3.07.067
1. Добавено е предаване на мярка към DeviceManager/SmartPrinter;
2. Ускоряване при зареждане на правата за достъп;
3. Пълна поддръжка при изпращане на e-mail с TLS 1.2;
4. Проверка на формат на датата при обединяване на документи;
5. Оптимизация при разделяне на редове при Разширена доставка;
6. Оптимизация при разделяне на редове при доставяне на партиди;
7. Оптимизация при /barcodeprefix;
8. Оптимизирано зареждане на списъка с External Applications от регистъра;
9. Корекция на заявката за филтриране на налични стоки в прозореца за избор при работа с партиди;
10. Добавено е предаване на ИИН/БИН към DeviceManager/SmartPrinter – Казахстан;
11. Добавено е предаване на каталог 1 (HSCode) към DeviceManager/SmartPrinter – Кения;
12. Зареждане на NoFilters при обработка на справки;
13. Промяна на ДДС групи – KE/TZ/ZW;
14. Направен е отделен файл за сериализация на групите за търговския екран;
15. Премахване на клавишната комбинация CTRL+Q от всичките прозорци освен меню;
16. Нов Interop.DeviceManager.dll 1.03.007 (2.0).
3.07.066
1. Добавена е поддръжка на нов тип хардуерен ключ;
2. Направена е възможност за замяна на каталози при импорт на стоки;
3. Оправена е невъзможност за избор на обект при импорт на Трансфера;
4. Добавена опция за Дебитно Известие за печат на Касов бон;
5. Алтернативен режим на печат се прилага и за Поръчки, Оферти и Проформи;
6. Корекция при печат на бележки с частично плащане;
7. Оптимизация при получаване на операция от AxisCloud при цените без ДДС;
8. Валидация на полета с дата в операция – да не се избира невалидна дата;
9. Валидация на датата в календара – да не се избира невалидна дата;
10. Направено е ограничение на периода за полето Място на сделката при фактуриране към 30 дни;
11. Добавена е проверка за null при зареждане на store.qtty към операции;
12. Добавена е проверка на Note за null при индивидуално производство;
13. Преработен е механизъм за печат на бона с авансово плащане: аванса се подава като отстъпката в субтотала – България;
14. Оптимизация при групова редакция на номенклатури – добавен е прогрес за изпълнение на функция за избраните стоки;
15. Прилагане на правата за достъп към операциите за импорта;
16. Добавена е възможност на ConstantDictionary.xml, който не се презаписва след преинсталация;
17. Оптимизация при импорта на невалидна група от XLS файла;
18. Оправено е форматиране на клетките с номерата на фактури при експорт към XLS към 10 символа;
19. Оправено е зареждане на картинки в Търговски Екран за стоки със забранени символи в кода;
20. Оправена е локализация на месеците в календара;
21. Оправено е позициониране на контроли в прозореца за Обработка на внос;
22. Добавена е справка mnuRepDailyReport за да се появи в списъка с правата за достъп за Handy;
23. Актуализация на устройствата в DeviceManager;
24. Добавен е експорт на фактури към anaf.ro – Румъния;
25. Корекция на ISO-абревиатури на държави.
3.07.065
1. Добавена е проверка за наличен принтер при създаване на справки;
2. Добавена е проверка за наличие на принтер при печат на Crystal документи;
3. Актуализация на документите – добавено е ново поле PictureQR за България;
4. Активиране на „За базата данни“ при избор на Специални в прозореца за Настройки;
5. Механизъм за нулиране на сериализацията за чернова;
6. Направена е корекция при възстановяване на данни за маркирани стоки;
7. Добавена е нова опция „Не ме питай повече“ в прозореца за запис/възстановяване на неприключена операция;
8. Преработен е механизма за съхранение на чернова на операция;
9. Направена е оптимизация при възстановяване на сериализирания файл;
10. Направено е обвързване на контекстните меню с опцията Microinvest Асистент;
11. Оптимизация при създаване на нова база с номенклатури – полетата да са nvarchar при MSSQL;
12. Корекция на управлението на базата от данни при преоценка за Румъния;
13. Корекция на Raport de Gestiune за Румъния;
14. Добавена е проверка при липса на свободно място в базата данни или на диска;
15. Направена е проверка на Type за Null при оцветяване на услуги в прозореца за избор стоки;
16. Направено е изтриване на дублиращи се записи за Axis Cloud във firewall в инсталатора;
17. Оптимизация при производство със разделител запетая;
18. Оптимизация при внасяне на аванс при избор на партньор;
19. Направена е забрана на бутона Схема и скриване на колоната Доставна цена в прозореца за преоценка;
20. Оптимизация в правата за достъп при забрана на всичките типове плащания;
21. Добавено е прилагане на правата за достъп към операциите за импорта;
22. Добавена е възможност за предаване на ИИН на клиента към ФУ за Казахстан;
23. Направено е прилагане на правата за достъп към контекстни меню;
24. Добавена е възможност за импорт на Получено Кредитно известие по сума;
25. Премахнато е ограничението за брой символи в код на стока;
26. Оправено е грешно форматиране на колоната Цена в производствата;
27. Промяна в размера на текстови полета в скриптове за създаване на базите данни;
28. Направено е форматиране на числата при печат на сумарен бон;
29. Направено е закръгляване при партиди и производство към избрания формат на цените;
30. Оптимизация при обмен на операции при партиди, игнорират се услугите;
31. Оправена е грешка при опресняване на консигнация с партиди;
32. Оптимизация при четене на датата при печат на месечен отчет от прозореца за управление на ФУ;
33. Добавена е проверка на PriceOut за стоки на Null;
34. Корекция при четене на счупена формула за ценови правила;
35. Актуализация на справки по ОСС (при нулева цена да се показват с нулевият процент на ДДС);
36. Добавена е възможност за създаване на Входящ контрол след доставка за България;
37. Добавена е сериализация на опциите при консигнации;
38. Добавена е нова опция Касова бележка в прозореца за Отчитане на консигнации;
39. Добавен е Документ за приходен/разходен касов ордер в диспечера за печат;
40. Актуализация на DeviceManager.
3.07.064
1. Добавена е проверка за връзка към базата данни при отваряне на различни прозорци;
2. Добавена е проверка за връзка към базата данни преди запис на операциите;
3. Добавени са TaxNo и Note1 към схемата за печат на ПКО/РКО;
4. Добавени са операциите Получено Дебитно и Получено Кредитно Известие за трансформация;
5. Добавени са Кредитни известия към Разплащане – Уведомление в Excel;
6. Добавена е възможност за сортиране в локатора;
7. Добавена е проверка дали базата е в репликация;
8. Добавено е прихващане на грешката, свързана с Identity Range в репликация;
9. Добавена е възможност за сериализация/десериализация на чернова операция;
10. Добавено е извличане на забележка при създаване на операцията от справка;
11. Добавено е контекстно меню за групова редакция на номенклатури;
12. Добавен е речник на DeviceTestTool;
13. Направена е смяна на Note към DealReason за AxisCloud;
14. Направено е получаване на тегло от дефинирана везна за всички операции;
15. Направено е кодиране на данни в base64 за маркирани стоки за SmartPrinter;
16. Направена е оптимизация при събиране на плащане за експорт на одиторския файл;
17. Направено е прилагане на ценови правила за услуги при партиди;
18. Направено е еднократно прилагане на валута при печат на касови бележки;
19. Направено е смяна на таймаута в прозореца за конфигуриране на връзката към базата данни от настройки;
20. Направена е корекция на записа в Cashbook при активна опция в прозореца за управление на ФУ;
21. Актуализация на документите 80мм;
22. Актуализация на DeviceManager;
23. Оптимизация при парсинга на града при руските компании;
24. Оптимизация при прехвърляне на последна продажна цена при създаване на нова база с номенклатури;
25. Оптимизация при прехвърляне на количества при създаване на нова база с номенклатури;
26. Оправена е грешка при експорт към Ажур – L – Склад;
27. Оправена е грешка при редакция на партньора без режим OSS;
28. Оправена е грешка при сортиране (Expecting 1 value(s) for the key being indexed, but received 0 value(s).);
29. Корекция в заявката за изтриване на издадени фактури от Operations при включена номерация по обекти;
30. Корекция при повторен печат и анулиране на Кредитно известие по OSS;
31. Коригиран е формат на датата при нова база с номенклатури;
32. Корекция при издаване на E-Faktura в формата на XML (използва се схема от net 2.0);
33. Корекция на процедурите за преизчисляване на количествата в склада и услуги;
34. Добавена е Банка ЦКБ – CSV в прозореца за импорт на банковите плащания;
35. Добавено е генериране на QR кода при Crystal документи за odx.bg – България;
36. Направено е предаване на ИИН/БИН на клиента към касов апарат – Казахстан;
37. Направено е попълване на Баркод и Каталог при зареждане на данни за консигнации;
38. Направено е предаване на параметрите за Сторно при Украйна;
39. Актуализация на пререквизити за Raport de Gestiune – Румъния;
40. Актуализация на УПД – Русия;
41. Направена е възможност за потискане на печат на бона, ако е подаден email/телефон – Русия;
42. Добавена е страна Нидерландия;
43. Добавено е генериране на QR кода при Crystal документи – Саудитска Арабия;
44. Добавени са 2 нови документи за KSA – InvoiceSaudiArabia.rpt и SaleReceiptSaudiArabia.rpt;
45. Направена е забрана за редакция на операции от модул Справки – Саудитска Арабия;
46. Направено е скриване на различни менюта – Саудитска Арабия;
47. Направено е попълване на колоната Сума при редакция на Доставка – Румъния;
48. Добавена е възможност за определяне на данни за фирми по ИНН и КПП – Русия;
49. Добавено е запитване на марка при Търговски екран – Русия, Казахстан, Украйна.
3.07.063
1. Добавени са нови Графични справки:
– Анализ по обекти
– Анализ по потребители
– Анализ по групи стоки
– Разпределение на продажби във времето
– ДДС и Обороти
– ДДС Баланс
– Последни 10 операции (Стойност)
– Последни 10 операции (кол.)
– Налично к-во
– Топ 10 на стоки
– Оборот
2. Оптимизация на голяма част от справките:
– Групирани продажби по стоки : филтър по каталог
– Наличност към дата с продажна и доставна цена : филтър вид справка (стандартна и със знак) и филтър по количество
– Баланс на стоки по дни : филтър тип на стока
– Стоки по обекти : филтър тип на стока
– Наличност по местоположение : филтър тип на стока
– Наличност в начален и краен период: филтър тип на стока
– Фактурирани и нефактурирани количества на стоки : филтър тип на стока
– Оборотна ведомост : филтър вид на стока
– Оборотна ведомост по продажни цени : филтър вид на стока
– Справки – Движение на стоки : филтър вид на стока
– Нова справка в Мениджър справки – Продажби по суми за четири периода
– Нова справка в Мениджър справки – Справка за Microinvest Control Pro
– Нова справка в Мениджър справки – Справки А и Б – видима е само при страна Русия
3. Оптимизация на експорта към Одиторски файл
4. Оптимизация при определяне на типовете плащания при зареждане на последен тип
5. Оптимизация при преизчисляване на доставната цена в рецепти
6. Оптимизация при редакция на рецепти
7. Оптимизация при преминаване между ценовите правила със стрелки
8. Оптимизация при получаване на постоянна забележка за операция Ревизия
9. Оптимизация в прозореца за фактуриране и отметка за издаване на касов бон
10. Оптимизация при връзка към базата данни – съобщение при липса на връзката
11. Оптимизация при създаване на нов обект и празни стойност в доставна цена на стоки
12. Оптимизация при създаване на нова база с номенклатури : таймаут е увеличен на 30 минути
13. Оптимизация при групиране по забележка и партида в операция производство
14. Оптимизация на заявката за извличане на данни при база данни MS Access в прозореца за разплащания
15. Оптимизация на функцията за оптимизирано преизчисляване на количествата в склада при MySQL
16. Оптимизация при преизчисляване на количествата в склада – без стоки от тип „Услуга“
17. Оптимизация при добавяне на стоки и получаване на постоянна забележка
18. Добавена нова операция по OSS – Разширено Кредитно известие
19. Добавена нова операция по OSS – Разширено Сторно
20. Добавена е проверка на невалидни стойности в операцията Директно производство
21. Добавена е възможност за търсене на партньори по IBAN
22. Добавена е смяна на фокуса при плащане в Търговски Екран
23. Добавен е нов функционал за импорт на банковите плащания
24. Добавен е нов Encoding Georgia
25. Актуализация на връзката с MS Excel (xlsgen) към 4.9.0.14
26. Добавен е нов език Азербайджански
27. Актуализация на DeviceManager.dll
28. Добавена е възможност за идентификация на стока с каталог при импорт на операции от Excel
29. Корекция на 80 мм фактура – разменени ДДС номера
30. Корекция при грешка за затваряне на информационния прозорец със скрит стартов помощен панел
31. Корекция на грешка при сортиране в прозореца за избор на стоки, партньори
32. Корекция при смяна на датата при редакция на документа – да не се добавя час
33. Добавено е прилагането на права на достъп за AxisCloud
34. Добавена е възможност за групиране при печат при издаване на фактури – Румъния
35. Корекция на формулата за изчисляване на ДДС при акцизни стоки – Русия, Казахстан, Украйна
36. Добавена е поддръжка на маркираните стоки – Украйна
37. Добавена е поддръжка на маркираните стоки (мляко) – Русия
38. Опцията Маркирана стока да е видима за Украйна
39. Добавени са два нови Crystal документи (УПД) – Русия
3.07.062
1. Добавени са нови справки – ДДС на продажби по OSS и Регистър на продажби по OSS – България;
2. Добавен е нов тип операция – Разширена продажба (с възможност за смяна на ДДС група за стоки);
3. Добавен е експорт към Одиторския файл за електронни магазини;
4. Добавен е импорт от Одиторския файл от електронни магазини;
5. Добавен е нов бутон за копиране на цени към всички ценови групи, където цената е нулева;
6. Добавено е опресняване на информацията при изпращане на e-mail в Справките;
7. Добавено е съобщение след генериране на баркодове;
8. Добавена е към сериализация на опцията Всички в прозореца за създаване на операции и редакция на номенклатури;
9. Добавена е възможност за генериране на баркод след въвеждане на първите 2 цифри;
10. Добавена е проверка на невалидни стойности при получаване на последен тип на плащане;
11. Оптимизация в прозореца Търговски Екран;
12. Добавена е нова настройка в операцията Търговски Екран – Партньор по подразбиране;
13. Оптимизация при възстановяване на отложен бон в Търговски Екран;
14. Оптимизация в процедурите за преизчислявания;
15. Оптимизация на комуникацията c AxisCloud;
16. Оптимизация при запис на документи издадени от AxisCloud;
17. Оптимизация при групирано плащане – да не се разплащат документи с отрицателни стойности;
18. Оптимизация при директно производство на услуги при партиди;
19. Оптимизация при добавяне на бутони към лентата с икони;
20. Оптимизация при затваряне на прозореца Търговски Екран;
21. Оптимизация при отваряне на прозореца за създаване и редакция на номенклатури;
22. Оптимизация при производство – да се зарежда само последна рецепта;
23. Оптимизация в прозореца за добавяне на стоки – да не се губи въведената стойност;
24. Оптимизация при четене на невалидни данни от картона на партньора;
25. Оптимизация при редакция на документа Трансфер – след запис на операцията ще се изпълнява оптимизирано преизчисляване на количествата;
26. Направена е корекция при експорт към Microinvest Делта Pro – експортират се само плащания в брой;
27. Направена е корекция при експорт към Microinvest Делта Pro – игнориране на неплатени документи в касов отчет;
28. Деактивиране на отметката за печат на касов бон в прозореца за разплащане при издаване на КИ;
29. Оптимизация в Справки – Журнал на документите;
30. Подобрена функция за изпращане на дадена справка по e-mail;
31. Премахване на текста NOT TRANSLATED върху чекбоксовете в прозореца на филтриране на данни в справките при партиден режим;
32. Преработен е прозорецът за обмен на операции;
33. Променени са функции SendKeys.Send към Sendkeys.SendWait;
34. Промяна в картона на партньора да има избор на държава – България;
35. Промяна в подреждане на цени в прозореца за редакция на стоки – Цена на дребно да е най-отгоре;
36. Скриване на Опциите при редакция на Разширена доставка;
37. Скриване на Опциите при редакция на Разширена продажба;
38. Смяна на фокуса при отваряне на прозорците за създаване или редакция на номенклатури;
39. Разширяване на свойствата на колоните в mur:
– Format => Document – форматиране на колоната като цифрова стойност до 10 символа;
– Translate => true/false, да се прилага речник за превод на колоната;
40. Смяна на името на лог файла към Error.log;
41. Промяна в справката Групирани продажби по стоки – добавен е филтър по каталог;
42. Промяна в справката Наличност към дата с продажна и доставна цена – добавен е вид справката (стандартна и със знак);
43. Разрешаване на повторен печат на фактура при заключен период;
44. Премахване на transformations от вземането на nextacct;
45. Оптимизация при проверка на каталога при маркираните стоки – Русия;
46. Добавен е механизъм за сваляне на стокови разписки от rs.ge – Грузия;
47. Промяна на ДДС ставки по подразбиране за Ирландия – 23%/13.5%/9%/4.8%;
48. Промяна на ДДС ставки по подразбиране за Кипър – 19%/9%/5%;
49. Промяна на ДДС ставки по подразбиране за Латвия – 21%/12%/5%;
50. Промяна на ДДС ставки по подразбиране за Румъния – 19%/9%/5%/0%;
51. Подобрена визуализация преди издаване на Сторно бон с US регионални настройки.
