга;
• Стоково-материални запаси:
• Доставки;
• Продажби;
• Стойност при изписване на продажба;
• Средно претеглена стойност при изписване;
• Инвентаризационен опис.
За коректно извеждане на наименованието на сметките в справките е необходимо да бъде попълнено поле Описание на чужд език в меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Индивидуален сметкоплан→Редакция на сметка и поставена отметка на
Наименование на сметки на чужд език панел Параметри и обработка→секция Параметри след избор на справка.
• Добавена е възможност за маркиране/размаркиране на всички документи,
в меню Операции→Разплащания.
• Добавена е нова функционалност – копиране на адрес с различно предназначение в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Адреси;
• Направена е оптимизация в поле Филтър по име в Индивидуален сметкоплан, меню Операции→Сметкоплан и начална салда;
• Добавена е възможност за експорт на платежни нареждания в :
• MS Word;
• PDF;
• Добавена е възможност за импорт/експорт чрез .XML формат на файл при наличие на документи с различен режим по ДДС;
• Направена е оптимизация в меню Справки ДДС дневници, декларация и VIES→Параметри – поле Коеф. по кл. 33 запазва вписаният коефициент.
• Направена е оптимизация в дефиниране на правата на потребителите, меню Редакция→Потребители→Права.

=====

Версия 1.01.053 от 28.09.2016 г.

Добавен е нов модул за създаване на план за разсрочване на приходи/разходи за бъдещи периоди,
Стартиране:
– меню Операции→Разсрочване на приходи/разходи;
– Помощен панел→Бързи команди→Разсрочване на приходи/разходи – функцията се активира при избор на сметка с категория Финансови приходи/разходи за бъдещи периоди и Нефинансови приходи/разходи за бъдещи периоди в прозорец Контиране;
• Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на записаните разсрочвания, меню Операции → Заявки за осчетоводяване;
• Добавено е ново поле в модул Заявки за осчетоводяване, меню Операции. Възможност за избор за автоматично осчетоводяване на дълготрайни активи или разсрочване;
• Добавена е възможност за печат на Протокол по ЗДДС, когато към основната операцията има отразен Протокол за ВОП или Услуга от ЕО, секция Бързи команди→ Помощен панел→Протоколи по ЗДДС и др.При запис на основният документ се извежда съобщение, възможност за печат.
• Добавена е нова справка Инвентаризационен опис на Дълготрайни Активи, меню Справки→Дълготрайни активи,
– добавени са съобщения в секция Съобщения на Помощен панел, спрямо активното поле в секция Параметри→Параметри и обработка;
– добавена е информация за съдържанието на справка Инвентаризационен опис на ДА, секция Информация→ Параметри и обработка;
• Добавено е ново поле сериен номер в картоните на дълготрайните активи, меню Операции→Дълготрайни активи;
• Добавени са нови колони в справка Амортизационен план , експорт в MS Еxcel
– Актив в сметка;
– Амортизация в сметка;
– Разход за амортизация в сметка;
– Сериен номер;
• Добавени са нови колони в справка Инвентарна книга, експорт в MS Excel:
– Сериен номер;
– Дата на отписване;
– Начислени амортизации;
– Балансова стойност;
• Добавено е предупредително съобщение в прозорец Контиране при Запис, когато в поле месец за експорт е посочен по-стар период от датата на документа;
• Направена е оптимизация на справка Отчет на приходи и разходи;
• Направена е оптимизация на справка Баланс на английски език, експорт в MS Excel;
• Направена е оптимизация във функционалността на поле Филтър в Индивидуален сметкоплан;
• Направена е оптимизация в бързината на работа с голяма аналитичност в Индивидуален сметкоплан;
• Направено е подобрение при промяна на МОЛ в прозорец Промяна на общи данни на ДА, при избран дълготраен актив с категория Земи/Гори;
• Направена е оптимизация при изписване на суми с избор на десетичен разделител точка/запетая:
– Операции→Редакция на контиране – филтър;
– Операции→СМЗ→Доставка на СМЗ;
– Операции→СМЗ→Продажба на СМЗ;

=====

Версия 1.01.052 от 10.08.2016 г.

