Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro 3.07.056 / 17.10.2019

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro 3.07.055 / 14.02.2019
1. Добавена е икона на Склад Про в „Programs and Features“.
2. Добавяне на УНП при предаване на данни към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 – България.
3. Разширен списък от поддържани касови апарати в съответствие с Наредба Н-18 – България.
4. Обработка на грешки от касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 – България.
5. При авансово плащане стока „Авансово плащане“ взема ДДС групата на „Служебна стока“ – Русия, Румъния.
6. При плащане на сторно или продажба от „Редакция -> Разплащания -> Разплащания -> Плащане“ в касовата бележка се записва ДДС групата на „Служебна стока“ – Русия.
7. Актуализиране на справка „Приходы/продажи алкогольной и пивной продукции за период (квартальный)“ – Русия.
8. Добавена проверка за липсващ компонент при отваряне на „Други -> Отчети“.
9. Възможност за редакция на всички ценови групи от собственик, който е заключен към обект.
10. Добавяне на бутон „Опции“ при създадена операция „Сторно“ от прозорец за справка.
11. Възможност за печат на касова бележка при създадена операция „Сторно“ от прозорец за справка – Русия.
12. Замяна на „WizRetail“ с „Microinvest Warehouse Pro“ – Румъния.
13. Добавена съвместимост с касови апарати – България:
– „Datecs DP-150″
– „Datecs DP-25″
– „Datecs DP-35″
– „Datecs WP-50″
– „Datecs DP-05″
– „Datecs FP-800″
– „Daisy Compact S“
– „Daisy Compact M“
– „Tremol M20″
14. Добавена съвместимост с касови апарати – Румъния:
– „Datecs DP-25 LAN Romania“
– „Datecs DP-25 Serial Romania“
15. Предаване на ДДС номер към касовия апарат – Румъния.
16. Възможност за въвеждане на ДДС номер в прозорец за „Забележка“ към операция – Румъния.
17. Възможност за въвеждане на ДДС номер в прозорец за „Забележка“ към търговски екран – Румъния.
18. Актуализиране на документи – промяна на стойност на ДДС от 18% на 20% – Русия:
– Счёт (Россия)
– Товарная квитанция по приходу товаров (Россия)
– Товарная квитанция по продаже товаров (Россия)
19. Промяна на стойност на ДДС от 18% на 20% при създаване на база – Русия.
20. Коригирано несъответствие – грешка в справка „Плащания по партньори“ при сортиране.
21. Коригирано несъответствие – грешка при възстановяване на база на Access.
22. Коригирано несъответствие – грешка при запис на настройки.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.054 / 20.12.2018
1. Добавена операция „Получаване на консигнация“.
2. Добавена операция „Отчитане на получена консигнация“.
3. Добавена операция „Връщане на получена консигнация“.
4. Добавена категория „Устройства“ за избор и настройка на:
– принтер;
– клиентски дисплей;
– електронна везна.
5. Добавен прозорец „Отчети“ с възможност за:
– генериране на Z-отчет;
– генериране на X-отчет;
– внасяне;
– извеждане.
6. Възможност за получаване на фактура за „Отчитане на получена консигнация“.
7. Добавени документи за печат за:
– „Получаване на консигнация“;
– „Връщане на получена консигнация“.
8. Добавена справка „Получени консигнации“.
9. Добавена справка „Движение на получени консигнации“.
10. Добавена справка „Задължения към консигнанти“.
11. Възможност за обединяване на „Получени консигнации“.
12. Оптимизация при експорт към счетоводство за програмен продукт „Ажур-L Склад“.
13. Възможност за бърза трансформация на документ към „Разширена доставка“.
14. Добавяне на колона „Сума без ДДС“ в справка „Получени фактури“.
15. При „Редакция“ или „Нов приход/разход“ в „Касова книга“ се скриват потребителите, които не се използват.
16. Преместване в категория „Печат“ на настройки:
– „Печат на документ за трансфер по продажни цени“;
– „Печат на документ за изписване по продажни цени“.
17. Преименуване на настройка „Печат на документ за трансфер по продажни цени“ на „Печат на документ за трансфер“.
18. Възможност за печат на документ за трансфер по продажни цени на обект-получател.
19. Възможност за промяна размера на прозорец за запис или избор на файл.
20. Преименуване на операция „Рекламация“ на „Сторно“.
21. Оптимизация на справка „Производствен лист – сложно производство“.
22. Оптимизация на „Фактура за обработка на внос“.
23. Коригирано несъответствие – при редакция на „Трансфер“ се показва бутон „Опции“.
24. Коригирано несъответствие – грешка при експорт към „Aжур-L Склад“ на „Продажби“ -> „Издадени фактури“ -> „Документ No“.
25. Коригирано несъответствие – грешка при запис в „Разширен дневник на приложението“ на промените по номенклатурите при „Преоценка“.
26. Коригирано несъответствие – грешка при печат на получена фактура при държава Румъния и фактура с номер, който не е число.
27. Коригирано несъответствие – грешка при създаване на операция „Доставка“ от справки.
28. Коригирано несъответствие – грешка при анулиране на авансово плащане при база с номерация по обекти.
29. Коригирано несъответствие – грешка при повторен печат на „Отчитане на консигнация“.
30. Коригирано несъответствие – грешка, когато името на файла съдържа точка.
31. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справка „Платени и неплатени документи по обекти, операции, потребители“ и база данни на MySQL сървър.
32. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справки в „Документи“ и база данни на MySQL сървър.
33. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справки в „Стоки“ и база данни на MySQL сървър.
34. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справки в „Номенклатури“ и база данни на MySQL сървър.
35. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на „Справка трансформация на документи“ и база данни на MySQL сървър.
36. Коригирано несъответствие – грешка при стартиране на програмата с нова база данни на MySQL сървър под ОС Linux.
37. Коригирано несъответствие – грешна дата при автоматично производство след издаване на консигнация.
38. Коригирано несъответствие – грешка при експорт на „Ценова листа“.
39. Коригирано несъответствие – грешка в прозорец „Номера на документи по обекти“.
40. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справка „Баланс на стоки“.
41. Коригирано несъответствие – грешка в количество при добавяне на стока чрез „Баркод 2″ с коефициент на транформация.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.053 / 08.10.2018
1. Разрешаване на бутон „Забележка“ при еднакви забележки на всички редове.
2. Промени в „Търговски екран“:
– Плащане с ваучер се записва в касовата книга;
– Запомняне на поле забележка при отлагане или възстановяване на операция;
– Валидация на телефонен номер;
– Възможност за избор на партида при метод на работа по „Избор“;
3. Възможност за изтриване на забележките на всички редове в операция.
4. Възможност за задававане на забележка при трансформация на документи.
5. Добавен бутон „Обновяване“ в прозреца за операции.
6. Възможност за задаване на ценови правила към операции Поръчка и Оферта.
7. Добавени са полетата „Каталог“, „Баркод“ и „Описание“ като условие в ценови правила.
8. Възможност за задаване на отрицателна отстъпка в Ценови правила.
9. Добавяне на справки за НАП(в Справки на собственика):
– Обобщени данни за продажби
– Данни за плащанията по продажби
– Детайлни данни за продажби
– Сторнирани продажби
– Анулирани продажби
– Обобщени данни за доставки
– Детайлни данни за доставки
– Движение на стоки за период
– Номенклатури
10. Помощен панел в „Справки“ по подразбиране е включен.
11. Показване на помощен списък със стоки при въвеждане името на нова стока.
12. Добавена настройка за количество по подразбиране при добавяне на стока в операция.
13. Възможност за повторен печат на операции от помощния панел в справки.
14. Възможност за редкация на операции от помощния панел в справки.
15. Добавена опция за получаване на фактура при доставка.
16. При редакция на партньор и ниво на достъп „Оператор“ е забранена смяната на ценовата група.
17. При създаване на партньор и ниво на достъп „Оператор“ ценовата група е „Цена на дребно“ без възможност за промяна.