3.07.061
1. Автоматично зареждане на E-mail от партньора при повторен печат на документа;
2. Добавена е смяна на партньора в операцията Търговски Обект;
3. Добавена е поддръжка за изпращане на повече от един E-mail;
4. Добавено е пресмятане на сумата на всичките документи, участващи във фактуриране;
5. Възможност за смяна на име на ценово правило;
6. Прилагане на ограничение за заключване за създаване на операции;
7. Прилагане на ограничение за заключване за създаване на запис в Касова книга;
8. Добавена е възможност за смяна на име на стока по време на импорта на номенклатури през Прибавяне на стоки;
9. Добавена е смяна на обекта при трансформация на справки при условие, че потребител е заключен към обект;
10. Оптимизация при преизчисляване на рецепти;
11. Оптимизация при запис на настройки;
12. Автоматична смяна на датата в 00:00:00;
13. Добавен е нов информационен прозорец за новини от Microinvest;
14. Добавено е заключване на курса в прозореца за редакция на валути;
15. Оптимизация при разплащане в брой при редакция на документи – не се виждаше в списъка;
16. При пълно плащане с приспадане на аванса да не се издава касов бон;
17. Оптимизация на процеса за синхронизация на стоки (изпращане на нови стоки);
18. Добавена е справка Продажби със Сторно по документи към справките на собственика;
19. Добавена е справка Продажби със Сторно по типовете плащания към справките на собственика;
20. Оправена е грешка по време на автоматична операция Трансфер;
21. Коригиран е експорт към Microinvest Delta Pro на отрицателни стойности;
22. Оптимизация при експорт към Microinvest Delta Pro на полетата от партньори, съдържащи null;
23. Добавено е игнориране на opertype 2038 при получаване на кредитно известие;
24. Оптимизация при десериализация на dat файли;
25. Смяна на порта от 587 към 465 за mail.ru;
26. Добавена е поддръжка за сваляне на документи – rs.ge;
27. Оптимизация при десериализация на комбобоксове;
28. Проверка на ИИН при избрана страна Казахстан;
29. Проверка на БИН при избрана страна Казахстан;
30. Принудителна активация на издаване на касов бон при условие, че е забранена опция в правата за достъп – Русия;
31. Корекция при стартиране с флаг startup.ru – да не се сменя държава;
32. Корекция при стартиране с флаг startup.en – да се избира English и държава Кипър;
33. Добавено е игнориране на МРЦ при цигари – Казахстан;
34. Добавена е твърда смяна на МРЦ при цигари – Русия;
35. Корекция при комбинирана операция с отрицателно количество – Румъния;
36. Добавена е нова страна Зимбабве;
37. Добавена е нова страна Намибия.
3.07.060
1. Добавен е час на касовата бележка към прозореца за Сторно – България;
2. Оптимизация при зареждане на данни за Сторно – добавен е сериен номер за КА – България;
3. Оптимизация при преизчисляване на доставна цена (да се преизчислява и доставно ДДС);
4. Оправена е грешка при редакция на операции – не се преизчисляваше сумата;
5. Оптимизация при експорта към Delta Pro при активна настройка „цените с ДДС“;
6. Добавена е нова справка Продажби по суми за два периода;
7. Коригирано е състоянието на колоната Наличие (да е включена) в операцията Ревизия по подразбиране;
8. Корекция при сторно при печат през Microinvest Smart Printer – България;
9. Оптимизация в прозореца за издаване на фактури – ако има издададен касов бон, да се изключи опцията за касова бележка – България;
10. Оптимизация при плащане от прозореца Разплащания – България;
11. Издаване на документи е изключено по-подразбиране в Търговски екран;
12. Оптимизация при зареждане на УНП при издаване на кредитно известие и сумарен бон – България;
13. Оптимизация в прозореца за Бързо търсене;
14. Оптимизация в прозореца за Бързо прибавяне на стоки;
15. Оптимизация при изпращане на email;
16. Оптимизация в Търговски екран;
17. Оптимизация при избора на стока от таблицата с операции;
18. Оптимизация при получаване на данни за стоки по баркода;
19. Оптимизация при трансформация на документи и автоматично производство;
20. Оправена е грешка при Трансфер и Ревизия;
21. Оправена е грешка при създаване на нова база с номенклатури;
22. Оптимизация в прозореца за създаване на нова база с номенклатури;
23. Оптимизация при плащане от прозореца Разплащания при пълно плащане – да се принтира пълен касов бон вместо „Плащане по документа“;
24. Оптимизация при определяне на типовете плащане с ID над 10;
25. Оптимизация при създаване на нова база с номенклатури и тип на базата данни MySQL;
26. Оптимизация при използване на сървисите на Microinvest;
27. Оптимизация при консумация на DeviceManager.dll;
28. Оптимизация при определяне на наличието на антивируса в проверката за GDPR;
29. Добавена е колоната Печалба в справката Групирани продажби по стоки;
30. Добавен е тотал в справката Издадени консигнации;
31. Настройките за връзка към Microinvest Device Manager и Microinvest Smart Printer са изнесени към секцията Устройства;
32. Актуализация на DeviceManager.dll;
33. Подтиснато е съобщението за зает socket в лог файла от WebServer;
34. Добавен е профайлер за проследяване на комуникация с AxisCloud (при активиран Portmon);
35. Добавен е нов прозорец за сканиране на Datamatrix – Русия, Казахстан;
36. Коригирана е заявка за създаване на таблицата EGAISExcise при Access – Русия, Казахстан;
37. Добавена е поддръжка на предаване на маркираните стоки към Microinvest Smart Printer – Русия, Казахстан;
38. Добавена е възможност за идентификация на алкохолни стоки по акцизни марки (68 и 150) – Русия;
39. Оптимизация в превода в прозорците за Импорт на номенклатури и операции;
40. Оптимизация в превода в прозореца за Изтриване на периода;
41. Оптимизация при установяване на формата на културата в различни модули (дати, разделители);
42. Възстановена е сериализация на ДДС група и тип на стока;
43. Разрешен е избор дали да се издава касов бон – Русия;
44. Корекция при трансформация на документи при партиден режим;
45. Елиминиране на SystemOutOfMemory при работа с голям обем на данни;
46. Направена е възможност за автоматично сваляне и инсталиране на безплатни HotFix версии;
47. Актуализация на xlsgen към версията 4.9;
48. Разширяване на справката Номенклатури-Стоки с Каталог3 разпределен по полета;
49. Коригирана е визуална неточност в прозореца за избор на файлове;
50. Премахнати са записи с Opertype > 1000 от справката Операции;
51. Добавен е нов документ „Акт за преоценка“ – Русия;
52. Добавена е поддръжка за повече от 63 конфиг файла (/config##);
53. Добавена е поддръжка за повече от един background##.jpg (/config##).
3.07.059
1. Преход на продукта до Net Framework 4;
2. Актуализиран е xlsgen към V4;
3. Актуализиран е CrystalReports към Runtime 13;
4. Добавено е автоматично сваляне на NX бита в инсталатора;
5. DeviceManager е направен да стои като обикновен файл без нужда от регистрация;
6. Промяна в метода за изчисляване на отстъпката при Crystal документи;
7. Добавен е нова функционалност – Информационните панели (Минимална ширина на екрана е 1440);
8. Добавен е нов модул Бърз документен локатор;
9. Добавен е X-отчет в прозореца за параметрите за Сторно – България;
10. Добавена е интеграция с RS.GE (изпращане на електронни документи) – Грузия;
11. Добавено е разрешаване на продажби с минусово количество – Румъния;
12. Добавено е игнориране на нулев УНП при четене и запис – България;
13. Добавена е нова страна Ирландия;
14. Добавена е колоната Сума в прозореца за Редакция и повторен печат на Доставки и Продажби;
15. Добавена е смяна на партньора в прозореца за фактуриране;
16. Добавени са правата за достъп към опцията за издаване на фактури;
17. Добавени са правата за достъп към опцията за Промяна на лентата с бутони;
18. Добавена е втора колона „Наличност“ към операцията Трансфер;
19. Добавено е прилагане на ограничение на периода при редактиране на записа в Касовата книга;
20. Добавено е предаване на данни за връзка към базата на Microinvest Склад Pro към Microinvest Barcode Printer Pro;
21. Добавена е възможност за Редактиране на партньори и стоки от таблицата в Справки;
22. Добавена е възможност за Повторен печат на фактури от Справката Издадени Фактури;
23. Добавено е потвърждаване на промяна на опцията Промяна на документа в прозореца за Трансформация;
24. Добавен е филтър Група обекти към справката Количество на стоки;
25. Добавена е забрана за смяна на типа на стока при партидна база (само при тип на стока Услуга);
26. Премахнати са полетата ДДС група и Тип на стока от сериализация;
27. Въведено е оцветяване на стоките с Тип „Услуга“ в различен цвят;
28. Оптимизация при превключване между прозорците с операции (Ctrl + Tab);
29. Оптимизация при Групово плащане при избран един документ;
30. Оптимизация в прозореца с данни за изпращане на eMail;
31. Оптимизация при зареждане на последен тип на плащане;
32. Оптимизация при справката Получени КИ;
33. Оптимизация при трансформация на документи към кредитно известие;
34. Оптимизация на визуалните стилове;
35. Оптимизация при получаване на последна продажна цена при MySQL/MariaDB;
36. Оптимизация при работа с партиди и тип на стока Услуга;
37. Оптимизация при импорта на стоки от прозореца за импорта на операции;
38. Оптимизация при преизчисляване на доставни цени и метода на работа Последна доставна;
39. Оптимизация при избор на стока с нулев тегловен баркод – да се праща заявка към везна;
40. Оптимизация при изтриване на аванса – игнориране на невалидни стойности;
41. Оптимизация в прозореца за Разплащания (Грешка „SystemOutOfMemory“);
42. Преработен е Експорт към Microinvest Delta Pro (9/20%%) – България;
43. Премахната е таблицата Transformation от вземането на Max(Acct);
44. Промяна в стартовия екран – Румъния;
45. Промяна в проверката за връзка към принтера в прозореца за управление на ФУ;
46. Оправена е грешка при генериране на справка Касови бележки и попълнато поле Тотал;
47. Оправена е грешката Invalid Cast DBNull to Date;
48. Оправена е грешна ценова група при импорта на операции;
49. Оправена е грешка „Cannot access a disposed object“ след редакция на операции;
50. Корекция на превода;
51. Изградена е комуникация с AxisCloud;
52. Добавено е отваряне на порта за комуникация с AxisCloud във firewall.
3.07.058
1. Оптимизация при изтриване на период;
2. Актуализация на справка Фискализирани стоки (Групирана справка) съобразно Наредба Н-18 като се игнорира тип на бележката УНП;
3. Актуализация на справка Фискализирани стоки по документи съобразно Наредба Н-18 като се игнорира тип на бележката УНП;
4. Актуализация на справка Продажби по доставчици. PartnerID е свръзан с доставчика, а не с клиента;
5. Оптимизация при създаване на нова база с номенклатури, следствие на проблем с изтриване на период;
6. Добавяне на колона с Налично количество към операция Заявка;
7. Игнориране на всички Opertype > 1000 при вземане на следващи номер на Фактура/КИ;
8. Премахване на Оферта и Заявка при проверка за връзка към ФУ;
9. Оптимизация при печат на кредитно известие при сумарен бон и не-СУПТО версия;
10. Оптимизация при печат със сумарен бон и частично плащане според новите изисквания на Наредба Н-18;
11. Добавяне на поддръжка за маркирани стоки – Мляко – Русия;
12. Добавяне на поддръжка за маркирани стоки – Цигари – Стекове – Русия;
13. Нов документ за продажба с ДДС групи – документ за продажба с ДДС процент на всеки ред, за всяка стока;
14. Нова справка за Данъчни групи в Мениджър справки.
3.07.057
1. Оптимизация на прозореца при експорт на Crystal Reports документ – първата опция е PDF вместо RPT;
2. Добавен е шифърът на документите към Crystal Reports документи – България;
3. Добавени са често използвани Crystal Reports документи за следните държави:
• Беларус;
• България;
• Казахстан;
• Румъния;
• Русия;
• Украйна.
4. Оптимизация при стандартни документи 80 mm при наличие на стоки от различни ДДС групи в една операция;
5. Оптимизация на документ „Квитанция“ за Румъния;
6. Оптимизация при експорт на справки – прилагане на формата за цени и количества от настройките;
7. Оптимизирана е справка „Авансови плащания“;
8. Оптимизация на логиката за стоки, маркирани като Услуги – количеството на такива стоки се задава автоматично като 0 в справките;
9. Оптимизация на логиката за стоки, маркирани като Услуги – количеството на такива стоки се задава автоматично като 0 в екрана с наличностите;
10. Добавен е нов филтър „Без услуги“ към следните справки:
• Количества на стоки;
• Наличност към дата;
• Наличност към дата по продажни цени (от Мениджър справки).