Добавена e нова функционалност за масова редакция на Дълготрайни активи:
• промяна на Материално отговорно лице (МОЛ);
• промяна на годишна амортизационна норма в данъчен амортизационен план (ДАП).
От меню Операции → Дълготрайни активи се маркират един или повече реда в списъка и се избира функция Промяна на общи данни на ДА от падащия списък с десен бутон на мишката или от секция Бързи команди на Помощен панел. В списъка работят стандартните функции за маркиране – Ctrl или Shift;
• Добавени са нови справки в модул Дълготрайни активи, при масова редакция:
• Протокол за промяна на МОЛ;
• Протокол за промяна на годишна амортизационна норма в ДАП.
• Добавени са нови полета във филтъра в меню Операции → Дълготрайни активи:
• Възможност за търсене по описание/забележка;
• Възможност за търсене по сметка за актив, сметка за амортизация, сметка за разход за амортизация;
• Възможност за филтриране по категория по ЗКПО.
• Добавен е бутон Изчистване в меню Операции → Дълготрайни активи – изчиства параметрите заложени от потребителя във филтъра на прозореца;
• Направена е оптимизация в полета Дата на отписване от САП и Дата на отписване от ДАП в прозорец Отписване на актив, меню Операции → Дълготрайни активи;
• Добавена е разширена справка Месечни амортизационни квоти в меню Справки → Дълготрайни активи → Експорт в MS Excel:
• Добавена е колона Отчетна стойност;
• Добавена е колона Балансова стойност;
• Направена е оптимизация в справка Активи по категории, ниво на справката Актив – добавен е инвентарен номер;
• Добавено е поле за търсене по забележка в следните справки:
• Амортизационен план;
• Инвентарна книга.
• Направена е оптимизация в секция Параметри, обработка на справка Оборотна ведомост:
• При тип на справката – Стандартна е отключено поле за избор на партньор;
• При вписване на номер на сметка във филтър в заглавието се визуализира номер и име на сметката, за която е генерирана справката;
• Направена е оптимизация в модул Бързо контиране спрямо заложена настройка в меню Други → Настройки → Основни: Разплащане на задължения/вземания с документ тип Фактура:
• Активна – в контировката, отразяваща плащането на тип и номер на документ ще бъдат посочени типа и номера на основния документ, който се разплаща;
• Неактивна – в контировката, отразяваща плащането на тип и номер на документ ще бъдат посочени РКО или ПКО, с номер спрямо автоматичната номерация за документи.
• Направена е промяна в наименованията на сметки в Сметкоплан на Бюджетните Организации (СБО) ДДС № 05/14.04.2015г.;
• Направена е оптимизация при импорт на операции с материални сметки от XML формат;
• Отстранена е неточност в работа на филтър по сметка в прозорец Разплащания.

=====

Версия 1.01.051 от 28.05.2016 г.

Добавена е възможност за съхранение и възстановяване на архив на бази данни върху и от защитен облачен сървър, меню Файл→Архивиране на фирма / меню Файл→Възстановяване на фирма. Функцията е налична само, когато фирмите се намират на локалния компютър;
*Услугата е предплатена на абонаментен принцип с периодично действие. Минималният срок за предоставяне на услугата е шест месеца.
• Добавена е разширена справка Амортизационен план в меню Справки→Дълготрайни активи→експорт в MS Excel;
• Добавена е проверка за наличие на сметки Начислен данък за покупките и Начислен данък за продажбите в Индивидуален сметкоплан при използване на автоматична функция за осчетоводяване на Вътреобщностни придобивания;
• Направена е оптимизация във възможността за придвижване в полета с клавиш Enter в модул Контиране след включена отметка „Автоматичен запис на данните за разплащане“‘;
• Направена е визуална оптимизация във формата на валутни и материални сметки, при избор на функция Запис и Печат на контиране, секция Бързи команди на Помощен панел;
• Направена е оптимизация във формули в раздел В. в модул Редакция на отчети и баланс, меню Редакция→Администриране→Редакция на отчети и баланс.

=====

Версия 1.01.050 от 19.05.2016 г.