18. Деактивирана настройката „Прехвърляне на продажна цена от трансфера“.
19. Валидация на баркодовете със специалните символи.
20. Добавена държава Малави.
21. В „Ревизия“ при смяна на обекта се извършва обновяване на остатъци за добавени стоки.
22. Възможност за избор на ДДС група при внасяне на авансово плащане.
23. Генериране на име по подразбиране при копиране на ценово правило.
24. Режими на преизчисляване на количествата: пълно, частично.
25. Възможност за печат на списъка с дефинираните ценови правила.
26. Запис в „Дневник на приложението“ на изпълняваните справки.
27. Автоматична „Заявка“ с недостигащи в продажбата стоки.
28. Проверка за дублиране на име при редакция и копиране на ценово правило.
29. Във филтрите на справките към „по-голямо“, „по-малко“ и „равно“ е добавено и „различно от“.
30. В „Касова книга“ при потребител с по-високо ниво от „Оператор“ е заключен към Обект, филтъра по име на потребител е отключен.
31. В „Импорт на операции“ е добавена „Разширена доставка“.
32. Възможност за търсене по повече от една група стоки в „Справки“.
33. Добавяне на филтрация в прозорец „Ценови правила“.
34. При трансформация на документи Изтриване или Промяна е добавена опция за изтриване само на трансформираните редове.
35. Добавени опции за закръгляване:
– Закръгляване нагоре към
– Закръгляване надолу към
– Закръгляване математично към
– Закръгляване маркетингово
36. При импорт от Ексел, като разделител за група и подгрупа работят и двете наклонени черти / и \.
37. Корекция на закръгляване при експорт към Ажур-L Склад.
38. Коригирано несъответствие – aнулирането на фактура не анулира нейния номер.
39. Коригирано несъответствие – затваряне на програмата ако в Касова книга->Нов приход/разход е въведен без Потребител.
40. Коригирано несъответствие – при изтриването на операция, платена с карта се създава запис в касовата книга.
41. Коригирано несъответствие – „Приложи за всички“ от прозорец „Забележка към операция“ не работи за операция Директно производство.
42. Коригирано несъответствие – грешка при експорт на справка с повече от 26 колони към PDF.
43. Коригирано несъответствие – не се показва „Ревизия“ в меню Редакция–>Документи.
44. Коригирано несъответствие – грешка при забранени символи в баркод и каталог.
45. Коригирано несъответствие – грешка при редакция на Електронните точки от Типове плащания.
46. Коригирано несъответствие – грешка при въвеждане на много цифри в поле „Цена“ – Ценови правила.
47. Коригирано несъответствие – грешка при бързо фактуриране и изтриване на доставка.
48. Коригирано несъответствие – грешка при дублиране на Баркод3 и Каталог3.
49. Коригирано несъответствие – неточност при визуализиране на ценови правила в „Локатор“.
50. Коригирано несъответствие – грешка при импортиране на операция „Входящ контрол“.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.052 /23.07.2018
1. Проверка по GDPR.
2. Повторен печат при избор на документ в прозорец „Редакция на Ревизия“.
3. Отимизация при изчисляване на среднопретеглена цена.
4. Добавена колона „Потребител“ и възможност за филтриране по нея в „Касова книга“.
5. Промени в „Търговски екран“:
– При натискане на бутон „ESCAPE“ се възстановява предишната числова стойност на полетата;
– Възможност за въвеждане на забележка при приключване на операция;
– Оптимизация при търсене на партньор;
– Възможност за въвеждане на email\телефон при избрана държава Русия(ФЗ-54);
– При добавяне на стока, чрез нейната партида, се обновява номера на реда;
6. Добавена държава Уганда.
7. Добавена държава Узбекистан.
8. Промяна/премхаване на несъществуващи фирми в полето „Каталог 3″.
9. Оцветяване на документа първоизточник за операцията в прозорец „Трансформация на документи“.
10. Изключване на избор на партида при промяна на количество в режим „По избор“.
11. Възможност за фиксиране на колона от таблицата в прозорец за резултат на Справка/и.
12. В прозорец „Трансформация на документи“ се запазва състоянието на прозореца за опция „Изтриване/промяна на документа“.
13. Възможност за сортиране по колона „Обект“ в прозорец „Разплащане“.
14. „Воден знак“(Watermark) в поле код на стока, показващ автоматичен код, минимален код в групата и минимален код в базата.
15. Добавена колона „Към фактура“ („Nr fact de baza“) при повторен печат на доставка, в прозорец „Разплащания“ и при редакция на доставка – Румъния.
16. Добавяне на валидация за сложност на парола на потребител.
17. Проверка по булстат и данъчнен номер и автоматично попълване на полетата при редкация на партньор.
18. При създаване/редакция на операция се показва съобщение за необходимост от преизчисляване на количествата.
19. Възможност за групираното плащане по клиент или по обект.
20. Възможност за редакция на поле „Вид на придружаващ документ“ в операция „Входящ контрол“.
21. Показване на лого при предварителен преглед на стандартен документ със зададено фирмено лого.
22. При липсващ превод на избрания език, се показва английски текст.
23. Забрана за въвеждане на цени, различни от цените на обекта, при създаване на стока от потребител, който е заключен към обект.
24. Възможност за печат на авансови вноски през Smart Printer.
25. Оптимизация при зареждане на програмата.
26. Активиран „режим четене“(reader mode) за таблицата при натискане на среден бутон на мишката.
27. Актуализация на справка „Активност на партньорите по дата“.
28. Коригирано несъответствие – невъзможност да се затвори програмата след извършване на операция в „Търговски екран“.
29. Коригирано несъответствие – грешен надпис в прозорец за разплащане при операция „Фактура за обработка на внос“.
30. Коригирано несъответствие – грешка при въвеждане на час в прозорец за справка.
31. Коригирано несъответствие – грешка при възстановяване на текущо-активна база.
32. Коригирано несъответствие – не се активира настройка за цени с включено ДДС при създаване на нова база.
33. Коригирано несъответствие – грешен формат на дата и време в Справки->Документи->Касови бележки и база Access.
34. Коригирано несъответствие – грешно записване на плащане в касовата книга при редакция на плащане.
35. Коригирано несъответствие – повторно разпределение на партиди при двoен клик в поле за количество при операция Ревизия.
36. Коригирано несъответствие – грешка при Трансформация от Продажба към Гаранционна карта.
37. Коригирано несъответствие – неточност при бази с партиди и автоматични операции.
38. Коригирано несъответствие – при добавяне на стока чрез нейната партида, количеството нараства в геометрична прогресия при извършване на автоматично производство.
39. Коригирано несъответствие – проблем при активиране на настройката „Номерация на документи по обекти“ при база с извършени операции.
40. Коригирано несъответствие – неточност в справки „Плащания по партньори“ и „Плащания по документи“.
41. Коригирано несъответствие – невъзможност за извършване на операции при потребител с име число.
42. Коригирано несъответствие – грешка при избор на Уведомление към Разплащане.
43. Коригирано несъответствие – грешка при импорт на данъчни документи.
44. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на справка за получени кредитни известия.
45. Информация за базово количество и разлика в прозорец за избор на партида.
46. Сумиране на количествaтa в прозорец за избор на партида при ALT+UP или ALT+DOWN.
47. Възможност за отрицателна отстъпка в данните на партньор.
48. Възможност за промяна на поле „Забележка“ за всички редове на операцията.
49. Възможност за изключване на функция „Бързо търсене“ в прозорец за избор на партида.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.051 / 29.03.2018
1. Възможност за задаване на отстъпка в „Търговски обект“.
2. Промяна в логика на математически оператори „\“(целочислено делене) и „%“(остатък при делене) в ценови правила.
3. Добавяне на опции в операция „Обработка на внос“(Начисляване на ДДС Активно/Неактивно).
4. Добавена държава Нигерия.
5. Забрана на редакция на операция „Ревизия“.
6. Синхронизация на типа на плащане при издаване на фактура, с този на продажбата свързан с нея.
7. Отключване на полето потребител в справки при заключване на потребител към обект.