11. Оптимизация при филтър ДДС групи в справки;
12. Добавена е възможност за създаване на стоки при импорт на операции;
13. Добавена е проверка при създаване на база, чието име започва с цифра;
14. Разширена е функционалността за създаване на нова база с номенклатури;
15. Оптимизация при създаване на нова база с номенклатури и прехвърляне на потребители, заключени по обекти;
16. Оптимизация на групово плащане;
17. Оптимизация в прозореца за плащане на Ревизия – премахнато е поле „Партньор“;
18. Оптимизация при преизчисляване на доставни цени – включва се и операция Ревизия;
19. Оптимизация при изтриване на обект на регистрация;
20. Оптимизация при търсене по ЕИК – България;
21. Добавена е функционалност за печат на обобщено плащане по фактура – България;
22. Оптимизация и корекция при печат през Microinvest Smart Printer на неплатена операция – отстранен е проблем със записване на грешен тип на бележката;
23. Добавена е възможност за корекция на типа на бележката при плащане по банка през Microinvest Smart Printer;
24. Добавено е регистриране на служебни операции от прозорец „Други“ – Управление на фискални устройства в таблицата ECRReceipts (X-отчет/Z-отчет/Внасяне/Извеждане);
25. Добавена е опция за печат на дубликат от прозорец „Други“ – Управление на фискални устройства;
26. Добавено е цялостно управление от прозорец „Други“ – Управление на фискални устройства през Microinvest Smart Printer;
27. Н18 Добавена е проверка за връзка с ФУ при отваряне на продажба;
28. Н18 Добавено е предупреждение при операции, при които има издаден фискален бон;
29. Н18 Добавена е възможност за редакция на неприключени операции, при които няма плащане и фискален бон;
30. Н18 Добавена е проверка и предупреждение за анулиране на СУПТО операции, при които има плащания;
31. Н18 Добавена е проверка и предупреждение за смяна на държавата при вече съществуващи УНП;
32. Н18 Разширен е списъкът с дейностите, които се записват в Дневника на приложението;
33. Н18 Разрешени са всички справки за профила на Одитора;
34. Н18 Оптимизация на помощен панел в справките при влизане с профила на Одитора;
35. Н18 Забранени са опциите за Одитора в настройки;
36. Н18 Оптимизация на справките към НАП;
37. Н18 Оптимизация на инсталатора;
38. Н18 Добавено е генериране на УНП в прозореца за Авансови плащания;
39. Н18 Добавена е проверка за връзка към касов апарат при издаване на бележката за авансово плащане;
40. Н18 Добавено е генериране на УНП при Дебитно известие;
41. Н18 Допълнен е списъка на операция Сторно, като са добавени консигнации;
42. Н18 Скрит е прозореца за плащане при Сторно – винаги се разплаща напълно в брой;
43. Н18 Добавена е проверка дали продажбата е платена при издаване на Сторно;
44. Н18 Добавено е вземане на УНП от документа – източника при фактуриране на Кредитно известие по сметка;
45. Н18 Добавена е имплементация на нов метод за печат на бележката при:
• Частично плащане;
• Окончателно плащане;
• Плащане с аванс.
46. Добавена е възможност при работата без СУПТО режим, да се позволява операцията Сторно;
47. Оптимизация при Сторно при въвеждане на номер на касов апарат OO000000;
48. Добавено е предупреждение при Сторно към Продажба, платена по банков път;
49. Добавено е предупреждение при Кредитно известие за плащане в брой;
50. Добавена е опция за отбелязване в касовата книга на служебно въведени и изведени записи;
51. Оптимизация в Касовата книга при изтриване и редакция на записи;
52. Премахнати са скрити обекти и потребители от списъка в Касовата книга;
53. Оптимизация при извършване на директно производство;
54. Оптимизация при повторен печат на фактури при тип на базата MySQL/MariaDB;
55. Оптимизация при трансформация на документи с въведени партиди (вземат се само тези от документо-източника, които са налични);
56. Добавена е технология при наличието на стоки с отрицателна цена в Продажба, да се принтира сумарен бон;
57. Добавена е колона „Наличие“ към Други операции;
58. Добавена е възможност за динамично управление на колоната „Наличност“ в прозореца за операции;
59. Добавена е възможност за динамично управление на колоната „Валута“ в прозореца за операции;
60. Добавена е възможност за издаване на фискален бон при рекламация за страна Казахстан;
61. Оптимизация при редакция на ценови групи за различни нива на потребители;
62. Предефиниране на правата за смяна на пароли;
63. Оптимизация при настройките на програмата:
• Подреждане на COM-портовете в настройки за връзка с устройства;
• Настройките за печат на касови бележки се прилагат само за програмата, за потребителите не са активни;
• Настройките за печат се прилагат към работното място, а не за потребителя;
• Настройката „Печат на партиден лист“ е преместена към секцията Специални;
• Добавен е тест на връзката към Microinvest Smart Printer;
• От секциите Основни, Визуални, Операции и Печат е премахнато меню „За базата данни“;
• Настройките на Търговския екран са направени да са за програмата, а не по потребители;
• Добавена е настройка „Комисионен процент (%)“.
64. Оптимизирана е функцията за нулиране на състоянието на прозорците;
65. Оптимизация при сканиране на баркод, съдържащ маска с партиди;
66. Елиминиране на грешка „The RPC Server is unavailable“;
67. Визуална оптимизация на прозореца за ревизия при работа с партиди и потребител, заключен към обекта;
68. Добавена е възможност за обновяване на дадените консигнации – България;
69. Добавена е технология за лесно и автоматично попълване на количествата при отчитане на консигнации;
70. Добавено е заключване на бутона „Групово плащане“ при един селектиран документ;
71. Оптимизация в прозореца за плащане – запомняне и динамичен избор на начина на плащане;
72. Добавена е проверка дали базата е в репликация;
73. Добавена е възможност за попълване на придружаващ текст в прозореца за изпращане на писмо;
74. Оптимизация при възстановяване на база Access – вписва се запис към Дневника на приложението;
75. Оптимизация по време на първо зареждане и създаване на списъка с документи и справки;
76. Оптимизация при изтриване на Ревизия;
77. Оптимизация при експорт към Microinvest Делта Pro;
78. Оптимизация при работа с маркирани стоки – Русия;
79. Добавена е поддръжка на маркираните стоки – Казахстан;
80. Променен е алгоритъма на запис и четене на маркираните стоки: вписва се само GTIN+Serial – Русия и Казахстан;
81. Оптимизация при не-СУПТО режим и генериране на УНП;
82. Оптимизация при вземане на УНП при трансформация на документи;
83. Оптимизация в календара за страни, при които първият ден от седмицата не е понеделник;
84. Оптимизация при навигация по документи в прозореца с отворена за редакция операция;
85. Оптимизация при изтриване на период и Cashbook.ObjectID = null;
86. Добавен е филтър за период в прозореца на списъка с консигнации;
87. Оптимизация на драйвери за касови апарати;
88. Оптимизация при четене на полетата, съдържащи null от базата данни.
3.07.056
1. Добавена е възможност за издаване на Стокова Разписка от Търговския Екран;
2. Оптимизация по време на Редакция на операции и грешно състояние в таблицата Store;
3. Добавена e клавишна комбинация CTRL+M за отваряне на Мениджър справки;
4. Добавени са нови КА от български и руски производители;
5. Преработка на алгоритъма за получаване на УНП, съобразно новите изисквания на НАП;
6. Оптимизация в справка Документи/Касови бележки и ReceiptType=8 (УНП);
7. Нов прозорец за отчети на КА;
8. Добавен е одиторски профил за НАП;
9. Добавен e прозорец за параметри на фискалния бон при операция Сторно;
10. Прилагане на права за достъп върху системните файлове от инсталатора на продукта;
11. Оптимизация на клавишните комбинации и настройки, пречещи на СУПТО;
12. Добавена е възможност за автоматично теглене на количества от везна при добавяне на стока с тегловния баркод;
13. Добавяне на Кредитно известие към Импорт на операции;
14. Оптимизация на изтриване на трансформираните редове при трансформация на документи;
15. Добавена e опцията „Не ме питай повече“ към прозореца за фактуриране;
16. Оптимизация във функцията SetCodeToolTip за определяне на максималните кодове на стоки;
17. Оптимизация при групиране на редовете в операциите;
18. Добавена e поддръжка за дата на падеж към доставка;
19. Оптимизация на смяна на продажна цена при доставка с валута;
20. Добавена е поддръжка на смяна на валута за целия документ;
21. Оптимизация на ценови правила при добавяне на стока (не се визуализираше валутата);
22. Добавена е възможност за редакция на полето „Стойност“ при трансформация към операция „Разширена доставка“;
23. Добавена e възможност за избор на Партньор (текстово поле) в прозореца за Автоматична заявка;
24. Добавени са месечни справки към Други/Отчети;
25. Добавено е отражение в касовата книга на служебно въведени и изведени записи;
26. Оптимизация при глобално производство;
27. Добавена е колона „Наличие“ за операции Продажба и Търговски Обект;
28. Добавени са клавишни комбинации F9 (плащане в брой) и F11 (плащане с карта) за операция Търговски Екран;
29. Оптимизация на сортирането по код на стока и активирана настройка „Сортиране по цифров код“ в операция Търговски Екран;
30. Оптимизация при създаване на операция от справки при работа с партиди;
31. Добавена e възможност за търсене в справките по Каталог 3 в средата на полето;
32. Оптимизация на сортирането в справката „Журнал на документи“;
33. Оптимизация на филтъра „Мултиизбор на групи стоки“;
34. Добавен е нов филтър „Мултиизбор на групи стоки“ към Мениджър Справки и Справки на собственика;
35. Оптимизация на SQL заявка в справката Групирана справка по продажба по часове;
36. Оптимизация в справката Групирани операции – зареждане на ObjectID при избор на обекта във филтрите;
37. Разширен е списък с типовете плащания;
38. Добавен е на нов команден параметър /BarcodePrefixNN;
39. Промяна в RPT документи – премахване на връзката към Microsoft PDF Printer;
40. Регистрация на DeviceManager.dll при отварянето на прозорец Настройки и стартиране като Администратор;
41. Предаване на данни за партньора към фискални устройства за страна Русия;
42. Оптимизация при определяне на маркираните обувки за страна Русия;
43. Оптимизация при печат на касова бележка и плащане с приспадане на аванс за страна Русия;
44. Добавена e възможност за издаване на фискален бон при рекламация за страна Украйна;
45. Премахване на речниците Dictionary.??.xml от инсталатора;
46. Прекратяване на поддръжката за бази данни Oracle.
3.07.055
1. Добавена е икона на Склад Про в „Programs and Features“.
2. Добавяне на УНП при предаване на данни към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 – България.
3. Разширен списък от поддържани касови апарати в съответствие с Наредба Н-18 – България.
4. Обработка на грешки от касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 – България.
5. При авансово плащане стока „Авансово плащане“ взема ДДС групата на „Служебна стока“ – Русия, Румъния.
6. При плащане на сторно или продажба от „Редакция -> Разплащания -> Разплащания -> Плащане“ в касовата бележка се записва ДДС групата на „Служебна стока“ – Русия.
7. Актуализиране на справка „Приходы/продажи алкогольной и пивной продукции за период (квартальный)“ – Русия.
8. Добавена проверка за липсващ компонент при отваряне на „Други -> Отчети“.
9. Възможност за редакция на всички ценови групи от собственик, който е заключен към обект.
10. Добавяне на бутон „Опции“ при създадена операция „Сторно“ от прозорец за справка.
11. Възможност за печат на касова бележка при създадена операция „Сторно“ от прозорец за справка – Русия.
12. Замяна на „WizRetail“ с „Microinvest Warehouse Pro“ – Румъния.
13. Добавена съвместимост с касови апарати – България:
– „Datecs DP-150″
– „Datecs DP-25″
– „Datecs DP-35″
– „Datecs WP-50″
– „Datecs DP-05″
– „Daisy Compact S“
– „Daisy Compact M“
– „Tremol M20″
14. Добавена съвместимост с касови апарати – Румъния:
– „Datecs DP-25 LAN Romania“
– „Datecs DP-25 Serial Romania“
15. Предаване на ДДС номер към касовия апарат – Румъния.
16. Възможност за въвеждане на ДДС номер в прозорец за „Забележка“ към операция – Румъния.
17. Възможност за въвеждане на ДДС номер в прозорец за „Забележка“ към търговски екран – Румъния.
18. Актуализиране на документи – промяна на стойност на ДДС от 18% на 20% – Русия:
– Счёт (Россия)
– Товарная квитанция по приходу товаров (Россия)
– Товарная квитанция по продаже товаров (Россия)
19. Промяна на стойност на ДДС от 18% на 20% при създаване на база – Русия.
20. Коригирано несъответствие – грешка в справка „Плащания по партньори“ при сортиране.
21. Коригирано несъответствие – грешка при възстановяване на база на Access.
22. Коригирано несъответствие – грешка при запис на настройки.
3.07.054
1. Добавена операция „Получаване на консигнация“.
2. Добавена операция „Отчитане на получена консигнация“.
3. Добавена операция „Връщане на получена консигнация“.
4. Добавена категория „Устройства“ за избор и настройка на:
– принтер;
– клиентски дисплей;
– електронна везна.
5. Добавен прозорец „Отчети“ с възможност за:
– генериране на Z-отчет;
– генериране на X-отчет;
– внасяне;
– извеждане.
6. Възможност за получаване на фактура за „Отчитане на получена консигнация“.
7. Добавени документи за печат за:
– „Получаване на консигнация“;
– „Връщане на получена консигнация“.
8. Добавена справка „Получени консигнации“.
9. Добавена справка „Движение на получени консигнации“.
10. Добавена справка „Задължения към консигнанти“.
11. Възможност за обединяване на „Получени консигнации“.
12. Оптимизация при експорт към счетоводство за програмен продукт „Ажур-L Склад“.
13. Възможност за бърза трансформация на документ към „Разширена доставка“.
14. Добавяне на колона „Сума без ДДС“ в справка „Получени фактури“.
15. При „Редакция“ или „Нов приход/разход“ в „Касова книга“ се скриват потребителите, които не се използват.
16. Преместване в категория „Печат“ на настройки:
– „Печат на документ за трансфер по продажни цени“;
– „Печат на документ за изписване по продажни цени“.
17. Преименуване на настройка „Печат на документ за трансфер по продажни цени“ на „Печат на документ за трансфер“.
18. Възможност за печат на документ за трансфер по продажни цени на обект-получател.
19. Възможност за промяна размера на прозорец за запис или избор на файл.
20. Преименуване на операция „Рекламация“ на „Сторно“.
21. Оптимизация на справка „Производствен лист – сложно производство“.
22. Оптимизация на „Фактура за обработка на внос“.
23. Коригирано несъответствие – при редакция на „Трансфер“ се показва бутон „Опции“.
24. Коригирано несъответствие – грешка при експорт към „Aжур-L Склад“ на „Продажби“ -> „Издадени фактури“ -> „Документ No“.
25. Коригирано несъответствие – грешка при запис в „Разширен дневник на приложението“ на промените по номенклатурите при „Преоценка“.
26. Коригирано несъответствие – грешка при печат на получена фактура при държава Румъния и фактура с номер, който не е число.
27. Коригирано несъответствие – грешка при създаване на операция „Доставка“ от справки.
28. Коригирано несъответствие – грешка при анулиране на авансово плащане при база с номерация по обекти.
29. Коригирано несъответствие – грешка при повторен печат на „Отчитане на консигнация“.
30. Коригирано несъответствие – грешка, когато името на файла съдържа точка.
31. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справка „Платени и неплатени документи по обекти, операции, потребители“ и база данни на MySQL сървър.
32. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справки в „Документи“ и база данни на MySQL сървър.
33. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справки в „Стоки“ и база данни на MySQL сървър.
34. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справки в „Номенклатури“ и база данни на MySQL сървър.
35. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на „Справка трансформация на документи“ и база данни на MySQL сървър.
36. Коригирано несъответствие – грешка при стартиране на програмата с нова база данни на MySQL сървър под ОС Linux.
37. Коригирано несъответствие – грешна дата при автоматично производство след издаване на консигнация.
38. Коригирано несъответствие – грешка при експорт на „Ценова листа“.
39. Коригирано несъответствие – грешка в прозорец „Номера на документи по обекти“.
40. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справка „Баланс на стоки“.
41. Коригирано несъответствие – грешка в количество при добавяне на стока чрез „Баркод 2″ с коефициент на транформация.
3.07.053
1. Разрешаване на бутон „Забележка“ при еднакви забележки на всички редове.
2. Промени в „Търговски екран“:
– Плащане с ваучер се записва в касовата книга;
– Запомняне на поле забележка при отлагане или възстановяване на операция;
– Валидация на телефонен номер;
– Възможност за избор на партида при метод на работа по „Избор“;
3. Възможност за изтриване на забележките на всички редове в операция.
4. Възможност за задававане на забележка при трансформация на документи.
5. Добавен бутон „Обновяване“ в прозреца за операции.
6. Възможност за задаване на ценови правила към операции Поръчка и Оферта.
7. Добавени са полетата „Каталог“, „Баркод“ и „Описание“ като условие в ценови правила.
8. Възможност за задаване на отрицателна отстъпка в Ценови правила.
9. Добавяне на справки за НАП(в Справки на собственика):
– Обобщени данни за продажби
– Данни за плащанията по продажби
– Детайлни данни за продажби
– Сторнирани продажби
– Анулирани продажби
– Обобщени данни за доставки
– Детайлни данни за доставки
– Движение на стоки за период
– Номенклатури
10. Помощен панел в „Справки“ по подразбиране е включен.
11. Показване на помощен списък със стоки при въвеждане името на нова стока.
12. Добавена настройка за количество по подразбиране при добавяне на стока в операция.
13. Възможност за повторен печат на операции от помощния панел в справки.
14. Възможност за редкация на операции от помощния панел в справки.
15. Добавена опция за получаване на фактура при доставка.
16. При редакция на партньор и ниво на достъп „Оператор“ е забранена смяната на ценовата група.
17. При създаване на партньор и ниво на достъп „Оператор“ ценовата група е „Цена на дребно“ без възможност за промяна.
18. Деактивирана настройката „Прехвърляне на продажна цена от трансфера“.
19. Валидация на баркодовете със специалните символи.
20. Добавена държава Малави.
21. В „Ревизия“ при смяна на обекта се извършва обновяване на остатъци за добавени стоки.
22. Възможност за избор на ДДС група при внасяне на авансово плащане.
23. Генериране на име по подразбиране при копиране на ценово правило.
24. Режими на преизчисляване на количествата: пълно, частично.
25. Възможност за печат на списъка с дефинираните ценови правила.
26. Запис в „Дневник на приложението“ на изпълняваните справки.
27. Автоматична „Заявка“ с недостигащи в продажбата стоки.
28. Проверка за дублиране на име при редакция и копиране на ценово правило.
29. Във филтрите на справките към „по-голямо“, „по-малко“ и „равно“ е добавено и „различно от“.
30. В „Касова книга“ при потребител с по-високо ниво от „Оператор“ е заключен към Обект, филтъра по име на потребител е отключен.
31. В „Импорт на операции“ е добавена „Разширена доставка“.
32. Възможност за търсене по повече от една група стоки в „Справки“.
33. Добавяне на филтрация в прозорец „Ценови правила“.
34. При трансформация на документи Изтриване или Промяна е добавена опция за изтриване само на трансформираните редове.
35. Добавени опции за закръгляване:
– Закръгляване нагоре към
– Закръгляване надолу към
– Закръгляване математично към
– Закръгляване маркетингово
36. При импорт от Ексел, като разделител за група и подгрупа работят и двете наклонени черти / и \.
37. Корекция на закръгляване при експорт към Ажур-L Склад.
38. Коригирано несъответствие – aнулирането на фактура не анулира нейния номер.
39. Коригирано несъответствие – затваряне на програмата ако в Касова книга->Нов приход/разход е въведен без Потребител.
40. Коригирано несъответствие – при изтриването на операция, платена с карта се създава запис в касовата книга.
41. Коригирано несъответствие – „Приложи за всички“ от прозорец „Забележка към операция“ не работи за операция Директно производство.
42. Коригирано несъответствие – грешка при експорт на справка с повече от 26 колони към PDF.
43. Коригирано несъответствие – не се показва „Ревизия“ в меню Редакция–>Документи.
44. Коригирано несъответствие – грешка при забранени символи в баркод и каталог.
45. Коригирано несъответствие – грешка при редакция на Електронните точки от Типове плащания.
46. Коригирано несъответствие – грешка при въвеждане на много цифри в поле „Цена“ – Ценови правила.
47. Коригирано несъответствие – грешка при бързо фактуриране и изтриване на доставка.
48. Коригирано несъответствие – грешка при дублиране на Баркод3 и Каталог3.
49. Коригирано несъответствие – неточност при визуализиране на ценови правила в „Локатор“.
50. Коригирано несъответствие – грешка при импортиране на операция „Входящ контрол“.
3.07.052
1. Проверка по GDPR.
2. Повторен печат при избор на документ в прозорец „Редакция на Ревизия“.
3. Отимизация при изчисляване на среднопретеглена цена.
4. Добавена колона „Потребител“ и възможност за филтриране по нея в „Касова книга“.
5. Промени в „Търговски екран“:
– При натискане на бутон „ESCAPE“ се възстановява предишната числова стойност на полетата;
– Възможност за въвеждане на забележка при приключване на операция;
– Оптимизация при търсене на партньор;
– Възможност за въвеждане на email\телефон при избрана държава Русия(ФЗ-54);
– При добавяне на стока, чрез нейната партида, се обновява номера на реда;
6. Добавена държава Уганда.
7. Добавена държава Узбекистан.
8. Промяна/премхаване на несъществуващи фирми в полето „Каталог 3″.
9. Оцветяване на документа първоизточник за операцията в прозорец „Трансформация на документи“.
10. Изключване на избор на партида при промяна на количество в режим „По избор“.
11. Възможност за фиксиране на колона от таблицата в прозорец за резултат на Справка/и.
12. В прозорец „Трансформация на документи“ се запазва състоянието на прозореца за опция „Изтриване/промяна на документа“.
13. Възможност за сортиране по колона „Обект“ в прозорец „Разплащане“.
14. „Воден знак“(Watermark) в поле код на стока, показващ автоматичен код, минимален код в групата и минимален код в базата.
15. Добавена колона „Към фактура“ („Nr fact de baza“) при повторен печат на доставка, в прозорец „Разплащания“ и при редакция на доставка – Румъния.
16. Добавяне на валидация за сложност на парола на потребител.
17. Проверка по булстат и данъчнен номер и автоматично попълване на полетата при редкация на партньор.
18. При създаване/редакция на операция се показва съобщение за необходимост от преизчисляване на количествата.
19. Възможност за групираното плащане по клиент или по обект.
20. Възможност за редакция на поле „Вид на придружаващ документ“ в операция „Входящ контрол“.
21. Показване на лого при предварителен преглед на стандартен документ със зададено фирмено лого.
22. При липсващ превод на избрания език, се показва английски текст.
23. Забрана за въвеждане на цени, различни от цените на обекта, при създаване на стока от потребител, който е заключен към обект.
24. Възможност за печат на авансови вноски през Smart Printer.
25. Оптимизация при зареждане на програмата.
26. Активиран „режим четене“(reader mode) за таблицата при натискане на среден бутон на мишката.
27. Актуализация на справка „Активност на партньорите по дата“.
28. Коригирано несъответствие – невъзможност да се затвори програмата след извършване на операция в „Търговски екран“.
29. Коригирано несъответствие – грешен надпис в прозорец за разплащане при операция „Фактура за обработка на внос“.
30. Коригирано несъответствие – грешка при въвеждане на час в прозорец за справка.
31. Коригирано несъответствие – грешка при възстановяване на текущо-активна база.
32. Коригирано несъответствие – не се активира настройка за цени с включено ДДС при създаване на нова база.
33. Коригирано несъответствие – грешен формат на дата и време в Справки->Документи->Касови бележки и база Access.
34. Коригирано несъответствие – грешно записване на плащане в касовата книга при редакция на плащане.
35. Коригирано несъответствие – повторно разпределение на партиди при двoен клик в поле за количество при операция Ревизия.
36. Коригирано несъответствие – грешка при Трансформация от Продажба към Гаранционна карта.
37. Коригирано несъответствие – неточност при бази с партиди и автоматични операции.
38. Коригирано несъответствие – при добавяне на стока чрез нейната партида, количеството нараства в геометрична прогресия при извършване на автоматично производство.
39. Коригирано несъответствие – проблем при активиране на настройката „Номерация на документи по обекти“ при база с извършени операции.
40. Коригирано несъответствие – неточност в справки „Плащания по партньори“ и „Плащания по документи“.
41. Коригирано несъответствие – невъзможност за извършване на операции при потребител с име число.
42. Коригирано несъответствие – грешка при избор на Уведомление към Разплащане.
43. Коригирано несъответствие – грешка при импорт на данъчни документи.
44. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справка за получени кредитни известия.
45. Информация за базово количество и разлика в прозорец за избор на партида.
46. Сумиране на количествaтa в прозорец за избор на партида при ALT+UP или ALT+DOWN.
47. Възможност за отрицателна отстъпка в данните на партньор.
48. Възможност за промяна на поле „Забележка“ за всички редове на операцията.
49. Възможност за изключване на функция „Бързо търсене“ в прозорец за избор на партида.
3.07.051
1. Възможност за задаване на отстъпка в „Търговски обект“.
2. Промяна в логика на математически оператори „\“(целочислено делене) и „%“(остатък при делене) в ценови правила.
3. Добавяне на опции в операция „Обработка на внос“(Начисляване на ДДС Активно/Неактивно).
4. Добавена държава Нигерия.
5. Забрана на редакция на операция „Ревизия“.
6. Синхронизация на типа на плащане при издаване на фактура, с този на продажбата свързан с нея.
7. Отключване на полето потребител в справки при заключване на потребител към обект.
8. Форматиране на номерата на фактурите без водещи нули – държава Румъния.
9. Добавени са липсващи икони(в Операции, Редакция и Справки) в главното меню на програмата.
10. Оцветяване на доставките с получени фактури в Редакция->Документи ->Доставки.
11. Оцветяване на редовете(вече трансформирани) в прозорец Трансформация на документи.
12. Промени в „Търговски екран“:
– Възможност за отложено приключване;
– Възможност за промяна на реда(позицията) на даденa група в списъка – по потребители;
– Редакция на група и асоцииране на картинка към нея;
– Изчистване на цялата операция;
– При активиран „Разширен Дневник на приложението“ да се записват всички действия на потребителя;
– Запомняне на текущата операция след принудителен изход;
– Правилно разпределение по партиди при запис на продажба;
– Помощен текст за име на партида върху поле „количество“;
13. Оптимизация на избор на база данни(MS SQL Server) в настройки.
14 Запомняне на мерните единици при създаване на стока.
15. След изпълнение на „Нулиране на състоянието на прозорците“ в прозорците за избор на документ филтъра по подразбиране е „Днес“.
16. Добавена справка „Оборот по месеци“.
17. Възможност за редакция на вида на придружаващия документ в операция „Входящ контрол“.
18. Повторен избор на партида при промяна на количество.
19. Промяна на ДДС на 15% за държава Южна Африка.
20. Опресняване на баланса на авансовите плащания при изтриване на период.
21. Усъвършенстване на алгоритъма за изчисляване на среднопретеглена цена при „Ревизия“.
22. Възможност за извършване на групирано плащане при избор на редове с различни партньори.
23. Корекция на касовата книга при редакция или изтриване на документ платен в брой.
24. Възможност за въвеждане на забележка по ред в операциите.
25. Замяна на документа InvoiceNir3 за Румъния.
26. Замяна на справка RegistruDeCasa за Румъния.
27. Добавена справка за Русия „Вскрытие и списание тары алкогольных и пивных товаров“.
28. Скриване на операция „Входящ контрол“ при държави различни от България
29. Добавяне на колона за производител в операция „Входящ контрол“.
30. При трансформация на документи, новият документ да взема продажните цени на източника, в случай че те са различни от 0.
31. Добавен тип на плащане „Ел. точки“.
32. Възможност за издаване на касова бележка при плащане от помощен панел.
33. Оптимизация на настройката „Допълнителни колони в операциите“, плюс контекстно меню за включване/изключване на колоните Код, Баркод, Каталог, Забележка, в прозореца на операцията.
34. Добавен бутон „Опции“ в операция „Трансфер“.
35. Добавен бутон „Опции“ в операция „Разширена доставка“.
36. Добавена колона ExternalInvoiceNumber в справки „Документи->Получени->Получени фактури“ и „Документи->Издадени->Издадени фактури“.
37. Възможност за избор на стока при дублиране на стандартни или тегловни баркодове.
38. Коригирано несъответствие – двойно активиране на прозорец за избор на стока в „Търговски екран“.
39. Коригирано несъответствие – не работи Enter за преминаване между полетата в „Търговски екран“.
40. Коригирано несъответствие – невярна информация при избор на „Редакция на стока“ от контекстно меню в „Търговски екран“.
41. Коригирано несъответствие – След отказ от плащане новият ред не е заключен за редакция – „Търговски екран“.
42. Коригирано несъответствие – Грешна визуализация на справки при избор на „Принтирай“ и „Изпращане на e-mail“.
43. Коригирано несъответствие – след запис на операция не се изчиства стойността на полето за източник на документа(SrcDocID).
44. Коригирано несъответствие – не се извършва смяна на дата в статус лентата при смяна на системната дата.
45. Коригирано несъответствие – неточност след импорт на операции без попълнена забележка на ред.
46. Коригирано несъответствие – грешка при добавяне на стока в операция чрез скенер.
47. Коригирано несъответствие – след добавяне на стока с баркод четец се губи първият въведен символ от клавиатурата – „Търговски екран“.
48. Коригирано несъответствие – проблем с входящ контрол при включена номерация на обекти.
49. Коригирано несъответствие – Загуба на връзка продажба – производство при обединяване на продажби, обвързани с автоматично производство.
50. Коригирано несъответствие – липсва типа на плащане при импорт/експорт на фактури и други данъчни документи.
51. Коригирано несъответствие – грешни заглавия на полета в „Справки на собстеника“ и „Мениджър на справки“.
52. Добавена настройка за включване/изключване на полето „Т.О“(търговска отстъпка) в „Търговски екран“.
53. Коригирано несъответствие – при смяна на база избраният потребител не се променя.
54. Ограничаване възможноста за въвеждане на повече от 100% за остъпка в операциите и картона на партньора.
3.07.050
1. Заключване на потребителя във филтри към справки.
2. Microinvest лого background в таблиците за операции.
3. Запомняне състоянието на цифровата клавиатура в „Търговски екран“.
4. Запомняне текущото състояние на операцията при вход/изход в/от „Търговски екран“.
5. Заключване на работно място по обект. (Редакция->Администриране->Сервизни функции->Заключване към обект).
6. Добавено ограничение за изтриване на текущата продажба в Търговски екран за потребители с право на достъп управител или оператор.