• Добавена е нова справка Инвентаризационен опис в меню Справки→Стоково-материални запаси;
• Направена е оптимизация във фокуса при избор на сметка в Индивидуален сметкоплан. При избор на синтетична сметка, същата се позиционира в горната част на прозорец Индивидуален сметкоплан;
• Направена е оптимизация при импорт от *.XML файл, в чието съдържание е включена операция за ВОП;
• Направена е визуална оптимизация в модул Архивиране и Възстановяване на фирма, меню Операции;
• Направена е оптимизация в секция модул Дълготрайни активи→ Данъчна амортизация, поле към дата;
• Добавени са пояснителни съобщения в Помощен панел→Съобщения за справка Инвентаризационен опис, меню Справки→Стоково-материални запаси;
• Добавен е пояснителен текст в секция Информация на справка Инвентаризационен опис , меню Справки→Стоково-материални запаси;
• Направена е оптимизация в извеждане на Годишни Финансови Отчети, при включен период от високосна календарна година;
• Направена е визуална оптимизация в извеждане на стойности в полета на справка Отчет за паричните потоци, Раздел В на ред 4. колона Плащания, тип По формат на НСИ – меню Справки→Отчети и баланс;
• Направена е оптимизация при вписване на основание в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация на бутон Запис в прозорец Контиране, след създаване на шаблон;
• Направена е визуална оптимизация в извеждане на количествени стойности на материални сметки при печат на Контиране;
• Направена е оптимизация във функциите на команда Печат и Запис, при неравнена стойност на стопанската операция в прозорец Контиране, Помощен Панел→Бързи команди;

=====

Версия 1.01.049 от 23.02.2016 г.

• Направена е промяна в Дневници и Справка-декларация по ЗДДС, съгласно промяна в ППЗДДС обн. в ДВ бр.8 от 29 Януари 2016 г. във връзка с влязъл в сила данък „уикенд“;
• Направена е промяна на номенклатура Операция по ДДС в меню Контиране, съгласно промяна в ППЗДДС обн. в ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016 г.;
• Направена е актуализация на начина на закръгляване на коефициент по чл. 73 от ЗДДС, във връзка с изм. в ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., меню Операции → Автоматични операции → ДДС → Коефициент по чл. 73 от ЗДДС;
• Направена е актуализация на Отчети и баланс по формат на НСС, генерирани за периоди след 01.01.2016 г., съгласно публикувани бланки, обн. ДВ бр.3 от 12 Януари 2016 г. – меню Справки → Отчети и баланс;
• Добавена е възможност за разпечатване на прозорец Контиране с изнесена команда в Помощен панел на меню Операции → Контиране и меню Редакция → Редакция на контиране;
• Добавена е възможност за разпечатване на Картон на дълготраен актив, посредством команда в Помощен панел на меню Операции → Дълготрайни активи;
• Направена е промяна в изглед и функционалност на меню Редакция → Счетоводна година:
• Добавена е възможност за заключване на конкретни месеци в избрана счетоводна година. Заключените периоди са защитени от редакция, изтриване или въвеждане на нови операции;
• Направено е ясно разграничаване между функциите Избор и Приключване на счетоводна година, с пояснение, че избор служи за преминаване от един в друг отчетен период, а приключване – за пренасяне на крайните салда на един период за начални на следващия;
• Олекотен е визуалният стил на функция за изтриване на счетоводни години от базата данни;
• Направена е функционална промяна на прозорец за въвеждане на Начални салда по партньори:
• Добавено е поле за филтър по име, част от име или ЕИК в списъка на партньорите с въведено начално салдо;
• Добавена е възможност за посочване на общо, синтетично салдо по партньор, без въвеждане на детайлни данни по документи;
• Обособени са полета за ясно посочване на посоката дебит или кредит на всеки документ, съставящ началното салдо по контрагента;
• Добавена е възможност за лесна редакция на документи, касаещи конкретен партньор от списъка с всички салда;
• Добавена е възможност за създаване на йерархична структура Местоположение към дълготрайните активи. При въвеждане на нов ДА или редакция, може да бъде посочено и неговото физическо местоположение в предприятието – меню Операции → Дълготрайни активи;
• Добавена е колона Местоположение в справка Инвентарна книга;
• Добавена е възможност за филтриране на дълготрайните активи по поле Местоположение в Справки → Дълготрайни активи;
• Добавена е възможност за търсене на сметка за разплащане по ключов израз от името й в меню Операции → Разплащане. Функционалността може да бъде използвана за бързо избиране на подотчетно лице за разплащане на документи със салда;
• Добавена е възможност за бързо търсене на сметка по ключов израз от името й в меню Операции → Контиране;
• Добавена е функционалност за съставяне на файл с информация за месечни задължения към бюджета, за подаване към електронно банкиране на ОББ АД – меню Операции → Платежни документи → Платежно нареждане/Вносна бележка → Автоматично генериране;
• Добавена е възможност за филтриране на създадените платежни документи по критерии дата и час на създаване – меню Операции → Платежни документи → Платежно нареждане/Вносна бележка → Автоматично генериране;
• Добавена е възможност за филтриране на оборотна ведомост с търсене по ключов израз от име на сметка и възможност за Търсене на всички нива от сметкоплана, с включване на едноименна отметка в меню Справки → Оборотна ведомост → Филтър;
• Добавена е проверка и възможност за избор за изтриване на връзката между осчетоводените отчисления и разнесения счетоводен амортизационен план, в меню Операции → Дълготрайни активи → Редакция на актив;
• Добавена е възможност за запазване на странични файлове в директорията за запис на ДДС дневници, декларация и VIES, меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
• Направено е подобрение в периода при извеждане на справка Потвърдително писмо, меню Справки → Потвърдително писмо;