8. Форматиране на номерата на фактурите без водещи нули – държава Румъния.
9. Добавени са липсващи икони(в Операции, Редакция и Справки) в главното меню на програмата.
10. Оцветяване на доставките с получени фактури в Редакция->Документи ->Доставки.
11. Оцветяване на редовете(вече трансформирани) в прозорец Трансформация на документи.
12. Промени в „Търговски екран“:
– Възможност за отложено приключване;
– Възможност за промяна на реда(позицията) на даденa група в списъка – по потребители;
– Редакция на група и асоцииране на картинка към нея;
– Изчистване на цялата операция;
– При активиран „Разширен Дневник на приложението“ да се записват всички действия на потребителя;
– Запомняне на текущата операция след принудителен изход;
– Правилно разпределение по партиди при запис на продажба;
– Помощен текст за име на партида върху поле „количество“;
13. Оптимизация на избор на база данни(MS SQL Server) в настройки.
14 Запомняне на мерните единици при създаване на стока.
15. След изпълнение на „Нулиране на състоянието на прозорците“ в прозорците за избор на документ филтъра по подразбиране е „Днес“.
16. Добавена справка „Оборот по месеци“.
17. Възможност за редакция на вида на придружаващия документ в операция „Входящ контрол“.
18. Повторен избор на партида при промяна на количество.
19. Промяна на ДДС на 15% за държава Южна Африка.
20. Опресняване на баланса на авансовите плащания при изтриване на период.
21. Усъвършенстване на алгоритъма за изчисляване на среднопретеглена цена при „Ревизия“.
22. Възможност за извършване на групирано плащане при избор на редове с различни партньори.
23. Корекция на касовата книга при редакция или изтриване на документ платен в брой.
24. Възможност за въвеждане на забележка по ред в операциите.
25. Замяна на документа InvoiceNir3 за Румъния.
26. Замяна на справка RegistruDeCasa за Румъния.
27. Добавена справка за Русия „Вскрытие и списание тары алкогольных и пивных товаров“.
28. Скриване на операция „Входящ контрол“ при държави различни от България
29. Добавяне на колона за производител в операция „Входящ контрол“.
30. При трансформация на документи, новият документ да взема продажните цени на източника, в случай че те са различни от 0.
31. Добавен тип на плащане „Ел. точки“.
32. Възможност за издаване на касова бележка при плащане от помощен панел.
33. Оптимизация на настройката „Допълнителни колони в операциите“, плюс контекстно меню за включване/изключване на колоните Код, Баркод, Каталог, Забележка, в прозореца на операцията.
34. Добавен бутон „Опции“ в операция „Трансфер“.
35. Добавен бутон „Опции“ в операция „Разширена доставка“.
36. Добавена колона ExternalInvoiceNumber в справки „Документи->Получени->Получени фактури“ и „Документи->Издадени->Издадени фактури“.
37. Възможност за избор на стока при дублиране на стандартни или тегловни баркодове.
38. Коригирано несъответствие – двойно активиране на прозорец за избор на стока в „Търговски екран“.
39. Коригирано несъответствие – не работи Enter за преминаване между полетата в „Търговски екран“.
40. Коригирано несъответствие – невярна информация при избор на „Редакция на стока“ от контекстно меню в „Търговски екран“.
41. Коригирано несъответствие – След отказ от плащане новият ред не е заключен за редакция – „Търговски екран“.
42. Коригирано несъответствие – Грешна визуализация на справки при избор на „Принтирай“ и „Изпращане на e-mail“.
43. Коригирано несъответствие – след запис на операция не се изчиства стойността на полето за източник на документа(SrcDocID).
44. Коригирано несъответствие – не се извършва смяна на дата в статус лентата при смяна на системната дата.
45. Коригирано несъответствие – неточност след импорт на операции без попълнена забележка на ред.
46. Коригирано несъответствие – грешка при добавяне на стока в операция чрез скенер.
47. Коригирано несъответствие – след добавяне на стока с баркод четец се губи първият въведен символ от клавиатурата – „Търговски екран“.
48. Коригирано несъответствие – проблем с входящ контрол при включена номерация на обекти.
49. Коригирано несъответствие – Загуба на връзка продажба – производство при обединяване на продажби, обвързани с автоматично производство.
50. Коригирано несъответствие – липсва типа на плащане при импорт/експорт на фактури и други данъчни документи.
51. Коригирано несъответствие – грешни заглавия на полета в „Справки на собстеника“ и „Мениджър на справки“.
52. Добавена настройка за включване/изключване на полето „Т.О“(търговска отстъпка) в „Търговски екран“.
53. Коригирано несъответствие – при смяна на база избраният потребител не се променя.
54. Ограничаване възможноста за въвеждане на повече от 100% за остъпка в операциите и картона на партньора.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.050  / 11.01.2018
1. Заключване на потребителя във филтри към справки.
2. Microinvest лого background в таблиците за операции.
3. Запомняне състоянието на цифровата клавиатура в „Търговски екран“.
4. Запомняне текущото състояние на операцията при вход/изход в/от „Търговски екран“.
5. Заключване на работно място по обект. (Редакция->Администриране->Сервизни функции->Заключване към обект).
6. Добавено ограничение за изтриване на текущата продажба в Търговски екран за потребители с право на достъп управител или оператор.
7. Автоматично допълване при избор на стока в Търговски екран.
8. Премахване на деинсталирани програми в меню „Други“.
9. Запазване текущото състояние на цифровата клавиатура след изход от режим „Настройки“.
10. Забрана за „изтриване/промяна на документа“ източник при трансформация на изписване и рекламация.
11. Възможност за задаване картинка(контекстно меню) на стока и партньор при click с десен бутон върху съответния бутон.
12. Увеличаване бързодействието при включване или изключване на настройки „налични“ или „всички“ в прозореца за избор на стока.
13. Обвързване на автоматично производство с продажбата, в която е направено.
14. Автомативен избор на обект при „заключване към обект“ във всички справки включително и „Вложено производство“.
15. Автоматичното попълване на настройки за връзка с бази данни при избрани MySQL или MSSQLServer.
16. Установяване на език според настройките на Windows при първо стартиране.
17. Замяна на документ за фактуриране „Счёт-фактура(Россия) от 25.05.2017 № 625″ с документ „Счёт-фактура (Россия) от 19.08.2017 № 981″ – Русия.
18. Оптимизация на диалоговия прозорец за отваряне и запис на файл със следните функции:
– Всички файлове се показват със системните си икони;
– Поддръжка за шаблон съдържащ повече от един тип на файл, например: „*.xlsx;*.xls;*.txt;*.csv“ ;
– Добавен шаблон All Files(*.*).
19. Възможност за избор на повече от едно местоположение на продукта, при операции „Производство“, „Сложно Производство“ и „Директно Производство“.
20. Възможност за включване/изключване на „Търговски екран“ от „Права за достъп“, независещо от настройката за „Продажба“.
21. Оцветяване на избраната стока според активния скин в прозорец номенклатури „Стоки“.
22. Оптимизиран стартов екран с избрана картина(background) за фон.
23. Запис в дневник на приложението при добавяне, редакция, изтриване на стока, партньор, обект и потребител.
24. Възможност за работа с баркодове с маска, включваща ценови и теглови баркод.
25. Добавяне на ДДС групи за Русия:
– 18/118 – 18%
– 10/110 – 10%
26. Добавяне на ДДС групи за Саудитска Арабия:
– А – 5%
– B – 0%
27. Добавяне на ДДС групи за OAE:
– А – 5%
– B – 0%
28. Запис на издадените електронни фактури в %ProgramData%\Microinvest\Warehouse Pro.
29. Съвместимост на издадените електронни фактури с B_Trust, Е-Factura и др.
30. Изпращане на email/phone при печат към касов апарат ФЗ-54 – Русия.
31. Добавен филтър „Тип на отчета -> Стандартен и със знак“ в справки „Количества на стоки“ и „Наличност към дата“.
