Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.047
• Отразен е минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 780 лв., съгласно ЗБДОО за 2023г., в сила от 01 Август 2023г.,
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2А към чл. 14, т. 2 от ЗБДОО за 2023 г., в сила от 01.08.2023г.;
• Отразена е промяна в следните формули, обвързани с размера на минималния осигурителен доход на СОЛ:
• Минимален осигурителен доход самоосигуряващ се;
• Осигурителен доход неплатен отпуск база;
• Осигурителен доход при майчинство;
• Осигурителен доход временна нетрудоспособност.
• Направена е оптимизация във формула Възнаграждение за положен нощен труд на час;
• Добавена е възможност за генериране на файл с данни за осигуровки към Общинска банка, меню Операции→Експорт на данни за осигуровки;
• Добавено е ново ключово поле Основание за прекратяване в меню Редакция→ Бланкови документи→панел Ключови полета, група Данни за назначението;
* Извежда стойност от поле Основание за прекратяване след посочена дата в поле Дата на прекратяване в секция Данни за назначение в личен картон на работника/служителя;
• Направена е оптимизация в списъка с тип идентификатор за поле ЕГН/ЛН/ЛНЧ таб Лични данни в ЛК на работник/служителя;
• Направена е оптимизация във визуализация на % Общо осигурителни вноски в справка Фиш за заплата;
• Направена е оптимизация в справка Щатна ведомост, меню Справки→Личен състав и др. в следните направления:
• извеждане на дата в поле Дата на постъпване – отразява датата на постъпване на лицето, посочена в договора;
• извеждане на дата в поле Дата на прекратяване при активен договор и допълнително споразумение за промяна условията по договора към датата на генериране на справката;
• Добавено е име на фирмата в справка Разчетно-платежна ведомост→Граждански договори→тип Кратка;
• Направена е оптимизация в модул Уведомления за договори по чл. 62, ал. 5 от КТ – активиране на бутон Запис след отразяване на промяна в имената на работника/служителя;
• Отразена е визуална корекция на съобщение в меню Онлайн услуги→Изпращане на Фиш за заплата по E-mail.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.046
• Отключена е валидност на формули за 2023г;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 497 от 29 Декември 2022г.на Министерски съвет, в сила от 01.01.2023г;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход (МОД) за 2023г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Становище 20-004/06.01.2023 г. на ЦУ на НАП, публикувано на www.nap.bg;
• Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 429 от 20.12.2022г.;
• Направена е промяна в съдържанието на съобщението при надхвърляне на допустимият за календарната година неплатен отпуск с осигурителен стаж – 30 работни дни, съгласно Становище 20-004/06.01.2023 г. на ЦУ на НАП, публикувано на www.nap.bg;
• Отразени са почивни дни и празници за 2024г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
* Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
• Направена е оптимизация в модул Служебна бележка за данък, меню Справки в следните направления:
• Добавен е нов ред Авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, група Авансово удържан данък по ЗДДФЛ – извежда стойността на данъка, изчислен след намаляване на данъчната основа по чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ.
* Месечната данъчна основа се намалява с:
1. данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ;
2. данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане по чл. 19, ал. 2, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
• Добавен е нов ред Възстановена сума по § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022г. – стойността се въвежда ръчно за 2022г. За период след 12.2022г. стойността на реда ще се извежда автоматично при включена настройка Данъчно облекчение за деца на база месец в секция Данни за заплата в личния картон на работника/служителя.
• Направена е промяна във формулата на ред Удържан данък – извежда резултат от разликата на ред Авансов данък по чл. 42 от ЗДДС и ред Възстановена сума по § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022г.;
• Добавена е логика за автоматично извеждане на сумата на данъчното облекчение за деца до 18 години в група Данъчни облекчения за деца, спрямо въведени данни за брой деца по чл. 22в от ЗДДФЛ и чл. 22г. от ЗДДФЛ в секция Лични данни в личния картон на работника/служителя;
• Добавено съобщение за автоматично попълване на сумата на данъчното облекчение за деца до 18 години в група Данъчни облекчения за деца;
* Автоматично попълване на сумата на данъчното облекчение за деца до 18 години се отразява в активното назначение на работника/служителя за избрания период на преизчисляване.
* При наличие на повече от едно допълнително споразумение или назначение в периода и запазени стойности в група Данъчни облекчения за деца от предходен период на извеждане на справката е необходимо ръчно зануляване на сумите и повторно изпълняване на функции Изчисляване и Запис;
* При наличие на повече от едно допълнително споразумение или назначение след Изчисляване и Запис на данните при Печат стойностите в изведената Служебна бележка за данък ще бъдат обединени.
• Добавени са нови кодове за изплатен необлагаем доход, обособени в група Необлагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ. Полето със стойност е с възможност за редакция;
• Направена е оптимизация във визуалния стил и логиката за извеждане на стойности в справка Служебна бележка за данък по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, меню Операции, в съответствие с публикуван нов образец с данни за 2022г. на сайта на НАП www.nap.bg от м. 12.2022г:
• Добавени са нови колони: колона 10 – Възстановена сума по § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022г. и колона 11 – Удържан данък (к. 9 – к. 10);
• Направена е оптимизация в модул Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД, меню Операции→Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ в съответствие с публикувани нови указания в сайта на НАП www.nap.bg от м. 12.2022г. в следните направления:
• Направена е промяна във визуалния стил и логиката за извеждане на стойности в справката.
• Добавени са нови колони: колона 7а – Възстановена сума по § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022г. и колона 7б – Удържан данък (к. 7 – к. 7а);
• Отразена е промяна в наименованието на съществуващи колони;
• Направена е промяна в експортен файл с данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, спрямо XSD схема за съдържанието и структурата на файла;
• Добавена е нова настройка Данъчно облекчение за деца на база месец в секция Данни за заплата в личния картон на работника/служителя. Настройката извежда автоматично стройност в променлива Авансово възстановен данък, в справка Фиш за заплата, спрямо въведени брой деца до 18г. в секция Лични данни в ЛК;
• Добавена е нова променлива Авансово възстановен данък в група Данък по ЗДДФЛ в секция Данни за заплата→бутон Добавяне на нова променлива. Въведената стойност в променливата ще бъде отразена в справка Фиш за заплата, независимо от въведения брой деца до 18г. в секция Лични данни в ЛК;
• Добавена е нова справка Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД т ЗДДФЛ Справката се извежда с бутон Печат, след Изчисляване и Запис на данните в модул Служебна бележка за доход, меню Справки→Служебна бележка за доходи;
• Направена е оптимизация визуалния стил и съдържанието на справки в модул СИС и Служебна бележка при изплатени доходи при извънтрудови правоотношения, в съответствие с публикувани нови образци на формулярите в сайта на НАП www.nap.bg от м. 12.2022г:
• Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ ;
• Служебна бележка от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ;
• Добавена е нова справка История трудови договори персонално за работник/служител. Справката се извежда чрез функция Печат на история трудови договори от секция Бързи команди на Помощен панел, след изведено съдържание на линк История трудови договори в секция Данни за назначение в личния картон на работника/служителя.
• Добавена е възможност за експорт на справка История трудови договори в PDF, Word или Excel формат, както и изпращане на E-mail, секция Обработка на резултата в панел Параметри обработка и информация;
• Добавено е съдържание в таб Информация за справка История трудови договори, панел Параметри, обработка и информация;
• Направена е оптимизация в наименованието на банка Кей Би СИ Банк България;
• Направена е оптимизация в наименованието на файл с данни за Декларация Обр. 1 и Декларация Обр. 6;
• Направена е оптимизация в отразяване на статуса на работника/служителя в справка Форма 76, при въведен тип отсъствие Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), меню Справки→Личен състав и др.
• Премахнато е съобщението при въвеждане на тип отсъствие Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), в секция Данни за отсъствия в личен картон;
• Направена е оптимизация при проверка на графици при добавен тип отсъствие Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), меню Редакция→Работни графици→Планиран/Работен график→бутон Проверка на графици;
• В инсталационния пакет на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е добавена инсталация на MSSQL Server 2014 Express. При първоначална инсталация на програмата и избран тип на инсталацията „Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – централно работно място“ се инсталира MSSQL Server 2014 Express;
* При системи, които вече имат инсталиран MSSQL сървър, няма да настъпи никаква промяна. Инсталаторът Не прави ъпгрейд/обновяване на сървъра, остава съществуващият до момента;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.045
Във връзка с нов формат за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО, съгласно публикувана спецификация в www.noi.bg, валидни за подаване от 18.09.2022г. са отразени следните промени:
• Добавен е нов тип отсъствие в таб Болничен, секция Данни за отсъствия в ЛК – Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), във връзка с нов тип обезщетение по чл. 53ж от КСО, ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.
* На осигурения за общо заболяване и майчинство баща (осиновител) през време на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се изплаща парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
• Добавена е логика за проверка на използваните дни отпуска и извеждане на съобщение при надвишаване на максималния брой календарни дни, полагаеми по чл. 164в, ал. 1 от КТ, ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.;
• Актуализиран е форматът за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО, съгласно публикувана спецификация в www.noi.bg, от м. Август 2022г.
* С новите образци на удостоверенията Приложения № 10 и № 11, съответстващи на изменените функционални изисквания за структура и формат на файла ще се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 август 2022г., както и за корекция или заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения, валидни от 18.09.2022г.
• Направена е промяна в прозорец Приложение 10 и Приложение 11 и в съдържанието на печатния вариант на приложенията при избран тип отсъствие:
• Отпуск за майка след раждане от 135 до 410 ден;
• Отпуска за баща за гледане на дете нас 6 месеца;
• Отпуск до 15 дни при раждане на дете;
• Отпуск за отглеждане на дете до 2 години;
• Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
• Неплатен отпуск за осиновяване на дете до 5-годипна възраст;
• Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).
• Направена е промяна в логиката за отразяване на осигурителен стаж за баща (осиновител) при избран тип отпуск – отпуск до 15 дни при раждане на дете в Приложение 10 и Приложение 11, съгласно изменения в КСО ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г. и нов формат на Приложенията, публикувани в сайта на НОИ.
* Приложение 10 – нова точка 3а в I. Обстоятелства;
* Приложение 11 – нова тока 2а в I. Обстоятелства;
• Добавени са нови бланкови документи, свързани с новия тип отсъствие отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). Документите намират отражение в следните модули:
• Меню Други→Настройки→Номерация на документи→група Молба/заповед за отпуск;
• Меню Редакция→Бланкови документи →Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
• Секция Документи в личен картон на работник/служител→Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
• Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
• Направена е оптимизация във формули и справки, свързана с ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);
• Добавена е логика за автоматично отразяване на стойности в Декларация Образец 1, при използван отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – поле 16, 16.3, 17 и 18;
• Направени са промени в следните справки:
• справка Болнични и отпуски, меню Справки →Личен състав и др. →експорт в MS Excel – добавени са нови колони;
• справка Дневник на приетите болнични – добавено е ново поле Тип Болничен;
• Направена е оптимизация в изчисляването на ТЗПБ при морско лице;
• Направена е оптимизация в изчисляването на Данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ.
• Добавена е нова справка Данъчни облекчения за деца в меню Справки. Справката извежда стойности, спрямо отразени данни за брой деца в секция Лични данни в ЛК на работниците/служителите;
• Добавена е възможност за експорт на стойността на данъка за възстановяване от справка Данъчни облекчения за деца към личните картони на работниците/служителите;
• Добавени са нови полета, свързани с данни за брой деца в секция Лични данни в личните картони на работниците/служителите – поле Брой деца по чл. 22в от ЗДДФЛ и Брой деца по чл. 22г от ЗДДФЛ. Въведените стойности в полетата служат за изчисляване на данните в справка Данъчни облекчения за деца;
• Отразена е промяна на ограничената сума за данъчно облекчение за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ в следните модули:
• Меню Справки→Служебна бележка за данък→при Основание за издаване: с годишно преизчисляване на данък
• Меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ →Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ;
• Добавено е ново поле Данък за възстановяване в модул Декларация Образец 6. Полето се извежда автоматично при изчисляване на данни за декларацията и избран Код за вид плащане 8 – Данък по чл. 42 от ЗДДФЛ .
Функционалност на полето:
При получен отрицателен резултат за месеца след изчисляване на данните за декларация Образец 6 с код за вид плащане 8, стойността се запазва в полето за следващ месец. Записаната стойност в полето се актуализира след всяко следващо изчисляване на декларацията, като данъка за месеца намалява неговата стойност.
• Добавена е нова група Мениджмънт в меню Справки;
• Добавена е нова справка Разходи за персонал, меню Справки→Мениджмънт;
• Добавена е нова справка – Справка за възнагражденията на наетите по трудови и извънтрудови правоотношения лица, осигурителния доход, върху който се начисляват осигурителните вноски, осигуряване по фондове и общ разход за фирмата. Справката се извежда във формата MS Excel, с бутон Детайлна справка в панел Параметри, меню Справки→Мениджмънт→Разходи за персонал;
• Направена е оптимизация в справка Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021г., меню Справки→Отчети към НСИ→Годишен отчет при наличие на Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ:
• Код 1820 – Приети от началото на годината – общо;
• Код 1840 – Напуснали през годината – общо;
• Направена е връзка между модул Работни графици и секция Данни за заплата в ЛК на работниците/служителите, чрез бутон Експорт към лични картони в модул Планиран график. Реализираната връзка включва следните свързани с тази функционалност оптимизации:
• Добавени са настройки за контроли при въвеждане на време на разположение, меню Други→Настройки→Отчитане на работното време;
• Добавена е нова колона Отработени часове официален празник в модул Планиран график и Работен график;
• Добавена е колона Часове време на разположение в модул Планиран график и Работен график;
• Изчисляване на брой дни болничен в модул Планиран график и Работен график;
• Добавена е нова променлива Нощни часове приравнени към дневни по график, група възнаграждения и надбавки в секция Данни за заплата в ЛК ;
• Добавен е експорт на заплати/аванс за Общинска Банка по система Себра, меню Операции→Експорт на данни за заплати/аванс;
• Направена е промяна в местоположението на следните справки:
• Действия по потребители – от меню Справки в меню Други;
• Възнаграждения по банков път – от меню Справки→Личен състав и др. в меню Справки→ Мениджмънт.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.044 / 29.03.2022
Уважаеми клиенти, моля обърнете внимание на следните особености при актуализация на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro:
• За да се актуализират стойностите за фонд Трудова злополука и професионална болест (ТЗПБ) и Mинимален Oсигурителен Доход (МОД) за 2022г., в сила от 01.04.2022г. при начислени заплати за месец Март 2022г. преминете през меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД за всяка една от наличните фирми. Тази актуализация няма да окаже влияние върху “перо” Основно възнаграждение в секция Данни за заплата в личните картони на работниците/служителите;
• При наличие на Самоосигуряващи се лица е необходимо стойността на Осигурителния им доход да бъде ръчно коригиран.
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход, в сила от 01 Април 2022г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2022г., oбн. ДВ. бр.18 от 04 Март 2022г.;
• Отразен е максималният осигурителен доход , в сила от 01 Април за 2022г. в размер на 3400 лв., съгласно ЗБДОО за 2022г., oбн. ДВ. бр.18 от 04 Март 2022г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности, в сила от 01 Април 2022г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2022г., oбн. ДВ. бр.18 от 04 Март2022г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, в сила от 01 Април за 2022г. в размер на 710 лв., съгласно ЗБДОО за 2022г., oбн. ДВ. бр.18 от 04 Март 2022г;
• Отразен е минимален осигурителен доход за СОЛ – земеделски стопани, в сила от 01 Април за 2022г. в размер на 710 лв., съгласно ЗБДОО за 2022г., oбн. ДВ. бр.18 от 04 Март 2022г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, в сила от 01.04.2022г.;
• Направена е актуализация на справка Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021г., меню Справки→Отчети към НСИ→Годишен отчет. Премахнати са следните кодове в следните раздели от справката:
• Раздел 2. Движение и отработено време:
• 1920 – Неотработени човекодни за действително използван платен отпуск;
• 1921 – в т.ч. наетите на непълно работно време;
• 1940 – Неотработени човекочасове поради платен престой;
• 1941- в т.ч. от наетите на непълно работно време;
• Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд:
• 3171 – Задължително обществено осигуряване (вкл. здравно);
• 3172 – За доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно);
• 3191 – Разходи за обучение на персонала;
• 3192 – Други разходи, свързани с наетите лица;
• 3193 Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за заплати (от код 3100);
• 3194 – Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за социални и задравни осигуровки (от код 3170);
• Добавен е нов експорт на заплата/аванс към ЦКБ – онлайн банкиране за бюджетни организации. Условие за изготвяне на файла, спрямо спецификация на банка ЦКБ е включване на настройка Държавно учреждение в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Основни данни;
• Направена е промяна във формули Социални разходи в натура с осигурителни вноски и Социални разходи в натура без осигурителни, свързани с предоставяне на ваучери за храна на работниците/служителите;
* Предоставяните по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО се повишават от 80 на 200 лева на човек на месец, в сила от 01 Януари 2022г., съгласно Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г., обн.в ДВ бр. 18 от 04 Март 2022г.
Работодателите могат да предоставят ваучери със задна дата. Ваучери за храна могат да се използват за храна и безалкохолни напитки, както и досега, но ще се ползват и за битови нужди – електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, както и дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия (например: посещения на кино, театър, опера и други културни събития).
• Направена е оптимизация във формула за изчисляване на фонд Пенсии – осигурител, за назначение Договор за управление и контрол (ДУК), при следните условия в секция Данни за заплата в личен картон:
• Активна настройка Член-кооператор;
• Стойност > 0 на променлива Еднократен бонус към възнаграждението;
• Липсваща стойност в променлива Основно възнаграждение;
• Направена е оптимизация във формула Удръжки общо при създаване на нова и конвертирана база данни;
• Направена е оптимизация в следните справки, свързани със СОЛ, с добавена променлива Допълнително възнаграждение със стойност > 0:
• Справка Рекапитулация;
• Счетоводна справка;
• Направена е промяна в логиката за изчисляване на Дни обезщетение по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение с работника/служителя в месеца на постъпването му;
* Съгласно чл. 42, ал. 3 от Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) Работникът и служителят имат право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, когато са придобили поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят са прослужили най-малко половината от работните дни на месеца.
• Направена е оптимизация при попълване на поле 16.7. Отработени часове – общо в Декларация Образец 1 за работници/служители с код за вид осигурен – 99 – лица, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр.7 от 19.01.2018г. и Становище №20.00.27/06.02.2018г. на Зам.Изпълнителният Директор на НАП;
• Направена е оптимизация в модул Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД, меню Операции→Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ→Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД в следните направления:
• Промяна в логиката за отразяване на код за работодателя (Основен – ДА/НЕ) в модул, справка и експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД, когато избрания период в модула се различава с периода, включен в модул Служебна бележка за данък, меню Справки→Служебна бележка за данък;
• Оптимизация в логика за извеждане на стойности, при наличие на данни за друг работодател в модул Служебна бележка за данък, меню Справки→Служебна бележка за данък;
• Добавена е проверка за липсваща банкова сметка за работодателя с предназначение Заплата/Аванс при изготвяне файл с данни за заплата/аванс, за изплащане по банков път, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс. При липсваща банкова сметка на работодателя се извежда автоматично секция Банкови сметки в меню Редакция→Администриране→Моята фирма за въвеждането и;
• Добавена е допълнителна информация в извежданото съобщение след приключване на функция Актуализиране на ТЗПБ и МОД, меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.043
Годишна версия, в която са актуализирани всички формули за 2022 година!
• Добавени са нови кодове по НКПД в сила от 01.01.2022 г. и са променени наименования на групи, спрямо заповед от 10.12.2021 г. Лични картони → Данни за назначение;
• Актуализиран е календар за 2023 година с всички почивни дни и официални празници;
• Нова справка – Данъчно облагане на доходи от трудови правоотношения. Справката се генерира автоматично след експорт на файл от меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 → Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД. Справката е подходяща за проверка на преизчисления облагаем доход, удръжки за осигуровки, данъчни облекчения и резултат, преди да бъдат подадени с XML файла в портала на НАП;
• Добавен е експорт в Excel на справката Данъчно облагане на доходи от трудови правоотношения – Меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 → Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД;
• Добавенa е възможност за изпращане на фишове по E-mail само с регистрация в онлайн услугите на Microinvest Sendera. Без да се изисква настройка на собствен SMTP Сървър – Меню Онлайн услуги → Профил;
• Добавен е шаблон за автоматичното изпращане на фишове по E-mail – Меню Онлайн услуги → Настройки;
• Оптимизация при печат на служебна бележка за данък по чл. 45 ал. 1 от ЗДДФЛ – данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ автоматично се ограничава до размера на годишната данъчна основа по чл. 49 ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Оптимизация при печат на справка по чл. 73 ал. 6 – данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ автоматично се ограничава до размера на годишната данъчна основа по чл. 49 ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Оптимизация при експорт на справка по чл. 73 ал. 6 – данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ автоматично се ограничава до размера на годишната данъчна основа по чл. 49 ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Добавена е променлива – Извънредни часове по СИРВ по график – При наличие на стойност в тази променлива програмата НЕ изчислява сама извънредните часове за месеца;
• Добавен нов експорт на осигуровки към Прокредит Банк – Меню Операции → Експорт на данни за осигуровки;
• Оптимизиран експорт на заплати към ЦКБ Онлайн – Меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
• Оптимизация на всички бланкови документи съдържащи информация за адрес, като освен град е добавено и съкращение за село гр./с.;
• Оптимизация в дървовидната структура на бланковите документи – Личен картон Бланкови → документи;
• Оптимизирана е справка Рекапитулация, в секция общо удръжки, когато данъкът за възстановяване за периода е по-голям от данъка за внасяне;
• Актуализирана формула в т. 17 на декларация Образец 1, за лица без здравно осигуряване;
• Актуализиран системен компонент необходим при импорт от Excel на лични картони;
• Оптимизирана формула за данък по ЗДДФЛ в случаи с отрицателен резултат на данък за внасяне. Операции→Експорт на осигуровки;
• Оптимизация на данък по ЗДДФЛ в автоматично генерирани платежни документи в меню Операции → Платежни документи;
• Добавени са пояснителни текстове и са групирани функции в онлайн услугите на Microinvest – Меню Онлайн услуги → Профил;
• Оптимизация при Преглед на фиш в Личен картон → Данни за заплата – бутонът е неактивен за изтрити назначения.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.042
Важна промяна в модул и служебната бележка за по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, свързана с ползването на увеличения размер на данъчните облекчения за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ за година 2021!