=====

Версия 1.01.048 от 03.02.2015 г.

⦁ Направена е актуализация на Отчети и баланс по формат на НСИ, съгласно публикувани бланки в сила от 01.01.2015г. – меню Справки → Отчети и баланс – По формат на НСИ;
⦁ Добавена е възможност за създаване и възстановяване на архиви на базите данни. Меню Файл → Архивиране / Файл → Възстановяване може да бъде използвано само, когато фирмите се намират на локалния компютър;
⦁ Добавена е функционалност за автоматично стартиране на Microsoft SQL Server при неактивност на услугата със старт на програмата Microinvest Делта Pro;
⦁ Добавена е функционалност за автоматично добавяне на TCP IP port 1433 в защитната стена на Microsoft при инсталиране на програмата като самостоятелно работно място (тип сървър);
⦁ Направени са подобрения в модул Партньори, меню Редакция → Партньори:
⦁ Добавена е възможност бутон Търсене да извежда данни по попълнено едно от полета Име, ЕИК и ДДС номер;
⦁ Добавена е клавишна комбинация Ctrl+S за избор на бутон Търсене;
⦁ Добавено е поле за въвеждане на e-mail на Партньор;
⦁ Добавен е бутон за автоматично попълване на код 999999999999999 (15 „9“-ки) в поле ДДС номер;
⦁ Премахнато е съобщение за непопълнен МОЛ при запис на данни за партньор;
⦁ Добавена е функционалност за автоматична главна буква при ръчно въвеждане в имената на МОЛ;
⦁ Добавена е функционалност за изписване на сметка без разделител за подсметка (наклонена черта „/“) в поле Филтър, меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан;
⦁ Добавена е възможност за скриване на сметка от Индивидуален сметкоплан чрез включване на настройка Сметката не се ползва в меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан – режим Редакция на сметка. При избор на сметката в Контиране, тя няма да присъства в сметкоплана;
⦁ Добавена е забрана за копиране на сметки с категория за СМЗ чрез функция Drag & Drop в модул Индивидуален сметкоплан, меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан;
⦁ Добавена е възможност за избор на един СМЗ на няколко реда в модул Доставка и Продажба на СМЗ, меню Операции → Стоково-материални запаси;
⦁ Добавено е подобрение при приключване на счетоводна година (меню Редакция → Счетоводна година) – при сметки с категория Начислен данък за покупките и Начислен данък за продажбите, крайното им салдо за операции с попълнено поле Месец за експорт в следваща счетоводна година се прехвърля като обороти за посочения период;
⦁ Добавено е подобрение в модул Преоценка – при непопълнено поле Сметка, последното се оцветява в червено, меню Операции → Автоматични операции → Преоценка;
⦁ Добавена е възможност за изчистване на данни в модул Разплащания, меню Операции → Разплащания – панел Бързи команди / бутон Изчистване;
⦁ Добавена е възможност за настройка на права за Изтриване на контировки, функцията се намира в меню Редакция → Администриране → Потребители, категория Редакция на контиране;
⦁ Добавена е функционалност за изписване на сметка без разделител за подсметка (наклонена черта „/“) във всички полета за Филтър по Сметка, меню Справки;
⦁ Добавена е възможност за експорт в Excel на Отчети и баланс на английски език, меню Справки → Отчети и баланс → секция Обработка на резултата;
⦁ Добавено е предупредително съобщение за налични данни за VIES декларация след изпълнение на справка ДДС дневници, декларация и VIES, меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
⦁ Добавена е възможност за изключване на сметки при изпълнение на справка Хронологичен регистър – полета Без сметки в дебита и Без сметки в кредита могат да се попълват с няколко различни сметки, разделени със символ запетая „,“, меню Справки → Хронологичен регистър;
⦁ Добавена е възможност за сортиране по различни критерии в справка Амортизационен план, меню Справки → Дълготрайни активи;
⦁ Добавен е пояснителен текст в секция Информация на справка Касова книга и справка Хронологичен регистър, меню Справки;
⦁ Добавено е подобрение в периода при извеждане на справка Потвърдително писмо, меню Справки → Потвърдително писмо;
⦁ Добавена е визуална оптимизация при изпълнение и печат на справки Разходен касов ордер и Приходен касов ордер, меню Справки → Каса → Касов ордер;
⦁ Добавена е оптимизация в справки Касова книга и Касов ордер при визуализиране на поле Сметки и поле ЕИК, меню Справки → Каса;
⦁ Направена е корекция в имената на прозорците на справка Индивидуален сметкоплан и справка Партньори, меню Справки;
⦁ Добавена е визуална оптимизация за Bold форматиране на сумарен ред Общо за справка Хронологичен регистър и справка Касова книга, меню Справки;
⦁ Добавено е подобрение при филтър Към дата на справка Счетоводен амортизационен план, меню Справки → Дълготрайни активи → Амортизационен план;
⦁ Добавена е оптимизация при приключване на счетоводна година за задължително затваряне на всички активни прозорци, меню Редакция → Счетоводна година;
⦁ Направено е подобрение във визуализацията на поле Дебит или Кредит за сметка за разплащане при включен режим Разплащане на задължения / вземания с документ тип Фактура, меню Операции → Разплащания;
⦁ Оптимизирана е операция за разплащане от сметка във валута на левово задължение/вземане в модул Разплащания, меню Операции → Разплащания;
⦁ Направено е подобрение при маркиране на обща настройка за избор на всички Сметки в модул Приключване на разходни и приходни сметки, меню Операции → Автоматични операции и модул Редакция на контировки, меню Редакция → Администриране;
⦁ Направена е оптимизация при въвеждане на подобрение на актив с различна Отчетна стойност за Счетоводна амортизация и Данъчна амортизация, меню Операции → Дълготрайни активи;
⦁ Направена е оптимизация при разплащане на сторно операция с отрицателен знак, меню Операции → Разплащания;
⦁ Направена е оптимизация на текстови полета при експорт в Excel на справка Отчети и баланс при експорт в Excel, меню Справки → Отчети и баланс → секция Обработка на резултата;
⦁ Направено е подобрение в поле Дата на документ при автоматична операция за приключване на ДДС сметки, меню Операции → Автоматични операции → ДДС → Приключване на ДДС.

=====

Версия 1.01.047 от 23.10.2014 г.