32. Коригирано несъответствие – при Избор на стока в модул „Търговски екран“ от бутон „…“ или чрез „Enter“, курсора не се позиционира в поле „Количество“, а директно преминава на нов ред.
33. Коригирано несъответствие – разместени бутони в резултатната форма в „Помощен панел->Печат“.
34. Корекция на визуални неточности, на различните езици в „Касова книга“.
35. Коригирано несъответствие – грешна група в прозорец за филтър на справка.
36. Коригирано несъответствие – при сканиране на баркод, който съдържа само и единствено поле „Местоположение“ за партида, не се попълва поле „Местоположение“.
37. Коригирано несъответствие – при сканиране на валиден баркод, съдържащ малки букви, например за номер на партида, буквите не се разпознават и на тяхно място се вкарват интервали.
38. Коригирано несъответствие в прозорец за резултат на справка, при вкарването и в програмата и смяна на скина не се сменя цвета на избрания ред.
39. Коригирано несъответствие – грешка при „Групирана справка продажби по часове“ и база данни MS Access.
40. Коригирано несъответствие – грешка при въвеждане в каталог на стока стойност във формат NNNN-NN-NN и база данни MS Access.
41. Коригирано несъответствие – при създаване на база данни с помощник не се попълва името за печат за потребители.
42. Коригирано несъответствие – неприлагане на права за достъп в стартовия екран.
43. Коригирано несъответствие – грешка в изчислението при използване на калкулатор в операция.
44. Коригирано несъответствие – грешка при „Импорт на операции“ от Excel с липсващи дати.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.049 / 16.10.2017
1. Добавена операция „Входящ контрол“.
– Номерация по обекти;
– Запомняне на последните въведени начин на съхранение и транспорт за всяка стока;
– Редакция и анулиране на издадени документи;
– Повторен печат на документи;
2. Изменения в модул „Търговски екран“:
– Оптимизирано преоразмеряване на бутона за избор на стока;
– Оптимизиран автоматичен избор на обект и партньор при първоначално стартиране;
– Възможност за авансово плащане;
– Възможност за скриване на клавиатурата;
– Настройката за налични стоки в Търговски екран има пряка връзка с тази за налични стоки в прозореца за избор на стока;
– Замяна на заглавията на колоните на таблицата за операцията с по-кратък тескт;
3. Ограничение на номер на фактура само при номерация по обекти.
4. Добавена опция „Смяна на цените със/без ДДС“ при операция Фактура за обработка на внос.
5. Добавени нови и обновяване на стари документи и справки. Пълен списък на измененията може да видите тук: http://microinvest.net/pub/ReportsPro_3.07.049.xlsx
6. Редактиран испански превод.
7. При липса на избран документ в прозорец за „Избор на документ“ се забраняват бутони „ОК“ и „Анулиране“.
8. Добавени визуални стилове на списък за често използван партньор в помощник за нова база.
9. Добавено дясно подравняване на текст „Не показвай повече“ при „Начален екран“.
10. При преместване на справка в програмата и активен начален екран справката се визуализира върху началния екран.
11. Оптимизиран „Начален екран“, така че да не може да се минимизира, максимизира или затваря, освен чрез опцията „Не показвай повече“.
12. Оптимизиран размер на колони в таблици след „Нулиране състоянието на прозорците“.
13. Добавена възможност за анулиране на няколко фактури без затваряне на прозореца при:
– Анулиране на издадена фактура;
– Анулиране на кредитно известие;
– Анулиране на дебитно известие;
14. В прозорец „Редакция на производство“ бутон ОК изпълнява повторен печат.
15. Оптимизирано зареждане на прозорец за избор на стока в операция Доставка.
16. Оптимизирано бързо търсене при Мениджър справки, Справки на собственика и прозорец за избор на документ в Диспечер на печата.
17. Прозорец Търговски екран запомня (сериализира) ширините на колоните от таблицата за операцията.
18. В прозорец Търговски екран при смяна на потребители с еднакви пароли се логва първият потребител със състояние „потребителят се използва често“, ако има такъв.
19. Добавена възможност за избор от списъка с операции на получено дебитно известие и получено кредитно известие в справки:
– Плащания по документи;
– Плащания по партньори;
– Хронология на плащанията;
– Постъпления;
20. Търсенето в прозореца за партида е в текста, а не само по първа буква.
21. Забрана за въвеждане на дробно число за количество ако мерната единица е някоя от следните:
– бр.;
– пакет;
– кашон;
– опаковка;
– пакет;
– каса;
22. Добавяне на следните колони в справките за издадени кредитни и дебитни известия:
– Основание;
– Описание;
– Място;
– Операция Известие;
23. При създаване на нова база ако не е избрано дали да е активна конфигурация „Цени с включено ДДС“ то тя е активна по подразбиране.
24. Забрана за анулиране и редактиране на доставка при закачен към нея входящ контрол.
25. Оптимизирано зареждане на информацията за Crystal Reports документите.
26. Добавена възможност за попълване на количество от везна в прозорец Търговски екран.
27. Редактиран грузински превод.
28. Променена формула за преизчисляване на себестойността на сложното производство.
29. При създаване на нова стока, при курсор върху полето да се появява следната информация:
– Автоматичен код (най-големия от базата);
– Минимален свободен код в същата група (най-малкия свободен код в същата група);
– Минимален свободен код в базата (най-малкия свободен код в базата);
30. Оптимизиран експорт към „Excel 97-2003″ и „Excel“ в прозореца за справки.
31. Възможност за избор на партида в прозорец за операция с клавиш F4 в клетка за количество при вече добавена стока и количество по-голямо от 0 и избран метод на работа „По избор“.
32. Възможност за скриване на нулеви стойности в прозорец „Справки“.
33. Възможност за търсене на партньор по телефон в прозорец Търговски екран.
34. Коригирано несъответствие – невъзможност на запис на операция Гаранционна карта при въведен много дълъг текст в поле Сериен номер или Гаранционен срок.
35. Коригирано несъответствие – визуални неточности, свързани с изрязване на текст и грешно изчертаване на контроли при приложени визуални стилове.
36. Коригирано несъответствие – визуална неточност, свързана със смяната на партньор с партньор, работещ с друга ценова група или отстъпка.
37. Коригирано несъответствие – грешка в прозорец Издаване на фактура при невъведен номер на фактура.
38. Коригирано несъответствие – при затворен начален екран чрез „Не показвай повече“ и последвало отваряне и затваряне на прозорец Търговски екран програмата се затваря и записва грешка в Дневник на приложението.
39. Коригирано несъответствие – при отворен прозорец с таблица за справка и намаляне на размерът му при достигане до минималните разрешени размери прозорецът започва да се премества.
40. Коригирано несъответствие – в прозорец Търговски екран при смяна на потребител и въвеждане на парола на потребител, който не се използва, се логва предишният потребител.
41. Коригирано несъответствие – невъзможност на запис на операция Доставка при въведен много дълъг текст в поле Партида, Сериен номер или Местоположение.
42. Коригирано несъответствие – неточности при „Забележка към операция“ в прозорец за операция.
43. Коригирано несъответствие – визуални неточности в прозорец Търговски екран.
44. Коригирано несъответствие – Редакция -> Документи -> Обединение на документи -> Продажби работи при избор на документ с издадена фактура.
45. Коригирано несъответствие – грешно зареждане на партньор и обект, които не се използват, при отваряне на прозрец Търговски екран.
46. Коригирано несъответствие – грешка при опит за отваряне на директория, за която няма права, чрез клавиш „ENTER“ в прозорец за файлов диалог.
47. Коригирано несъответствие – визуални неточности в прозорец Нови версии.
48. Коригирано несъответствие – в база на MySQL при Фактуриране/Получаване на фактура излиза грешно съобщение.
49. Коригирано несъответствие – грешка при обединяване на документи и издадени фактури в MySql бази.
50. Коригирано несъответствие – грешка в прозорец за избор на документ за печат след операция.
51. Коригирано несъответствие – в Търговски екран в прозореца за избор на стоки два пъти се появява служебната група „Стоки“.