Във връзка с извършена оптимизация във формулите за автоматично попълване на данни в поле 16 – Дни в осигуряване – общо и 16.7 – Отработени часове – общо в Декларация Образец 1 е необходимо при вече извършено начисляване на заплати за месеца, без изготвени и подадени данни в НАП за Декларация Образец 1, същите да бъдат анулирани и изчислени отново.
• Актуализиран е модул за преизчисляване на данък за доходи от трудови правоотношения – меню Справки→Служебна бележка за данък;
• Актуализирана е служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, в частта за Данъчно облекчение за деца по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ;
• Актуализиран алгоритъм за изчисляване на данните за данъчни облекчения в Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, меню Операции→Експорт на данни по чл. 73→Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД;
• Актуализация на печатната форма и експорт в XML, във връзка с данъчните облекчения за деца по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ – Меню Операции→Експорт на данни по чл. 73→Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД;
• Добавени са автоматични кратки наименования на всички справки при експорт към PDF, Excel, Word и изпращане по email;
• Оптимизация на формули използвани при работа с графици и/или при режим на сумарно изчисляване на работното време (СИРВ);
• Добавена е нова променлива – Основно възнаграждение на база отработени часове – при включена отметка и наличие на Отработени дневни часове, Основното възнаграждение се изчислява на база реално отработените часове;
• Добавена е променлива – Извънредни часове по СИРВ по график – При наличие на стойност в тази променлива програмата НЕ изчислява сама извънредните часове за месеца;
• Добавена е променливи – Часове в престой по график чл. 267, ал. 1 от КТ и Възнаграждение за престой по график по чл. 267, ал. 1 от КТ – за случаи, в които предприятието не е успяло да уплътни графика на лицето.
• Добавена е променлива Работа с графици – използва се когато всички изчисления за отработени часове и дни се правят в модула за графици или във външен софтуер за графици;
• Направена е визуална и функционална оптимизация в секция Обработка на резултата, панел Параметри и обработка:
• Визуална оптимизация – добавени са бутони за експорт на справки в Word, Excel и PDF формат;
• Функционална оптимизация – добавен е нов бутон Изпращане по Е-mail. Отключва секция Изпращане по E-mail с данни за получател, тема и име на файла, подпис на писмото.
• Поле Тема – автоматично попълнено. Съдържа името на справката и периода, за който е изведена. Полето е с възможност за редакция;
• Поле Файл – съдържа името на файла. Полето е с възможност за редакция;
• Поле Текст – извежда въведеното съдържание в поле Шаблон на подпис, секция Онлайн услуги, меню Други→Настройки. Полето е с възможност за редакция;
• Добавено е ново основно меню Онлайн услуги;
• Добавено е ново подменю Профил в меню Онлайн услуги, което съдържа:
• Секция за Вписване / Вход в онлайн услугите на Microinvest;
• Секция за регистрация / създаване на потребител за ползване на онлайн услугите на Microinvest;
• Опция за добавяне на текущо отворената фирма към онлайн профила;
• Опция за заявка за присъединяване към фирма чрез друг основен профил, вече създаден в онлайн услугите на Microinvest;
• Опция за покана за присъединяване към текущата фирма и профил чрез имейл на друг регистриран потребител;
• Секция с информация за вече присъединени потребители със съответния им статус;
• Опция за потвърждаване и изтриване на потребител;
• Информационен панел за достъп до онлайн услугите на Microinvest;
• Преместено е меню Изпращане на фиш за заплати по Email от меню Операции в меню Онлайн услуги;
• Добавено е ново подменю Настройки в меню Онлайн услуги. Тук са преместени всички настройки от секция Настройки→Онлайн услуги;
• Добавена е нова функционалност за изпращане на справки по E-mail в таб Обработка на резултати към всички справки в програмата;
• Редактиран експорт на заплати ЦКБ онлайн – Меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е нов експорт на заплати към Зираат Банк – Меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е нов експорт на заплати към Първа инвестиционна банка – онлайн – Меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е нов експорт на заплати към Инвестбанк за бюджетни организации – Меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е нов експорт на заплати към Уникредит Булбанк – онлайн за бюджетни организации – Меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е нов експорт на осигуровки към Прокредит банк – Меню Операции→Експорт на данни за осигуровки;
• Оптимизиран експорт на осигуровки към ДСК – Меню Операции→Експорт на данни за осигуровки;
• Оптимизирани са справки РПВ Кратка и Счетоводна справка при данък за възстановяване по-голям от дължимия за месеца;
• Оптимизиран е експорта към счетоводство (Microinvest Делта Pro) при данък за възстановяване по-голям от дължимия за месеца;
• Оптимизиран импорт на отсъствия от XML файл – Автоматично се добавя към последното назначение на лицето;
• Визуална промяна при печат на всички платежни документи в меню Операции→Платежни документи;
• Премахнато е подменю Новини от НАП RSS от меню Други – услугата вече не се предлага от НАП.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.041
· Добавена е нова справка Справка за използваните болнични и отпуски на ниво работник/служител. Справката се извежда от секция Данни за отсъствия→Болничен/Отпуск в ЛК, чрез:
• Бутон Печат → Печат на болнични и отпуски;
• Функция Печат на болнични и отпуски от секция Бързи команди на Помощен панел;
· Добавена е информация за съдържанието на Справка за използваните болнични и отпуски, таб Информация в панел Параметри, обработка и информация;
· Добавена е помощна информация за активно поле в Помощен панел при задаване на параметри за справка Справка за използваните болнични и отпуски;
· Добавена е нова колона Брой дни в секция Данни за отсъствия → таб Болничен в личен картон на работник/служител. Колоната извежда данни за работни или календарни дни за периода, спрямо избрания тип отсъствие;
· Добавено е съобщение с уведомителен характер в модул Уведомление за договор по чл. 62, ал. 5 за работници/служители с прекратени трудови правоотношения и липсващ код в поле 17. Основание за прекратяване на трудовия договор в Уведомлението. Съобщението се извежда в следните модули:
• меню→Операции→Уведомления за договори→статус редакция на Уведомлението, бутон Експорт→Експорт по формат на НАП;
• меню Операции→Уведомления за договори→Експорт;
· Добавен е нов експорт на данни за заплата/аванс към банка БНП Париба – online банкиране, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
· Добавена е възможност за перманентно изтриване на назначение и допълнително споразумение към назначение (ДС), не участвали в изчисления. Не се изисква дата в поле Дата на последен работен ден в секция Данни за назначение;
· Направена е промяна в наименование на поле за избор на край на период, секция Избор на период в модул Планиран график и Работен график;
· Направена е оптимизация в справка Рекапитулация, тип Допълнителна;
· Направена е оптимизация в бланкови документи от група Трудови договори във връзка с визуализация на съдържанието на документа, секция Документи в личен картон на работник/служител.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.040
Внимание! Актуализация 2.00.040 на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, с включени изменения относно Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, влизащи в сила от 01.03.2021г., следва да бъде извършена от потребителите след редовно подадени в НАП данни за Уведомления по формат, валиден до 28.02.2020г. включително.
· Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Уведомление по чл. 62, ал. 5 КТ, UTD62_2021.TXT, съгласно публикувана спецификация на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 на страницата на НАП на 16.02.2021г., в сила от 01.03.2021г.:
· меню→Операции→Уведомления за договори→статус редакция на Уведомлението, бутон Експорт→Експорт по формат на НАП;
· меню Операции→Уведомления за договори→Експорт;
· Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Уведомление по чл. 62, ал. 5, съгласно Наредба № 5 от 29 декември 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ., обн. в ДВ бр. 17 от 26.02.2021г., в сила от 01.03.2021г.:
• Добавено е ново поле – Основание за прекратяване на трудовия договор;
• Препозициониране на съществуващо поле;
* Поле Основание за прекратяване на осигуряването се попълва автоматично, спрямо избранo от номенклатура основание в секция Данни за назначение в личния картон на работника/служителя с прекратен трудов договор.
· Добавено е ново поле Основание за прекратяване на осигуряването в секция Данни за назначение в личен картон. Полето се визуализира при въведена дата в поле Дата на прекратяване. Избраното основание намира отражение като код в поле 17 – Основание за прекратяване в модул Уведомление за договор по чл. 62, ал. 5 от КТ;
· Добавени са съобщения с уведомителен характер, свързани с липсващ код в поле Основание за прекратяване на осигуряването:
· При запис на извършени промени в личен картон на работник/служител с прекратен трудов договор;
· В секция Помощен панел и Съобщения на помощния панел;
· Направена е оптимизация в съдържанието на бланкови документи от група Трудови договори, изкл. Трудов договор по чл. 114а от КТ – добавена е Дата на постъпване на работника/служителя:
· Модул Бланкови документи, меню Редакция→група Трудови договори;
· Секция Документи в личен картон;
· Направена е оптимизация в статус преглед и редакция в Декларация Образец 1, брой позиции в поле 14 – Ден от който осигуряването е възникнало/възобновено:
· Меню Редакция→Декларация Образец 1→Редакция;
· Бутон Декларация Образец 1 в секция Данни за заплата в личен картон;
• Направена е оптимизация в логиката за попълване на поле 12 – Вид осигурен Декларация Образец 1, за служители на допълнителен/втори трудов договор с включена настройка Учител;
· Направена е оптимизация при попълване на поле 7. Инициали в Декларация Образец 1 за работници/служители с две имена – собствено име и фамилия;
· Добавена е логика за проверка на полагаемия неплатен отпуск с осигурителен стаж за 2021г., а именно 90 дни, съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, обн. в ДВ бр. 14. от 17.02.2021г., в сила от 17.02.2021г. :
· Направена е актуализация в съдържанието на извежданото съобщение при надхвърляне на дните неплатен отпуск с осигурителен стаж за 2021г.;
· Направена е оптимизация в извеждане на една страница на преглед, печат и експорт на справка Служебна бележка за данък;
· Добавен е Изипей АД в списъка с банки за избор с прилежащ BIC – BIC ESPYBGS1, в следните модули:
· секция Банкови сметки в личен картон;
· секция Банкови сметки в меню Редакция →Администриране→Моята фирма;
· Направена е оптимизация при първоначална инсталация на Microinvest ТРЗ и ЛС, тип централно работно място, компонент MSSQL Server.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.039
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна в Наредба № Н-13 от 17 Декември 2019г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обн. в ДВ бр.10 от 05.02.2021г., в сила от 01.01.2021г.:
· Увеличен брой позиции в поле 13. Код за сумирано изчисляване на работното време;
· Премахнато поле 15.1 – Код прекратяване на осигуряването;
• Направена е оптимизация в съдържанието на номенклатура Вид осигурен – поле 12 от Декларация Образец 1;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация обр. 1, EMPL2021.TXT, съгласно публикувана Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2020г. на страницата на НАП на 25.01.2019г., в сила от 06.01.2021г.;
• Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-105 от 23.12.2020г.,в сила от 01.01.2021г.;
• Направена е оптимизация при изготвяне на справка и експорт на файл с данни по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – ГД:
· Добавена е логика за автоматично обединяване на данни от отделни лични картони за едно и също лице (ЕГН), с един и същи код на изплатения доход по граждански договор;
· Добавена е логика за обединяване на данни за чуждестранно физическо лице (ЧФЛ), спрямо дата, месец и година на раждане;
• Направена е актуализация на справка Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020г., меню Справки→Отчети към НСИ→Годишен отчет. Добавени са нови кодове в следните раздели от справката:
• Раздел 2. Движение и отработено време:
· 1920 – Неотработени човекодни за действително използван платен отпуск;
· 1921 – в т.ч. наетите на непълно работно време;
• Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд:
• 3171 – Задължително обществено осигуряване (вкл. здравно);
• 3172 – За доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно);
• 3191 – Разходи за обучение на персонала;
• 3192 – Други разходи, свързани с наетите лица;
• 3194 – Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за социални и задравни осигуровки (от код 3170)
• 1940 Неотработени човекочасове поради платен престой;
• 1941 в т.ч. от наетите на непълно работно време;
• 3193 Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за заплати (от код 3100);
* Стойностите в полета с код: 3172, 3191 и 3192 се попълват от въведените ръчно стойности в секция Параметри в панел Параметри, обработка и информация;
• Направена е оптимизация в секция Справки за заетите и свободните работни места, в Заети работни места в края на тримесечието (брой), меню Справки→Отчети към НСИ→Тримесечен отчет, за лица със сключени допълнителни споразумения, първо число на следващ отчетен тримесечен период;
• Добавен е нов формат за експорт на заплата/аванс по банков път – Уникредит Булбанк за бюджетни организации, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Направена е визуална оптимизация в секция Данни за назначение в личен картон – скрито поле Код на прекратяване на осигуряването;
• Премахнато е съобщение свързано с избор на код за прекратяване на осигуряването в следните модули:
· Секция Данни за назначение в личен картон;
· Меню Операции→Декларация Образец 1→Изчисляване;
• Направена е оптимизация при изготвяне на годишна декларация Образец 6 за самоосигуряващо/и се лице/а. Извеждане на ЕГН в наименованието на експортния файл;
• Направена е оптимизация в извеждане на ЕИК на компанията в модул Платежни документи→Автоматично генериране;
• Направена е оптимизация при извеждане на съобщение в секция Съобщения в Помощен панел при наличие на допълнително споразумение към договор.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.038 / 19.01.2021
Уважаеми клиенти, моля обърнете внимание на следните особености при актуализация на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro:
• За да се актуализират стойностите за фонд Трудова злополука и професионална болест (ТЗПБ) и Mинимален Oсигурителен Доход (МОД) за 2021г., при начислени заплати за месец Декември 2020г. преминете през меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД за всяка една от наличните фирми. Тази актуализация няма да окаже влияние върху “перо” Основно възнаграждение в секция Данни за заплата в личните картони на работниците/служителите;
• При наличие на Самоосигуряващи се лица е необходимо стойността на Осигурителния им доход да бъде ръчно коригиран.
• Ако работните дни в месец Януари 2021г. не са актуализирани спрямо календар за 2021 г., чрез меню Редакция→ Календар направете промяна в календара за текущия месец и натиснете бутон Запис, след което премахнете корекцията в календара и отново натиснете бутон Запис.
• За изготвяне на справка и експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – изплатени доходи по трудови правоотношения е необходимо първо да се премине през модул Служебна бележка за данък, меню Справки.
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2021г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2021г., oбн. ДВ. бр.103 от 04 Декември 2020г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2021г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2021г., oбн. ДВ. бр.103 от 04 Декември 2020г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2021г. в размер на 650 лв., съгласно ЗБДОО за 2021г., oбн. ДВ. бр.103 от 04 Декември 2021г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 331 от 26 Ноември 2020 г. на Министерски съвет, в сила от 01.01.2020г;
• Отразени са почивни дни и празници за 2022г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
* Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
• Направена е оптимизация в модул Служебна бележка за данък, меню Справки в следните направления:
• Автоматично изчисляване на данните за всички служители с назначения за избрания период:
• Добавен е нов бутон Изчисляване на всички служители;
• Добавена е нова функция в секция Бързи команди на Помощен панел – Изчисляване на всички служители;
* За отразяване на допълнителни данни за преизчисляване, като данъчни облекчения за деца, други данъчни облекчения, данни от друг работодател е необходимо е да се изведе персонално служебната бележка на служителя/служителите.
• Добавени са настройки Удържана сума до 31 Януари на следващата година и Възстановена сума до 31 Януари на следващата година. Настройките са валидни само за основание С годишно преизчисляване на данъка. Попълват стойности на ред 18 или 19 в Служебната бележка;
• Добавено е съобщение за несъответствие в посочения период в модул Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 – ТД с включеният период в модул Служебна бележка за данък;
• Добавени са нови колони за Сума на оставащата отпуска и Стойност на осигуровките на оставащият платен отпуск в справка Оставащ платен отпуск в MS Excel, меню Справки→Личен състав и др.;
• Направена е промяна в проверка за придобит трудов стаж, при ползване на платен отпуск, съгласно промени в Кодекса на труда (КТ);
* Съгласно чл. 155, ал. 2 от КТ при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 4 месеца трудов стаж.
• Направена е оптимизация в модул Декларация Образец 6, меню Операции при изготвяне на годишна Декларация Образец 6 за самоосигуряващо се лице. При повече от едно назначение на един и същи СОЛ за годината, за която се изготвят и подават данните в Декларация Обр.6 с код 13 се обединяват автоматично данните за лицето;
• Направена е оптимизация във следните формули:
• Изчисляване на обезщетение за временна неработоспособност от работодател при тип назначение Трудов договор/Трудов договор по чл. 114 от КТ. Оптимизацията е свързана с използване на променлива Сума по договор по чл. 114 от КТ;
• Промяна в изчисляване на възангарждението за положен нощен труд на час
* Съгласно чл. 8 от Наредба за структура и организация на работната заплата
За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.
• Добавена е нова променлива Работни дни по договор по чл. 114 от КТ в следните секции:
• В секция Данни за заплата в личен картон при тип назначение Трудов договор/Трудов договор по чл. 114 от КТ – въвеждат се дните за месеца, посочени в договора;
• В група Възнаграждения и надбавки, бутон Добавяне на нова променлива в секция Данни за заплата в личен картон. Променливата е валидна за тип назначение Трудов договор/Трудов договор по чл. 114 от КТ и Трудов договор/Универсален.
* Променлива Работни дни по договор по чл. 114 от КТ се използва за коректно изчисляване на обезщетението за временна неработоспособност от работодател при ползване на болничен в периода.
• Добавено е предупредително съобщение при открита разлика в изчислените дни в променлива Отработени дни за месеца в секция Данни за заплата в личен картон и въведените дни по договор в променлива Работни дни по договор по чл. 114 от КТ;
• Направена е промяна в настройки на секция Отчитане на работното време, меню Други→Настройки;
· Добавен е нов бланков документ Служебна бележка за месторабота. Документът намира отражение в следните модули:
• Модул Бланкови документи→група Други, меню Редакция;
• Секция Документи в личен картон→група Други;
• Меню Други→Настройки→Номерация на документи-→ група Обща изходяща документация.
• Направена е промяна в съдържанието на бланков документ Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лицe, изм. ДВ бр. 72 от 14.08.2020г.
Документът намира отражение в следните модули:
• Модул Бланкови документи→група Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ, меню Редакция;
• Секция Документи в личен картон→група Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
• Направена е промяна в меню Помощ и лентата с бързи бутони. Модул Microinvest Общност е премахнат;
• Добавена е икона на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro в Контролен панел на Windows.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.037
· Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход (МОД), в сила от 01.07.2020г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2020г., обн. в ДВ бр.55 от 19.06.2020г.;
Важно! За да се актуализират стойностите за Mинимален Oсигурителен Доход (МОД) в сила от 01.07.2020г., при начислени заплати за месец Юни 2020г. преминете през меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД за всяка една от наличните фирми. Тази актуализация няма да окаже влияние върху “перо” Основно възнаграждение в секция Данни за заплата в личните картоните на работниците/служителите;
· Добавен е нов бланков документ Заявление-Декларация за изплащане на трудовото възнаграждение по банкова сметка
Документът намира отражение в следните модули:
• Модул Бланкови документи→група Други, меню Редакция;
• Секция Документи→група Други;
· Добавен е бутон Копиране на адрес в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Адреси;
· Направена е оптимизация при изписване на серия и номер на болничен лист, секция Отсъствия→Болничен в следните направления:
• Добавена е проверка за изписване на серия на болничен лист на латиница и номер на болничен лист с буквен символ.