⦁ Добавена е нова справка Валутна касова книга – меню Справки → Каса → Касова книга, тип Валутна;
⦁ Добавени са нови документи Приходен касов ордер за валута и Разходен касов ордер за валута – меню Справки → Каса → Касов ордер, тип Валута;
⦁ Добавена е функционалност за създаване на картон на дълготраен актив с различна отчетна стойност в Счетоводен и Данъчен амортизационен план – меню Операции → Дълготрайни активи;
⦁ Добавена е възможност за избор на месец за експорт в прозорец Протоколи по ЗДДС и други, меню Операции → Контиране, секция Бързи команди в Помощен панел, относно включване на Протокола по ЗДДС в Дневник покупки;
⦁ Добавена е възможност за масова редакция на контировки на поле Месец за експорт – меню Редакция → Администриране → Редакция на контировки;
⦁ Добавена е възможност за вписване на Забележка за автоматично генерирани операции от меню Операции → Контиране, секция Бързи команди в Помощен панел – Протоколи по ЗДДС и други;
⦁ Добавен е филтър за търсене на фирма в меню Файл → Избор на фирма;
⦁ Добавена е функционалност за промяна на датата с клавиши „+“ и „-“ във всички полета за Дата;
⦁ Добавена е рамка за фокус при преминаване в полета в меню Операции → Контиране и в меню Операции → Разплащания;
⦁ Добавена функционалност Копиране на нов ред от последния, бутони за Нов ред и Изтриване на ред в секция Бързи команди, меню Операции → Бързо контиране;
⦁ Оптимизирана е сортировката на сметките за разплащане в меню Операции → Разплащания и в меню Операции → Бързо контиране;
⦁ Добавенa e възможност за визуализиране в допълнително поле (tooltip) при маркиране върху номер на документ в меню Операции → Разплащания;
⦁ Оптимизирана е навигацията с клавиатура при преминаване с клавиши Tab и Enter в меню Операции → Разплащания;
⦁ Добавена е възможност за стартиране на прозорец Дефиниране на СМЗ с двоен клик в меню Операции → Стоково – материални запаси → Доставка / Продажба на СМЗ;
⦁ Добавена е функционалност за директно стартиране на меню Избор на сметкоплан след визуализиране на съобщение „Не е избран тип сметкоплан!“ в меню Операции → Индивидуален сметкоплан;
⦁ Добавено е ограничение за вписване на начално салдо по документ без номер и от тип Неопределен в меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Начални салда;
⦁ Добавена е функционалност за изчистване на поле Основание до следващо стартиране на прозореца в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от текстов файл;
⦁ Добавена е възможност за импорт на документи тип Касова отчетност от XML-файл в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от XML;
⦁ Оптимизирана е подредбата на Бързи команди в меню Редакция → Редакция на контиране;
⦁ Обединени са менюта Приходен касов ордер и Разходен касов ордер в Касов ордер, меню Справки → Каса;
⦁ Добавена е функционалност за неактивна номерация за документи Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие и т.н. при създаване на нова фирма, меню Други → Настройки → Номерация на документи;
⦁ Оптимизирана е справка Хронологичен регистър тип Материална и тип Валутна да извежда резултат за конкретно въведена сметка в поле Дебит или в поле Кредит, меню Справки → Хронологичен регистър;
⦁ Оптимизиран е заложения по подразбиране период при стартиране на справка ДДС дневници, Декларация и VIES да бъде предходния месец от системната дата на компютъра – меню Справки → ДДС дневници, Декларация и VIES;