7. Автоматично допълване при избор на стока в Търговски екран.
8. Премахване на деинсталирани програми в меню „Други“.
9. Запазване текущото състояние на цифровата клавиатура след изход от режим „Настройки“.
10. Забрана за „изтриване/промяна на документа“ източник при трансформация на изписване и рекламация.
11. Възможност за задаване картинка(контекстно меню) на стока и партньор при click с десен бутон върху съответния бутон.
12. Увеличаване бързодействието при включване или изключване на настройки „налични“ или „всички“ в прозореца за избор на стока.
13. Обвързване на автоматично производство с продажбата, в която е направено.
14. Автомативен избор на обект при „заключване към обект“ във всички справки включително и „Вложено производство“.
15. Автоматичното попълване на настройки за връзка с бази данни при избрани MySQL или MSSQLServer.
16. Установяване на език според настройките на Windows при първо стартиране.
17. Замяна на документ за фактуриране „Счёт-фактура(Россия) от 25.05.2017 № 625″ с документ „Счёт-фактура (Россия) от 19.08.2017 № 981″ – Русия.
18. Оптимизация на диалоговия прозорец за отваряне и запис на файл със следните функции:
– Всички файлове се показват със системните си икони;
– Поддръжка за шаблон съдържащ повече от един тип на файл, например: „*.xlsx;*.xls;*.txt;*.csv“ ;
– Добавен шаблон All Files(*.*).
19. Възможност за избор на повече от едно местоположение на продукта, при операции „Производство“, „Сложно Производство“ и „Директно Производство“.
20. Възможност за включване/изключване на „Търговски екран“ от „Права за достъп“, независещо от настройката за „Продажба“.
21. Оцветяване на избраната стока според активния скин в прозорец номенклатури „Стоки“.
22. Оптимизиран стартов екран с избрана картина(background) за фон.
23. Запис в дневник на приложението при добавяне, редакция, изтриване на стока, партньор, обект и потребител.
24. Възможност за работа с баркодове с маска, включваща ценови и теглови баркод.
25. Добавяне на ДДС групи за Русия:
– 18/118 – 18%
– 10/110 – 10%
26. Добавяне на ДДС групи за Саудитска Арабия:
– А – 5%
– B – 0%
27. Добавяне на ДДС групи за OAE:
– А – 5%
– B – 0%
28. Запис на издадените електронни фактури в %ProgramData%\Microinvest\Warehouse Pro.
29. Съвместимост на издадените електронни фактури с B_Trust, Е-Factura и др.
30. Изпращане на email/phone при печат към касов апарат ФЗ-54 – Русия.
31. Добавен филтър „Тип на отчета -> Стандартен и със знак“ в справки „Количества на стоки“ и „Наличност към дата“.
32. Коригирано несъответствие – при Избор на стока в модул „Търговски екран“ от бутон „…“ или чрез „Enter“, курсора не се позиционира в поле „Количество“, а директно преминава на нов ред.
33. Коригирано несъответствие – разместени бутони в резултатната форма в „Помощен панел->Печат“.
34. Корекция на визуални неточности, на различните езици в „Касова книга“.
35. Коригирано несъответствие – грешна група в прозорец за филтър на справка.
36. Коригирано несъответствие – при сканиране на баркод, който съдържа само и единствено поле „Местоположение“ за партида, не се попълва поле „Местоположение“.
37. Коригирано несъответствие – при сканиране на валиден баркод, съдържащ малки букви, например за номер на партида, буквите не се разпознават и на тяхно място се вкарват интервали.
38. Коригирано несъответствие в прозорец за резултат на справка, при вкарването и в програмата и смяна на скина не се сменя цвета на избрания ред.
39. Коригирано несъответствие – грешка при „Групирана справка продажби по часове“ и база данни MS Access.
40. Коригирано несъответствие – грешка при въвеждане в каталог на стока стойност във формат NNNN-NN-NN и база данни MS Access.
41. Коригирано несъответствие – при създаване на база данни с помощник не се попълва името за печат за потребители.
42. Коригирано несъответствие – неприлагане на права за достъп в стартовия екран.
43. Коригирано несъответствие – грешка в изчислението при използване на калкулатор в операция.
44. Коригирано несъответствие – грешка при „Импорт на операции“ от Excel с липсващи дати.
3.07.049
1. Добавена операция „Входящ контрол“.
– Номерация по обекти;
– Запомняне на последните въведени начин на съхранение и транспорт за всяка стока;
– Редакция и анулиране на издадени документи;
– Повторен печат на документи;
2. Изменения в модул „Търговски екран“:
– Оптимизирано преоразмеряване на бутона за избор на стока;
– Оптимизиран автоматичен избор на обект и партньор при първоначално стартиране;
– Възможност за авансово плащане;
– Възможност за скриване на клавиатурата;
– Настройката за налични стоки в Търговски екран има пряка връзка с тази за налични стоки в прозореца за избор на стока;
– Замяна на заглавията на колоните на таблицата за операцията с по-кратък тескт;
3. Ограничение на номер на фактура само при номерация по обекти.
4. Добавена опция „Смяна на цените със/без ДДС“ при операция Фактура за обработка на внос.
5. Добавени нови и обновяване на стари документи и справки. Пълен списък на измененията може да видите тук: http://microinvest.net/pub/ReportsPro_3.07.049.xlsx
6. Редактиран испански превод.
7. При липса на избран документ в прозорец за „Избор на документ“ се забраняват бутони „ОК“ и „Анулиране“.
8. Добавени визуални стилове на списък за често използван партньор в помощник за нова база.
9. Добавено дясно подравняване на текст „Не показвай повече“ при „Начален екран“.
10. При преместване на справка в програмата и активен начален екран справката се визуализира върху началния екран.
11. Оптимизиран „Начален екран“, така че да не може да се минимизира, максимизира или затваря, освен чрез опцията „Не показвай повече“.
12. Оптимизиран размер на колони в таблици след „Нулиране състоянието на прозорците“.
13. Добавена възможност за анулиране на няколко фактури без затваряне на прозореца при:
– Анулиране на издадена фактура;
– Анулиране на кредитно известие;
– Анулиране на дебитно известие;
14. В прозорец „Редакция на производство“ бутон ОК изпълнява повторен печат.
15. Оптимизирано зареждане на прозорец за избор на стока в операция Доставка.
16. Оптимизирано бързо търсене при Мениджър справки, Справки на собственика и прозорец за избор на документ в Диспечер на печата.
17. Прозорец Търговски екран запомня (сериализира) ширините на колоните от таблицата за операцията.
18. В прозорец Търговски екран при смяна на потребители с еднакви пароли се логва първият потребител със състояние „потребителят се използва често“, ако има такъв.
19. Добавена възможност за избор от списъка с операции на получено дебитно известие и получено кредитно известие в справки:
– Плащания по документи;
– Плащания по партньори;
– Хронология на плащанията;
– Постъпления;
20. Търсенето в прозореца за партида е в текста, а не само по първа буква.
21. Забрана за въвеждане на дробно число за количество ако мерната единица е някоя от следните:
– бр.;
– пакет;
– кашон;
– опаковка;
– пакет;
– каса;
22. Добавяне на следните колони в справките за издадени кредитни и дебитни известия:
– Основание;
– Описание;
– Място;
– Операция Известие;
23. При създаване на нова база ако не е избрано дали да е активна конфигурация „Цени с включено ДДС“ то тя е активна по подразбиране.
24. Забрана за анулиране и редактиране на доставка при закачен към нея входящ контрол.
25. Оптимизирано зареждане на информацията за Crystal Reports документите.
26. Добавена възможност за попълване на количество от везна в прозорец Търговски екран.
27. Редактиран грузински превод.
28. Променена формула за преизчисляване на себестойността на сложното производство.
29. При създаване на нова стока, при курсор върху полето да се появява следната информация:
– Автоматичен код (най-големия от базата);
– Минимален свободен код в същата група (най-малкия свободен код в същата група);
– Минимален свободен код в базата (най-малкия свободен код в базата);
30. Оптимизиран експорт към „Excel 97-2003″ и „Excel“ в прозореца за справки.
31. Възможност за избор на партида в прозорец за операция с клавиш F4 в клетка за количество при вече добавена стока и количество по-голямо от 0 и избран метод на работа „По избор“.
32. Възможност за скриване на нулеви стойности в прозорец „Справки“.
33. Възможност за търсене на партньор по телефон в прозорец Търговски екран.
34. Коригирано несъответствие – невъзможност на запис на операция Гаранционна карта при въведен много дълъг текст в поле Сериен номер или Гаранционен срок.
35. Коригирано несъответствие – визуални неточности, свързани с изрязване на текст и грешно изчертаване на контроли при приложени визуални стилове.
36. Коригирано несъответствие – визуална неточност, свързана със смяната на партньор с партньор, работещ с друга ценова група или отстъпка.
37. Коригирано несъответствие – грешка в прозорец Издаване на фактура при невъведен номер на фактура.
38. Коригирано несъответствие – при затворен начален екран чрез „Не показвай повече“ и последвало отваряне и затваряне на прозорец Търговски екран програмата се затваря и записва грешка в Дневник на приложението.
39. Коригирано несъответствие – при отворен прозорец с таблица за справка и намаляне на размерът му при достигане до минималните разрешени размери прозорецът започва да се премества.
40. Коригирано несъответствие – в прозорец Търговски екран при смяна на потребител и въвеждане на парола на потребител, който не се използва, се логва предишният потребител.
41. Коригирано несъответствие – невъзможност на запис на операция Доставка при въведен много дълъг текст в поле Партида, Сериен номер или Местоположение.
42. Коригирано несъответствие – неточности при „Забележка към операция“ в прозорец за операция.
43. Коригирано несъответствие – визуални неточности в прозорец Търговски екран.
44. Коригирано несъответствие – Редакция -> Документи -> Обединение на документи -> Продажби работи при избор на документ с издадена фактура.
45. Коригирано несъответствие – грешно зареждане на партньор и обект, които не се използват, при отваряне на прозрец Търговски екран.
46. Коригирано несъответствие – грешка при опит за отваряне на директория, за която няма права, чрез клавиш „ENTER“ в прозорец за файлов диалог.
47. Коригирано несъответствие – визуални неточности в прозорец Нови версии.
48. Коригирано несъответствие – в база на MySQL при Фактуриране/Получаване на фактура излиза грешно съобщение.
49. Коригирано несъответствие – грешка при обединяване на документи и издадени фактури в MySql бази.
50. Коригирано несъответствие – грешка в прозорец за избор на документ за печат след операция.
51. Коригирано несъответствие – в Търговски екран в прозореца за избор на стоки два пъти се появява служебната група „Стоки“.
52. Коригирано несъответствие – грешка при Изтриване на период.
53. Коригирано несъответствие – при операция доставка в прозорец „Преглед на операцията с приложени ценови правила“ се попълват некоректно стойностите за Сума, ДДС и Общо според продажната цена.
3.07.048
1. Нов модул „Търговски екран“, оптимизиран за работа в търговски обект със сензорен екран(Touch Screen).
2. Добавяне име на фирмата при изпращане на e-mail.
3. Автоматично попълване на полето за изпращане на e-mail при операция с печат на съответния документ.
4. Запомняне(сериализация) на избраната опция(активно/неактивно) за печат на баркод етикети при извършване на „Доставка“.
5. Запомняне(сериализация) на стойността във филтъра „Година“ при извършване на справки.
6. Добавени са следните липсващи документи:
– template004LOC_nir2.xls;
– template005_metro_sale1.xls;
– template008_kaufland_sale.xls;
– template009LOC_Consignment.xls;
– template010_noname_sale.xls;
– template010LOC_SalesOnConsignment.xls;
– templateowner016_pdastatistics.xls.
7. Оптимизация в механизма на преоразмеряване на бутоните при смяна на потребител.
8. Коригирано несъответствие – невъзможен експорт на справка в Excel при наличието на забранени символи и при надвишаване на бройката позволени символи за име на sheet.
9. Актуализация на заглавията на лентата с бутони на всички езици.
10. Подредба по низходяща версия на програмата в прозореца за „Нови версии“.
11. Промяна на имена на индекси при създаване на MS SQL Server база.
12. Добавена възможност за печат на касови бележки през Microinvest Smart Printer.
13. Оптимизация на прозореца за изтегляне на последната версия през програмата.
14. Актуализация на превода в прозореца за изпращане на email.
15. Коригирано несъответствие – грешка в справки „Плащания по документи“, „Хронология на плащанията“ и „Постъпления“ при работа с MySQL.
16. Коригирано несъответствие – проблем при отваряне на „Настройки“ при избран туркменски език.
17. Коригирано несъответствие – не работи преизчисляване на колона Оскъпяване при създаване/редакция на Разширена доставка.
18. Коригирано несъответствие – проблем при ревизия когато наличността е „0“.
19. Коригирано несъответствие – промяна на поле „Т.О.“ не влияе веднага на поле „Стойност“ при операция „Разширена доставка“.
20. Коригирано несъответствие – грешна цена на стока след трансформация в ревизия.
21. Коригирано несъответствие – грешна цена в документа след пълна ревизия.
22. Коригирано несъответствие – при забрана на плащане в права за достъп има възможност за плащане от помощен панел.
23. Коригирано несъответствие – неточности при „Импорт на операции“ с партида със срок на годност и дата на производство.
24. Коригирано несъответствие – не работи „Възстанови състоянието“ в прозорец „Справки“.
25. Коригирано несъответствие – при попълване на филтъра Бързо търсене не трябва да се извършва заявка за изваждане на ниво на потребителя.
26. Коригирано несъответствие в прозорец „Автоматични операции“ при добавена отметка „Само стоките на доставчика“ след натискане на бутон „ОК“ в прозореца на операцията излизат и стоките, които не са били доставени от доставчика.
27. Коригирано несъответствие – при трансформация на документ към „Разширена доставка“ се показва съобщение за грешка.
3.07.047
1. Опресняване на наличните количества в операция „Ревизия“ при натискане на бутона „Обновяване“.
2. Добавена колона „Последна доставна цена“ в операция „Разширена доставка“.
3. Добавена колона „Доставна стойност“ в операция „Разширена доставка“ с възможност за редакция.
4. Промяна на настройките за email/парола/SMTP отговарящи за изпращане email-и от операции и справки.
5. Възможност за автоматично изпращане на операция и документ по e-mail.
6. Възможност за изпращане на справките по e-mail.
7. Намаляване на размера на шрифта при експорт на справка в PDF.
8. Уеднаквяване на клавишните комбинации за сервизните функции – CTRL+SHIFT+F8.
9. Добавяне на филтър за транзакцията справки:
– Плащания по документи
– Хронология на плащанията
– Постъпления
10. Усъвършенстване на алгоритъма при бързо търсене на документ в Диспечер на печата.
11. Изключване по подразбиране на нулевите количества в „Опции“ в прозореца за операции.
12. Промяна на алгоритъма за глобално производство, като се изключва операция „Поръчка в ресторант“.
13. Добавена държава Кувейт.
14. Добавена държава Бахрейн.
15. Премахване на link-a „Не показвай повече“ при избрана държава Саудитска Арабия.
16. Увеличаване размера на прозореца „Активна база“ при дълги имена или пътища до базата.
17. При работа с база на MS SQL Server програмата изключва автоматичното затваряне на връзката към сървъра(AutoClose = false).
18. При заключване на потребител по обекти се забранява смяна на цени, които не са в ценовата група на обекта, в следните прозорци:
– Редакция на стока
– Смяна на цени
– Преоценка
19. Включване на ЕГАИС справките в основния пакет справки.