• Добавена е цветова индикация на полета серия и номер на болничен лист;
• Добавени са съобщения с предупредителен характер в секция Съобщения в Помощен панел;
· Добавен е ЕИК на фирмата в заглавния ред на следните справки:
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Трудови договори, Тип: Стандартна, Кратка и СИРВ;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Граждански договори;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Договори за управление и контрол;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Самоосигуряващи се лица;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Аванси;
• Справка Вноски по кодове към бюджета, Вид: Кратка и Разширена;
Тип: Стандартна, Аванс, Изравнителна;
• Справка Рекапитулация, Тип на справката: Стандартна, Аванс, Изравнителна Допълнителна;
• Справка Счетоводна справка;
· Направена е оптимизация в наименование „Подпис“, ново „Подпис получил сумата“ в следните справки:
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Трудови договори, Тип: Стандартна, Кратка и СИРВ;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Граждански договори;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Договори за управление и контрол;
• Направена е оптимизация в справка Форма 76, меню Справки→Личен състав и др. във връзка с ползване на отпуск по чл. 173а, ал. 1 от КТ;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.036 / 06.04.2020г
Уважаеми потребители,
Във връзка с обявеното извънредно положение в страната с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, както и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването Екипът на Microinvest подготви извънредна версия на ТРЗ и ЛС Pro. За инсталация на версията е необходим код за актуализация.
• Добавени са нови бланкови документи:
– Заповед за преустановяване на работа по заповед на Държавен орган;
– Заповед за преустановяване на работа по чл.120в, ал. 1 от КТ;
– Заповед за установяване на непълно работно време по чл.138а от КТ;
Документите намират отражение в следните модули:
• Модул Номерация на документи→група Други молби и заповеди, меню Други→Настройки;
• Модул Бланкови документи→група Други, меню Редакция;
• Секция Документи→група Други в личен картон;
• Направена е оптимизация при извеждане на автоматична номерация във бланков документ Заповед за увеличение на трудовото възнаграждението по чл. 118, ал. 3 от КТ.
Документът намира отражение в следните модули:
• Модул Бланкови документи→група Други, меню Редакция;
• Секция Документи→група Други в личен картон;
• Добавена е нова справка Списък работници служители с право на компенсация, меню Справки→Личен състав и др. При поставена отметка Изчисляване на компенсация се извежда колона с изчислена ориентировъчна сума на полагаемата компенсация. С експорт на справката в MS Excel може да бъде направена проверка по конкретни параметри от Агенцията по заетостта;
• Добавено е съобщение за начина на изчисляване на колона Компенсация. Съобщението се извежда при поставяне на отметка Изчисляване на компенсация в секция Параметри, панел Параметри, обработка и информация, справка Списък работници служители с право на компенсация;
• Добавена е информация за съдържанието на справка Списък работници служители с право на компенсация, секция Информация в панел Параметри, обработка и информация;
• Добавени са нови формули и променливи, свързани с отразяване на дни и часове и изчисляване на възнаграждение за времето на преустановяване на дейността или установено намалено работно време.
Задължителни променливи в секция Данни за заплата в личен картон, според издадената Заповед във връзка с извънредното положение:
– Дни в престой по чл. 120в от КТ;
– Дни в престой по заповед на държавен орган;
– Дни по чл. 138а от КТ с компенсация;
– Часове по чл. 138а с компенсация;
Спрямо посочените стойности в променливите се извършва автоматично изчисляване на възнаграждението за периода.
Незадължителни променливи в секция Данни за заплата в личен картон, според издадената Заповед във връзка с извънредното положение:
– Възнаграждение по чл. 267а от КТ;
– Компенсация по чл. 138а от КТ;
Въведената стойност в променливите ще бъде записана като възнаграждение при изпълнение на функция Изчисляване на заплати.
Променливите са добавени в следните модули:
– Секция Данни за заплата в личен картон→бутон Добавяне на нова променлива→група Възнаграждения и надбавки;
– Модул Групови начисления, меню Редакция→Бързи промени в лични картони;
– Модул Мениджър на потребителските справки, меню Справки;
Екипът на Microinvest препоръчва използване на модул Групови начисления, меню Редакция→Бързи промени в лични картони за по – бързо и удобно добавяне на задължителните променливи в секция Данни за заплата в личните картони на работниците/служителите.

вер. 2.00.036 (рев. 01 от 16.04.2020 г.)
· Добавен е нов тип отпуск Платен отпуск по чл. 173а, ал. 1 от КТ, секция Данни за отсъствия в личен картон;
· Направена е оптимизация в справка Списък на работници и служители с право на компенсация, меню Справки → Личен състав и др., спрямо публикуван нов формат в Агенцията по заетостта;
• Добавени са допълнителни данни за фирмата: телефон, e-mail адрес и лице за контакт;
• Промяна в наименование на полета от справката;
• Оптимизация на формули за извеждане на данни в колона Брой работни дни с право на компенсация за периода – включва и дните платен отпуск по чл. 173а, ал.1 от КТ;
• Оптимизация на формулата за изчисляване на колона Компенсация. При поставена отметка Изчисляване на компенсация се извежда колона с изчислена сума на полагаемата компенсация. Сумата включва 60% от осигурителния доход и осигурителните вноски за сметка на работодателя за 01.2020г.

вер. 2.00.036 (рев. 02 от 18.06.2020 г.)
· Добавен е нов тип документ Заповед за ползване на платен отпуск по чл. 173а, ал. 1 от КТ.
Документът намира отражение в следните модули:
· Модул Бланкови документи→група Документи, свързани с отпуск, меню Редакция;
· Секция Документи→група Документи, свързани с отпуск в личен картон;
· Извеждане с бутон Печат, секция Данни за отсъствия→Отпуск, при въведен тип отпуск „Платен отпуск по чл. 173а, ал. 1 от КТ“.
· Направена е оптимизация в съдържание на бланков документ Трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ – в данните за служителя е заменена думата ИЗПЪЛНИТЕЛ с РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ;
· Добавена е логика за проверка на полагаемия неплатен отпуск с осигурителен стаж за 2020г., а именно 60 дни;
· Направена е актуализация в съдържанието на извежданото съобщение при надхвърляне на дните неплатен отпуск с осигурителен стаж за 2020г.;
· Направена е оптимизация в справка Списък работници и служители с право на компенсация, меню Справки → Личен състав и др. При поставена отметка Изчисляване на компенсация се извежда сумарен ред с обща стойност за компенсация;
· Направена е оптимизация в справка УП-3, меню Справки→Удостоверения. Добавена е абревиатура в горен десен ъгъл;
· Добавен е ЕИК на фирмата при генериране на файл за Деклaрация Образец 1 и Образец 6:
– Декларация Обарзец 1: EMPL2019_**********.txt
– Декларация Образец 6: NRA62007_**********.txt
· Направена е промяна на клавишната комбинация за извеждане на справка Тримесечен отчет, меню Справки→Отчети към НСИ – нова Alt+P;
· Направена е оптимизация при изчисляване и анулиране на заплати с назначения, в които липсва дата на постъпване;
· Направена е оптимизация при изчисляване на данни за Декларация Образец 1 и Образец 6;
· Направена е оптимизация в изчисляване на Обезщетение по чл. 224 от КТ при наличие на стойност/дни в поле Отпуск от минали години в секция Данни от минал период в ЛК.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.035 / 28.01.2020г
Уважаеми клиенти, моля обърнете внимание на следните особености при актуализация на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro:
• За да се актуализират стойностите за фонд Трудова злополука и професионална болест (ТЗПБ) и Mинимален Oсигурителен Доход (МОД) за 2020г., при начислени заплати за месец Декември 2019г. преминете през меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД за всяка една от наличните фирми. Тази актуализация няма да окаже влияние върху “перо” Основно възнаграждение в секция Данни за заплата в личните картоните на работниците/служителите;
• При наличие на Самоосигуряващи се лица е необходимо стойността на Осигурителния им доход да бъде ръчно коригиран. За бърза промяна може да бъде използван модул Групови начисления, меню Редакция→Бързи промени в лични картони;
• Ако работните дни в месец Януари 2020г. не са актуализирани спрямо календар за 2020 г., чрез меню Редакция→ Календар направете промяна в календара за текущия месец и натиснете бутон Запис, след което премахнете корекцията в календара и отново натиснете бутон Запис.
• За изготвяне на справка и експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – изплатени доходи по трудови правоотношения е необходимо първо да се премине през модул Служебна бележка за данък, меню Справки за изчисляване и запис на стойностите за всяко едно назначение и допълнително споразумение към него.
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2020г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2020г., oбн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2020г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2020г., oбн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2020г. в размер на 610 лв., съгласно ЗБДОО за 2020г., oбн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2020г. в размер на 420 лв., съгласно ЗБДОО за 2020г., oбн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 350 от 19 Декември 2019 г. на Министерски съвет, в сила от 01.01.2020г;
• Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-815 от 23.12.2019г.,в сила от 01.01.2020г.;
• Отразени са почивни дни и празници за 2021г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
* Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
• Направена е оптимизация в модул Служебна бележка за данък, меню Справки в следните направления:
• Премахнати са следните подменюта:
• С годишно преизчисляване;
• При прекратяване на договор;
• Добавено е поле Основание за издаване със заложена логика за автоматичен избор: с годишно преизчисляване, при прекратяване на договор, не съм основен работодател или СОЛ с възнаграждение за положен личен труд. Полето е отключено за промяна на основанието;
• Добавени са полета Наименование и ЕИК на работодател ;
• Добавено е поле Код на изплатения доход в секция за следващ работодател. Добавена е проверка за несъответствие между избран код на изплатения доход и въведена стойност за облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ за съответен код;
* Извеждане на общи стойности от всички активни за избраният период от време Допълнителни споразумения към договор и/или следващо назначение за лицето – изпълняване на функции Изчисляване и Запис за всяко едно ДС или назначение. Към всяко едно от тях се добавя ред, индикиращ приключени функции изчисляване и запис за посоченият период. С бутон Печат ще бъдат изведени обобщени данни за разботника/служителя.
• Направена е оптимизация в модул Потребители → Ниво на достъп, меню Редакция → Администриране. Премахнати се подменюта: С годишно преизчисляване и При прекратяване на договор;
• Направена е оптимизация в личен картон за назначения Граждански договор:
• Добавена е нова позиция за избор на тип идентификатор – ЧФЛ без идентификатор в секция Лични данни в личен картон;
• Номенклатура за избор на Вид доход по ЗДДФЛ в секция Данни за заплата в личен картон;
• Направена е оптимизация в наименование на функция в меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ. Добавени са две подменюта.
• Експорт на данни по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – ГД ;
• Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД;
• Направена е промяна в модул Експорт на данни по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – ГД, меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ в следните направления:
• Промяна на съдържание в печат на Справка по по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, в съответствие с публикуван нов формуляр и указания за попълване на страницата на НАП;
• Промяна в експортен файл на Справка по по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, в съответствие с публикувана спецификация за формат и структура на файла на страницата на НАП;
• Направена е оптимизация в съдържанието на следните справки за назначение Граждански договор (ГД), меню Справки → СИС и Служебна бележка:
• Сметка за изплатени суми;
• Служебна бележка за данък;
• Служебна бележка за данък по чл. 35 от ЗДДФЛ;
• Добавен е нов модул Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД, меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ. Модулът е реализиран в две направления:
• Генериране и извеждане на печат на Справка по по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в съответствие с публикуван формуляр и указания за попълване на страницата на НАП;
• Запис на експорт на файл на Справка по по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в съответствие с публикувана спецификация за формат и структура на файла на страницата на НАП;
За извеждане на списъка с работници/служители е необходимо първо да се премине през модул Служебна бележка за данък, меню Справки за изчисляване и запис на стойностите за всяко едно назначение и допълнително споразумение към него.
• Направена е оптимизация на извежданите съобщения в секция Помощен панел и Съобщения в съответствие с промяна в извеждане на данни в справки за назначения Граждански договори – СИС и Служебна бележка;
• Добавено е ново поле/колона Допълнителен годишен отпуск в следните модули и справки:
• При създаване на нов личен картон на работник/служител;
• Секция данни за назначение в Личен картон на работник/служител;
• Справка Оставащ платен годишен отпуск, меню Справки → Личен състав и др.
• Направена е промяна в структурата и формата на файл за експорт на данни с осигуровки към Обединена Българска Банка (ОББ);
• Направена е оптимизация в бланкови документи – премахнати са данни за номер на ЛК, дата и място на издаване, група Трудови договори. Намира отражение в следните модули:
• Модул Бланкови документи, меню Редакция;
• Секция Документи в личен картон.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.034
• Добавен е нов модул Работни графици, меню Редакция със следните подменюта:
• Работни смени – прозорец за създаване на утвърдените във фирмата работни смени. С възможност за посочване на абревиатура и цветова индикация на смяната, както и възможност за редакция и промяна на статуса Активна/ Неактивна;
• Редуване на смени – прозорец за задаване на периодичността и последователността от смени като предварителни шаблони, за по-лесно определяне и оформяне на графика на работа на лицата във фирмата;
• Планиран график – включени са функционални бутони Експорт в MS Excel, извеждащ справка с възможност за печат и Проверка на графици, служещ за двустранна проверка на въведени отсъствия в графика и в секция Данни за отсъствия в личния картон;
Съдържание на стойностите в колоните:
• Общо отработени часове – показва сума на отработените дневни и нощни часове на служителя за избраният период на графика;
• В това число отработени дневни – показва сума на отработените дневни часове от служителя за избраният период;
• В това число отработени нощни – показва сума на отработените нощни часове от служителя за избраният период;
• Нощни часове приравнени към дневни часове – показва резултат от отработените нощни часове, преобразувани в дневни с коефициент 1.142857;
• Общо часове по норма за лицето – показва работна норма в часове на служителя за избраният период, с изключени отсъствия (болнични и отпуски);
• Общо часове по норма – произведение между работните дни за избрания период и работни часове по договор за лицето;
• Салдо в часове – показва разликата между колона Общо отраб.часове и колона Общо часове по норма за лицето;
• Салдо в часове за периода на СИРВ – показва крайният резултат между часовете по норма и отработените часове за служителя от избраният период на СИРВ – положени часове извънреден труд или неуплътнено работно време, т.нар. „престой по вина на работодателя“.
• Работен график – прозорец, в който могат да бъдат добавени предварително създадените работни смени и схеми към назначенията на работниците/служителите, ограничени в период, заложен в меню→Други→Настройки→секция Отчитане на работното време→Забрана за редакция на работен график, преди системната дата на компютъра. Прозореца служи за въвеждане на отсъствия болнични/отпуски. Включени са функционални бутони Експорт в MS Excel и Проверка на графици.
· Добавена е нова секция Отчитане на работното време в меню Други→Настройки. В прозореца са обособени три секции настройки;
· Настройка за работа с графици – включва следните опции:
• Работа с графици – по подразбиране включена настройка. Извежда активно меню Работни графици в меню Редакция;
• Установяване на режим Сумирано отчитане на работното време – активира настройки Период на отчитане на СИРВ и Първи месец от периода на СИРВ. Спрямо посочените параметри в настройките се активират заложените контроли и изчисления за положен извънреден труд;
• Забрана за редакция на работен график – ограничава възможността за отразяване на корекции във вече създадения график;
· Общи настройки – включва нормативно заложени настройки, с възможност за редакция, като: часови интервал за полагане на нощен труд, максимална продължителност на работната смяна, максимална продължителност на работната седмица при подневно отчитане на работното време и СИРВ и др.;
· Непълнолетни лица – включва нормативни настройки, отнасящи се за наети непълнолетни лица, като: забрана за полагане на нощен и извънреден труд, часови интервал за полагане на нощен труд, максимална продължителност на работната седмица;
· Добавени са в списъка за организиране на права на достъп на ниво потребител следните модули:
• Работен график и прилежащите му подменюта;
• Настройка секция Отчитане на работното време;
• Добавена е възможност за печат на справка Планиран график и Работен график, меню Редакция→Работни графици→/Планиран/Работен график→бутон Печат, секция Бързи команди на помощен панел;
• Добавени са предупредителни и забранителни съобщения в Помощен панел свързани с модул Работни графици;
• Добавен е нов бутон Преизчисляване на отпуск в секция Данни от минал период в личен картон за всички типове трудови договори. Бутонът извежда прозорец за ръчно въвеждане на дни неизползван отпуск преди започване работа с Microinvest ТРЗ и ЛС Pro. Използване на функция Преизчисляване на отпуск е възможна при минимум един месец с изчислени заплати в програмата;
• Добавена е нова справка Оставащ платен отпуск, меню Справки→Личен състав и др. При експорт в MS Excel справката предоставя допълнително данни, като дата на постъпване, дата на прекратяване и дни обезщетение по чл.224 от КТ;
• Добавени са информативни съобщения при въвеждане на период на платен отпуск за текуща и минала година при надвишаване брой налични дни за ползване, секция Данни за отсъствия→Отпуск.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.033
· Направена е промяна в начина на попълване и експорт към НОИ на данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ, бр.40. от 17 Май 2019г., в сила от 01.07.2019г.:
· Направена е промяна в съдържание на прозорец Приложение № 9, № 10 и № 11;
· Актуализиран е форматът за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО, съгласно публикувана спецификация в www.noi.bg, от м. Юли 2019г.
* След 17.07.2019 г. ще се приемат данни само по новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. С тях ще се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юли 2019 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.
• Направена е промяна в бланки на приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) , ДВ бр. 40 от 17 Май 2019г.
Документите намират отражение в следните модули:
· Меню Редакция→Бланкови документи →Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
· Секция Документи в личен картон на работник/служител→Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
· Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
• Добавена е логика за автоматично отбелязване на типа на договора срочен/безсрочен в I. Обстоятелства т. 1 от Приложение 9 и т. 2 от Приложение 10;
• Направна е оптимизация в следните формули:
• Запор върху възнаграждението, ограничено по чл. 446 ал. 1 от ГПК;
• Намаление на данъчна основа с ДЗО и застраховки живот за лица на Договор за управление и контрол (ДУК);
• Направена е оптимизация в Годишен и Тримесечен отчет за Национален Статистически Институт (НСИ) – извеждане на стойности за лица на Трудов договор по чл. 114 от КТ, тип допълнителен, меню Справки→Отчети към НСИ;
• Добавен е нов бланков документ Договор по чл. 114 от КТ в група Трудови договори. Намира отражение в следните модули:
• Меню Редакция→Бланкови документи→Трудови договори;
• Секция Документи в личен картон на работник/служител→Трудови договори;
• Направена е оптимизация във формата на стойността на процент ТСПО -до втори знак след десетичен разделител:
• секция Данни за заплата в личен картон;
• меню Редакция→Бързи промени в лични картони→Групови начисления;
• меню Редакция→Администриране→Потребителски начисления и удръжки;
• Направена е оптимизация във фокус върху ред в секция Номерация на документи, меню Други→Настройки;
• Добавена е нова секция КИД в модул Групови начисления, меню Редакция→Бързи промени в Лични картони. Използва се за промяна на кода на икономическата дейност (КИД) на фирмата за избрани от списък работници/служители. При промяна на КИД за цялата фирма, стойността трябва да бъде променена също и в секция Основни данни, меню Редакция→Администриране→Моята фирма.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.032
Внимание! Актуализация 2.00.032 на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, с включени изменения относно Уведомление по чл.62, ал. 5 от КТ, влизащи в сила от 01.03.2019 г., следва да бъде извършена от потребителите след редовно подадени в НАП данни за Уведомления по формат, валиден до 28.02.2019г. включително.
· Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Уведомление по чл.62, ал. 5, съгласно Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ., обн. в ДВ бр. 12 от 08.02.2019г., в сила от 01.03.2019г. :
• Добавено е ново поле – Дата на сключване на допълнителното споразумение;
• Премахнато е поле Наименование на длъжността;
• Препозициониране и преномериране на съществуващи полета;
· Направена е оптимизация в съдържанието на номенклатура за избор на Основание на договора в следните модули:
• Личен картон, секция Данни за назначение→поле Основание на договора;
• Поле 8 в Уведомление по чл.62, ал. 5 КТ, меню Операции→Уведомления за договори;
· Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Уведомление по чл.62, ал. 5 КТ, UTD62_2019.TXT, съгласно публикувана спецификация на входните файлове с данни от уведомлението по чл.62, ал.5. на страницата на НАП на 08.02.2019г., в сила от 01.03.2019г.;
· Добавен е Експорт по формат на НАП към бутон Експорт при преглед на Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, меню Операции→Уведомления за договори→Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ;
· Добавена е възможност за генериране експорт на файл с данни и печат на Деклaрация Образец 6 след редакция на данни за Самоосигуряващо се лице, код за вид плащане 13 – Годишна декларация;
· Добавена е нова информативна колона Брой дни в данни за отпуск, , секция Данни за отсъствия→Отпуск в Личен картон;
· Направена е оптимизация за автоматично попълване на поле Месторабота в секция Данни за назначение в личен картон, при избран код по ЕКАТТЕ;
· Добавена е спецификация за структура и наименование на файл с данни за импорт на отсъствия в папка External Data на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro;
· Добавено е ново ключово поле Дата_на_първи_работен_ден_по_ДС, в меню Редакция→Бланкови документи→панел Ключови полета→група Данни за назначение;
· Направена е оптимизация в извеждане на дата „считано от….“ в група бланкови документи Допълнителни споразумения, секция Документи в личен картон и модул Бланкови документи, меню Редакция:
• Допълнително споразумение;
• Допълнително споразумение за длъжност;
• Допълнително споразумение за заплата;
• Допълнително споразумение за промяна на месторабота.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.031 / 12.02.2019
Уважаеми клиенти, моля обърнете внимание на следните особености при актуализация на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro:
· Във връзка спазване на сроковете за подаване на Декларация Образец 1 по новите указания, заложени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица (Н-8) в сила от 01.01.2019г., промените, свързани с изготвяне на файл с данни за Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, съгласно Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ в сила от 01.03.2019г. ще бъдат включени в следваща версия на продукта.
· Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр. 9 от 29.01.2019г., в сила от 01.01.2019г. :
· Добавено е ново поле 16.5 – Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж – отразява използваните дни неплатен отпуск с осигурителен стаж от осигурен и от осигурител;
· Направена е оптимизация във формулите извеждащи стойности в:
• поле 16. Дни в осигуряване-общо;
• поле 16.4 – Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигрителен стаж – изключени са дни неплатен отпуск с осигурителен стаж от осигурен и от осигурител;
• Премахнати са полета 32 – Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица – направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване – при добавена променлива Вноски за доброволно ПО и ЗО – в секция Данни за заплата в ЛК, в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ;
• поле 33. Лични вноски за доброволно здравно осиг. и премии/вноски по договори за застраховки „Живот и рента“ и застраховки „Живот“, свързани с инвестиционен фонд – при добавена променлива Вноски за доброволно ЗО и премии в секция Данни за заплата в ЛК;
· Направена е промяна в съдържанието на извежданият Протокол към Декларация Образец 1 – Приложение № 5 към чл. 6, ал. 7, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр. 9 от 29.01.2019г., в сила от 01.01.2019г.
· Направена е оптимизация в съдържанието на номенклатура Вид осигурен – поле 12 от Декларация Образец 1;
· Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация обр. 1, EMPL2019.TXT, съгласно публикувана Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2018 г. на страницата на НАП на 25.01.2019г., в сила от 01.01.2019г.;
· Направена е актуализация на бланката на Декларация Обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр. 9 от 29.01.2019г., в сила от 01.01.2019г.;
· Направена е оптимизация във формулите, извеждащи стойности при наличие на ДС в част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение, Раздел 2. Движение и отработено време в справка Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд в следните кодове :
• Код 1810 – Наличност от списъка в началото на годината;
• Код 1820 – Приети от началото на годината – общо;
• Код 1830 – Напуснали през годината – общо.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.030 / 23.01.2019
Уважаеми клиенти, моля обърнете внимание на следните особености при актуализация на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro:
• В настоящата версия са отразени всички законови промени публикувани до 21.01.2019 г. На 29.01.2019 г. беше обнародвана Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица (Н-8), с която се променя структурата на експортния файл с данни за Декларация Образец 1. Тази промяна ще бъде отразена в следващата версия на продукта.
• За да се актуализират стойностите за фонд Трудова злополука и професионална болест (ТЗПБ) и Mинимален Oсигурителен Доход (МОД) за 2019г., при начислени заплати за месец Декември 2018г. преминете през меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД за всяка една от наличните фирми. Тази актуализация няма да окаже влияние върху “перо” Основно възнаграждение в секция Данни за заплата в личните картоните на работниците/служителите;
• При наличие на Самоосигуряващи се лица е необходимо стойността на Осигурителния им доход да бъде ръчно коригиран. За бърза промяна може да бъде използван модул Групови начисления, меню Редакция→Бързи промени в лични картони;
• Ако работните дни в месец Януари 2019г. не са актуализирани спрямо календар за 2019 г., чрез меню Редакция→Календар направете промяна в календара за текущия месец и натиснете бутон Запис, след което премахнете корекцията в календара и отново натиснете бутон Запис.
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2019г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2019г., обн. в ДВ бр.102 от 11.12.2018г.
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2019г., обн. в ДВ бр. 102 от 11.12.2018 г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2019г. в размер на 560 лв., съгласно ЗБДОО за 2019г., обн. в ДВ бр. 102 от 11.12.2018г.
• Отразен е минимален осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2019г. в размер на 400 лв., съгласно ЗБДОО за 2019г., обн. в ДВ бр. 102 от 11.12.2018г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 320 от 20 Декември 2018г.на Министерски съвет, в сила от 01.01.2019г;
• Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1093 от 19.12.2018г.;
• Отразени са почивни дни и празници за 2020г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
* Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
• Добавена е логика за автоматично изчисляване на добавка към възнаграждението за платен годишен отпуск, когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата, съгласно чл. 21, ал. 1 и ал.2 от Наредба за структура и организация на работната заплата ( НСОРЗ);
• Добавен е бутон Преизчисляване при въвеждане и редакция на следните типове отсъствия в секция Данни за отсъствия→Отпуск:
• Платен годишен отпуск;
• Платен годишен отпуск за минала година;
• Платен годишен отпуск по други чл. от КТ;
* Бутон Преизчисляване се използва, когато периодът на отпуск е въведен преди да бъде отразено увеличението на основното възнаграждение на работника/служителя за текущ месец за изчислване на заплати в секция Данни за заплата в ЛК.
* При промяна възнаграждението за минал месец, база за изчисляване на възнаграждение за платен годишен отпуск е възможно преизичсляване на възнаграждението за минал период или отрзяване на добавка към възнаграждението за текущ месец с потребителски създадена променлива чрез меню Редакция→Администриране→Потребителски начисленияи удръжки.
• Направена е промяна в структурата и формата на файл за масово плащане на заплати/аванс към Пощенска банка, в сила от 2019г.;
• Направена е оптимизация в извеждания списък на работниците/служителите в модул Експорт на данни за заплата/аванс→предназначение Аванс за текущ месец. Автоматично изключване на лицата с прекъснато осигуряване, но с налична променлива Аванс в секция Данни за заплата в личен картон;
• Добавен е нов платежен документ „Документ за масово плащане“, меню Операции→Платежни документи;
• Направена е оптимизация в попълване на стойност за неизползван платен годишен отпуск в секция Данни от минал период в личен картон на работник/служител , при преминаване от един в друг отчетен период (година);
• Добавена е логика за печат на бланкови документи при отразено отсъствие Отпуск за майка след раждане от 135 до 410 ден и избрани в Приложение 10:
• лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини или приемно семейство);
• чл.163, ал.7 от КТ Приложние 10.
• Направена е оптимизация в съдържанието на документ Заповед за отпуск на осн. чл. 163, ал. 1 от КТ, меню Редакция→Бланкови документи;
• Направена е оптимизация при печат на Приложение 10 в т. 12 Работни дни или работни часове през периода на отпуска шпо чл.50, ал.6 или чл.53в, ал. 2 от КСО с право на парично обезщетение при отразен отпуск до 15 дни при раждане на дете;
• Направена е оптимизация в извеждане на типа изплащано обезщетение в прозорец Приложение 11 и при печат във връзка с ползваане на обезщетение по чл.53г при избрани:
• отпуск при осиновяване на дете 5-годишна възраст;
• отметка на Ползване на обезщетение по чл.53г от КСО и посочена дата в поле Считано от;.
• Добавен е нов бланков документ Заповед за увеличение на трудовото възнаграждение съгласно чл. 118, ал. 3 от КТ в група Други:
• модул Бланкови документи, меню Редакция;
• секция Документи в личен картон;
• група Други молби и заповеди в секция Номерация на документи , меню Други→Настройки.
• Направена е оптимизация в модул Настройки, меню Други в следните направления:
• Визуална оптимизация в секция Основни настройки;
• Добавена е опция с възможност за избор Използване на парола за преглед на фиш по E-mail. При включена отметка се извеждат полета за въвеждане на парола в секция Лични данни в личен картон;
• Направена е оптимизация в извеждане на данните от секциите при създаване на ДС от предходно изтрито;
• Добавено е ново поле Дата на плащане в секция Параметри в панел Параметри и обработка за справка Разчетно платежна ведомост→Трудови договори;
• Направена е оптимизация за автоматично попълване, с възможност за редакция на „перо“ Отчетна единица в част Съставител на Тримесечен отчет за НСИ – Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд;
• Направена е оптимизация в справка Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, меню Справки→Отчети към НСИ→Годишен отчет, в съответствие с публикувана промяна на формуляр в ДВ бр.5 от 15.01.2019г.;
Промени в Годишен отчет за НСИ
· В Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата на Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение е премахнат код 1003р – от код 1001 мъже;
· В Раздел 3 Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя са премахнати следните кодове: 3171 и 3172, 3191 – Разходи за обучение на персоанала , 3192 – Други разходи, свързани с наетите лица, 3193 – Субсидии, получени от работодателя.
• Направена е оптимизация в справка Дневник на болничните листове, меню Справки→Личен състав и др., колона Първичен или продължение, при въведени първични болнични без прекъсване в периода;
• Добавена е нова опция с възможност за промяна Първичен болничен лист, в част Допълнително данни за болничен лист, секция Данни за отсъствия→Болничен. При поставена отметка на Болничен с продължение настройката се изключва . Намира отражение в справка Дневник на болничните листове;
• Направена е оптимизация в справка Удостоверение за доход в следните направления:
• съответствие между извежданият период при преглед и експорт в MS Excel;
• автоматично извеждане на период 12 месеца в секция Параметри , панел Параметри и обработка;
• Направена е оптимизация при експорт в MS Excel, във връзка с .NET Framework на следните справки:
• Удостоверения – Удостоверение за доход, УП2, УП3;
• Щатна ведомост
• Направена е оптимизация при архивиране и възстановяване на фирма, в чието име присъстват специфични символи, наприм. тире „ /“;
• Добавени са Ти Би Ай Банк и Българска банка за развитие в списъка с банки в следните модули:
• меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Банкови сметки→поле Банка;
• личен картон→секция Банкови сметки→поле Банка;
• Направена е оптимизация в извеждане на стойността в колона Брутен доход на справка Удостоверение за доход за тип назначение Граждански договор;
• Добавен е потребителски помощен текст в меню Редакция→Лични картони→поле Филтър.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.029
· Направена е промяна на банковите сметки за плащане на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, които влизат в сила от 01.08.2018 г., на ТД на НАП:
· София – град;
· София – област;
· Габрово;
· Добрич;
· Кърджали;
· Монтана;
· Перник;
· Русе;
· Стара Загора;
· Ямбол;
В меню Редакция→Администриране→Моята фирма→секция ТД на НОИ/НАП. Промяната се налага заради вливането на СИбанк в Обединена българска банка.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.028
· Направена е промяна в начина на попълване и експорт към НОИ на данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ, бр.57. от 10 Юли 2018г., в сила от 01.07.2018г.:
· Направена е промяна в съдържание на прозорец Приложение № 9, № 10 и № 11 съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ, бр. 57 от 10 Юли 2018г., в сила от 01.07.2018г.
· Направена е промяна в секция Данни за отсъствия→Болничен в личен картон на работник/служител във връзка с ново Обезщетение по чл.53г от КСО – Обезщетение при неизползване на отпуска за осиновяване на дете до 5- годишна възраст, КСО ДВ, бр. 30 от 03 Април 2018 г., в сила от 01.07.2018г.
За отразяване правото за изплащане на обезщетение при неизползване на отпуск за осиновяване на дете до 5-годишна възраст в детайлни данни за болничен е добавена настройка за избор – чекбокс Обезщетение по чл.53г от КСО и поле, с формат дата, Считано от при избран тип отсъствие Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
* Осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст, са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск , получават парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за бременност и раждане, ако са решили да се върнат по-рано на работа и да не ползват изцяло полагащият им се отпуск. Това ще може да направи след изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване:
– не ползва отпуск за осиновяване, или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
– самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.
За да се възползва от правото си на обезщетение, детето й не трябва да е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка както и да бъде отглеждано от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
· Актуализиран е форматът за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО, съгласно публикувана спецификация в www.noi.bg, от м. Юни 2018г.
* С новите образци на удостоверенията Приложения № 9, № 10 и № 11 към Наредбата с данни, съответстващи на изменените функционални изисквания за структура и формат на файла ще се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди – до или от 18 юли 2018г., както и за корекция или заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.
· Направена е промяна в бланки на приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) , ДВ бр. 57 от 10 Юли 2018г.
Документите намират отражение в следните модули:
· Меню Други→Настройки→Номерация на документи→група Молба/заповед за отпуск;
· Меню Редакция→Бланкови документи →Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
· Секция Документи в личен картон на работник/служител→Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
· Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
· Направена е промяна и са добавени нови бланки на молби, заповеди и декларации за ползване отпуск за бременност и раждане, съгласно Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), ДВ бр. 58 от 13 Юли 2018г.
· Документите намират отражение в следните модули:
· Меню Други→Настройки→Номерация на документи група→Молба/заповед за отпуск;
· Меню Редакция→Бланкови документи→група Документи свързани с отпуск;
· Секция Документи в личен картон на работник/служител→група Документи свързани с отпуск;
· Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
· Направена е промяна в наименование на номенклатура за избор на тип остсъствие, секция Данни за отсъствия→Болничен→ поле Тип в личен картон;
· Направена е промяна в начина на автоматично изключване на назначения Граждански договори при изчисляване на данни за Декларация Образец 1;
· Добавена е проверка за активен абонамент за актуализация на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, в съответствие с новата ценова политика и условия за поддръжка на ПП Microinvest от 01.07.2018г.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.027
Във връзка с изискванията, заложени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейският парламент в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е включен модул за проверка за съвместимост с GDPR и справка за извършени действия в базата данни.
• Добавен е нов модул Проверка за съответствие с GDPR в меню Други;
Модулът предоставя възможност за проверка за основни настройки в системата и базата данни за защитеност на ниво достъп от неупълномощени/вписани в системата и базата данни лица. Проверката е реализирана в следните направления:
• Потребители в базата данни на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – възможност за дефиниране на потребители с прилежащи пароли и права за извършване на определени действия в програмата, меню Редакция→ Администриране→Потребители.
* Детайлна информация за работа с модула може да бъде намерена в Ръководство за работа с продукта на www.microinvest.net →Поддръжка→Документация;
• Създадени потребители – извършва се проверка за наличие на поне двама потребители, дефинирани с поне две имена;
• Надеждност на въведените пароли по потребители в базата данни: мин. шест на брой знака и изпълнени поне три от следните критерия: малка буква, главна буква, цифра, специален знак;
• Надеждност на въведените пароли по потребители в MS SQL Server – наличие на парола, отговаряща на изискванията за „сила“ на паролата на Microsoft;
• Потребители в операционната система: въведени поне двама различни потребители Администратор и други, с прилежащи надеждни пароли, определени права на достъп за извършване на конкретни действия в операционната система, както и наличие на активна анти-вирусна програма.
• Въведени са предупредителни съобщения в секция Съобщения на Помощен панел за надеждност при дефиниране на потребители и пароли в меню Редакция→ Администриране→Потребители.
• Добавена е нова справка Действия по потребители, меню Справки – предоставя информация за извършените действия: добавяне, изтриване, редактиране, експорт на ниво потребител в базата данни и вписване в системата;
• Направена е актуализация на справки Годишен отчет към НСИ – Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, и Тримесечен отчет към НСИ – Отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, съгласно публикуваните форми на Справките в сайта на Националния Статистически Институт, меню Справки→Отчети към НСИ;
• Промени в Годишен отчет за НСИ:
• В Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата на Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение е добавен нов код 1003р – от код 1001 мъже;
• В Раздел 2. Движение и отработено време на Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение са премахнати код 1920 – Човекодни за действително използван платен отпуск и престой и код 1921 – в т.ч. от наетите на непълно работно време;
• Промени в Тримесечен отчет за НСИ:
• В Раздел II. Начислени средства е премахнат код 4050 – от тях: за извънреден труд. Добавен е нов код 4051 – от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит.
• Направена е оптимизация в модул Експорт на данни за заплати/аванс, меню Справки в следните направления:
• Добавена е възможност за изготвяне на файл за масово плащане към Тексим Банк;
• Направена е промяна във формат и съдържание на експортен файл за масово плащане към Централна Кооперативна Банка (ЦКБ), спрямо спецификация на входните файлове с данни на ЦКБ, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• При изготвяне на файл за масово плащане към избрана банка от посоченият списък работниците/служителите със сума за получаване по банков път 0,00 лв. се изключват автоматично при запис на експортния файл;
• Направена е оптимизация в модул Основни настройки за база данни, меню Други Настройки→Основни в следните направления:
• Добавена е нова настройка Изчисляване на сума за платен годишен отпуск на база текущ месец, меню Други→Настройки→Основни;
• Добавено е съобщение с информативен характер в секция Помощен панел в помощния панел, при избор за промяна на статус на настройка Изчисляване на сума за платен годишен отпуск на база текущ месец;
• Добавена е възможност за автоматично попълване на Декларация Обр. 1, за работници/служители с код за вид осигурен – 99 – лица, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр.7 от 19.01.2018г. и Становище №20.00.27/06.02.2018г. на Зам.Изпълнителният Директор на НАП;
*Когато в поле 12 – Вид осигурен от Декларация Образец 1 е посочен код 99, то в полета 16,16.1,16.2,16.3,16.4,16.А,16.7 и 16.8 се попълват според договорните условия на работа на лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава-членка на ЕС, държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
Организиране на личен картон на работник/служител с вид осигурен 99:
• В секция Данни за заплата се добавят следните променливи:
• Отработени дни при командироване в чужбина – попълва стойност в поле 16 позиция 1 и 2
• Законоустановено раб. време в часове на ден при командироване в чужбина – попълва поле 16 позиция 3;
• Раб. време в часове на ден по договор при командироване в чужбина – попълва поле 16 позиция 4;
• Поставя се отметка на едноименната настройка Лице командировано в чужбина;
• Добавена е нова настройка в секция Данни за заплата в личен картон Положен труд само през нощта. Настройката е валидна за тип назначение Трудов Договор/СИРВ и Трудов договор/Универсален. При включена настройка и вписана стойност само в променлива Отработени нощни часове, програмата изключва вградената логика по автоматично изчисляване на сума и часове за отработени дневни часове до допълване на месечната часова норма;
• Реализирано е автоматично изключване на назначения Граждански договори при изчисляване на данни за Декларация Образец 1, за които:
• Сумата по договор без НПР < Минимална работна заплата и Осиг.доход от правоотношения при работодателя =0.00 и/или Осиг.доход от правоотношения при други работодатели =0.00; • В секция Данни за заплата в личен картон е включена една от следните настройки: • Без изчисляване на осигурителни вноски; • Пенсионер и Лице без здравно осигуряване; • Наемодател физическо лице; Автоматизацията е активна за изчисляване на данни за Декларация Обр. 1 за месец с изчислени възнаграждения, но неизвършено начисляване на данни за Декларацията. • Добавени са нови предназначения за банкова сметка: заем към банка, работнически влог, запор и други в следните секции: · Меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Банкови сметки; · Личен картон→секция Банкови сметки; • Добавена е нова група с данни за избор Банкови сметки с предназначение в модул Мениджър на потребителските справки, меню Справки; • Добавена е нова променлива, тип удръжка Работнически влог в следните модули: • Личен картон→Добавяне на нова променлива, група Удръжки; • Меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Групови начисления; • Меню Справки→Мениджър на потребителските справки; Променливата оказва влияние в намаление върху сумата за получаване. • Добавени са нови ключови полета Сума по договор и Сума по договор/словом в модул Бланкови документи, панел Ключови полета, меню Редакция. Извеждат стойности от базата данни в бланкови документи, група Граждански договори; • Направена е визуална промяна в подредба на „пера“ в справка Разчетно-платежна ведомост, тип Стандартна и СИРВ. „Перо“ Социални разходи е изнесено над „перо“ Брутна заплата. • Направена е промяна във формула за изчисляване на стойност в поле 34. Нетно възнаграждение от Декларация Образец 1. В стойността на Нетно възнаграждение е включена и сумата на социалните разходи.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.026 / 23.01.2018
Уважаеми клиенти, моля обърнете внимание на следните особености при актуализация на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro:
⦁ За да се актуализират стойностите за фонд Трудова злополука и професионална болест (ТЗПБ) и Mинимален Oсигурителен Доход (МОД) за 2018г., при начислени заплати за месец Декември 2017г. преминете през меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД за всяка една от наличните фирми. Тази актуализация няма да окаже влияние върху “перо” Основното възнаграждение в секция Данни за заплата в личните картоните на работниците/служителите;
⦁ При наличие на Самоосигуряващи се лица е необходимо стойността на Осигурителния им доход да бъде ръчно коригиран;
⦁ Ако работните дни в месец Януари 2018г. не са актуализирани спрямо календар за 2018 г., чрез меню Редакция →Календар направете промяна в календара за текущия месец и натиснете бутон Запис, след което премахнете корекцията в календара и отново натиснете бутон Запис.