52. Коригирано несъответствие – грешка при Изтриване на период.
53. Коригирано несъответствие – при операция доставка в прозорец „Преглед на операцията с приложени ценови правила“ се попълват некоректно стойностите за Сума, ДДС и Общо според продажната цена.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.048 / 09.08.2017
1. Нов модул „Търговски екран“, оптимизиран за работа в търговски обект със сензорен екран(Touch Screen).
2. Добавяне име на фирмата при изпращане на e-mail.
3. Автоматично попълване на полето за изпращане на e-mail при операция с печат на съответния документ.
4. Запомняне(сериализация) на избраната опция(активно/неактивно) за печат на баркод етикети при извършване на „Доставка“.
5. Запомняне(сериализация) на стойността във филтъра „Година“ при извършване на справки.
6. Добавени са следните липсващи документи:
– template004LOC_nir2.xls;
– template005_metro_sale1.xls;
– template008_kaufland_sale.xls;
– template009LOC_Consignment.xls;
– template010_noname_sale.xls;
– template010LOC_SalesOnConsignment.xls;
– templateowner016_pdastatistics.xls.
7. Оптимизация в механизма на преоразмеряване на бутоните при смяна на потребител.
8. Коригирано несъответствие – невъзможен експорт на справка в Excel при наличието на забранени символи и при надвишаване на бройката позволени символи за име на sheet.
9. Актуализация на заглавията на лентата с бутони на всички езици.
10. Подредба по низходяща версия на програмата в прозореца за „Нови версии“.
11. Промяна на имена на индекси при създаване на MS SQL Server база.
12. Добавена възможност за печат на касови бележки през Microinvest Smart Printer.
13. Оптимизация на прозореца за изтегляне на последната версия през програмата.
14. Актуализация на превода в прозореца за изпращане на email.
15. Коригирано несъответствие – грешка в справки „Плащания по документи“, „Хронология на плащанията“ и „Постъпления“ при работа с MySQL.
16. Коригирано несъответствие – проблем при отваряне на „Настройки“ при избран туркменски език.
17. Коригирано несъответствие – не работи преизчисляване на колона Оскъпяване при създаване/редакция на Разширена доставка.
18. Коригирано несъответствие – проблем при ревизия когато наличността е „0“.
19. Коригирано несъответствие – промяна на поле „Т.О.“ не влияе веднага на поле „Стойност“ при операция „Разширена доставка“.
20. Коригирано несъответствие – грешна цена на стока след трансформация в ревизия.
21. Коригирано несъответствие – грешна цена в документа след пълна ревизия.
22. Коригирано несъответствие – при забрана на плащане в права за достъп има възможност за плащане от помощен панел.
23. Коригирано несъответствие – неточности при „Импорт на операции“ с партида със срок на годност и дата на производство.
24. Коригирано несъответствие – не работи „Възстанови състоянието“ в прозорец „Справки“.
25. Коригирано несъответствие – при попълване на филтъра Бързо търсене не трябва да се извършва заявка за изваждане на ниво на потребителя.
26. Коригирано несъответствие в прозорец „Автоматични операции“ при добавена отметка „Само стоките на доставчика“ след натискане на бутон „ОК“ в прозореца на операцията излизат и стоките, които не са били доставени от доставчика.
27. Коригирано несъответствие – при трансформация на документ към „Разширена доставка“ се показва съобщение за грешка.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.047 / 04.05.2017
1. Опресняване на наличните количества в операция „Ревизия“ при натискане на бутона „Обновяване“.
2. Добавена колона „Последна доставна цена“ в операция „Разширена доставка“.
3. Добавена колона „Доставна стойност“ в операция „Разширена доставка“ с възможност за редакция.
4. Промяна на настройките за email/парола/SMTP отговарящи за изпращане email-и от операции и справки.
5. Възможност за автоматично изпращане на операция и документ по e-mail.
6. Възможност за изпращане на справките по e-mail.
7. Намаляване на размера на шрифта при експорт на справка в PDF.
8. Уеднаквяване на клавишните комбинации за сервизните функции – CTRL+SHIFT+F8.
9. Добавяне на филтър за транзакцията справки:
– Плащания по документи
– Хронология на плащанията
– Постъпления
10. Усъвършенстване на алгоритъма при бързо търсене на документ в Диспечер на печата.
11. Изключване по подразбиране на нулевите количества в „Опции“ в прозореца за операции.
12. Промяна на алгоритъма за глобално производство, като се изключва операция „Поръчка в ресторант“.
13. Добавена държава Кувейт.
14. Добавена държава Бахрейн.
15. Премахване на link-a „Не показвай повече“ при избрана държава Саудитска Арабия.
16. Увеличаване размера на прозореца „Активна база“ при дълги имена или пътища до базата.
17. При работа с база на MS SQL Server програмата изключва автоматичното затваряне на връзката към сървъра(AutoClose = false).
18. При заключване на потребител по обекти се забранява смяна на цени, които не са в ценовата група на обекта, в следните прозорци:
– Редакция на стока
– Смяна на цени
– Преоценка
19. Включване на ЕГАИС справките в основния пакет справки.
20. Добаявне на следните режими на търсене в „Локатор“:
– Бързо търсене – без конверсия на числови стойности
– Търсене по първи букви
– Разширено търсене – конверсия на числови стойности
21. Усъвършенстване на оцветяването на намерените резултати при търсене по първи букви в „Локатор“.
22. Корекция на руския превод в прозорец Разплащане.
23. Корекция на преводите в прозорец „Промяна на лентата с бутони“.
24. Коригирано несъответствие – при инсталиран Crystal report 2008 Runtime SP5 печатът на Crystal документите се извършва винаги през принтера по подразбиране.
25. Коригирано несъответствие – неточност в описанието на документите в Диспечер на печата.
26. Коригирано несъответствие – невъзможност за печат на фактура със 100% отстъпка.
27. Коригирано несъответствие – изтриването на период спира на 40% в бази с импортирани операции от Utility Center.
28. Коригирано несъответствие – невъзможност за избор на стоки с отрицателни количества при операция „Ревизия“.
29. Коригирано несъответствие – неправилно изчисляване на доставната цена при работа с валути при извършване на продажба.
30. Коригирано несъответствие – грешни икони за операции „Бърза трансформация на документи“ и „Разширена доставка“.
31. Коригирано несъответствие – грешка при създаване на Ревизия с включена настройка „скриване на количествата“.
32. Коригирано несъответствие – при работа с база данни MySQL не дава последна продажна цена.
33. Коригирано несъответствие – при добавяне повече от един ред в операция и дробно количество по-малко от 1 при запис дава съобщение „Открити са редове с нулеви количества“.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.046 / 16.02.2017
1. Възможност за създаване на операция „Разширена доставка“ от помощен панел в „Справки“.
2. Добавяне на „Разширена доставка“ в трансформация на документи.
3. Запазване на състоянието на прозорец за „Избор на документ“.
4. Възможност за директно издаване на фактура от бутон „Опции“ в операция „Продажба“.
5. Добавен филтър за тип на база данни в „Диспечер на Печата/Избор на документ“.
6. Добавен филтър „Без нулеви количества“ към бутон „Опции“ в прозореца за операция.
7. Предупреждение за достигане на максимален допустим диапазон на номерацията при „Издаване на фактура“.
8. Промяна на подредбата на документи в „Диспечер на печата“ съответстваща на тази в меню „Операции“.
9. Добавен филтър в справка за „Наличност към дата“ за обекти със статус „Обектът не се използва“ и колчества по-големи от 0.
10. Усъвършенстване на алгоритъма за проверката на номинално и минимално количество на стоки.
11. Добавена държава Universal.
12. Добавен туркменски език.
13. Добавена държава „Туркменистан“.
14. Възможност за избор на конкретна доставка в модула за смяна на цени.
15. Печат само на избраните номенклатури в прозорците Стоки, Партньори, Обекти, Оператори, Валути.
16. Ревизия на грузинския превод.