⦁ Оптимизирана е справка Индивидуален сметкоплан да се извежда към дата – датата на приложението – меню Справки → Индивидуален сметкоплан;
⦁ Добавено е поле за филтър по сметка в меню Справки → Индивидуален сметкоплан;
⦁ Оптимизирана е подредбата на колоните в справки Доставки и Продажби на СМЗ, меню Справки → Стоково-материални запаси;
⦁ Оптимизирана е сортировката по име на сметка на справка Стойност за изписване при продажба – меню Справки → Стоково-материални запаси;
⦁ Оптимизирана е справка Амортизационен план при въведен филтър по Име на актив – меню Справки → Дълготрайни активи;
⦁ Оптимизирана е справка Проверка на дублирани и липсващи документи при включен документ Протокол по ЗДДС – меню Справки → Проверка на дублирани и липсващи документи;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Оборотна ведомост, тип Валутна – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Оборотна ведомост, тип Материална – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Оборотна ведомост, тип По партньори – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Хронологичен регистър, тип Валутна – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Хронологичен регистър, тип Материална – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Аналитичен регистър, тип Валутна – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Аналитичен регистър, тип Материална – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Задължения/вземания по партньори на ниво Партньор – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Задължения/вземания по партньори на ниво Документ – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Движение на стоки – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е експортът в Excel на справка Средно претеглена стойност и изписване – секция Обработка на резултата;
⦁ Оптимизиран е печатът на справка ДДС Декларация, експортирана в Excel – меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
⦁ Направена е оптимизация в шрифта на справка Баланс, екпортирана в Excel – меню Справки → Отчети и баланс;
⦁ Направена е оптимизация в изчисленията на функция Средно претеглена стойност – меню Операции → Контиране, Бързи команди;
⦁ Оптимизирана е редакцията на номер на документ при въвеждане на Начални салда по партньор – меню Операции → Индивидуален сметкоплан;
⦁ Добавено е съобщение за ограничение на експорт на многоредови операции от изписване към XML-файл – меню Операции → Експорт на операции → Експорт към XML;
⦁ Направена е оптимизация в изчистването на полета в прозорец Експорт към XML – меню Операции → Експорт на операции → Експорт към XML;
⦁ Оптимизирана е проверката за наличие на партньори при импорт от текстов файл да се извършва в последователност ЕИК, VAT, Име – меню Операции → Импорт на операции → Импорт от текстов файл;
⦁ Направена е оптимизация във формулите на справка Отчет за приходите и разходите, тип По формат на НСИ – меню Справки → Отчети и баланс;
⦁ Коригиран е експортът на текстови файлове за ДДС дневници, Декларация и VIES, при наличие на подсметки от второ аналитично ниво към сметка 453 – меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
⦁ Оптимизирано е въвеждането на потребителски права за модул Платежни документи – меню Редакция → Администриране → Потребители;
⦁ Направена е оптимизация в извеждането на резултати в меню Проверка на ДДС номер, ЕИК, ДДС, IBAN – меню Други;