⦁ Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр.7 от 19.01.2018г.; ⦁ Премахнат е код 98 – за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
⦁ Добавен е нов код 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
⦁ Отразена е промяна във формула за извеждане на стойност в поле 34. Нетно възнаграждение:
⦁ За вид осигурен 92 – За морски лица от Декларацията;
⦁ Премахнато е условието за случаите, в които т. 21- Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване не е попълнена, но е попълнена т. 31-Начислен месечен облагаем доход.
⦁ Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2018г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр.99 от 12.12.2017г.
⦁ Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2018г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017 г.;
⦁ Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2018г. в размер на 510 лв., съгласно ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017г. * Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, съгласно чл.6, ал.2, т.2 от КСО, изм. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017г. в сила от 01.01.2018г.;
⦁ Отразен е минимален осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2018г. в размер на 350 лв., съгласно ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017г.;
⦁ Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 316 от 20 Декември 2017г.на Министерски съвет; ⦁ Отразени са почивни дни и празници за 2018г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. . * Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
⦁ Въведен е календар за 2019г. ⦁ Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд “Пенсии“, с един процентен пункт за 2018г. съгласно чл.6, ал.1, т.4б от КСО., изм. ДВ, бр. 61 от 2015г.: с 0.56 % за сметка на осигурител; с 0.44 % за сметка на осигуреното лице.
⦁ Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд“ Пенсии“ за морските лица с 2 % пункт за 2018г., съгласно чл.4а, ал.3, т.1 и т.2 от КСО, изм. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017г. в сила от 01.01.2018г.;
⦁ Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1015 от 21.12.2017г.;
⦁ Направени са промени във връзка с режим Сумирано изчисляване на работното време в следните направления:
⦁ Направена е промяна във формули относно превръщане на нощни в дневни часове и изчисляване на извънреден труд, съгласно чл.9а и чл.9г от Наредба за работното време, почивките и отпуските, изм. и доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г. в сила от 01.01.2018г. * Основно изменение от НРВПО е свързано с превръщане на положените часове нощен труд в дневни. Съгласно чл.9а, ал.4 от НРВПО Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя по ал. 3 се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл.9, ал.2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007г. Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта.
⦁ Добавена е нова настройка в секция Данни за заплата в личен картон Без превръщане на нощните часове в дневни. При включена настройка положените часове нощен труд няма да бъдат трансформирани в дневни.
⦁ Направена е оптимизиация в справка Разчетно платежна ведомост, тип СИРВ. Добавено е ново „перо“ Изв. труд чл. 9 г от НРВПО. *Съгласно чл. чл. 9г от НРВПО Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни.
⦁ Направена е промяна в начина на изчисляване на запор върху възнаграждението ограничен според чл. 446, ал. 1 от ГПК, съгласно Граждански процесуален кодекс, изм. ДВ, бр. 86 от 2017г.;
⦁ Направена е оптимизация в структура на експорт на файл за масово плащане на заплата/аванс към Търговска банка Д (бивша Демирбанк), в съответствие с нова спецификация за структура и съдържание на входни файлове на банката;
⦁ Отразена е промяна в съдържанието на код 905 и код 906 в номенклатура Вид доход, в секция Данни за назначение, при тип договор Граждански;
⦁ Направена е промяна в наименование на „перо“ Сума по договор до 5 работни дни или 40 часа, ново Сума по договор по чл. 114 от КТ в справка Фиш за заплати;
⦁ Направена е оптимизация за извеждане на стойности за изтрити работници/служители в справка Удостоверение за доход, меню Справки→Удостоверения;
⦁ Добавени са две нови ключови полета в меню Редакция→Бланкови документи, панел Ключови полета:
⦁ група Данни за работник/служител, сл_Платен_годишен_отпуск_текущ – извежда стойност от поле Платен годишен отпуск в секция Данни за назначение личен картон;
⦁ група Други, д_Текуща_година_за_платен_годишен_отпуск – извежда стойност за текуща счетоводна година.
⦁ Направена е оптимизация в бланков документ Уведомление за неизползван платен годишен отпуск. Автоматично извеждане на стойност за текуща счетоводна година и стойност на текущ платен годишен отпуск.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.025
Във връзка с реализация на модул Допълнително споразумение след конверсия на база данни всички назначения на работник/служител, в които в секция Данни за назнанчение, поле Номер на договор е записана една и съща стойност ще бъдат автоматично възприети (трансформирани) в Допълнителни споразумения към договора.
⦁ Добавен е нов бутон Допълнително споразумение в секция Данни за назначение в личен картон. Използва се за отразяване на промяна/промени в някоя/и от клаузите на трудовия договор на работник/служител. Допълнителните промени към трудовият договор се организират чрез сключване на Допълнително споразумение. Съгласно чл. 119 от Кодекса на труда, трудовото правоотношение може да бъде изменяно с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Бутон Допълнително споразумение извежда прозорец, в който са посочени клаузите по трудовия договор, които могат да бъдат променяни с ДС:
⦁Срок на договора;
⦁Длъжност;
⦁Код по ЕКАТТЕ;
⦁Работно време в часове на ден;
⦁Основно възнаграждение;
⦁Отдел;
⦁Други условия по договора. Бутон Допълнително споразумение се използва за промяна също и на :
⦁Основание на договора;
⦁Тип на назначение – при необходимост от промяна на типа назначение прим.Трудов договор/Универсален в Трудов договор/СИРВ. При промяна на типа назначение, при което месечното възнаграждение се формира на база основно възнаграждение е необходимо да се включи чекбокс на „перо“ Основно възнаграждение, с цел въвеждане или прехвърляне на стойността от предходното назначение. При промяна на някоя/някои от посочените в списъка възможности в старият картон ще бъде автоматично попълнена дата на последен работен ден, спрямо въведената дата на първи работен ден по ДС.
⦁Добавен е линк История трудови договори в секция Данни за назначение в личен картон. Активира се при отразено Допълнително споразумение за промяна на клауза/и по договора. Отваря допълнителна секция История трудови договори, в която са записани всички включени клаузи от трудовия договор, включително и промените с ДС, отбелязани с цвят, съответстващ на визуалният стил на програмата.
⦁Въведени са контроли при създаване на Допълнително споразумение:
⦁Ограничаване на възможността за създаване на ДС от неактивни назначения/доп.споразумения – неактивен бутон Допълнително споразумение. Автоматичен фокус в списъка с назначения/доп.споразумения върху последно създаденото, неизтрито ДС;
⦁Извеждане на съобщение за застъпване на дата на първи работен ден с дата от период, в който лицето има активно назначение/допълнително споразумение. Промяна на визуален стил чрез меню Други→Настройки→Основни→поле Визуален стил;
⦁Направена е оптимизация в модул Уведомления за договори по чл.62, ал.5 от КТ, меню Операции→Уведомления за договор в следните направления:
⦁При създадено Допълнително споразумение към договор в поле 2. Тип на документа се попълва автоматично код 02 – Допълнително споразумение след 01.01.2003г.;
⦁Всички неактивни назначения са обозначени с бледожълт цвят.
⦁Добавена е нова колона Номер на договор в следните модули:
⦁Декларация Образец 1→Изчисляване, Редакция, Експорт;
⦁Декларация Образец 6→Изчисляване;
⦁Уведомления за договори;
⦁Изпращане на Фиш за заплата по E-mail;
⦁Експорт на данни заплата/аванс;
⦁Експорт на данни за осигуровки;
⦁Експорт на данни за болнични;
⦁Добавен е нов бланков документ в група Допълнителни споразумения- Допълнително споразумение за промяна на месторабота в следните модули:
⦁меню Редакция→Бланкови документи;
⦁секция Документи в личен картон. Информация за месторабота със съответстващият код по ЕКАТТЕ се попълват автоматично, след предварително вписани данни в секция Данни за назначение, поле Месторабота и поле Код по ЕКАТТЕ в личен картон.
⦁Добавена е нова длъжност в номенклатурата на Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД) – 5312 – 3004 „Образователен медиатор“, съгласно Заповед на Министъра на труда и социалната политика № РД01-715 от 19.09.2017г., в сила от 20.09.2017г.;
⦁Направена е промяна на банковите сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски за ТД на НАП Сливен, меню Редакция→Администриране→Моята фирма→секция ТД на НОИ/НАП, считано от 01.09.2017г.
⦁Добавена е възмжност за автомтично попълване на лични данни в секция Длъжностни лица, меню Редакция→Администриране→Моята фирма. Функцията е налична след предварително създаден личен картон и попълнена секция Лични данни на лицето. Поле Трите имена в секция длъжностни лица извежда списък с всички назначения в базата данни. В полето има вграден филтър с изписваване на част от името на търсеното лице. При избор на конкретно назначение полетата от секцията се попълват автоматично.
⦁Направена е оптимизация в извеждане на данни при наличие на основен договор и допълнителни споразумения към него в следните справки:
⦁Разчетно-платежна ведомост→Трудови договори;
⦁Личен състав и др.→ Щатна ведомост, Форма 76, Дневник на болничнитe листове;
⦁Удостоверения→ Удостоверение за доход. В списък работници/служители в секция Параметри, панел Параметри и обработка служител с основен договор и допълнителни споразумения към него се извежда еднократно.
⦁Добавена е възможност за извеждане на общи стойности по договори, от избрани допълнителни споразумения или назначения в следните справки:
⦁Служебна бележка за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл.45, ал. 4 от ЗДДФЛ), меню Справки→СИС и Служебна бележка→Служебна бележка; Селекцията е възможна за договори с едно и също ЕГН. Избора се осъществява с поставяне на отметка в чекбокс на съответният служител. При избран служител от списък работници/служители в секция Параметри, панел Параметри и обработка всички служители с различно ЕГН от избраното стават неактивни за избор.
⦁Служебна бележка за данък за доходи от трудови правоотношения ( по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ), меню Справки→Служебна бележка за данък→С годишно преизчисляване – за извеждане на общи стойности от всички активни за избраният период от време Допълнителни споразумения към договор е необходимо да бъдат изпълнени функции Изчисляване и Запис за всяко едно ДС. Към всяко ДС се добавя ред, индикиращ приключени функции изчисляване и запис за посоченият период. С бутон Печат ще бъдат изведени обобщени данни за разботника/служителя.
⦁Служебна бележка за данък за доходи от трудови правоотношения ( по чл.45, ал.2 и ал.2 т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ), меню Справки→Служебна бележка за данък→При прекратяване на договор – за извеждане на общи стойности от всички активни за избраният период от време Допълнителни споразумения към договор е необходимо да бъдат спазени поредицата от действия както при изготвяне на Служебна бележка за данък с годишно преизичсляване;
⦁Добавена е нова справка Допълнителна Рекапитулация, меню Справки→Рекапитулация→Тип на справката→Допълнителна. Показва всички включени, при формиране на стойността „пера“ в групи Допълнителни възнаграждения, Други удръжки и Удръжки от сумата за получаване.
⦁Направена е оптимизация в извеждане на стойност в „перо“ ДОО от осигурител в справка Разчетно-платежна ведомост, тип Кратка, при отразено Обезщетение по чл.222, ал. 1 от КТ;
⦁Добавен е експорт към Unicredit Bulbank (on-line банкиране), меню Операции→Експорт на заплати/аванс;
⦁Направена е оптимизиация в справка Разчетно-платежна ведомост→тип СИРВ – добавена е длъжност на работника/служителя;
⦁Направена е оптимизиация в справка УП – 2, меню Справки→Удостоверения за доход:
⦁колона 4 – Брутно трудово възнаграждение или доход за определяне размера на пенсията освен цифром сумата се изписва и словом;
⦁добавени са данни за счетоводител и ръководител на всяка страница;
⦁Направена е оптимизация при печат на Приложение №10 при избран основание за ползване отпуск чл.163, ал.8 от КТ – отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение до 15 календарни дни;
⦁Направена е оптимизация при печат на Приложение №11 при избрани обстоятелства т.18 и т.22 от секция II. Промени в обстоятелствата;
⦁Направена е оптимизация при попълване на флаг ЛНЧ за родител при изготвяне на Приложение №10 в експортен файл с отсъствия;
⦁Направена е вътрешна оптимизация за автоматично премахване на записан интервал в поле IBAN при последващо извеждане на секция Банкови сметки в следните модули:
⦁меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Банкови сметки;
⦁секция Банкови сметки в Личен картон.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.024
• Направена е промяна в начина на попълване и експорт към НОИ на данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ, бр. 30 от 11 Април 2017г., в сила от 01.06.2017г.:
• Направена е промяна в съдържание на прозорец Приложение № 9, № 10 и № 11 съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ бр.30 от 11 Април 2017г. в сила от 01.06.2017г.)
• Направена е промяна в секция Данни за отсъствия→Болничен в личен картон на работник/служител във връзка с ново Обезщетение по чл.50а от КСО – Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане, КСО ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017г. За отразяване правото за изплащане на обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане в детайлни данни за болничен е добавена настройка за избор – чекбокс Обезщетение по чл.50а от КСО и поле, с формат дата, Считано от при избран тип отсъствие Отпуск за майка след раждане от 135 до 410. * Майката (осиновителката) получава парично обезщетение в размер на 50% от обезщетението за бременност и раждане, ако е решила да се върне по-рано на работа и да не ползва изцяло полагащия й се отпуск. Това тя ще може да направи след 135 календарен ден от излизането си в майчинство, като, за да се възползва от правото си на обезщетение, детето й не трябва да е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. Другите условия са то да не се отглежда от приемно семейство, както и от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
• Актуализиран е форматът за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО, съгласно публикувана спецификация в www.noi.bg, от м. Май 2017г. * С новите образци на удостоверенията Приложения № 9, № 10 и № 11 към Наредбата с данни, съответстващи на изменените функционални изисквания за структура и формат на файла ще се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юни 2017г., както и за корекция или заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.
• Направена е промяна в бланки на приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) , ДВ бр.30 от 11 Април 2017г. Документите намират отражение в следните модули:
• Меню Други→Настройки→Номерация на документи→група Молба/заповед за отпуск;
• Меню Редакция→Бланкови документи →Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
• Секция Документи в личен картон на работник/служител→Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
• Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
• Направена е промяна и са добавени нови бланки на молби, заповеди и декларации за ползване отпуск за бременност и раждане, съгласно Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), ДВ бр.41 от 23 Май 2017г. Документите намират отражение в следните модули:
• Меню Други→Настройки→Номерация на документи група→Молба/заповед за отпуск;
• Меню Редакция→Бланкови документи→група Документи свързани с отпуск;
• Секция Документи в личен картон на работник/служител→група Документи свързани с отпуск;
• Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
• Добавена е нова длъжност в номенклатура НКПД 2017 – 2611 7025 Младши следовател, съгласно Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 300 от 25.04.2017г., в сила от 01.05.2017г.;
• Направена е промяна на банковата сметка за принудително събиране на публични вземания на офис Перник, меню Редакция→Администриране→Моята фирма→секция ТД на НОИ/НАП, считано от 01.06.2017г. *От 01.06.2017г. сумите за плащане на публични задължения по образувани изпълнителни дела в НАП, както и по актове, издадени от различни от НАП органи, следва да се превеждат по сметката за принудително събиране на публични вземания на ТД на НАП София.
• Направена е промяна в съдържанието на съобщение при:
• Начисляване на данни за Декларация Образец 1;
• Експорт на данни за Декларация Образец 1. Съобщението извежда информация за брой декларации, включени в изчисленията и експорта.
• Добавена е нова функционалност – автоматично попълване на поле 2. Тип на документа в меню Операции→Уведомления за договори→Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ при вписана дата на прекратяване в секция Данни за назначение в личен картон на работника/служителя с прекратено трудово правоотношение;
• Направена е промяна във функциите на бутон Печат в меню Операции → Експорт на данни по чл.73 от ЗДДФЛ. Бутон Печат визуализира Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица на екран с възможност за печат и експорт в следните формати: MS Word, MS Excel и PDF;
• Направена е оптимизация в поле словом изписване на стойност по платежен документ, модул Платежни документи;
• Добавена е възможност за избор на данни за телефон в справка , група Лични данни в меню Справки→Мениджър на потребителски справки;
• Добавени са съобщения в Помощен панел→секция Съобщения, сочещи липсващи, задължителни данни при запис на файл с данни за Уведомление за промяна на работодателя по чл.123/123а от КТ;
• Направена е оптимизация в извеждане на стойности при печат на Разчетно – платежна ведомост (РПВ), тип Кратка.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.023 / 03.04.2017
• Направена е актуализация на бланка Уведомления за договори по чл.62, ал.5 от КТ, меню Операция→Уведомления за договори, съгласно промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от KT, обн. в ДВ. бр.23 от 17.03.2017г., в сила от 01.04.2017г.
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Уведомление по чл. 62, ал.5 от КТ, UTD62_2017.TXT, съгласно спецификация на входните файлове с данни от уведомлението, публикувана на www.nap.bg, в сила от 01.04.2017г.;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Уведомление за промяна на работодателя по чл.123/чл.123а от КТ, UTD123_2017.TXT, съгласно спецификация на входните файлове с данни от уведомления, публикувана на www.nap.bg , в сила от 01.04.2017г.;
• Добавена е нова функционалност Експорт на договори за пререгистрация до 30.10.2017г. в меню Операция→Уведомления за договори, съгласно промяна в Наредба №5 за Уведомлението по чл. 62, ал.5 от KT, обн. в ДВ. бр.23 от 17.03.2017г., в сила от 01.04.2017г. * Съласно § 10. (1) от Преходни и Заключителни разпоредби от Наредбата в срок до 30 октомври 2017г. работодателят изпраща уведомления за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.
• Добавена е нова справка/файл Списък договори за пререгистрация към 01.04.2017г., меню Операция→Уведомления за договори→Експорт на договори за пререгистрация до 30.10.2017г. В избраната директория за запис на експортен файл UTD62_2017.TXT, се създава допълнителен файл Details Export Info.txt; • Добавено е ново поле код по ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно – териториалните и териториалните единици) във връзка с автоматично попълване на данни в Уведомление по чл.62, ал. 5 от КТ в следните модули: * Секция Адреси на фирмата с предназначение Регистрация, меню Редакция→ Администриране→Моята фирма. Полето се попълва автоматично след конверсия на база данни; * Секция Данни за назначение в Личен картон на работник/служител.Полето се попълва автоматично след конверсия на база данни, но е отключено за промяна по Месторабота на лицето;
• Добавено е ново поле Код за прекратяване на осигуряването, секция Данни за назначение в Личен картон на работник/ служител. Полето се визуализира след посочена дата в поле Дата на прекратяване;
• Добавено е ново съобщение с предупредителен характер при Запис на данни в Личен картон на работник/ служител при липсващ избран код за прекратяване на осигуряването и посочена дата в поле Дата на прекратяване;
• Направена е автоматизация за попълване на поле 15.1. Код за прекратяване на осигуряването от Декларация Образец 1. Полето се попълва автоматично при изпълнение на функция Изчисляване, меню Операции→Декларация Обр.1, след предварително избран Код за прекратяване на осигуряването в секция Данни за назначение в Личен картон на работник/ служител;
• Направена е оптимизация в секция Банкови сметки, меню Редакция→Администриране →Моята фирма и в Лични картони на работници/служители. При промяна на поле IBAN автоматично се променят и данните в поле Банка и поле BIC;
• Направена е оптимизация при отваряне на Личен картон на работник/служител при заложен префикс и достигнат максимален брой символи в дължината на документи в меню Други→Настройки→Номерация на документи;
• Направена е оптимизация във формули в следните направления: * изчисляване на осигурителен доход за лица на СИРВ при период на отчитане повече от 1 месец и основно възнаграждение равно на МОД и отработени часове >< от месечната часова норма; * изключване на морските лица в увеличението от 1% пункта за фонд Пенсии; * отразяване на процент осигурителни вноски за сметка на осигурител и осигурено лице, процент ТЗПБ (поле 22 и поле 22.2) в Декларация Образец 1 за лица с начисления за месеца отразяващи само Социални разходи; * включване на работници/ служители на допълнителен ТД по чл.110 от КТ в справки за НСИ.
• Добавена е възможност за експорт на бланка Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ в следните формати: *. pdf и *.txt, меню Операция→Уведомления за договори;
• Добавен е бутон и бърза команда за изчистване на филтър в модул Платежни документи, меню Операции;
• Направена е оптимизация във бързината за визуализация на справки в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro;
• Направена е оптимизация в стойности при Печат на Декларация Обр.6, секция 4 при посочен Вид плащане 8;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.022 / 25.01.2017
Уважаеми клиенти, моля обърнете внимание на следните особености при актуализация на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro:
• За да се актуализира фонд Трудова злополука и професионална болест и МОД (минимален осигурителен доход) за 2017, при начислени заплати за месец Декември 2016 г. преминете през меню Редакция→ Бързи промени в Лични картони →Актуализиране на ТЗПБ и МОД за всяка една от наличните фирми (тази актуализация няма да окаже влияние върху перо Основното възнаграждение в секция Данни за заплата в картоните на служителите)
• При наличие на Самоосигуряващи се лица е необходимо стойността на Осигурителния им доход да бъде ръчно коригиран;
• Ако работните дни в месец Януари 2017 г. не са актуализирани спрямо календар за 2017 г., чрез меню Редакция →Календар направете промяна в календара за текущия месец и натиснете бутон Запис, след което премахнете корекцията в календара и отново натиснете бутон Запис;
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна на Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр.5 от 17.01.2017 г.; • Добавено е ново поле 15.1. Код за прекратяване на осигуряването;
• Отразена е промяна в текст за код: 5, 10 и 24, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
• Премахната е логика за автоматичното отразяване на код 7 в поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
• Добавена е логика за автоматично отразяване на код 24 – За членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователите по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори в поле 12. Вид осигурен в Декларацията;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация Обр. 1, EMPL2017.TXT, утвърдена от Изп. директор на НАП със заповед ЗЦУ 36/06.01.2017 г.;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2017 г., обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г.