17. Възможност за избор на състояние „Често използван“ на партньор в Wizzard-a при създаване на нова база.
18. Добавени документи с картинки за следните операции:
– Продажба
– Трансфер
– Изписване
– Даване на консигнация
– Поръчка
– Проформа
– Заявка
– Оферта(всички стилове)
19. Добавен бутон за „Експорт към счетоводство“ в StartUp екрана при избрана държава Германия.
20. Възможност за извършване на „Бърза трансформация“.
21. Добавяне на турски превод на лицензионния договор.
22. Премахване на link-a „Не показвай повече“ при избрана държава Германия.
23. Оптимизиране избора на количества при прочитане на тегловен баркод при работа с партиди.
24. Актуализация на името за печат при редакция на стока чрез сканиране на баркод и сваляне на информация от „облака“.
25. Оптимизиране на търсенето в „Редакция/Администриране/Смяна на цени“.
26. Оптимизация в прозорците на програмата при дълги тесктове, които не се събират в определното място.
27. Коригирано несъответствие – дублиране на доставна цена при работа с валута.
28. Повишаване бързодействието при визуализирането на Спаравки с дълги списъци.
29. Актуализация на адреса на Microinvest в „За програмата“.
30. Корекция на класик документите на всички езици при дълги текстове.
31. Коригирано несъответствие – грешка при работа без партиди и фактура за обработка на внос.
32. Коригирано несъответствие – грешка при опит да се изтрие празно поле в „Сложни рецепти“.
33. Коригирано несъответствие – възможност за редакция на продажна стойност в „Разширена доставка“.
34. Коригирано несъответствие – грешка при справка без резултат и извикване на „Редакция на документ“ от помощния панел.
35. Коригирано несъответствие – не работеща клавишна комбинация Ctrl+A в прозорците за избор на номенклатури.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.045 / 06.12.2016
1. Добавени стоки в помощника за създаване на нова база при избрана държава Германия.
2. Добавена нова ДДС група: C – 0% при създаване на нова база при избрана държава Германия.
3. Добавени преводи на типовете операции за следните езици: гръцки, испански, арменски, грузински, полски, украински, латвийски, финландски, арабски.
4. Възможност за импортиране на операция „Доставка“ с включени полета „Дата на произв.“ и „Годност“ при активирана работа с партиди.
5. Възможност за задаване права на достъп за бутон „Анулиране“ при авансово плащане.
6. Разбиване по партиди при трансформация на всеки тип операция към ревизия.
7. Актуализация на превода на арабски език.
8. Актуализация на превода на финландски език.
9. синхронизация формата на датата на програмата според системните настройки на Windows.
10. Опресняване състоянието на контролите в прозорец „Експорт към счетоводство“ при смяна на ‘Продукт’.
11. Подобрен експорт на справка към .pdf.
12. Подобрен експорт на справка към Open Office.
13. Оптимизация и усъвършенстване на импорт на номенклатури.
14. Възможност за избор на състояние „Стоката се използва често, подрежда се преди другите“ в прозорец „Прибавяне на стоки“.
15. В прозорец „Прибавяне на стоки“ в поле „Група“ е добавена и служебната група „Стоки“.
16. При редакция на партньор в раздел „Данни за печат“ са добавени полета „Забележка 1″ и „Забележка 2″, контекстно зависими от държавата.
17. При редкация на обект за регистрация в раздел „Допълнителни данни“ са добавени полета „Забележка 1″ и „Забележка 2″ , контекстно зависими от държавата.За дръжава Казахстан са „Забележка“, „КВЕ“.
18. При открита неконсистентност в базата данни, свързана с номерация на операциите, се записва съобщение в ‘Дневник на приложението’.
19. Kоригирано несъответствие – при избран визуален стил, с изключение на ‘Класик’, в прозорец „Редакция на потребител“ в поле „Състояние“ част от текстът „Потребителят се използва често, подрежда се преди другите“ не се показва.
20. Kоригирано несъответствие – грешка при създаване на нова база на SQL server от прозорец „Настройки“.
21. Kоригирано несъответствие – грешка при партиден режим в търговски екран при избиране на стока и клавишна комбинация CTRL + F.
22. Kоригирано несъответствие – грешка при справка „Падежи на плащанията“ и работа на следните езици: гръцки, испански, арменски, грузински, полски, украински, латвийски, финландски, арабски.
23. Kоригирано несъответствие – не се визуализират имената на групите в прозорец „Прибавяне на стоки“, при избран визуален стил различен от „Класик“.
24. Kоригирано несъответствие – в прозорец за операция при големи стойности на сумата, полетата „Сума“, „ДДС“ и „Общо“ се отместват и се скриват под таблицата за партиди.
25. Kоригирано несъответствие – неправилно задаване на първи ден от седмицата в календара при избран финландски език.
26. Коригирано несъответствие – при импорт на операция „Трансфер“ и номерация по документи, импортираните документи са със номерацията на обекта, към който е направен трансфера.
27. Коригирано несъответствие – при ревизия и добавяне на стока с нова партида последвано от сортировка на редовете, полето „Партида“ и доставна цена могат да се редактират.
28. Добавен турски превод на лицензионния договор в инсталатора на продукта.
29. Дървовидна структурата на справките в прозорци „Мениджър справки“ и „Справки на собственика“ при първо стартиране на продукта.
30. Добавени са набор от документи във формат A5 – портретна и пейзажна.
31. Добавени са набор от документи 80 mm за печат на кухненски принтер.
32. Добавeн документ ‚Журнал розничной продажи алкогольной продукции‘за ЕГАИС.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.044 / 28.09.2016
1. Добавен начален помощен екран, с най-често използвани функиции, при стартиране на програмата.
2. Добавена държава Саудитска Арабия.
3. Добавена е локализация за страна Саудитска Арабия
– Валута SAR – Saudi Riyal(ر.س)
– ДДС група A-0%
4. Добавена държава Туркменистан.
5. Добавена е локализация за страна Туркменистан
– Валута TMT (Turkmenistani Manat – манат, монети – тенге)
– ДДС – А-0%, B-15%
6. При избрана държава Финалндия в прозорец за добавяне/редактиране на партньор в раздел „Данни за печат“ е добавена възможност за задаване на дата на раждане.
7. Усъвършенстване на алгоритъма за изпиване на сумата „Словом“/“С думи“ за Киригистан, като е добавен тиын(стотна на СОМ).
8. възможност за „Изпращане на съобщение до Microinvest“ при възникнала грешка или предложение от страна на потребителя.
9. При създаване на номенклатурата на операторите, от „Съветник за нова база“, първият портебител винаги е с ниво на достъп „Собственик“, а за всички следващи се предлага „Оператор“.
10. В „Съветник за нова база“ е добавена автоматична номерация на кодовете при въвеждане на:
– Партньори
– Обекти
– Оператори
11. При избрана държава Казахстан в прозорец „Обекти за регистрация“ в раздел „Допълнителни данни“ е добавено поле КБЕ.
12. В Справки->Номенклатури->Потребители колоната „Фирма“ е коригирана на „Обект за регистрация“.
13. Добавена е функция „Оптимизация на закръгленията“, до 6-ти знак след десетичния разделител, на всички експоненциални стойности „Редакция->Администриране->Сервизни функции“.
14. Добавена е възможност за печат на документ за плащане при „Групирано плащане“.
15. Забрана за „Групирано плащане“ в прозорец Редакция->Разплащания->Разплащания, при избор на документи издадени за различни партньори.
16. Забрана за „Групирано плащане“ от оператор заключен към обект, за такива различни от този към който е заключен.
17. Оптимизация височината на редовете при печат на справки.
18. Възможност за реверсивно(в обратен ред) сортиране в прозореците за избор на Стоки, Партньори, Обекти и Оператори при втори клик върху заглавието на колоната.
19. При Автоматични операции с включено „Допълване до втора мерна единица“, при попълване на таблицата на операцията, се избира втората мерна единица със закръгленото количество.
20. Плащането чрез ваучер се записва в „Касова книга“ като „Типа на плащане“ – ‘Продажба'(приход).