=====

Версия 1.01.046 от 29.04.2014 г.

⦁ Добавен е нов модул за създаване и печат на Платежни документи – меню Операции → Платежни документи;
⦁ Добавена е възможност за стартиране на функция Разпределяне на допълнителни разходи – меню Редакция → Редакция на контиране, чрез маркиране на ред от списъка и избор с десен бутон на мишката;
⦁ Добавено е съобщение за задължителен избор на тип сметкоплан преди импорт на база от Microinvest Делта – меню Редакция → Администриране → Импорт от Microinvest Делта;
⦁ Добавени са нови видове документи – Акцизен документ и Квитанция – меню Други → Настройки → Документи → Списък с документи;
⦁ Добавено е ново поле Предназначение на адрес в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → Адреси;
⦁ Добавени са формули за попълване на Съставител и Ръководител в Отчети и баланс в MS Еxcel – меню Справки → Отчети и баланс;
⦁ Добавено е съобщение за успешно приключване на сметките, след завършване на операцията, в модул Автоматично приключване на сметки – меню Операции → Автоматични операции;
⦁ Добавена е възможност за придвижване със скрол в модул Приключване на разходни и приходни сметки – меню Операции → Автоматични операции;
⦁ Направена е оптимизация в модул Разплащания:
⦁ премахнато е автомативното попълване на период в поле филтър От дата / До дата;
⦁ избраният период в поле филтър От дата / До дата се запазва при преминаването от един към друг партньор;
⦁ оптимизирана е дължината на колони за Номер и Дата;
⦁ Направена е оптимизация при работа с модул Бързо контиране, при промяна номер на документ – меню Операции;
⦁ Направена е оптимизация при работа с модул Индивидуален сметкоплан – меню Операции → Сметкоплан и Начални салда:
⦁ оптимизация на полета Сметка за доставка и Сметки за реализация при създаване на материални сметки с категория Продажба други СМЗ при категория на основна сметка Сметката не е специализирана;
⦁ оптимизация в търсене на сметка, при въведен филтър;
⦁ добавена е възможност за избор на сметка в Контиране, при вписване на нейното наименование;
⦁ Направена е оптимизация на съобщенията в секция Съобщения на Помощен панел;
⦁ Направена е оптимизация в модул Импорт от ДДС дневници – меню Операции → Импорт на операции;
⦁ Направена е оптимизация при работа с модул Стоково-материални запаси → Изписване в меню Операции – синхронизирана е подредбата при визуализиране на СМЗ за изписване със справка Изписване;
⦁ Направена е оптимизация в справка Активи по категории, меню Справки → Дълготрайни активи;
⦁ Направена е оптимизация при попълване на филтър Номер на документ в меню Справки – дължината на номера е обвързана с разряда на номерацията в Номерация на документи – меню Други → Настройки;
⦁ Направена е оптимизация в модул Преоценка, меню Операции → Автоматични операции, свързана с въвеждане на курс в поле Ново състояние;
⦁ Направена е оптимизация във формулите за създаване на Отчет за приходите и разходите;
⦁ Направена е оптимизация във формулите за създаване на Отчет за собствения капитал;
⦁ Направена оптимизация във формули при Проверка на данните в Отчети и баланс.