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2017 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2017 г., обн. в ДВ бр. 98 от 09.12.2016 г.;
• Отразено е увеличението на диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 372 от 22 Декември 2016 г.на Министерски съвет;
• Отразени са почивни дни и празници за 2017 г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. . * Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. • Въведен е календар за 2018 г.
• Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд“ Пенсии“, с един процентен пункт съгласно КСО за 2017г., изм. ДВ, бр. 61 от 2015 г.: с 0.56% за сметка на осигурител; с 0.44 % за сметка на осигуреното лице.
• Отразена е промяна в осигурителните вноски по фондове върху Социални разходи, съгласно КСО за 2017г., обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г. * От 2017г. върху изплатените суми социални разходи се начисляват пълни осигурителни вноски за ДОО;
• Отразено е регламентираното определяне на МОД (минималния осигурителен доход) за лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, съгласно КСО за 2017г. обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г – равен е на сбора от минималния месечен размер на осигурителния доход за календарната година по основни икономически дейности и групи професии за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. За лицата, за които не се прилага минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по основни икономически дейности и групи професии, се прилага сбора от минималната работна заплата за страната за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.
• Направена е актуализация на справка Годишен отчет към НСИ за 2016 г. – „Отчет за наетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016 г.“.
• Добавен е нов модул в меню Редакция→Администриране – Експорт към външни системи. Модулът позволява генериране на различни типове експортни файлове към външни системи по зададена спецификация от потребителя към Микроинвест. Услугата е платена.
• Добавена е възможност за копиране на резултата след проверка на болнични без Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) в модул Експорт на данни за болнични;
• Направена е оптимизация в справка Разчетно – платежна ведомост за трудови договори, тип Стандартна и Кратка при избор на повече от един отдел, в които са ангажирани работниците\служителите;
• Добавена е възможност за експорт на платежни нареждания в:
• MS Word; • PDF;
• Направена е оптимизация в извеждане на стойността в поле с код 4000 – в Тримесечен отчет за статистиката;
• Направена е оптимизация при изчисляване на годишна Декларация Обр. 6 за самоосигуряващи се лица;
• Направена е оптимизация при попълване на данни от ключови полета при извеждане на бланкови документи за лица с повече от едно назначение, секция Документи в Личен картон;
• Добавени са нови променливи:
• трудов стаж
• професионален стаж в модул Мениджър на потребителски справки→ група Лични данни;
• Направена е оптимизация в съдържанието на съобщения при възстановяване на архив на база данни, меню файл→ Възстановяване на фирма;
• Направена е оптимизация във фокуса при включване и изключване на настройки в секция Данни за заплата в Личен картон.
• Направена е оптимизация на фиш за заплата в перо Други удръжки от сумата за получаване при тип назначение Договор за управление и контрол (ДУК);
• Добавена е нова променлива при тип назначение Трудов договор (ТД) и Договор за управление и контрол (ДУК) – Социални разходи по други чл. от КТ в натура – необлагаеми.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.021
• Добавена е възможност за проверка на болнични без Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) в модул Експорт на данни за болнични – при натискане на бутон с логото на НОИ се извършва вътрешна проверка за валидност на структурата на файловете спрямо спецификация на НОИ, т.нар. XSD схема, като при наличие на интернет връзка се прави и проверка за коректност на данните, чрез сървис на НОИ.
• Добавени са нови банкови сметки на 10 ТД на НАП, в сила от 01.11.2016г.;
• Премахнат е ТД на НАП София-град ОФИС ОВЧА КУПЕЛ от меню Редакция → Администриране → Моята фирма – секция ТД на НАП\НОИ – от 01.11.2016 г. офис Овча купел се влива в офис Витоша на НАП София;
• Направена е оптимизация в модул Корекция за минал период, меню Редакция – при редакция на данни на избран работник\служител за няколко отчетни месеца, при преминаването към следващ отчетен месец, в списъка с персонал остава позициониран работникът\служителят, за който са извършвани последно корекции в предходен месец;
• Направена е промяна във формулата за изчисляване на Социално-битово и културно обслужване на работещите (СБКО), съгласно Постановление №380 от Министерски съвет. При добавена променлива в секция Данни за заплата в личен картон на работник\служител СБКО % от заплата в изчисленията не се включва стойността на ПГО, процента се изчислява върху възнаграждението за отработени дни;
• Добавена е нова формула, за изчисляване на възнаграждение за професионална квалификационна степен (ПКС). При добавена променлива Възнаграждение за професионална квалификационна степен в секция Данни за заплата в личен картон, въведената сума се преизчислява спрямо отработените дни за месеца;
• Направена е оптимизация на съобщенията в секция Данни за отсъствия →Отпуски, при изтриване на избрано отсъствие в личен картон на работник\служител;
• Направена е оптимизация на полета От дата и До дата в справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ – възможност за избор само на месец и година;
• Направена е оптимизация при извеждане на списък с персонал при включен филтър по отдел;
• Направена е оптимизация в заглавната част на справка Разчетно-платежна ведомост за трудови договори и справка Рекапитулация – отразява се отделът, в които са ангажирани работниците\служителите, спрямо включен филтър;
• Направена е оптимизация в заглавната част на справка Рекапитулация – визуализира се избраният Тип на спраката: Стандартна\Аванс\Изравнителна;
• Добавено е съобщение при достигнат максимален брой документи и договори, спрямо заложена дължина на номера от потребителя, меню Други→Настройки→Номерация на документи; • Направена е оптимизация при попълване на поле Област в секция Лични данни в личен картон при попълване на пощенски кодове 7120, 7121, 7128, 7125, 7101, 7122, 7135, 7127, 7119, 7131, 7124 – в предходни версии вместо област Русе е извеждана област Варна;
• Добавена е възможност за експорт на заплати на бюджетни предприятия към International Asset Bank, First Investment Bank, Общинска Банка. Експортът за съответните банки е активен при включена отметка Държавно учреждение в меню Редакция→ Администриране→Моята фирма→Основни настройки;
• Направена е актуализация в експорт на заплати към Инвестбанк АД.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.020
• Направена е актуализация в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД ), съгласно издадена заповед на министъра на труда и социалната политика № РД 01 – 489 от 28.07.2016 г. , влязла в сила от 01.08.2016г.
• Направена е актуализация на файловете за експорт на данни за болнични, съгласно публикувана промяна в спецификацията на данните в www.noi.bg, от 01.08.2016г.
• Добавена е възможност за съхранение и възстановяване на архив на бази данни върху и от защитен облачен сървър, меню Файл→Архивиране на фирма / меню Файл→Възстановяване на фирма. Функцията е налична само, когато фирмите се намират на локалния компютър; *Услугата е предплатена на абонаментен принцип с периодично действие. Минималният срок за предоставяне на услугата е шест месеца.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.019
• Добавени са нови бланкови документи в група Трудови договори: – Трудов договор по чл. 114а-регистрация; – Трудов договор по чл. 114а-работник – съдържанието на документа се състои от т.нар. ключови полета за работника, заложени на строго определени позиции. Ключово поле – поле от програмата, в което е въведена информация от потребителя за данни на фирмата, длъжностни лица, данни от личните картони на служителите и др. Новите документи са добавени в следните модули: 1. Меню Редакция→Бланкови документи→ панел Документи→група Трудови договори; 2. В Личния картон на работника/служителя→ секция докумнети→ панел Документи-> Трудови договори ;
Функциoналност на двата типа бланкови документи:
При избор за печат на Трудов договор по чл. 114а – регистрация , документа се извежда с попълнени данни само за Работодателя.
При избор за печат на Трудов договор по чл. 114а – работник и поставена предварително бланка за регистрация в принтера се попълват данните само за работника.
• Направена е актуализация в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД ) за длъжности: лекар, педиатрия- нов код 2212.7083 и лекар, вътрешни болести- нов код 2212.7084

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.018
⦁ Направена е визуална оптимизация в модул Архивиране и Възстановяване на фирма, меню Операции;
⦁ Направена е оптимизация в секция Данни за назначение в Личен картон на лицата по граждански договор, като е отключено за писане поле “длъжност“;
⦁ Направена е оптимизация в справка Разчетно – платежна ведомост→Граждански договори. Добавена е визуализация на длъжността на лицето;
⦁ Направена е оптимизация във формулите за вид осигурен 92 – Морско лице, при отразен тип отсъствие “болничен“ и отразяване на сумата за ЗО вр.нетр.осиг-н в следните справки:
– Разчетно – платежна ведомост, тип Стандартна:
– Фиш за заплати;
– Декларация Образец 1;
– Декларация Образец 6.
⦁ Направена е оптимизация в начина на закръгляване на стойностите на формулите за изчисляване на сума здравни осигуровки при отразен тип отсъствие “неплатен отпуск“;
⦁ Направена е оптимизация във формулата на ред Сума за получаване в справки при тип назначение Трудов договор (ТД) и Договор за управление и контрол (ДУК), в случай на добавена променлива „Частично плащане по банков път“ и непълен отработен месец:
– Разчетно – платежна ведомост, тип Стандартна;
– Фиш за заплати.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.017
• Направена е актуализация на файловете за експорт на данни за болнични, съгласно публикувана промяна в спецификацията на данните в www.noi.bg, от 14.04.2016 г.
• Актуализиран е списъкът с държави към справка по чл. 73 от ЗДДФЛ, във връзка с направена промяна в номенклатурата, публикувана на 07.04.2016 г. в www.nap.bg;
• Добавена е нова длъжност в номенклатура НКПД 2016 – 2269 6009 „Контрольор в Районна здравноосигурителна каса“, в сила от 01.05.2016 г.;
• Направена е оптимизация в автоматично генериране на платежни документи за осигурителни вноски, при наличие на различни банкови сметки в системата;
• Направена е оптимизация в изготвянето на Приложение № 9/10/11 при деклариране на нова банкова сметка.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.016
• Направена е актуализация на Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2016 г., съгласно публикувана заповед № ЗЦУ- 38 / 18.01.2016 г. на изп. дир. на НАП:
• Актуализирана е бланка Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ;
• Променена е номенклатура Вид доход, в секция Данни за назначение, при тип договор Граждански;
• Направена е промяна в Придружително писмо към справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Актуализиран е списъкът с държави към справката;
• Добавена е нова справка Служебна бележка по чл. 35 от ЗДДФЛ, съгласно изменения в чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2016 г.;
• Направена е актуализация в начина на изчисляване на стойността СБКО, съгласно Постановление №380 от Министерски съвет;
• Направена е актуализация на текста на флаг за идентификатор ЛНЧ към ЛН/ЛНЧ в Лични картони, съгласно промени в законодателството;
• Направена е актуализация на текста на флаг за идентификатор ЛНЧ към ЛН/ЛНЧ в Моята фирма, Длъжностни лица, съгласно промени в законодателството;
• Добавена е автоматизация по начина на попълване на Приложение 9 за лица с назначение Самоосигуряващ се;
• Направена е актуализация на името на Юробанк България АД (Пощенска банка) в номенклатурата на програмата;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.015
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 2 от 08.01.2016 г.;
• Добавена е възможност за деклариране на данни за фонд Пенсии в увеличения размер за ППФ;
• Направена е промяна в текст на поле Вид осигурен, при кодове 6, 17, 83;
• Добавен е Вид осигурен 98;
• Премахната е логика по автоматично генериране на Вид осигурен при код 21 и 23;
• Направена е актуализация в бланката на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 2 от 08.01.2016 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 375 от 28 декември 2015 г.на Министерски съвет;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2016 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2016 г., обн. в ДВ бр. 98 от 15.12.2015 г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2016 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2016 г., обн. в ДВ бр. 98 от 15.12.2015 г.;
• Направена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1027 от 22.12.2015 г.;
• Направена е промяна в начина на попълване и експорт към НОИ на данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, съгласно новата НПОПДОО, обн. в ДВ бр. 57 от 28.07.2015 г.:
• Приложение № 9 от НПОПДОО се генерира автоматично при въвеждане на периоди на временна нетрудоспособност, бременност и раждане за осигурените и самоосигуряващите се лица;
• Приложение № 10 от НПОПДОО се генерира при въвеждане на периоди на отпуск с парично обезщетение при бременност и раждане, гледане на малко дете и осиновяване за осигурените лица;
• Приложение № 11 от НПОПДОО се генерира при въвеждане на периоди на отпуск с парично обезщетение при бременност и раждане, гледане на малко дете и осиновяване за самоосигуряващите се лица;
• Актуализиран е форматът за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО. Съгласно публикувана спецификация и изисквания в www.noi.bg, от 01.01.2016 г. данните се подават в тип XML файлове;
• Направена е промяна в Придружително писмо към болничните – Приложение 12 към чл. 16, ал. 1 от НПОПДОО, обн. в ДВ бр. 57 от 28.07.2015 г.;
• Направена е промяна в бланки на приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане, съгласно новата НПОПДОО, обн. в ДВ бр. 57 от 28.07.2015 г.;
• Добавена е номенклатура ТП на НОИ в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → ТД на НАП/НОИ. Изборът се отразява в експортните файлове с данни за болнични и др. към НОИ;
• Отразени са почивни дни и празници за 2016 г., съгласно Решение 935 от 30.11.2015 г. за разместване на почивните дни през 2016 г.;
• Въведен е календар за 2017 г.;
• Добавена е бланка за Уведомление за неизползван платен годишен отпуск, съгласно влезли в сила промени в НРВПО, обн. в ДВ бр. 63 от 18.08.2015 г., в Личен картон → Бланкови документи;
• Добавена е променлива Осигуряване за ДЗПО в ППФ. С включване/изключване на перото се определя дали лицето ще се осигурява във фонд ДЗПО в ППФ, съгласно промени в КСО, обн. в ДВ бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.;
• Добавени са полета Фонд Пенсии в размера за ППФ в справка Вноски по кодове към бюджета с код за вид плащане 581111;
• Добавени са редове ФПенсии в р-р за ППФ о-л в общата рекапитулация на справка РПВ за трудови договори, тип Стандартна;
• Добавен е ред ФПенсии в р-р за ППФ от осиг-л в таблица Осигурителни вноски за сметка на работодател в РПВ за трудови договори, тип Кратка;
• Добавена е функционалност за съставяне на файл с информация за месечни задължения към бюджета, за подаване към електронно банкиране на ОББ АД – меню Операции → Платежни документи → Платежно нареждане/Вносна бележка → Автоматично генериране;
• Добавена е възможност за филтриране на създадените платежни документи по критерии дата и час на създаване – меню Операции → Платежни документи → Платежно нареждане/Вносна бележка → Автоматично генериране;
• Добавено е поле Общо часове по график в справка Разчетно-платежна ведомост, тип СИРВ;
• Направена е оптимизация в начина на попълване Платежни нареждания към бюджета, при код за вид плащане 110000 и лица с Данък за възстановяване по-голям от начисления за месеца;
• Направена е оптимизация в начин на попълване на Декларация Обр. 6 при въвеждане на флаг за Вид плащане 6 – Допълнителни доходи;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.014
• Съгласно промяна на утвърдените образци от Министъра на финансите, в сила от 17.09.2015 г., са актуализирани следните документи:
• Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ;
• Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ;
• Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от извънтрудови правоотношения.
• Добавена е функция за автоматично изпращане на Фиш за заплата по имейл адрес на всеки от работниците/служителите;
• Добавена е възможност за ограничаване на правата на потребителите на база отдели във фирмата, меню Редакция → Лични картони;
• Добавена е възможност за ограничаване на достъпа на групи от потребители до бутоните за прелистване на Лични картони, меню Редакция → Администриране → Потребители;
• Добавена е възможност за организация и автоматична работа с лични картони при лица членове на изборна комисия:
• Добавен е режим Член на избирателна комисия по Изборния кодекс в Данни за заплата на Личен картон;
• Включената отметка автоматично отбелязва Вид осигурен 71 в Декларация обр. 1.
• Добавена е бланка Заявление за избор за промяна на осигуряване от ДЗПО в УПФ във фонд Пенсии на ДОО в Личен картон → Документи;
• Въведена е промяна към улеснение на работата с меню Експорт на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ – по подразбиране всички назначения са изключени от списъка с избрани лица;
• Направена е промяна в името на назначение Договор по чл. 114 от КТ (старо Договор до 5 работни дни или 40 часа по смисъла на КСО), както и всички едноименни отнасящи за него променливи, меню Личен картон → Данни за заплата;
• Въведена е оптимизация в Данни за заплата на Лични картони с назначение Трудов договор при режим на сумирано изчисляване на работното време – перо Основно възнаграждение е въведено като променлива по подразбиране;
• Въведени са автоматизации при начина на работа с трудови договори по чл. 114а от КТ:
• При този тип назначение полета Трудов и Професионален стаж са неактивни, секция Данни за назначение на Личен картон;
• Поле Платен годишен отпуск е неактивно, секция Данни за назначение на Личен картон;
• Лицата, назначени на това основание, са изключени от списъка с работници за избор при генериране на УП2 и УП3;
• Деактивирана е функция по автоматично изчисляване на Обезщетение по чл. 224 от КТ за лицата назначени по чл. 114а от КТ;
• Добавени са полета с данни за ЕИК на осигурител, дата и номер на договор на лицето, в бланките от раздел документи при напускане от секция Документи на Личен картон;
• Добавени са Бързи команди за Изпълнение и Изчистване на филтъра в меню Мениджър на потребителските справки;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на Оставащ платен годишен отпуск в Информация за отсъствия при промяна на период на отсъствие чрез меню Корекция за минал период;
• Направена е промяна в начина на отбелязване на режими: за настройка на типа предприятие, при въвеждане на данни за фирмата (меню Редакция → Администриране → Моята фирма); Болничен с продължение, при въвеждане на период на временна неработоспособност. Фокусът за маркиране е съсредоточен върху клетката за включване на вида болничен;
• Направена е оптимизация в начина на форматиране на някои документи, включени в секция Документи на Личен картон;
• Направена е оптимизация в начина на попълване на данни за УП2 и УП3;
• Направена е оптимизация в начина на попълване на Приложение 15 към чл. 3 от НИИПОПДОО при наличие на преназначаване и сключване на нов договор в месеца с едно лице;
• Премахнати са банкови сметки на ТД на НАП офис Студентска поради закриване на клона, в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → ТД на НАП;
• Премахнати са закрити кодове от номенклатура НКПД за 2015 г.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.013
• Въведен е нов тип назначение към трудовите договори – Договор по чл. 114а от КТ, във връзка с влезли промени в Кодекс на труда и издадена наредба за регистриране и отчитане на този вид договори, обн. в ДВ бр. 54, от дата 17.07.2015 г.;
• Направена е актуализация в номенклатурата Вид осигурен на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр.60 от 07.08.2015г.