21. Коригирано несъответствие – създаване на ценово правило от помощника за задължение на клиента.
22. Коригирано несъответствие – грешка при „Преоценка“ и промяна на доставна цена.
23. Коригирано несъответствие – неправилно задаване на права към някои документи.
24. Kоригирано несъответствие – При „Експорт към счетоводството“ и избран програмен продукт Microinvest Делта за стойноста за код на поле 6.
25. Kоригирано несъответствие – неправилно задаване на правата за редакция на някои полета в опреация „Ревизия“ при избор на стоки от прозореца „Стоки“.
26. Kоригирано несъответствие – импорт на операции с тип > 100.
27. Kоригирано несъответствие – в Справки->Разплащания->Падежи на плащания липсва превод за списъка на операции за следниъе езици: Арменски, Арабски, Грузински, Финландски, Латвийски, Полски, Испански, Украински.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.043 / 07.07.2016
1. Възможност за изпълнение на следните ‘Автоматични операции':
– Доставка
– Трансфер
– Изписване
– Поръчка
– Оферта
– Проформа
– Заявка
2. Оптимизация на интрефейса при показване на дълго име на фирмата в статус лентата на програмата.
3. Разпознаване на ценови баркод от типа: 2800001$$$.$$c.
4. Добавена държава Киргизстан.
5. Добавена е локализация за страна Киргизстан.
– Валута Сом
– ДДС – А-12%, B-1%, C-2%, D-0%
6. Добавяне на колона ‘ДДС група’ в Справки/Номенклатури/Стоки.
7. Добавяне на колона ‘Ценова група’ в Справки/Номенклатури/Обекти.
8. Добавяне на следните колони в Справки/Номенклатури/Потребители:
– Ниво на достъп
– Обект
– Обект за регистрация
9. При импорт на номенклатури се създава списък на неприетите елементи(партньори, стоки) със следното име Import_Errors.txt.
10. Усъвършенстване на алгоритъма при импорт на номенклатури за проверка на невалидни стойности като непозволени символи, дублирани стоки/партньори и др. невалидни данни.
11. Корекция на данъчните ставки за Гърция, валидни от 01.06.2016:
– Α 24%
– B 13%
– Γ 6%
– Δ 36%
12. Премахване на съобщение за потвърждение при повторен печат на документ.
13. Добавяне на нов документ за продажба, показващ стоката с нейната продажна цена, без приложени отстъпки.
14. Добавена отметка ‘Не ме питай повече’ в съобщението/ята за дублиране на:
– код, име, баркод, каталожен номер при добавяне/редкация на стоки
– код, име, ДДС номер, идентификационен номер при добавяне/редакция на партньор
– код при добавяне/редакция на обект
– код, име при добавяне/редакция на потребител
15. Възможност за печат на документи с картинки:
– Стокова разписка за продажба на стоки с картинки
– Протокол за връщане на стоки от консигнация с картинки
– Протокол за даване на стоки на консигнация с картинки
– Оферта с картинки
– Поръчка с картинки
– Заявка с картинки
16. Възможност за печат на документи с баркод:
– Заявка с баркод
– Оферта с баркод
– Поръчка с баркод
– Протокол за изписване на стоки с баркод
– Рекламация с баркод
– Стокова разписка за доставка на стоки с баркод
– Стокова разбиска за продажба на стоки с баркод
– Стокова разписка за трансфер на стоки с баркод
17. Деноминация на валутата в Беларус:
– Промяна на закръгленията от „000“ на „0.00“.
– Валута по подразбиране – BYN, при създаване на нова база.
– Корекция на ДДС% в документ за преоценка.
– Корекция на алгоритъм за преобразуване на сума ‚С думи‘.
– Актуализация на следните документи: „Реестр цен к ТН“, „Товарная накладная“, „Товарно-транспортная накладная“
18. Коригирано несъответствие – При избран руски език и страна Беларус в помощник за създаване на нова база списъка на стоки е на английски.
19. Коригирано несъответствие – запис в касовата книга на сума при натрупване на ел. точки от ценови правила.
20. Коригирано несъответствие – при липса на зададено фискално устройство(касов апарат, фискален принтер, POS принтер) е забранен печата на касов бон.
21. Коригирано несъответствие – в „Диспечер на печата“ при задаване на документ за „Отчитане на консигнация“, не се показва документът след запис на операцията.
22. Коригирано несъответствие – неверен език на списъка с държави на Арабски.
23. Коригирано несъответствие – при създаване на нова база за държава Киргизстан настройките да са като тези за Русия.
24. Коригирано несъответствие – неправилна номерация при кръстосване на различни операции(проджаби, доставки и др.).

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.042  / 14.04.2016
1. Увеличаване бързодействието на продукта при работа с бази данни на MS SQL Server или MSDE.
2. Добавени са следните страни:
– Латвия
– Великобритания
– ОАЕ
– Оман
– Куба
– Финландия
3. Усъвършенстване на модул „Прибавяне на стоки“
4. Възможност за избор на повече от един документ при издаване на кредитно или дебитно известие, когато партньорите са с еднакво име за печат.
5. Преработка на механизма за редакция на получено кредитно известие по сума.
6. Оптимизация на алгоритъма за определяне ценовата група на стоките незвисимо от последователността: избор на партньор, избор на обект.
7. Когато е забранена редакция на стоки и ценовото правило за отстъпка на групи, потребителят е ограничен за функцията „drag and drop“ в прозорец „Стоки“.
8. Усъвършенстване на алгоритъма за търсене при въвеждане на знак „+/-“ в Локатор номенклатури.
9. Корекция на поредения номер на операция след използване на „Трансформация на документи“.
10. Извикване на „Помощник за създаване на база“, при създаване на нова база от Настройки.
11. Създаване на нов тип разплащане, ако в добавен такъв, в модул Обмен на операции->Експорт->Копиране на файла на USB flash.
12. Забрана за избор на състояние „Потребителят не се използва“, когато има дефинирани само собственик и оператор.
13. Промяна на закръглението по подразбиране от 10 на 100 за държава Беларус.
14. Промяна на ДДС ставки по подразбиране за Румъния – TVA A 20%; TVA B 9%; TVA C 5%; TVA D 0%
15. Подмяна на документи за Румъния
– RegistruDeCasa.rpt
– RegistruDeCasa.mur
– InvoiceNir3.rpt
– InvoiceNIRRomania.rpt
16. Уеднаквяване на стойноста на поле „Номер на транзакцията“ с плащания направени от Склад Pro Light.
17. Ускоряване зареждането на стоки в операция „Продажба“ при работа с база MYSQL.
18. Възможност за разпознаване на Getti карти с префикс 0708753.
19. Модификация на параметър /Unlock. За да работи параметъра след него трябва да се въведе сервизна парола.
20. Показване на вярната ценова група в редакция на стоки според обекта, към който е закачен активния потребител.
21. Оптимизация при генерирането на следващ свободен(започващ с „20“) баркод при достигане на максимална стойност.
22. Възможност за придвижване със стрелки „нагоре“/“Надолу“ в таблицата с резултати в „Локатор“.
23. Възможност при въвеждане на думи за търсене в „Локатор“ да се показват само редове с клетки, съдържащи данни, започващи с първата търсена дума.
24. Корекция на сгрешени или липсващи икони в Меню\Прозорци.
25. Усъвършенстване на изчислявне на количества в „Автоматична заявка“ по допълнителна мерна единица и допълване до номинално количество.
26. Промяна на термини в картона на стоката на руски език свързани с ЕГАИС.
27. Корекция на непреведен текст на руски език в справка „Ревизия“, колона „Забележка“.
28. Добавен е нов тип експорт към счетоводство Редакция->Администриране->Експорт към счетоводство -> Бизнес Навигатор Вариант 4, с добавяне на ЕИК и вид на плащане.
29. Коригирано несъответствие – при изчистване на поле, където е въведен баркод на стока в „Прибавяне на стоки“ се получава грешка.