20. Добаявне на следните режими на търсене в „Локатор“:
– Бързо търсене – без конверсия на числови стойности
– Търсене по първи букви
– Разширено търсене – конверсия на числови стойности
21. Усъвършенстване на оцветяването на намерените резултати при търсене по първи букви в „Локатор“.
22. Корекция на руския превод в прозорец Разплащане.
23. Корекция на преводите в прозорец „Промяна на лентата с бутони“.
24. Коригирано несъответствие – при инсталиран Crystal report 2008 Runtime SP5 печатът на Crystal документите се извършва винаги през принтера по подразбиране.
25. Коригирано несъответствие – неточност в описанието на документите в Диспечер на печата.
26. Коригирано несъответствие – невъзможност за печат на фактура със 100% отстъпка.
27. Коригирано несъответствие – изтриването на период спира на 40% в бази с импортирани операции от Utility Center.
28. Коригирано несъответствие – невъзможност за избор на стоки с отрицателни количества при операция „Ревизия“.
29. Коригирано несъответствие – неправилно изчисляване на доставната цена при работа с валути при извършване на продажба.
30. Коригирано несъответствие – грешни икони за операции „Бърза трансформация на документи“ и „Разширена доставка“.
31. Коригирано несъответствие – грешка при създаване на Ревизия с включена настройка „скриване на количествата“.
32. Коригирано несъответствие – при работа с база данни MySQL не дава последна продажна цена.
33. Коригирано несъответствие – при добавяне повече от един ред в операция и дробно количество по-малко от 1 при запис дава съобщение „Открити са редове с нулеви количества“.
3.07.046
1. Възможност за създаване на операция „Рaзширена доставка“ от помощен панел в „Справки“.
2. Добавяне на „Разширена доставка“ в трансформация на документи.
3. Запазване на съсоянието на прозорец за „Избор на документ“.
4. Възможност за директно издаване на фактура от бутон „Опции“ в операция „Продажба“.
5. Добавен филтър за тип на база данни в „Диспечер на Печата/Избор на документ“.
6. Добавен филтър „Без нулеви количества“ към бутон „Опции“ в порозoреца за операция.
7. Предупреждение за достигане на максимален допустим диапазон на номерацията при „Издаване на фактура“.
8. Промяна на подредбата на документи в „Диспечер на печата“ съответстваща на тази в меню „Операции“.
9. Добавен филтър в справка за „Наличност към дата“ за обекти със статус „Обектът не се използва“ и колчества по-големи от 0.
10. Усъвършенстване на алгоритъма за проверката на номинално и минимално количество на стоки.
11. Добавена държава Universal.
12. Добавен туркменски език.
13. Добавена държава „Туркменистан“.
14. Възможност за избор на конкретна доставка в модула за смяна на цени.
15. Печат само на избраните номенклатури в прозорците Стоки, Партньори, Обекти, Оператори, Валути.
16. Ревизия на грузинския превод.
17. Възможност за избор на състояние „Често използван“ на партньор в Wizzard-a при създаване на нова база.
18. Добавени документи с картинки за следните операции:
– Продажба
– Трансфер
– Изписване
– Даване на консигнация
– Поръчка
– Проформа
– Заявка
– Оферта(всички стилове)
19. Добавен бутон за „Експорт към счетоводство“ в StartUp екрана при избрана държава Германия.
20. Възможност за извършване на „Бърза трансформация“.
21. Добавяне на турски превод на лицензионния договор.
22. Премахване на link-a „Не показвай повече“ при избрана държава Германия.
23. Оптимизиране избора на количества при прочитане на тегловен баркод при работа с партиди.
24. Актуализация на името за печат при редакция на стока чрез сканиране на баркод и сваляне на информация от „облака“.
25. Оптимизиране на търсенето в „Редакция/Администриране/Смяна на цени“.
26. Оптимизация в прозорците на програмата при дълги тесктове, които не се събират в определното място.
27. Коригирано несъответствие – дублиране на доставна цена при работа с валута.
28. Повишаване бързодействието при визуализирането на Спаравки с дълги списъци.
29. Актуализация на адреса на Microinvest в „За програмата“.
30. Корекция на класик документите на всички езици при дълги текстове.
31. Коригирано несъответствие – грешка при работа без партиди и фактура за обработка на внос.
32. Коригирано несъответствие – грешка при опит да се изтрие празно поле в „Сложни рецепти“.
33. Коригирано несъответствие – възможност за редакция на продажна стойност в „Разширена доставка“.
34. Коригирано несъответствие – грешка при справка без резултат и извикване на „Редакция на документ“ от помощения панел.
35. Коригирано несъответствие – неработеща клавишна комбинация Ctrl+A в прозорците за избор на номенклатури.
3.07.044
1. Добавен начален помощен екран, с най-често използвани функиции, при стартиране на програмата.
2. Добавена държава Саудитска Арабия.
3. Добавена е локализация за страна Саудитска Арабия
– Валута SAR – Saudi Riyal(ر.س)
– ДДС група A-0%
4. Добавена държава Туркменистан.
5. Добавена е локализация за страна Туркменистан
– Валута TMT (Turkmenistani Manat – манат, монети – тенге)
– ДДС – А-0%, B-15%
6. При избрана държава Финалндия в прозорец за добавяне/редактиране на партньор в раздел „Данни за печат“ е добавена възможност за задаване на дата на раждане.
7. Усъвършенстване на алгоритъма за изпиване на сумата „Словом“/“С думи“ за Киригистан, като е добавен тиын(стотна на СОМ).
8. възможност за „Изпращане на съобщение до Microinvest“ при възникнала грешка или предложение от страна на потребителя.
9. При създаване на номенклатурата на операторите, от „Съветник за нова база“, първият портебител винаги е с ниво на достъп „Собственик“, а за всички следващи се предлага „Оператор“.
10. В „Съветник за нова база“ е добавена автоматична номерация на кодовете при въвеждане на:
– Партньори
– Обекти
– Оператори
11. При избрана държава Казахстан в прозорец „Обекти за регистрация“ в раздел „Допълнителни данни“ е добавено поле КБЕ.
12. В Справки->Номенклатури->Потребители колоната „Фирма“ е коригирана на „Обект за регистрация“.
13. Добавена е функция „Оптимизация на закръгленията“, до 6-ти знак след десетичния разделител, на всички експоненциални стойности „Редакция->Администриране->Сервизни функции“.
14. Добавена е възможност за печат на документ за плащане при „Групирано плащане“.
15. Забрана за „Групирано плащане“ в прозорец Редакция->Разплащания->Разплащания, при избор на документи издадени за различни партньори.
16. Забрана за „Групирано плащане“ от оператор заключен към обект, за такива различни от този към който е заключен.
17. Оптимизация височината на редовете при печат на справки.
18. Възможност за реверсивно(в обратен ред) сортиране в прозореците за избор на Стоки, Партньори, Обекти и Оператори при втори клик върху заглавието на колоната.
19. При Автоматични операции с включено „Допълване до втора мерна единица“, при попълване на таблицата на операцията, се избира втората мерна единица със закръгленото количество.
20. Плащането чрез ваучер се записва в „Касова книга“ като „Типа на плащане“ – ‘Продажба'(приход).
21. Коригирано несъответствие – създаване на ценово правило от помощника за задължение на клиента.
22. Коригирано несъответствие – грешка при „Преоценка“ и промяна на доставна цена.
23. Коригирано несъответствие – неправилно задаване на права към някои документи.
24. Kоригирано несъответствие – При „Експорт към счетоводството“ и избран програмен продукт Microinvest Делта за стойноста за код на поле 6.
25. Kоригирано несъответствие – неправилно задаване на правата за редакция на някои полета в опреация „Ревизия“ при избор на стоки от прозореца „Стоки“.
26. Kоригирано несъответствие – импорт на операции с тип > 100.
27. Kоригирано несъответствие – в Справки->Разплащания->Падежи на плащания липсва превод за списъка на операции за следниъе езици: Арменски, Арабски, Грузински, Финландски, Латвийски, Полски, Испански, Украински.
3.07.043
1. Възможност за изпълнение на следните ‘Автоматични операции':
– Доставка
– Трансфер
– Изписване
– Поръчка
– Оферта
– Проформа
– Заявка
2. Оптимизация на интрефейса при показване на дълго име на фирмата в статус лентата на програмата.
3. Разпознаване на ценови баркод от типа: 2800001$$$.$$c.
4. Добавена държава Киргизстан.
5. Добавена е локализация за страна Киргизстан.
– Валута Сом
– ДДС – А-12%, B-1%, C-2%, D-0%
6. Добавяне на колона ‘ДДС група’ в Справки/Номенклатури/Стоки.
7. Добавяне на колона ‘Ценова група’ в Справки/Номенклатури/Обекти.
8. Добавяне на следните колони в Справки/Номенклатури/Потребители:
– Ниво на достъп
– Обект
– Обект за регистрация
9. При импорт на номенклатури се създава списък на неприетите елементи(партньори, стоки) със следното име Import_Errors.txt.
10. Усъвършенстване на алгоритъма при импорт на номенклатури за проверка на невалидни стойности като непозволени символи, дублирани стоки/партньори и др. невалидни данни.
11. Корекция на данъчните ставки за Гърция, валидни от 01.06.2016:
– Α 24%
– B 13%
– Γ 6%
– Δ 36%
12. Премахване на съобщение за потвърждение при повторен печат на документ.
13. Добавяне на нов документ за продажба, показващ стоката с нейната продажна цена, без приложени отстъпки.
14. Добавена отметка ‘Не ме питай повече’ в съобщението/ята за дублиране на:
– код, име, баркод, каталожен номер при добавяне/редкация на стоки
– код, име, ДДС номер, идентификационен номер при добавяне/редакция на партньор
– код при добавяне/редакция на обект
– код, име при добавяне/редакция на потребител
15. Възможност за печат на документи с картинки:
– Стокова разписка за продажба на стоки с картинки
– Протокол за връщане на стоки от консигнация с картинки
– Протокол за даване на стоки на консигнация с картинки
– Оферта с картинки
– Поръчка с картинки
– Заявка с картинки
16. Възможност за печат на документи с баркод:
– Заявка с баркод
– Оферта с баркод
– Поръчка с баркод
– Протокол за изписване на стоки с баркод
– Рекламация с баркод
– Стокова разписка за доставка на стоки с баркод
– Стокова разбиска за продажба на стоки с баркод
– Стокова разписка за трансфер на стоки с баркод
17. Деноминация на валутата в Беларус:
– Промяна на закръгленията от „000“ на „0.00“.
– Валута по подразбиране – BYN, при създаване на нова база.
– Корекция на ДДС% в документ за преоценка.
– Корекция на алгоритъм за преобразуване на сума ‚С думи‘.
– Актуализация на следните документи: „Реестр цен к ТН“, „Товарная накладная“, „Товарно-транспортная накладная“
18. Коригирано несъответствие – При избран руски език и страна Беларус в помощник за създаване на нова база списъка на стоки е на английски.
19. Коригирано несъответствие – запис в касовата книга на сума при натрупване на ел. точки от ценови правила.
20. Коригирано несъответствие – при липса на зададено фискално устройство(касов апарат, фискален принтер, POS принтер) е забранен печата на касов бон.
21. Коригирано несъответствие – в „Диспечер на печата“ при задаване на документ за „Отчитане на консигнация“, не се показва документът след запис на операцията.
22. Коригирано несъответствие – неверен език на списъка с държави на Арабски.
23. Коригирано несъответствие – при създаване на нова база за държава Киргизстан настройките да са като тези за Русия.
24. Коригирано несъответствие – неправилна номерация при кръстосване на различни операции(проджаби, доставки и др.).
3.07.042
1. Увеличаване бързодействието на продукта при работа с бази данни на MS SQL Server или MSDE.
2. Добавени са следните страни:
– Латвия
– Великобритания
– ОАЕ
– Оман
– Куба
– Финландия
3. Добавена е локализация за страна Латвия.
– валута – EUR(Euro)
– ДДС групи – A-21%
– Превод на латвийски език
4. Добавена е локализация за страна Великобритания.
– Валута GBP(British Pound)
– ДДС – А-20%, B-5%, c-0%
5. Добавена е локализация(превод) за страна ОАЕ.
– Валута – AED(Arab Emirates Dirham)
– ДДС – A-0 %
6. Добавена е локализация(превод) за страна Оман.
– Валута – Omani Rial
– ДДС – A-0 %
7. Добавена е локализация за страна Куба.
– Валута – CUC(Cuban Convertible Peso)
– ДДС – A-0 %
8. Добавена е локализация за страна Финландия.
– Превод на финландски език
– Валута – EUR(Euro)
– ДДС – А-24%, B-14%, C-10%
9. Усъвършенстване на модул „Прибавяне на стоки“
10. Възможност за избор на повече от един документ при издаване на кредитно или дебитно известие, когато партньорите са с еднакво име за печат.
11. Преработка на механизма за редакция на получено кредитно известие по сума.
12. Оптимизация на алгоритъма за определяне ценовата група на стоките незвисимо от последователността: избор на партньор, избор на обект.
13. Когато е забранена редакция на стоки и ценовото правило за отстъпка на групи, потребителят е ограничен за функцията „drag and drop“ в прозорец „Стоки“.
14. Усъвършенстване на алгоритъма за търсене при въвеждане на знак „+/-“ в Локатор номенклатури.
15. Корекция на поредения номер на операция след използване на „Трансформация на документи“.
16. Извикване на „Помощник за създаване на база“, при създаване на нова база от Настройки.
17. Създаване на нов тип разплащане, ако в добавен такъв, в модул Обмен на операции->Експорт->Копиране на файла на USB flash.
18. Забрана за избор на състояние „Потребителят не се използва“, когато има дефинирани само собственик и оператор.
19. Промяна на закръглението по подразбиране от 10 на 100 за държава Беларус.
20. Промяна на ДДС ставки по подразбиране за Румъния – TVA A 20%; TVA B 9%; TVA C 5%; TVA D 0%
21. Подмяна на документи за Румъния
– RegistruDeCasa.rpt
– RegistruDeCasa.mur
– InvoiceNir3.rpt
– InvoiceNIRRomania.rpt
22. Уеднаквяване на стойноста на поле „Номер на транзакцията“ с плащания направени от Склад Pro Light.
23. Ускоряване зареждането на стоки в операция „Продажба“ при работа с база MYSQL.
24. Възможност за разпознаване на Getti карти с префикс 0708753.
25. Модификация на параметър /Unlock. За да работи параметъра след него трябва да се въведе сервизна парола.
26. Показване на вярната ценова група в редакция на стоки според обекта, към който е закачен активния потребител.
27. Оптимизация при генерирането на следващ свободен(започващ с „20“) баркод при достигане на максимална стойност.
28. Възможност за придвижване със стрелки „нагоре“/“Надолу“ в таблицата с резултати в „Локатор“.
29. Възможност при въвеждане на думи за търсене в „Локатор“ да се показват само редове с клетки, съдържащи данни, започващи с първата търсена дума.
30. Корекция на сгрешени или липсващи икони в Меню\Прозорци.
31. Усъвършенстване на изчислявне на количества в „Автоматична заявка“ по допълнителна мерна единица и допълване до номинално количество.
32. Промяна на термини в картона на стоката на руски език свързани с ЕГАИС.
33. Корекция на непреведен текст на руски език в справка „Ревизия“, колона „Забележка“.