• Добавен е модул за автоматично създаване на електронен файл за Уведомление за промяна на работодателя по чл. 123 и чл. 123а от КТ, меню Операции → Уведомления за договори → Уведомление за промяна на работодателя по чл. 123 / 123а от КТ;
• Добавен е нов тип бланков документ за Договор по чл. 114а от КТ, меню Лични картони → секция Бланкови документи;
• Актуализирана е номенклатурата на поле Основание на договора, добавен е тип Договор по чл. 114а от КТ, меню Лични картони → секция Данни за назначение;
• Добавено е поле за сума на ДОО при договор по чл. 114а от КТ в справка Вноски по кодове към бюджета, тип Разширена, меню Справки;
• Направена е промяна на полета в справка Вноски по кодове към бюджета, тип Разширена – стойностите на полета ДОО за договори до 5 работни дни или 40 часа са включени в полетата ДОО за работниците и служителите;
• Добавена е функционалност за деактивиране на секция Отсъствия → Болнични при лица с назначение Договор по чл. 114а от КТ/ включен избор Договор по чл. 114а от КТ, в меню Лични картони;
• Добавена е функция за автоматично опресняване на списъците с фирми, при възстановяване на архив от меню Файл → Възстановяване;
• Направена е промяна в заглавие на меню Експорт на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ, меню Операции → Уведомления за договори;
• Добавен е бутон scroll в поле Назначения, за навигация при по-голям брой от допълнителни назначения, меню Лични картони;
• Направена е оптимизация в справка РПВ за Трудови договори, тип Стандартна за коректно извеждане на поле Необлагаеми добавки при четирицифрени стойности;
• Направена е оптимизация в данните при експорт на УП2 към MS Excel;
• Направена е оптимизация в наименование на икономическа дейност в номенклатура КИД;
• Направена е оптимизация в рамкиране на прозорец за създаване на Ново назначение към Личен картон;
• Направена е корекция в извеждане на грешка в програмата при изтриване на въведен отдел в йерархичната структура.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.012
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 419 от 17 декември 2014 г. на Министерски съвет;
• Добавена е функционалност за извеждане на фиш за заплата на отделна страница, с включване на отметка „Фиш за заплата на отделна страница“, меню Справки→Фиш за заплата;
• Добавена е функционалност за автоматично опресняване на каталога (списъка) с фирми след възстановяване на архив на база данни, меню Файл→Възстановяване на фирма;
• Добавен е нов бланков документ „Молба за отказ от болничен и ползване на платен годишен отпуск“;
• Направена е актуализация в наименование на банка Юробанк България АД (Пощенска банка);
• Направена е оптимизация в справка Вноски по кодове към бюджета/Разширена:
• Добавени са нови редове в секция ДОО, „в т.ч. Фонд Пенсии в размера за УПФ“, съдържащ данни за лица родени след 31.12.1959г., без включена настройка „Осигуряване за ДЗПО в УПФ“, секция Данни за заплати в Личен Картон;
• Направена е оптимизация в секция Общо вноски по код, при формиране на обобщаващи стойности;
• Направена е редакция в текст, поле „ДЗПО в УПФ от самоосигуряващи се“;
• Направена е оптимизация при попълване на поле Място на раждане, секция Лични данни в Личен Картон – задължителен формат на полето град, област;
• Направена е редакция в текст на съобщение в Помощен панел→Съобщения, поле Място на раждане в ЛК;
• Направена е оптимизация в начина на попълване на поле Област в справка УП-3;
• Добавено е ново ключово поле „Област на място на раждане на служител“ в модул Промяна на бланкови документи, меню Редакция→Бланкови документи→панел Ключови полета→ Данни за работник/служител;
• Направена е оптимизация при изписване на данни в поле ЕИК, включен контрол за въвеждане на различен тип символ от цифра;
• Направена е промяна в спецификацията на файл с данни за Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ;
• Направена е редакция на текст на бланка Уведомление по чл.62,ал.5 от КТ, промяна в изписване на символ за номер „№“;
• Направена е редакция на текст в Придружително писмо към Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, промяна в изписване на символ за номер „№“;
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на данни в Декларация Образец 1, визуализация на стойност в поле Месец;
• Направена е промяна в спецификацията на файл с данни за масово плащане на заплати към ЦКБ, подавани на гише;
• Направена е промяна в спецификацията на файл с данни за заплати към ДСК;
• Направена е оптимизация в закръгленията при начисляване на данни за Декларация Образец 6;
• Направена е оптимизация в Годишен отчет за НСИ, добавена настройка „Средно списъчен брой за избран период“, панел Параметри, обработка и информация→Параметри;
• Направена е оптимизация в Тримесечен отчет за НСИ, код 5500;
• Направена е оптимизация при запазване на данни в поле НКПД, секция Данни за назначение в ЛК при въвеждане на неактивни за периода назначения;
• Направена е редакция на текст в Декларация Образец 6, поле 18 – Дата на изчисляване/Начисляване, режим Редакция;
• Направена е редакция на текст в Декларация Образец 1, поле 26;
• Направена е оптимизация при печат на УП-2 след eкспорт в MS Excel;
• Направена е оптимизация в попълване на поле Кодове, секция Данни за отсъствия, при въвеждане на отсъствие с няколко назначения на служител;
• Направена е оптимизация във функционалността на клавишните комбинации, меню Други→Клавишни комбинации;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.011
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация структурата на електронен файл с данни за Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно утвърден формат за 2015 г. от изпълнителния директор на НАП, в сила от 13.02.2015 г.;
• Добавена е възможност за извеждане и печат на придружително писмо към Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно утвърден формат и ред за създаване и предаване на файловете за 2015 г. от изпълнителния директор на НАП, в сила от 13.02.2015 г.;
• Направена е актуализация на номенклатурата от държави за адрес на чуждестранните лица, фигуриращи в Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно утвърдена номенклатура за 2015 г. от изпълнителния директор на НАП, в сила от 13.02.2015 г.;
• Направена е промяна в Приложение 15 към чл. 3, ал. 2 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 19 от 13.03.2015 г.;
• Добавена е променлива Осигуряване за ДЗПО в УПФ. С включване/изключване на перото се определя дали лицето ще се осигурява във фонд ДЗПО в УПФ, съгласно влезли в сила промени в КСО, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е промяна в наименованието на променлива „Роден след 31 дек. 1959 г./Осигуряване за ДЗПО в УПФ“ на „Роден след 31 дек. 1959 г.“, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация в меню за автоматично генериране на платежни документи към бюджета, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация в меню Операции → Експорт на данни за осигуровки, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Добавени са полета Фонд Пенсии в размера за УПФ и Фонд Пенсии в размера за УПФ от самоосигуряващи се, в справка Вноски по кодове към бюджета с код за вид плащане 581111. Сумата на ф.Пенсии в размера за УПФ е извадена от редовете със стойности за ДОО, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Добавени са редове ФПенсии в р-р за УПФ о-н и ФПенсии в р-р за УПФ о-л в общата рекапитулация на справка РПВ за трудови договори, тип Стандартна;
• Добавен е ред ФПенсии в р-р за УПФ от осиг-л в таблица Осигурителни вноски за сметка на работодател в РПВ за трудови договори, тип Кратка;
• Добавен е ред фонд Пенсии в р-р за УПФ в справка Фиш за заплата;
• Добавена е възможност за затваряне на подпрозорци в програмата с избор на бутон scroll на мишката;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на Дни с осигурителен стаж в справка Удостоверение за доход при ръчно въвеждане на информация в Данни от минал период, в личните картони на лицата;
• Направена е оптимизация в начина на извеждане данните в справките при наличие на резултат Данък за възстановяване за фирмата при годишно преизчисляване на данък по ЗДДФЛ;
• Направена е оптимизация в начина на изписване наименованието на дейността на осигурителя в електронен файл с Данни за уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ;
• Направена е оптимизация в експорт на данни за заплата към Юробанк България АД (Пощенска банка), меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на Годишен отчет за труда, меню Справи → Отчети към НСИ → Годишен отчет;
• Направена е корекция на текст в бланков документ Заповед за разрешаване на отпуск по чл. 53 от КСО;
• Направена е корекция в начина на изчисляване на фонд Пенсии за Лица на изборни длъжности/служители с духовно звание;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.010
• Актуализация 2.00.010 на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, с измененията, влизащи в сила от 2015 г., следва да бъде извършена от потребителите след редовно подадени в НАП данни за Декларация обр. 1 за 2014 г.;
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 100 от 05.12.2014 г.;
Начин на работа с програмата при режим Сумирано отчитане на работното време (СИРВ):
• От 1 януари 2015 г. т. 13 на Декларация обр. 1 се попълва само в случаите на режим СИРВ за повече от един месец. В позиция 1 от т. 13 се попълва броя на месеците в съответствие на избрания период за СИРВ от работодателя; в позиция 2 се попълва поредния месец от периода на СИРВ, за който се подават данните.
В полета 1 и 2 на т. 13 се извежда стойността на променливи Избран период за СИРВ и Пореден месец от периода на СИРВ, които се задават от потребителя в секция Данни за заплата на Личен картон. За бързо въвеждане на посочените променливи, във всички лични картони на лицата във фирмата, може да бъде използвано меню Редакция → Бързи промени в Лични картони → Групови начисления;
• При режим СИРВ, при период на отчитане повече от един месец, сборът на дните в полета 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16А и часовете в 16.7, на Декларация обр. 1, от 01.01.2015 г. може да бъде вписвана стойност по-голяма/по-малка от нормалната продължителност на работното време за месеца, без деклариране на извънреден труд/прекъсване на осигуряването. Задължение на осигурителят е да следи броя на дните в осигуряване и отработените часове на база период на СИРВ, а не помесечно. За да не се начислява Извънреден труд в тези случаи, в програмата, в секция Данни за заплата на ЛК на лицата следва да бъде включено перо СИРВ без ограничаване на Oтработените дни и Oсиг. доход. При включване на този режим софтуерът няма да следи и ограничава осигурителния доход на лицата до размера на месечния Максимален осигурителен доход за страната, съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 15 от КСО;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация обр. 1, EMPL2015.TXT, утвърдена от изп. директор на НАП със заповед ЗЦУ-1593/10.12.2014 г.;
• Направена е промяна в номенклатура в т. 12 Вид осигурен на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 4 от 16.01.2015 г.;
• Направена е промяна в начина на осигуряване на лицата назначени на работа до 5 работни дни или 40 часа, съгласно промени в КСО, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. От 01.01.2015 г. тези лица се осигуряват за всички фондове на ДОО;
• Направена е актуализация в бланката на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 100 от 05.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на размера на максималния месечен осигурителен доход за 2015 г., съгласно ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 419 от 17 декември 2014 г.на Министерски съвет;
• Направена е актуализация на минималния осигурителен доход за Земеделски производители съгласно ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2015 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2015 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 933 от 19.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ) и модул Годишно преизчисляване на данък по ЗДДФЛ, съгласно промяна в ЗДДФЛ, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е актуализация на Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ) и модула за извеждане на бланката, съгласно промяна в ЗДДФЛ, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е актуализация на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, съгласно утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е актуализация на Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, съгласно утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е актуализация на Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ с отразени промени в номенклатурата за Вид доход и бланката на справката, съгласно утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е промяна в наименованието на променлива „Роден след 1959 г.“ на „Роден след 31 дек. 1959 г./Осигуряване за ДЗПО в УПФ“. С включване/изключване на перото се определя дали лицето ще се осигурява във фонд ДЗПО в УПФ, съгласно влезли в сила промени в КСО, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на текстовите файлове с данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, подавани в НОИ, съгласно промяна в спецификация на данните в сила от 01.01.2015 г.:
• При експорт на болнични с посочен Месец за експорт 2014 г. файловете носят наименование POPO2007.txt и POPP2007.txt;
• При експорт на болнични с посочен Месец за експорт 2015 г. файловете се наименуват POPO2015.txt и POPP2015.txt;
• Направена е промяна в Придружително писмо към болничните – Приложение 8 към чл. 11, ал. 1 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.;
• Направена е промяна в опис към болничните – Приложение 9 към чл. 11, ал. 1 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.- промяна в списък с кодове, приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане;
• Направена е промяна в Приложение 15 към чл. 3, ал. 2 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.;
• Направена е актуализация на Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015 г., подавана на тримесечен период, меню Справки → Отчети към НСИ → Тримесечен отчет;
• Отразени са почивни дни и празници за 2015 г. и е въведен календар за 2016 г.;
• Добавенa e възможност за създаване и възстановяване на архиви на базите данни. Меню Файл → Архивиране / Файл → Възстановяване може да бъде използвано само, когато фирмите се намират на локалния компютър;
• Добавена е функционалност за автоматично стартиране на Microsoft SQL Server при неактивност на услугата, със старт на програмата Microinvest ТРЗ и ЛС Pro;
• Добавена е функционалност за автоматично добавяне на TCP IP port 1433 в защитната стена на Microsoft, при инсталиране на програмата като самостоятелно работно място (тип сървър);
• Добавена е възможност за избор на полетата от секции Лични данни и Данни за назначение, от Личния картон на лицата в модул Потребителски справки – възможност за добавяне на колони за адрес, ЕГН и др.;
• Добавена е възможност за избор на принтер за разпечатване на бланкови документи в Личен картон, секция Документи;
• Добавена е възможност за въвеждане на данни за Лица на изборни длъжности/служители с духовно звание. Едноименната отметка се включва в секция Данни за заплата на Личен картон, при назначения с тип Договор за управление и контрол;
• Добавен е експорт на данни за заплата към Алфа Банк, меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавено е поле за въвеждане на Забележка към периодите на болнични и отпуски в Данни за отсъствия на Личен картон;
• Добавена е информация за Приложение № към НИИПОПДОО на бланките на декларациите към наредбата, в секция Документи на Личен картон;
• Добавена е възможност за извеждане на Потребителски справки за стар период за изтрити работници и служители;
• Добавено е съобщение за нотификация при достигане край на поредицата от номера на документи при назначаване;
• Направена е оптимизация в начина на работа на бутон Нов при въвеждане на периоди на отсъствия в Личен картон;
• Направена е оптимизация в текст на бланка УП2 в Личен картон, секция Документи;
• Направена е промяна в номенклатурата от пощенски кодове – при въвеждане на ПК 7100 в полетата за адрес автоматично се извежда гр. Бяла, обл. Русе;
• Направена е промяна в спецификацията на файл с данни за заплати към Булбанк;
• Направена е оптимизация на текст в модул Платежни документи;
• Направена е корекция в начина на изчисляване на фонд Пенсии за лица с включен режим Балерина/балетист, в секция Данни за заплата на Личен картон;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.009
• Отразена е промяна в Приложение №7 към НИИПОПДОО, съгласно промени в наредбата, обн. в ДВ 55 от 04.07.2014 г.
• Направена е актуализация на номенклатурата с банкови сметки за приходи на НАП, във връзка със структурни промени в НАП Силистра, от 27.04.2014 г.;
• Добавен е филтър за търсене по име на фирма в меню Файл → Избор на фирма;
• Направено е подобрение при експорт към MS Excel на справка Щатна ведомост – меню Справки → Личен състав и др. → Щатна ведомост;
• Направено е подобрение при експорт към MS Excel на справка Удостоверение за доход – меню Справки → Удостоверения → Удостоверение за доход;
• Направено е подобрение при експорт към MS Excel на справка УП2 – меню Справки → Удостоверения → УП-2;
• Направено е подобрение при експорт към MS Excel на справка УП3 – меню Справки → Удостоверения → УП-3;
• Добавено е поле за въвеждане на Място на раждане за работниците/служителите, в секция Лични данни на Личен картон. Информацията от полето се отразява в справки УП-2 и УП-3;
• Добавен е ред за извеждане сумата на фонд ДЗПО за самоосигуряващи се лица в справка Вноски по кодове към бюджета – меню Справки;
• Добавен е ред Вземане от работник в справки Фиш за заплата, Рекапитулация, Разчетно-платежна ведомост за трудов договор, тип СИРВ, в сумарната част на справка Разчетно-платежна ведомост за трудов договор тип Стандартна;
• Добавена е възможност за избор тип на Идентификационния номер на Управител и Упълномощеното лице – меню Редакция → Администриране → Моята фирма → Длъжностни лица;
• Добавено е поле за посочване на дата на издаване на Служебна бележка за данък при годишно преизчисляване и прекратяване на договор – меню Справки → Служебна бележка за данък;
• Добавено е меню с информация за документите, които се включват във всяка от групите номерации – меню Други → Настройки → Номерация на документи;
• Добавен е бутон за извеждане на справка Вноски по кодове към бюджета в лентата с бързи бутони;
• Добавен е нов бланков документ Заповед за промяна на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит – секция Документи на Личен картон;
• Добавен е нов бланков документ Протокол за приемане на извършена работа по граждански договор – секция Документи на Личен картон;
• Добавена е проверка и сигнализация при дублиране на номер на договор (трудов договор, договор за управление и контрол, граждански договор);
• Добавена е възможност за вписване на Отчетна единица и Район в Тримесечен отчет за наетите лица – меню Справки → Отчети към НСИ → Тримесечен отчет;
• Добавена е възможност за промяна на годината за начисляване в Декларация Обр. 6, поле Месец и година – меню Операции → Декларация Обр. 6 → Редакция;
• Добавено е съобщение за успешно завършена операция след добавяне на данни за лице в месец с начислени заплати – меню Редакция → Корекция за минал период;
• Направена е промяна в името на променлива Възнаграждение за лекторски часове, за по-голяма яснота относно типа на начислението – Възнаграждение за лекторски часове – пост. хар-р
• Добавена е възможност за администриране на меню Платежни документи от модула за настройка на потребителски права на достъп – меню Редакция → Администриране → Потребители;
• Добавени са разделителни линии при печат на Вносна бележка – меню Операции → Платежни документи;
• Добавена е възможност за извеждане на адрес за кореспонденция в Придружително писмо към болнични;
• Добавена е възможност за извеждане на длъжност на представляващото лице в Придружително писмо към болнични;
• Добавена е възможност за извеждане на адрес за кореспонденция в придружително писмо към Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ;
• Добавен е код 24126009 – Данъчен консултант към номенклатура НКПД 2014 – секция Данни за назначение на Личен картон;
• Направена е актуализация в информацията за контакт с Microinvest в прозорците за инсталация и актуализация на програмата;
• Направена е оптимизация в Преглед на Фиш при извеждане на отрицателна стойност в Сума за получаване, секция Данни за заплата на Лични картони;
• Премахната е автоматизация за запомняне на филтър в меню Операции → Уведомления за договори → Уведомления за договори по чл. 62, ал. 5 от КТ;
• Направена е оптимизация в текста на номенклатура Основание на договор, в секция Данни за назначение в Личен картон;
• Направена е оптимизация в начина на извеждане на код за Вид плащане 5 – Изчислено възнаграждение в меню Операции → Декларация Обр. 6 → Изчисляване;
• Направена е промяна в експортен файл с данни за възнаграждения към Централна кооперативна банка – меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
• Направена е оптимизация при създаване на Потребителски начисления тип Увеличава Сумата за получаване – меню Редакция → Администриране → Потребителски начисления и удръжки;
• Направена е оптимизация при създаване на Потребителски начисления отнасящи се за тип назначение Самоосигуряващо се лице – меню Редакция → Администриране → Потребителски начисления и удръжки;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на провизии за неизползван платен годишен отпуск – меню Справки → Личен състав и др. → Болнични и отпуски;
• Направена е оптимизация в изчисленията при междинно начисляване на годишна Декларация Обр. 6 за самоосигуряващи се лица – Операции → Декларация Обр. 6 → Изчисляване;
• Направена е оптимизация в текст в меню Операции → Експорт на данни за болнични;
• Направена е оптимизация в начина на попълване поле 14 и поле 15 на Декларация Обр. 1, за лица с един ден в осигуряване за месеца;
• Направена е оптимизация в Експорт на данни заплата/аванс при въведен некоректен IBAN с предназначение Заплата, в секция Банкови сметки в Личен картон;
• Направена е оптимизация при изтриване на назначения на лице, работещо в няколко отдела;
• Направена е оптимизация при извеждане на списък с персонал за Експорт на данни за заплата/аванс;
• Направена е оптимизация при изчисляване на трудов и професионален стаж при импорт на данни със стара дата от Microinvest ТРЗ и ЛС;
• Направена е оптимизация в печат на бланка Декларация Обр. 1 – меню Операции → Декларация Обр. 1 → Изчисляване;
• Направена е оптимизация в печат на Лицензионно споразумение;
• Направена е корекция на текст в бланков документ длъжностна характеристика за Продавач-консултант – секция Документи в Личен картон.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.008
• Направена е актуализация на бланка Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, съгласно промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002г. обн. в ДВ бр. 30 от 01.04.2014 г. В Основание на договора са отразени следните промени:
– Добавено е ново основание с код 16 – трудов договор по чл. 233б КТ;
– Актуализирано е името на основание с код 02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или по чл. 68, ал. 6 КТ.
• Добавени са нови специални режими в секция Данни за заплата на назначение Договор за управление и контрол:
– Чужденец пребиваващ под половин година – при маркиране програмата изчислява облагаемия доход без да приспада задължителните осигурителните вноски;
– Член – кооператор – при поставяне на отметката поле Вид осигурен на Декларация обр.1 се попълва автоматично с код 09.
• Добавено е ново поле за извеждане на данни за постъпили, напуснали работници и служители в периода, за който се изготвя справка Щатна ведомост – поле Справка за поместено в секция Параметри на справката;
• Добавена е информация за начислените осигурителни вноски за сметка на работодателя в справка Разчетно-платежна ведомост – тип Кратка;
• Добавени са данни за Осигурителен доход и Вземане от работник/служител в справка Рекапитулация;
• Добавени са нови бланкови документи в Лични картони, секция Документи:
– Заповед за изготвяне на график за отпуск;
– Заповед за утвърждаване на график за отпуск;
– Покана от работодателя по чл. 37а от НРВПО.