30. Коригирано несъответствие – ценовото правило закръглява курса на валутата във формат „Цяло число“.
31. Коригирано несъответствие – невъзможност за отчитане на консигнация, когато стоката не се използва.
32. Коригирано несъответствие – отстранена грешка при създаване на нова база с номенклатури, тъй като се записват два записа(стойности) за една и съща настройка.
33. Коригирано несъответствие – грешка при отказ за избор на стока в операция Доставка.
340. Коригирано несъответствие – грешка при избор на „филтър“ в Редакция->Разплащания->Разплащания.
35. Коригирано несъответствие – грешка при стока със сума „0“ в операция „Търговски екран“.
36. Коригирано несъответствие – грешно изчисляване на ДДС в Получаване на кредитно известие при партньор с отстъпка.
37. Коригирано несъответствие – при Импорт на операции и „Скриване на доставни цени“, „в преглед“ доставните цени се виждат.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.041 / 21.10.2014

1. Усъвършенстване на алгоритъм за генериране на баркодове. Възможност за генериране на баркодове по-големи от 2099999999998.
2. Оптимизация на алгоритъма при запис на стоки с код започващ и/или завършващ с точка ‘.’, запетая ‘,’ или съдържащи повече от един от тези символи един до друг.
3. Оптимизация на сортирането по номер на ред в операция.
4. Възможност за печат на касова бележка за държава Молдова след запис на операция рекламация.
5. Скриване на потребителите, които не се използват, в ‘Редакция->Администриране->Права за достъп’ и ‘Настройки’.
6. Добавяне на ‘Рекламация’, ‘Дебитно известие’ и ‘Кредитно известив’ във филтър на справката ‘Групирани операции’.
7. Дoбавена настройка за синхронизация на стоки в ‘Настройки->Други’.
8. Създаване на модул за теглене на информация от сървър за сихнронизиране данните на стоки – ‘Добавяне на стоки’.
9. Добавена функционалност за изпращане на стоки към сървър за сихнронизиране на данните, при активирана настройка ‘Синхронизация на стоки’.
10. Забрана на следните функции свързани с издаването на счетоводни и фискални документи за Рунада:
– Продажба
– Редакция на продажба
– Повторен печат
– Рекламация
– Редакция на рекламация
– Повторен печат на рекламация
– Проформа
– Редкация на проформа
– Повторен печат на проформа
11. Разпознаване и добавяне на клиентски Microinvest club карти.
12. Актуализация на InvoiceNIRRomania.rpt
13. Актуализация/Добавяне на потребителски справки за Руанда.
14. Промяна в закръглението на сума на документа от 0 на 0.00 – Казахстан.
15. Добавена е възможност за създаване на следните операции от ‘Помощен панел’ в справки:
– Издаване на кредитно известие
– Издаване на дебитно известие
– Рекламация
– Гаранционна карта
16. Оптимизация на алгоритъма за търсене на стока в ‘Локатор’, когато в цената й има десетичен разделител.
17. Актуализиране на справка ‘Трансфер по ценови групи’.
18. Усъвършенстване на алгоритъма за експорт на Даване/Отчитане на консигнация при експорт в ‘Обмен на операции’.
19. Добавяне на възможност за избор на фактура при ‘Операции->Известия->Получаване на Кредитни/Дебитни известия’.
20. Коригирано несъответствие – при трансформация на документ Продажба в Гаранционна карта, в полето за ‘Сериен N’ се вписва номера на партидата.
21. Коригирано несъответствие при въвеждане на повече от 10 символа в поле ‘към фактура’ в модул ‘Получаване на Кредитни/Дебитни известия’.
22. Коригирано несъответствие – при ‘Редакция->Документи->Обединяване на документи/Консигнации’ излиза грешка и програмата се затваря, когато операционната система е Windows XP.
23. Коригирано несъответствие – грешка при избор на настройка и липса на избрана категория: За програмата, за базата или потребител.
24. Коригирано несъответствие – търсене на стока в операция при въвеждане на няколко стоки и последваща пормяна на сортировката.
25. Коригирано несъответствие – затваряне на ‘Локатор’ след търсене в стоки, обект при бързо въвеждане на текст.
26. Коригирано несъответствие с недостатъчни количества при създаване на операция от помощния панел на справка ‘Стоки->Количества на стоки’.
27. Коригирано несъответствие – грешка при създаване на нова операция в помощен панел на справка ‘Стоки->Наличност към дата’ при работа с партиди ако в нея(справката) има местоположение и/или сериен номер.
28. Коригирано несъответствие – Неправилна ‘Обща сума’ при издаване на електронна фактура при работа с цени с включено ДДС.
29. Коригиран документ TORG-29 за Русия
30. Коригирано несъответствие – грешка при ‘Обединяване на документи->Консигнации’, когато в документа има повече от 1 ред/запис/.
31. Корекция на име на колона в справка ‘Движение на стоки’ при работа на руски език: ‘Выписано на реализацию’ -> ‘Списание’.
32. Коригирано несъответствие при печат на ‘Фактура с падежи и Т.О’ единичната цена излиза с ДДС, а трябва да е без.
33. Коригирано несъответствие при импорт на ценова група на партньор.
34. Коригирано несъответствие – неработещи филтри за дата и номер на документ при експорт в ‘Обмен на операции’.
35. Коригирано несъответствие – изчезване на символ от сериен номер на стока при доставка.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro 3.07.040 / 27.02.2014
• Добавена проверка на стойностите за минимално и номинално количество на стока;
• Добавено изтриване на касови бележки след използване на сервизна функция „Изтриване на период“;
• Добавено въвеждане на авансово плащане в операции;
• Добавени нови възможности за трансформация на документи;
• Добавени ценови правила от типа „Промяна на цената на най-евтината стока в операцията“;
• Добавен разширен филтър в модул Справки на собственика->Продажби по доставчици;
• Добавен запис за смяна на дата в Дневник на приложението;
• Добавено поле за филтър по „каталожен номер“ в справка „Справка на собственика“;
• Добавена функционалност за автоматично зареждане на стока в програмата „Microinvest Nutrition Calculator“;
• Добавена поддръжка на държава Замбия;
• Добавена поддръжка на държава Руанда;
• Забрана за въвеждане на специални символи в код на стока;
• Оптимизирано разпознаване на стоки, които съдържат специални символи в името в модул „Импорт на операции“;
• Оптимизирано представяне на числовите стойности в документите;
• Оптимизирано сортиране по код в модул „Смяна на цени“;
• Оптимизирано въвеждане на голям номер на документ в „Обмен на операции“->Експорт;
• Оптимизирано разпознаване на партньор в модул „Импорт на операции“;
• Оптимизиран руски превод;
• Оптимизиран модул „Ревизия“;
• Оптимизиран модул „Ценови правила“;
• Оптимизиран модул „Търговски екран“;
• Оптимизиран модул „Мениджър справки“;
• Оптимизиран модул „Експорт към счетоводството“;
• Оптимизиран филтър на справка „Ревизия“;
• Оптимизирана редакция на служебни реквизити;
• Актуализиране на ДДС ставка за Кипър;
• Актуализиран документ „BILLA Стокова разписка“;
• Коригирано несъответствие при разплащане от помощен панел в справки „Разплащания“ от Справки на собственика и Мениджър справки;
• Коригирано несъответствие при изваждане на бутон „Търговски екран“ в помощен панел;
• Коригирано несъответствие при скриване на стока след импорт на номенклатури;
• Коригирано несъответствие при изчисление на доставна цена на стока след използване на сервизна функция;
• Коригирано несъответствие при издаване на известия;
• Коригирано несъответствие при запис на дати на производство при включено автоматично производство;
• Коригирано несъответствие за цена на стока след използване на функцията „Преизчисляване на доставни цени“;
• Коригирано несъответствие на текст на стоковите групи в Помощник за създаване на нова база;
• Коригирано несъответствие при отчитане/връщане на консигнация с промяна на мерната единица;
• Коригирано несъответствие за генериране на документ „Акт переоценки“ след Доставка за държава/език Русия;