34. Добавен е нов тип експорт към счетоводство Редакция->Администриране->Експорт към счетоводство -> Бизнес Навигатор Вариант 4, с добавяне на ЕИК и вид на плащане.
35. Коригирано несъответствие – при изчистване на поле, където е въведен баркод на стока в „Прибавяне на стоки“ се получава грешка.
36. Коригирано несъответствие – ценовото правило закръглява курса на валутата във формат „Цяло число“.
37. Коригирано несъответствие – невъзможност за отчитане на консигнация, когато стоката не се използва.
38. Коригирано несъответствие – отстранена грешка при създаване на нова база с номенклатури, тъй като се записват два записа(стойности) за една и съща настройка.
39. Коригирано несъответствие – грешка при отказ за избор на стока в операция Доставка.
40. Коригирано несъответствие – грешка при избор на „филтър“ в Редакция->Разплащания->Разплащания.
41. Коригирано несъответствие – грешка при стока със сума „0“ в операция „Търговски екран“.
42. Коригирано несъответствие – грешно изчисляване на ДДС в Получаване на кредитно известие при партньор с отстъпка.
43. Коригирано несъответствие – при Импорт на операции и „Скриване на доставни цени“, „в преглед“ доставните цени се виждат.
3.07.041
1. Усъвършенстване на алгоритъм за генериране на баркодове. Възможност за генериране на баркодове по-големи от 2099999999998.
2. Оптимизация на алгоритъма при запис на стоки с код започващ и/или завършващ с точка ‘.’, запетая ‘,’ или съдържащи повече от един от тези символи един до друг.
3. Оптимизация на сортирането по номер на ред в операция.
4. Възможност за печат на касова бележка за държава Молдова след запис на операция рекламация.
5. Скриване на потребителите, които не се използват, в ‘Редакция->Администриране->Права за достъп’ и ‘Настройки’.
6. Добавяне на ‘Рекламация’, ‘Дебитно известие’ и ‘Кредитно известив’ във филтър на справката ‘Групирани операции’.
7. Дoбавена настройка за синхронизация на стоки в ‘Настройки->Други’.
8. Създаване на модул за теглене на информация от сървър за сихнронизиране данните на стоки – ‘Добавяне на стоки’.
9. Добавена функционалност за изпращане на стоки към сървър за сихнронизиране на данните, при активирана настройка ‘Синхронизация на стоки’.
10. Забрана на следните функции свързани с издаването на счетоводни и фискални документи за Рунада:
– Продажба
– Редакция на продажба
– Повторен печат
– Рекламация
– Редакция на рекламация
– Повторен печат на рекламация
– Проформа
– Редкация на проформа
– Повторен печат на проформа
11. Разпознаване и добавяне на клиентски Microinvest club карти.
12. Актуализация на InvoiceNIRRomania.rpt
13. Актуализация/Добавяне на потребителски справки за Руанда.
14. Промяна в закръглението на сума на документа от 0 на 0.00 – Казахстан.
15. Добавена е възможност за създаване на следните операции от ‘Помощен панел’ в справки:
– Издаване на кредитно известие
– Издаване на дебитно известие
– Рекламация
– Гаранционна карта
16. Оптимизация на алгоритъма за търсене на стока в ‘Локатор’, когато в цената й има десетичен разделител.
17. Актуализиране на справка ‘Трансфер по ценови групи’.
18. Усъвършенстване на алгоритъма за експорт на Даване/Отчитане на консигнация при експорт в ‘Обмен на операции’.
19. Добавяне на възможност за избор на фактура при ‘Операции->Известия->Получаване на Кредитни/Дебитни известия’.
20. Коригирано несъответствие – при трансформация на документ Продажба в Гаранционна карта, в полето за ‘Сериен N’ се вписва номера на партидата.
21. Коригирано несъответствие при въвеждане на повече от 10 символа в поле ‘към фактура’ в модул ‘Получаване на Кредитни/Дебитни известия’.
22. Коригирано несъответствие – при ‘Редакция->Документи->Обединяване на документи/Консигнации’ излиза грешка и програмата се затваря, когато операционната система е Windows XP.
23. Коригирано несъответствие – грешка при избор на настройка и липса на избрана категория: За програмата, за базата или потребител.
24. Коригирано несъответствие – търсене на стока в операция при въвеждане на няколко стоки и последваща пормяна на сортировката.
25. Коригирано несъответствие – затваряне на ‘Локатор’ след търсене в стоки, обект при бързо въвеждане на текст.
26. Коригирано несъответствие с недостатъчни количества при създаване на операция от помощния панел на справка ‘Стоки->Количества на стоки’.
27. Коригирано несъответствие – грешка при създаване на нова операция в помощен панел на справка ‘Стоки->Наличност към дата’ при работа с партиди ако в нея(справката) има местоположение и/или сериен номер.
28. Коригирано несъответствие – Неправилна ‘Обща сума’ при издаване на електронна фактура при работа с цени с включено ДДС.
29. Коригиран документ TORG-29 за Русия
30. Коригирано несъответствие – грешка при ‘Обединяване на документи->Консигнации’, когато в документа има повече от 1 ред/запис/.
31. Корекция на име на колона в справка ‘Движение на стоки’ при работа на руски език: ‘Выписано на реализацию’ -> ‘Списание’.
32. Коригирано несъответствие при печат на ‘Фактура с падежи и Т.О’ единичната цена излиза с ДДС, а трябва да е без.
33. Коригирано несъответствие при импорт на ценова група на партньор.
34. Коригирано несъответствие – неработещи филтри за дата и номер на документ при експорт в ‘Обмен на операции’.
35. Коригирано несъответствие – изчезване на символ от сериен номер на стока при доставка.
3.07.040
1. Добавена проверка на стойностите за минимално и номинално количество на стока;
2. Добавено изтриване на касови бележки след използване на сервизна функция „Изтриване на период“;
3. Добавено въвеждане на авансово плащане в операции;
4. Добавени нови възможности за трансформация на документи;
5. Добавени ценови правила от типа „Промяна на цената на най-евтината стока в операцията“;
6. Добавен разширен филтър в модул Справки на собственика->Продажби по доставчици;
7. Добавен запис за смяна на дата в Дневник на приложението;
8. Добавено поле за филтър по „каталожен номер“ в справка „Справка на собственика“;
9. Добавена функционалност за автоматично зареждане на стока в програмата „Microinvest Nutrition Calculator“;
10. Добавена поддръжка на държава Замбия;
11. Добавена поддръжка на държава Руанда;
12. Забрана за въвеждане на специални символи в код на стока;
13. Оптимизирано разпознаване на стоки, които съдържат специални символи в името в модул „Импорт на операции“;
14. Оптимизирано представяне на числовите стойности в документите;
15. Оптимизирано сортиране по код в модул „Смяна на цени“;
16. Оптимизирано въвеждане на голям номер на документ в „Обмен на операции“->Експорт;
17. Оптимизирано разпознаване на партньор в модул „Импорт на операции“;
18. Оптимизиран руски превод;
19. Оптимизиран модул „Ревизия“;
20. Оптимизиран модул „Ценови правила“;
21. Оптимизиран модул „Търговски екран“;
22. Оптимизиран модул „Мениджър справки“;
23. Оптимизиран модул „Експорт към счетоводството“;
24. Оптимизиран филтър на справка „Ревизия“;
25. Оптимизирана редакция на служебни реквизити;
26. Актуализиране на ДДС ставка за Кипър;
27. Актуализиран документ „BILLA Стокова разписка“;
28. Коригирано несъответствие при разплащане от помощен панел в справки „Разплащания“ от Справки на собственика и Мениджър справки;
29. Коригирано несъответствие при изваждане на бутон „Търговски екран“ в помощен панел;
30. Коригирано несъответствие при скриване на стока след импорт на номенклатури;
31. Коригирано несъответствие при изчисление на доставна цена на стока след използване на сервизна функция;
32. Коригирано несъответствие при издаване на известия;
33. Коригирано несъответствие при запис на дати на производство при включено автоматично производство;
34. Коригирано несъответствие за цена на стока след използване на функцията „Преизчисляване на доставни цени“;
35. Коригирано несъответствие на текст на стоковите групи в Помощник за създаване на нова база;
36. Коригирано несъответствие при отчитане/връщане на консигнация с промяна на мерната единица;
37. Коригирано несъответствие за генериране на документ „Акт переоценки“ след Доставка за държава/език Русия;
3.07.039
1. Добавена е справка „Номенклатури, които не отговарят на изискванията на приложението за Android“.
2. Добавен филтър за състояние на стоката в справки „Справка въведени минимални количества“ и „Стоки под минималните количества“.
3. Добавена е сервизна команда ShowHID, визуализираща HID при регистрация с тапа.
4. В справки „Наличност към дата“ и „Количества на стоки“ е добавена възможност за групиране на стоките от различни партиди в резултата от справките, при работа с партиди.
5. Добавен е филтър за група партньори в справки:
– Партньори по печалба;
– Партньори по оборот;
– Обекти по печалба;
– Обекти по оборот;
– Потребители по печалба;
– Потребители по оборот;
– Най-печеливша стока;
– Най-продавана стока по оборот;
– Най-продавана стока по количество;
6. Корекция на всички документи за кредитни и дебитни известия.
7. Усъвършенстване на справка „Ревизия“.
8. Усъвършенстване на модул „Операции“ – Забележката при групиране на операции се натрупва.
9. Оптимизиране на функционалността на бутон „Обновяване“ в операция „Ревизия“.
10. Оптимизиране на функционалността на създаване на нова група/подгрупа в Стоки.
11. Корекция в алгоритъма за промяна на стойността на стока при операция „Преоценка“.
12. Коригирани ДДС групи – Гърция.
13. Коригиране на функционалността на модул „Настройки“ – При смяна на типа на база се губят настройките на MS SQL сървър.
14. Коригирана справка Fisa De Magazie.
15. Коригиран документ – Стокова разписка BILLA.
16. Добавена валидация на доставна цена при създаване на операция от импорт (Доставки).
17. Промяна на формата на количествата в „Отчитане/връщане на консигнации“.
18. Промяна на броя на бутоните в лента с бутони – държава САЩ и Канада.
19. Коригирана грешка при създаване на операция от резултат от справка при работа с партиди.
20. Коригирана грешка при редакция на разплащания (избор на разплащане и отказ).
21. Коригирана грешка при експорт към счетоводство на нефактурирани продажби с плащания към Делта и Делта Pro.
22. Коригирана грешка при експорт към счетоводство – Касов отчет.
23. Коригирана грешка при създаване на операция от резултат на справка (Автоматично производство при създадена операция).
24. Коригирана грешка при експорт на продажби и консигнации в модул „Прехвърляне на данни“.
25. Коригиране на грешка в модул „Директно производство“ (Автоматично преизчисляване на цената на продукцията при изтриване на суровина).
26. Коригиране на грешка при извършване на операция „Разширена доставка“.
27. Коригиране на грешка при анулиране на получено кредитно известие с максимално голям номер на документа.
28. Обновена документация на продукта.
3.07.038
1. Добавено ценово правило за възпроизвеждане на звук (поддръжка на WAV файлове).
2. Добавена поддръжка на клиентски дисплей с Device manager.
3. Добавени държави:
-Германия;
-Полша;
-Турция;
-Азербайджан;
4. Добавено поле за забележка в модул „Търговски екран“.
5. Добавена функционалност – избор на стока по каталожен номер в операции.
6. Оптимизирана система за създаване на нова база от данни.
7. Оптимизация във функционалността на модул „Импорт на номенклатури“.
8. Оптимизация на справка „Ревизия“.
9. Включена настройка по подразбиране за печат на касова бележка в модул „Търговски екран“.
10. Коригирано несъответствие при комбинирано плащане в модул „Търговски екран“.
11. Коригирано несъответствие в при работа с шаблонни баркодове в модул „Директно производство“.
12. Коригирано несъответствие в календар, при работа с различни култури.
13. Коригирано несъответствие във функционалността на справка „Наличност към дата“.
14. Коригиране на неработещ филтър в справка „Справка на собственика“.
15. Коригирано несъответствие при трансформация на документ от “Поръчка” в “Продажба”.
16. Коригирано дублиране на записи в поле „Забележка“ към операция.
17. Коригирано несъответствие в модул „Преизчисляване на произведени продукти“.
18. Коригирано несъответствие във функционалността на модул „Разширена доставка“ – /Румъния/.
19. Коригирано несъответствие при изпращане на електронна поща от ценовите правила.
3.07.037
1. Добавен полски език.
2. Добавени условия за продажна и доставна цена в модул Ценови правила.
3. Добавяне на колона с код за номенклатури Стоки в Помощник при създаване на нова база.
4. Добавени полета за Идент. № и ДДС номер във филтрите и колони в следните справки:
– Издадени фактури;
– Кредитни известия;
– Дебитни известия;
– Получени фактури;
– Получени кредитни известия;
– Получени дебитни известия;
5. Добавена потребителска справка „Статистика – брой документи по операции“.
6. Оптимизиран модул Обекти за регистрация.
7. Оптимизиран модул Директно производство.
8. Оптимизиран модул Разплащания.
9. Оптимизиран модул Диспечер на печата за работа с по-ниски резолюции.
10. Оптимизирана икона на операция Разширена доставка.
11. Оптимизирана потребителска справка „Наличност към дата с продажна и доставна цена“.
12. Оптимизирана потребителска справка „Продажби с процент и сума на Т.О.“.
13. Оптимизиран Excel документ „Печалба и оборот за годината“.
14. Оптимизиран Excel документ „Печалба и оборот по дни“.
15. Коригирано несъответствие при търсене в Локатор на стоки.
16. Коригирано несъответствие при експорт на доставки към Бизнес Навигатор Вариант 1.
17. Коригирано несъответствие при експорт към счетоводството, програмен продукт Ажур-L.
18. Коригирано несъответствие при Преизчисляване на произведени продукти.
19. Коригирано несъответствие при използване на функция „Преместване на справката в програмата“.
20. Коригирано несъответствие при визуализиране на баркод на стока в операция „Ревизия“.
21. Коригирано несъответствие при Доставка, след използване на сортировка по име.
22. Коригирано несъответствие при експорт на справки в XML.
23. Коригирано несъответствие в справка „Продажби по доставчици“.
24. Коригиранo несъответствие при импорт на стоки от Excel, съдържащи стойност в поле „Каталог 3“.
25. Коригирано несъответствие в модул ценови правила – условие за рожден ден на партньор -Русия.
26. Коригирано несъответсвие при създаване на нова база от данни – Беларус.
27. Коригирани несъответсвия в локализация – Русия.
28. Коригиран документ ТОРГ 12 – Русия.
29. Коригирано несъответствие в стойностите в документи при фактуриране за Беларус.
30. Коригирана стокова разписка и фактура – Казакстан.
31. Коригиран документ за преоценка – Беларус.