=====

Версия 1.01.045 от 30.01.2014 г.

• Направена е актуализация на Справка-декларация и дневници по ЗДДС, съгласно изменения в Закон за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г. и Правилник за прилагане на закон за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.
• В бланките на Дневници по ЗДДС е добавена нова колона – 8а;
• Изменена е структурата на файловете Pokupki.txt и Prodajbi.txt;
• Добавена е възможност за осчетоводяване на документи в режим Касова отчетност: в прозорец Контиране са добавени документи Фактура – КО, Дебитно известие – КО, Кредитно известие – КО, Протокол при плащане – КО, Протокол за данъчен кредит – КО. От меню Други → Настройки → Документи могат да се добавят Протокол за изискуем данък – за регистрирано лице по КО и Протокол за изискуем данък – за нерегистрирано лице по КО, при необходимост от ползването им за целите на режима. В Справка-декларация и дневници по ЗДДС и в структурата на файловете е отразена промяната при ползването на посочените документи;
• Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на Доставка по чл. 163а от ЗДДС: при избор в прозорец Контиране на документ Фактура, Номер на документ, операция за Покупка / Продажба и Партньор, в панел Бързи команди се активира опция Протоколи по ЗДДС и др. Функцията позволява автоматично отразяване на документ Фактура или Протокол по ЗДДС в Справка-декларация и Дневници по ЗДДС, съгласно нормативната уредба;
• Направена е актуализация в бланковите форми на Отчети по НСИ, съгласно заповед № РД 07-431/14.12.2013 г. на изпълнителния директор на НАП – меню Справки → Отчети и баланси;
• Направена е възможност за експорт на Отчети и баланс, с автоматично преизчисление на формулите и проверка за коректност на данните – меню Справки → Отчети и баланс → Обработка на резултата;
• Добавени са документи Разплащателен чек и Акредитив в меню Други → Настройки → Документи. Новите документи могат да бъдат избрани в меню Разплащане при избор на сметка 509 за закриване на задължения / вземания;
• Добавена е възможност за търсене по произволна част от Инвентарен номер в справки Месечни амортизационни квоти и Амортизационен план – меню Справки → Дълготрайни активи;
• Направена е оптимизация в наименованията на командите в прозорец Контиране, панел Бързи команди;
• Направена е оптимизация в съобщенията в прозорец Контиране, Помощен панел;
• Направена е оптимизация в наименованието на сметка Разплащателна сметка в левa, меню Операции → Сметкоплан и Начални салда → Индивидуален сметкоплан;
• Направена е оптимизация в съобщенията в меню Редакция → Администриране → Основания и забележки;
• Направена е визуална оптимизация в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от XML;
• Направена е визуална оптимизация и промяна на съобщенията в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от Excel;
• Направена е оптимизация на справка Аналитичен регистър, тип Валутен – меню Справки → Аналитичен регистър;
• Направена е оптимизация в справка Инвентарна книга (меню Справки → Дълготрайни активи), при амортизирани активи;
• Направена е оптимизация във формулите на справка Отчет за приходи и разходи – меню Справки → Отчети и баланси;
• Направена е оптимизация във функция Ново контиране от избраното при избор на операция, към която има прикрепен Протокол за ВОП или Услуга от ЕО – меню Редакция → Редакция на контировки;
• Направена е оптимизация на съобщенията при импорт от Microinvest Делта, меню Редация → Администриране → Импорт от Microinvest Делта;