3.07.036
1. Добавен модул за настройка на базата данни при създаване на нова база;
2. Добавена възможност за избор на принтер при печат на справки;
3. Добавено преизчисляване на сложни рецепти в модул Преизчисляване на произведени продукти;
4. Добавен филтър по издадени и получени дебитни и кредитни известия в справка Операции;
5. Добавена възможност за задаване на мерна единица при импорт на операции;
6. Добавени шаблони за ценови правила;
7. Добавена поддръжка на ценови правила в модул Трансфер;
8. Добавена справка Дублирани стоки;
9. Добавена потребителска справка Контрол на документите;
10. Добавена потребителска справка Контрол на номенклатури партньори;
11. Добавена потребителска справка Стоки с тегловни баркодове;
12. Добавени нови полета при импорт на партньори в модул Импорт на номенклатури;
– Ценови групи;
– Русия – ОКПД, ОКПО, Рожден ден;
– Казахстан – РНН, БИН, Свидетельство о постановке на учет по НДС, Рожден ден;
– Беларус, Молдова, Украйна – Рожден ден;
13. Добавени нови полета в справка Номенклатури/Партньори в зависимост от избраната държава;
14. Добавен бутон Опции в издаване на Дебитни/Кредитни известия;
15. Добавен филтър по състояние на стоката в справките за рецепти и производство;
16. Усъвършенстване на обмена на права за достъп в модул Обмен на операции с Warehouse Pro Light;
17. Промяна в логиката на импорт на операции в модул обмен на операции с Warehouse Pro Light – прехвърля се датата на създаване на документите;
18. Промяна в алгоритъма на изчисляване на средно-претеглена цена в модул Фактура за обработка на внос/Получаване на дебитни известия;
19. Промяна в логиката на зареждане на доставната цена при трансформация на дадена операция към Изписване;
20. Коригирано несъответствие при сканиране с баркод четец в прозореца на локатора, когато в него има поне един ред;
21. Коригирано несъответствие при обработка на баркодове в модул Операции;
22. Коригирано несъответствие при сканиране с баркод четец на стока с мерна единица, различна от „бр.“ при работа с партиди;
23. Коригирано несъответствие при печат на протокол за ревизия – при включена настройка за печат по доставни цени се печата старата цена на стоката;
24. Коригирано несъответствие при експорт към Бизнес Навигатор в модул Експорт към счетоводство – начислява се излишно ДДС, когато се работи в режим на включено ДДС в цената;
25. Коригирано несъответствие при създаване на нова база на MS SQL Server 2012;
26. Усъвършенстване на зареждането на рецепта на MySQL сърврър в модул Сложно производство;
27. Коригирано несъответствие при експорт на касов отчет на MySQL сървър в модул Експорт към счетоводство;
28. Коригирано несъответствие при импортиране на партньори в модул Обмен на операции;
29. Коригирано несъответствие при запис или редакция на продажба и стока с въведена отстъпка 100% за държави Казахстан и Беларус;
30. Усъвършенстване на подредбата на прозореца за проверка за нови версии;
31. Усъвършенстване на подредбата на прозореца за издаване на касови ордери;
32. Коригирано несъответствие при автоматично генериране на код на стока;
33. Коригирано несъответствие при зареждане на рецепта в модул Сложни рецепти;
34. Усъвършенстване на превода на румънски език;
3.07.035
1. Добавена възможност за сортиране по отделните полета в модул Операции.
2. Добавена настройка за разширен Дневник на приложението – записване на допълнителни данни в дневника на приложението.
3. Добавен модул „Групиране на продажби“ – възможност за групиране на продажби към дата по дни.
4. Добавена възможност за управление достъпа до начините на плащане в модул Права за достъп.
5. Добавена възможност за създаване на операции от справка стоки под минималните количества.
6. Добавена възможност за въвеждане на партиди в модул Поръчки при включена настройка за работа с партиди.
7. Добавяне на данни за партидите в справка наличност към дата.
8. Добавено поле за срок на годност при визуализиране на суровините в модул производство в режим на работа с партиди.
9. Добавено поле за стойност на суровините в модул Рецепти.
10. Добавена функционалност за записване цената на рецептата при редакция на рецепта, ако няма количество от нея.
11. Добавен модул за преизчисляване стойността на рецепта по текущите доставни цени на суровините.
12. Добавена възможност за разплащане на наколко документа от различни партньори в модул Разплащане.
13. Добавена функционалност за прехвърляне на въведена партида в модул Трансформация на документи.
14. Добавена функционалност за промяна на средно-претеглената цена само в разрешения период при включена настройка за ограничаване на период.
15. Добавена поддръжка на автоматично допълване на полетата в модул Директно производство.
16. Добавена поддръжка на баркод четец в модул Директно производство.
17. Добавена поддръжка на украински език.
18. Добавени нови потребителски справки.
19. Усъвършенстване алгоритъма при групиране на стоки с Ctrl+F12 при работа с партиди – стоките с различни партиди не се групират.
20. Усъвършенстване на модул Доставки при работа с валути – преизчислява се само доставната цена в основната валута.
21. Усъвършенстване на справките за производство – добавена възможност за филтриране по суровини, продукти или рецепти.
22. Усъвършенстване на модул локатор в номенклатурите.
23. Коригирано несъответствие при запис на авансово плащане в доставка в модул Разплащане.
24. Коригирано несъответствие в модул Импорт на операции, когато служебният партньор не се използва и се импортира ревизия.
25. Промяна в логиката за съхраняване състоянието на прозорците – данните се съхраняват отделно за всяка база от данни.
26. Коригирано несъответствие с ширината на колоните при експорт на справки в новия формат на MS Excel.
27. Коригирано несъответствие при автоматично разпознаване на фирма по въведен ДДС номер в модул Партньори.
28. Коригирано несъответствие при експорт към ЕДК Софтуер при включена настройка за цени с включено ДДС в модул Експорт към счетоводство.
29. Подобрения при съхраняване и визуализиране на данните при избран арменски език и MS SQL сървър.
30. Коригирано несъответствие в модул Трансфер, когато се визуализират допълнителни колони за код, баркод и каталожен номер – не се попълват допълнителните полета при редакция.
31. Промени в потребителския интерфейс на румънски език.
32. Усъвършенстване на модул партньори при избрана държава Русия – възможност за въвеждане на повече от една рождена дата.
33. Коригирано несъответствие при импорт на данни с невалидни символи в модул Обмен на операции.
34. Коригирано несъответствие при обмен на данни с Warehouse Pro Light при избрана държава Казахстан.
35. Коригирано несъответствие в календара на грузински език – имената на дните от седмицата не са в правилния ред.
3.07.034
1. Добавен модул за преизчисляване на себестойност на рецепти.
2. Добавена възможност за създаване на операция от справка за наличност към дата.
3. Добавена възможност за добаяване на нови бутони за потребителски справки, Excel документи и потребителски документи в лентата с бутони.
4. Добавена справка за вложени рецепти.
5. Добавена възможност за забрана на смяна на продажни цени на стоки в права за достъп.
6. Добавена възможност за редакция на разширена доставка.
7. Усъвършенстване на модул ‘Ревизия’ – промяна в записа на данните, като се съхраняват данни за старо и ново количество в обекта.
8. Добавено поле ‘Дни до падежа’ в справка „Номенклатури/Партньори“.
9. Добавена проверка за валидни номер и дата на фактура при издаване на кредитно или дебитно известие.
10. Добавено записване на изтрит ред от Касова книга в дневника на приложението.
11. Добавена възможност за използване на авансово плащане в доставка с въвеждане на аванса с отрицателен знак.
12. Добавена нова държава – Танзания.
13. Добавена възможност за използване на сериен номер, срок на годност, дата на производство и местополжение на партида като условия на ценово правило.
14. Добавена възможност за задаване на номерация по обекти за работа със Склад Pro Light – ресторантски режим.
15. Подобрена поддръжка на MySQL бази данни – поддържат се версии на MySQL Server 5.1.54 и нагоре.
16. Подобрения в прозореца за избор на рецепти.
17. Подобряване на записа на данни за касови бележки при издаване на фактура.
18. Коригирано несъответствие при импорт на операции от Excel 2007-2010 файл.
19. Оптимизиране на модула за изчисляване на суми на операциите – синхронизиране на сумите от екрана с тези от документите и касовия апарат.
3.07.033
1. Добавен нов модул – Получени кредитни известия и получени кредитни известия по сума .
2. Добавен нов модул – Получени дебитни известия и получени дебитни известия по сума.
3. Добавен нов модул – разширена доставка – допълнително поле за въвеждане на цена без ДДС и допълнително поле за процент оскъпяване.
4. Добавена поддръжка на Excel 2007 и Excel 2010 при импорт на номенклатури и операции.
5. Добавена поддръжка на Excel 2007 и Excel 2010 при експорт на справки.
6. Добавена възможност за стартиране на външни приложения.
7. Добавена възможност за избор на полета, по които се заменя или игнорира елемент в модул Импорт на номенклатури.
8. Добавена възможност за структурирано попълване на данни в полето за местоположение на партида при работа с партиди.
9. Добавена възможност за филтриране по периоди в модул Касова книга.
10. Добавен експорт на пълния път на групи партньори и стоки при експорт на справки в Excel.
11. Добавена настройка за печат на изписване по продажни цени.
12. Добавена възможност за търсене по номер на фактура в прозореца за избор на документи за разплащане.
13. Добавена възможност за филтриране по статус на стоката в справка ‘Наличност към дата’.
14. Добавено име за печат в справките за номенклатури.
15. Усъвършенстван модул ‘Експорт към счетоводство’.
16. Добавен експорт на получени кредитни и дебитни известия при експорт към Microinvest Делта/Microinvest Делта Pro.
17. Добавено поле за код на потребител в експорт към Бизнес Навигатор 2.
18. Коригирано несъответствие при визуализиране на Excel документи – при грешка в документа се променя формата на датата на програмата.
19. Коригирано несъответствие при затваряне на програмата от модул ‘Търговски екран’.
20. Коригирано несъответствие при запис на групирано плащане – не се записва потребителя, записал плащането.
21. Коригирано несъответствие при записа на смяна на датата на програмата в Дневника на приложението.
22. Коригирано несъответствие при прилагане на ценови правила с втора мерна единица – цената на стоката не се изчислява правилно.
23. Коригирано несъответствие при отчитане/връщане на консигнация с втора мерна единица.
24. Добавени нови статистически потребителски справки.
25. Добавени нови потребителски документи:
– Стокова разписка за продажба на стоки с партиди.
– Стокова разписка за доставка на стоки с партиди.
– Стокова разписка за трансфер на стоки с партиди.
– Стокова разписка за продажба на стоки с дата на падеж.
– Фактура с падеж и Т.О.
– Фактура с партиди.
3.07.032
1. Добавена възможност за опресняване на прозорците за избор на документ с F5.
2. Добавен филтър по обект в модул ‘Експорт към счетоводство ‘ при експорт към Microinvest Delta.
3. Добавена възможност за търсене на партньор по номер на карта в модул ‘Разплащания’.
4. Добавена възможност за разплащане на документ от справка.
5. Добавена нова опция в операции за печат на баркод етикети с Barcode Printer Pro.
6. Добавена нова опция в операции за забрана/разрешаване актуализирането на продажните цени на стоките от доставка.
7. Добавена възможност за създаване на операции от потребителски справки.
8. Добавено запазване на полетата при създаване на нова стока или партньор.
9. Разширяване функционалността на ценовите правила – добавено условие за оборот на клиент за последния месец и условие за задължение на партньора до момента + стойност на текущата операция.
10. Добавен бутон за автоматично попълване на данни на партньора по въведен ДДС номер.
11. Добавена възможност за изтегляне на бакшиши от касата, натрупани от Склад Pro Light при включена държава Австрия.
12. Добавено поле за номер на карта в потребителските справки за разплащания.
13. Усъвършенстване изчисляването и промяната на цените от бутон опции при натискане на „Промяна на цената с/без ДДС“ в модул Операции.
14. Коригирано несъответствие при печат на касови бележки с нулево плащане.
15. Коригирано несъответствие при редакция на Даване на консигнация, когато има отчетени количества към консигнацията.
16. Коригирано несъответствие при зареждане на Excel документи – зареждат се в едно приложение на Windows-а.
17. Коригирано несъответствие при използване бутоните за задаване на приоритет на ценови правила в модул Ценови правила.
18. Коригирано несъответствие при автоматично опресняване на резултата от справките.
3.07.031
1. Добавена възможност за ограничаване на период – забрана за редакция на документи извън зададения период.
2. Добавена възможност за ограничаване на период в Трансформация на документи.
3. Добавен бутон Опции в Рекламация.
4. Добавена възможност за попълване на Ветеринарен регистрациононен номер в Обекти за регистрация.
5. Добавена възможност за работа с няколко конфигурационни файла.
6. Попълване на срока на годност в полето за период при трансформация на документи към гаранционна карта при работа с партиди.
7. Оптимизиране бързодействието на модул ‘Изтриване на период’.
8. Усъвършенстване на печата на документи – печат на обекта за регистрация от оператора на операцията, а не от активния потребител.
9. Добавени нови потребителски документи:
– Търговски документ за продажба на стоки с партида и срок на годност;
– Стокова разписка за продажба на стоки с местоположение;
10. Добавена документация на гръцки език.
11. Добавени нови документи за Приходен и Разходен касов ордер за държава Армения.
12. Промяна на полетата за Булстат и Данъчен номер при избрана държава Казахстан в съответствие с местните законодателни изисквания.
13. Подобрения в документите за Румъния.
3.07.030
1. Добавен нов експорт към счетоводство – ‘Бизнес Навигатор Клиенти’.
2. Усъвършенстван експорт ‘Бизнес Навигатор 2′.
3. Усъвършенстван експорт ‘Бизнес Навигатор 3′.
4. Добавена възможност за задаване на точна стойност за преоценка на дадена ценова група в модул ‘Преоценка’.
5. Добавена възможност за избор на партньор и обект в модул „Търговски екран“.
6. Добавена възможност за автоматично преизчисляване на справка през определен период.
7. Добавена възможност за създаване и редакция на операции в справка ‘Доставки по суми’ и справка ‘Продажби по суми’.
8. Добавена възможност за създаване на операция в справка ‘Издадени фактури’ и справка ‘Получени фактури’.
9. Добавен Excel документ „Прогнозиране на печалбата“.
10. Добавена потребителска справка ‘Комисионна по потребители’.
11. Добавен пакет от справки за работа с Билярд Pro:
– Потребителска справка „Продажби по маси“
– Excel документ „Среден приход от маса“
– Потребителски документ „Групирана справка натовареност по маси“
– Потребителски документ „Изключена тарификация“
12. Добавен Excel документ „Отчет на стоки по обекти“ за Русия.
13. Добавен Excel документ „Алкохолна декларация Ростовска област“ за Русия.
14. Добавен документ за доставка за Беларус.
15. Добавена настройка за автоматично производство от Склад Pro Light.
16. Добавена възможност за печат на касови бележки с Microinvest Device Manager.
17. Коригирано несъответствие при избиране на стока с баркод четец в операциите от Мениджмънт.
18. Коригирани несъответствия в модул „Диспечер на печата“.
19. Коригирано несъответствие в справка „Движение на консигнации“.
20. Оптимизиране на модул „Преизчисляване на количествата в склада“ при работа с партиди.
21. Оптимизиране на модул „Касови ордери“ – промяна в подредбата на прозореца за попълване на касови ордери, за да е съвместима на всички езици.
22. Усъвършенстване на модул „Фактуриране“ – сумата на документа в прозореца за попълване на параметри на фактурата се показва с/без ДДС в зависимост от настройката.
23. Усъвършенстване на работата с партиди – визуализиране на коректни стойности за налично количество от дадена партида, когато се изтрива ред от операцията.
24. Коригирано несъответствие при печат на фактура с групиране на стоките – не се групират еднакви стоки с еднаква продажна цена;
25. Коригирано несъответствие в модул ‘Обмен’ със Склад Pro Light – грешка при експорта на данни при Windows със зададени Regional Settings на Russian.