• Добавена е нова функционалност за навигация във всички справки. За преминаване към първа страница от справка се използва бутон Home, за последна – End;
• Добавена е възможност за въвеждане на цифри в полетата за име на Наредител, Получател, Задължено лице и Вносител в модул Платежни документи;
• Направена е промяна в името на поле Град в секция Лични данни и справки Щатна ведомост, Удостоверение за доход, УП – 3;
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на Вид доход по ЗДДФЛ. При избор на Наемодател – физическо лице, програмата попълва Вид доход 112 – Доходи от наем на недвижимо имущество;
• Направена е оптимизация при попълване на основание в Платежно нареждане/вноска бележка към бюджета с код 551111 за самоосигуряващо се лице;
• Направена е оптимизация в изчисляване на стойността в Платежно нареждане/вноска бележка към бюджета с код 110000;
• Направена е оптимизация при попълване на Вид осигурен в Декларация обр.1 при лице в неплатен отпуск без осигурителен стаж.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.007
• Направена е актуализация на справка Вноски по кодове към бюджета, съгласно промени в ДОПК, обн. в ДВ 18 от 04.03.2014 г. – (изменение на кодовете за вид плащане за внасяне на осигурителни вноски от задължените лица);
• Направена е актуализация на модул Експорт на данни за осигуровки, съгласно промени в ДОПК, обн. в ДВ 18 от 04.03.2014 г.;
• Направена е актуализация на списък с банкови сметки в секция ТД на НАП, в меню Редакция → Администриране → Моята фирма, съгласно промени в ДОПК, обн. в ДВ 18 от 04.03.2014 г.;
• Направена е промяна на Приложение 8 към НИИПОПДОО (Придружително писмо към болничните), съгласно изменения в наредбата, обн. в ДВ бр. 17 от 28.02.2014 г.;
• Направена е актуализация на Приложение 9 към НИИПОПДОО (опис на болничните), съгласно изменения в наредбата, обн. в ДВ бр. 17 от 28.02.2014 г.:
• Направена е промяна на текстове в модул Експорт на данни за болнични;
• Въведени са нови кодове за добавяне на приложения към отпуските за осиновяване на дете, в секция Данни за отсъствия на Личен картон, –
20 – Копие от съдебното решение за осиновяване – за самоосигуряващо се лице;
21 – Копие от акта за предаване на детето за осиновяване – за самоосигуряващо се лице;
• Направена е актуализация на Приложение 12 към НИИПОПДОО (Декларация за промяна на обстоятелствата), съгласно изменения в наредбата, обн. в ДВ бр. 17 от 28.02.2014 г.;
• Добавена е нова бланка ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице (Приложение 16 към НИИПОПДОО), в секция Документи на Личен картон, съгласно изменения в НИИПОПДОО, обн. в ДВ бр. 17 от 28.02.2014 г.;
• Направена е актуализация на Приложения 1-8 и 11-14 към НИИПОПДОО, съгласно изменения в наредбата, обн. в ДВ бр. 17 от 28.02.2014 г.;
• Добавена е ново предназначение на банкови сметки на фирмата – Осигуровки и данък – меню Редакция → Администриране → Моята фирма;
• Добавен е нов модул за създаване и печат на Платежни документи – меню Операции → Платежни документи. За автоматично попълване на Платежно нареждане / вноска бележка от/към бюджета е необходимо да бъде въведена банкова сметка на фирмата с предназначение Осигуровки и данък;
• Направена е промяна в начина на работа с Обезщетение по чл. 224 от КТ:
• При вписване на Дата на прекратяване на договора в Личен картон, в секция Данни за заплата автоматично се зарежда променлива Дни Обезщетение по чл. 224 от КТ. При изчисляване на заплати или Преглед на фиш, може да се проследи автоматично изчислената сума на обезщетението. Стойността на дните може да бъде коригирана ръчно от потребителя, но вписаната стойност няма да се запази при ново анулиране и начисляване на заплатите;
• Добавена е възможност за ръчно вписване сума на Обезщетението по чл. 224 от КТ, при избор на едноименното перо в секция Данни за заплата → бутон Добавяне на променлива. Вписаната стойност се запазва постоянна за лицето при анулиране и начисляване на заплати.
• Добавени са спомагателни съобщения в Помощен панел на модул Уведомления за договори по чл. 62, ал 5 от КТ – меню Операции → Уведомления за договори → Уведомления за договори по чл. 62, ал 5 от КТ;
• Добавен е НКПД – 2422-5098 – Председател на регионална структура на организация на работниците и служителите към номенклатура НКПД 01.01.2014 г.;
• Направена е оптимизация в печат на Декларация обр. 1 – меню Операции → Декларация обр. 1;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.006
• Направена е актуализация на Декларация обр. 6 в начина на попълване и списъка с флагове за Вид плащане, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.:
• Добавен е нов код в поле Флаг за вид плащане, който се използва при деклариране на данни през 2014 г.:
8 – Данък по чл. 42 от ЗДДФЛ – този флаг се използва за деклариране на авансово удържаният данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, при изплащане на възнаграждения по трудови и приравнени към тях правоотношения. С този код Декларация обр. 6 се подава в срок от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ.
• Има промяна в начина на използване на флаг:
5 – Изчислено възнаграждениe – попълва се информация за всички осигурителни вноски без данъка по ЗДДФЛ за месеца. Използва се за начислени, неначислени или изплатени, възнаграждения. Не носи информация за данък по ЗДДФЛ, дори когато възнагражденията са изплатени. С този код Декларация обр. 6 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
• Флагове 4 – Възнаграждения по договори и 9 – Данък по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ се използват по досегашният начин на работа.
• Промяна е направена и по отношение начина на попълване на полета Дата на изплащане/начисляване и Месец и година:
– Дата на изплащане/начисляване – когато се подават данни с код 8, в полето се вписва последния ден от месеца, в който са изплатени възнагражденията (а не месеца, за който се отнасят);
– Месец и година – при всички ситуации потребителят следва да вписва месецът, за който се отнасят данните! При подаване на информация с код 8, в експортния файл за НАП (NRA62007.txt) и печатната форма на декларацията програмата автоматично ще попълва месеца, който е въведен в поле Дата на изплащане/начисляване като въведеното в поле Месец и година ще отчита само за извличане на данни за стойността на данъка по ЗДДФЛ.
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.;
• Направена е актуализация в размера на максималния месечен осигурителен доход за 2014 г., съгласно ЗБДОО за 2014 г., обн. в ДВ бр. 106 от 10.12.2013 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 249 от 31 октомври 2013 г. на Министерски съвет;
• Направена е промяна в номенклатурата на минимален месечен размер на осигурителния доход за 2014 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2014 г., обн. в ДВ бр. 106 от 10.12.2013 г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2014 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2014 г., ДВ бр. 106 от 10.12.2013 г.;
• Направена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 979 от 21.12.2013 г.;
• Направена е промяна в Приложение 5 към чл. 6, ал. 6 към Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. (Протокол-придружително писмо към декларации обр. 1 и обр. 6), съгласно изменения на наредбата, обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г.;
• Добавени са нови типове отсъствия в секция Болнични – Отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст, Неплатен отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст и Отпуск за баща при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст, въведени с промяна на Кодекс на труда, обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г.;
• Добавени са бланки съгласно НРВПО и заповед на № 1268 от 19.12.2013 г. на управителя на НОИ към отпуските по чл. 164б от КТ, в секция Бланкови документи на Личен картон;
• Направена е промяна в метода на изчисляване сумите на фондовете в ДОО, във връзка с приетите изменения при закръгляване на стойностите на осигурителните вноски и сравняване равенството в подаваните данни в декларации обр.1 и обр.6, съгласно промени в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г.
• Добавена е възможност за изчисляване на Декларация обр. 1 с флаг само начислени/неизплатени възнаграждения, без отразяване на данък по ЗДДФЛ. За целта, при начисляване на Декларация обр. 1 се поставя отметка Без начисляване на данък по ЗДДФЛ;
• Направена е актуализация на Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ с отразени промени в номенклатурата за Вид доход; списъка с държави за адрес на чуждестранните лица; флаговете за Идентификационен номер на лицата, за които се декларират данни; промяна на бланката и експортния файл с данни за справката;
• Направена е актуализация на справка Годишен отчет към НСИ за 2013 г. – “ Отчет за наетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за 2013г.“;
• Направена е актуализация на справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ;
• Направена е промяна в справка Сметка за изплатени – в секция Обработка на резултата на справката е добавена отметка Справката е за последно тримесечие. При включване в отчета се попълва информация само за полета -т. 1 ; 5 ; 6 и 9 ;
• Направена е оптимизация в начина на работа на прозорец Информация за отсъствия – в Личен картон, секция Отсъствия;
• Направена е оптимизация във визуализацията на по-големи цифри в сумарен ред на справка Възнаграждения по банков път – меню Справки → Личен състав и др → Възнаграждения по банков път;
• Направена е оптимизация във визуализацията на данни в поле Дни с осигурителен стаж в справка Удостоверение за доход – меню Справки → Удостоверения → Удостоверение за доход;
• Направена е оптимизация в текста на полето Отпуск от минали години в секция Данни от минал период на Личен картон;
• Направена е оптимизация в начин на подреждане на въведените отсъствия в секция Отсъствия в Личен картон;
• Направена е оптимизация в изчистване на филтър в справка РПВ за СИРВ;
• Направена е оптимизация в печат при по-големи суми в някои от полетата на справка РПВ – Договор за управление и контрол;
• Направена е оптимизация в справка Удостоверение за доход – при извеждане на справката за лица, с много дълъг текст на длъжност.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.005
• Направена е промяна на почивните и работните дни за месец Декември 2013 г., съгласно Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерски съвет;
• Отразени са промени в календара за 2014 г., във връзка с Решение № 697 от 14 ноември 2013 г. на Министерски съвет за разместване на почивните дни през 2014 г.;
• Добавена е нова бланка в секция Документи – „Молба за отлагане ползването на платен годишен отпуск“;
• Добавена е нова формула за изчисляване на „Осигурителни вноски за сметка на работодателя – общо“. Сумата й може да бъде проследена в потребителските справки генерирани в меню Справки → Мениджър на потребителските справки. Новата формула може да се използва само за месеци с начислени заплати с версия 2.00.005 на програмата;
• Добавена е автоматизация при попълване на т. 1б и 1в в Приложение 15 към НИИПОПДОО. Програмата проследява типа на отсъствието при попълване на полетата;
• Добавен е ред Общо, който сумира стойностите в колоните на справка Форма 76 – меню Справки → Личен състав и др. → Форма 76;
• Добавено е поле Общо по банков път в справка Възнаграждения по банков път, което отразява всички плащания на заплати по банков път за периода – меню Справки → Личен състав и др. → Възнаграждения по банков път;
• Добавени са полета за подпис на длъжностни лица в справка Разчетно-платежна ведомост тип СИРВ – меню Справки → Разчетно-платежна ведомост → Трудови договори → тип СИРВ;
• Добавена е възможност за въвеждане на стойност с два символа след десетичния разделител за променлива СБКО – процент от заплатата;
• Добавена е проверка за коректност на избрания период в полета От дата и До дата, в меню Операции → Експорт на данни за осигуровки;
• Добавена е контрола в Тримесечен отчет за НСИ за въвеждане на суми с до два символа след десетичния разделител, в свободните за редакция полета – меню Справки → Отчети към НСИ → Тримесечен отчет;
• Добавена е възможност за автоматично попълване на поле Професионален стаж в личните картони на работници/служители при импорт на данни от Microinvest ТРЗ и ЛС;
• Добавено е предупредително съобщение при запис на отсъствие Платен годишен отпуск, който обхваща период от две отчетни години;
• Добавена е възможност за изчисляване на втори коефициент при определяне сумата на платен отпуск, който обхваща два месеца;
• Добавен е код 1330-6025 Изпълнителен продуцент към номенклатурата НКПД;
• Добавена е автоматизация при попълване на индекс след идентификационния номер на фирмата, когато ИН е ЕГН или ЛНЧ, в модул Експорт на данни за болнични;
• Добавена е възможност по визуализация на КИД 0000 за лица, които обслужват всички дейности на фирма с няколко Икономически дейности в Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ;
• Направена е оптимизация за уеднаквяване формата на изписване на числовите стойности в справките на програмата;
• Направена е оптимизация при Изчистване на филтри на справките в програмата, при избор на едноименния бутон;
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ. При попълнено в личен картон Основание на договора – Трудов договор със срок за изпитване по чл. 70 от КТ в уведомлението се попълва Основание 01;
• Направена е оптимизация при попълване на адрес на фирмата в Придружително писмо към Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ. При непопълнен адрес за Контакт на фирмата, в писмото се извежда адреса по Регистрация;
• Направена е оптимизация при попълване на адрес на фирмата в Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ. При непопълнен адрес за Контакт на фирмата, в справката се извежда адреса по Регистрация;
• Направена е оптимизация по ширината на колоните в справка Разчетно-платежна ведомост тип Кратка;
• Направена е оптимизация при извеждане на списък с персонал в справка Възнаграждения по банков път;
• Направена е оптимизация във визуализацията на полетата в меню Операции → Декларация Обр. 6 → Изчисляване;
• Направена е промяна в начина на извеждане на поле 4. Код на осигурителя при печат на хартиен носител на Декларация обр. 1;
• Направена е промяна на наименование на документ Споразумение за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ;
• Направена е корекция на текст на поле Данни за приносител в меню Експорт на данни за болнични → Команда „Данни за фирмата“ от Помощен панел;
• Направена е корекция в номериране на полета 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4 при печат на хартиен носител на Декларация обр. 6;
• Направена е визуална корекция на справка Фиш за заплата – меню Справки → Фиш за заплата;
• Премахната е функция по автоматично извеждане на главна буква, при въвеждане на заглавие на потребителска справка – меню Справки → Мениджър на потребителските справки;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.004
• Добавена е нова справка Тримесечен отчет към НСИ – в меню Справки → Отчети за НСИ. (Справката се използва за периоди след второ тримесечие на 2013г.);
• Добавена е нова функционалност за автоматично извеждане на документи и приложения по НИИПОПДОО при въвеждане на отсъствия тип Болничен – в секция Данни за отсъствия на Личен картон:
– при маркиране на отсъствието и посочване на бутон Печат се извежда меню за избор на документите, които следва да бъдат разпечатани;
– в прозореца, който се извежда са добавени бланки, които се изискват по НИИПОПДОО, КСО и НРВПО – преминаването от документ в документ се осъществява с избор на бутоните поместени под заглавната лента на прозореца;
– номерацията на документите е автоматична;
• Добавен е експорт на данни за заплати към Банка Пиреос България АД – меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавена е възможност за автоматично създаване на Декларация Обр. 1 с Вид осигурен 28 – меню Операции → Декларация Обр. 1;
• Добавено е ново перо за социален разход – Представителни разходи на учители, необлагаем, не се дължат осигурителни вноски – в секция Данни за заплата на Личен картон;
• Добавени са формули за автоматично изчисляване СБКО, в секция Данни за заплата на Личен картон:
– СБКО – сума (за вписване на точна сума на социалния разход);
– СБКО – процент от заплатата (вписва се процент, който ще бъде изчислен от сумата на „заплата за отработени дни“ + „възнаграждение за ТСПО“ + „сума за платен отпуск“);
• Добавена e възможност за включване на удръжка Членски внос в секция Данни за заплата на Личен картон, съгласно Наредба за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос, към КТ „Подкрепа“;
• Направена е актуализация на файловете за експорт на данни за заплати към Уникредит Булбанк, във връзка с промяна на спецификацията на файловете от банката – меню Операции → Експoрт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е уточнителен текст за тип назначение Договор за 5 работни дни или 40 часа, съгласно КСО, с който се прецизират условията за използване на този тип договор;
• Добавено е поле Длъжност в Данни за назначение на самоосигуряващите се лица – информацията се извежда в бланките и справките за лицето;
• Направена е промяна на клавишни комбинации – Ctrl + K активира меню Други → Клавишни комбинации, Ctrl + C активира меню Редакция → Календар;
• Направена е промяна в начина на попълване на Дата на последен работен ден;
• Направена е оптимизация при извеждане на справка Удостоверение за доход – при импортирани данни от Microinvest ТРЗ и ЛС;
• Направено е прецизиране на заглавието на група от бланкови документи Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ – меню Редакция → Бланкови документи;
• Направено е прецизиране на текста на бланка Споразумение за прекратяване на трудов договор по чл. 325 ал. 1 от КТ – меню Редакция → Бланкови документи;
• Направено е прецизиране на текст в модул Групови начисления – меню Редакция → Бързи промени в лични картони;
• Направена е оптимизация при разпечатване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ – меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ;
• Направена е оптимизация в помощни съобщения – меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
• Направена е оптимизация в експортен файл за данни за заплати към Търговска банка Д (Демир Банк) – меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
• Направена е оптимизация в помощни съобщения – меню Операции → Декларация обр. 6 → Експорт;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на допълнително възнаграждение за ТСПО в модул Корекция за минал период;
• Направена е оптимизация на справка Вноска кодове по бюджета тип Аванс – меню Справки;
• Направена е оптимизация по начина на изчисляване на фонд Пенсии за лични картони с включен режим Служители по ЗСВ;
• Направена е оптимизация при разпъване на филтър по отдел в модулите на програмата;
• Направена е оптимизация при извеждане на справки Рекапитулация и УП2 при фирми с много дълго наименование – меню Справки;
• Направена е оптимизация при начисляване на данни за Декларация обр. 1 при Лице без здравно осигуряване в неплатен отпуск;
• Направена е оптимизация при начисляване на данни за Декларация обр. 1 при работници/служители с първа и втора категория труд и режим СИРВ;
• Направена е оптимизация в начина на попълване на данни за фирмата в справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка за граждански договори – меню Справки;
• Направена е оптимизация на експорт в MS Excel на справка РПВ за Трудови договори тип Кратка – меню Справки;
• Направена е оптимизация в номенклатура НКПД за 2013 г. – добавена е длъжност 3123 – 4005 „Организатор, група в строителството“;
• Направена е корекция на заглавие на бланков документ Служебна бележка за начален инструктаж – меню Редакция → Бланкови документи;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на Декларация Обр. 1 при лица с няколко назначения, при които има промяна на фамилно име;
• Направена е корекция на заглавие на бланков документ Молба за напускане – меню Редакция → Бланкови документи;
• Направена е корекция в начина на изчисляване на фонд Пенсии на Морски лица първа и втора категория труд;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.003
• Направена е промяна в начина на попълване на Приложение N15 към чл. 3, ал. 1 от НИИПОПДОО, във връзка с изменения в указанията за попълване на документа в сила от 01.05.2013 г., публикувани на www.noi.bg;
• Направена е актуализация на текстовите файлове за експорт на данни за болнични, във връзка с изменения в спецификацията на файловете в сила от 01.05.2013 г., публикувани на www.noi.bg;
• Добавен е експорт на данни за заплати/аванс към Търговска банка Д (бивша Демирбанк);
• Добавен е нов бланков документ Граждански договор за извършване на работа – в меню Редакция -> Лични картони -> Документи;
• Добавени са проверка и предупреждение при недостигнат трудов стаж в размер на осем месеца, според чл. 155, ал. 2 от КТ, при използване на платен годишен отпуск – меню Редакция – > Лични картони -> Данни за отсъствия;
• Добавена е възможност за отразяване на работното време в часове на ден при извеждане на справка Форма 76 – меню Справки –> Личен състав и др. –> Форма 76;
• Направено е преподреждане на главни менюта Редакция и Справки, за постигане яснота и логическа подреденост на функционалностите в програмата;
• Добавена е възможност за директно създаване на електронен файл NRA62007.txt след преминаване през редакция на данните за Декларация Обр. 6;
• Добавена е възможност за директно създаване на електронен файл EMPL2000.txt след преминаване през редакция на данните за Декларация Обр. 1;
• Направена е промяна в начина на извеждане на данни за лице с две назначения в справка Форма 76 – меню Справки -> Личен състав и др. -> Форма 76;
• Направена е промяна в справка РПВ за Трудови договори тип Стандартна. Добавено е ново поле Данък за месеца, в което се вписва стойността на данъка по ЗДДФЛ за месеца, некомпенсиран със сумата на Данък за възстановяване или Данък за довнасяне;
• Добавено е ограничение в броя символи, които могат да бъдат вписвани в полета ЕГН на упълномощено лице и Изх. № на справка Служебна бележка за данък;
• Направено е подобрение на навигацията в секция Данни за заплата, на Личен картон, при избор, редакция и добавяне на нови променливи;
• Направена е промяна в подредба на бутони Запис, Печат, и Отказ в меню Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ;
• Направена е промяна в начина на активиране на функцията по изчисляване на Обезщетение по чл. 224 от КТ. Необходимо е полета Дата на прекратяване на договора и Дата последен работен ден да бъдат попълнени със стойност дата от текущия за начисляване на заплати месец;
• Направено е подобрение във функцията за проверка за дублиране на ЕГН при създаване на нов личен картон – в меню Редакция -> Лични картони -> Лични данни;
• Направена е промяна в начина на форматиране на стойностите в справка Вноски по кодове към бюджета;
• Направена е промяна в начина на форматиране на стойностите при печат на Декларация Обр. 6;
• Направени са подобрения в секция Обработка на резултата на справка Болнични и отпуски;
• Направена е актуализация на НКПД 2013 за длъжност Кинезитерапевт;
• Направена е оптимизация в запаметяване на стойностите при ръчно попълване на полета 28 и 29 в режим Редакция на данни за Декларация Обр. 1;
• Премахната е възможност за създаване на банкова сметка с предназначение Болничен в меню Редакция -> Администриране -> Моята фирма;
• Направена е оптимизация в наименованията на някои от групите на бланкови документи – в меню Редакция -> Лични картони -> Документи;
• Направена е оптимизация в наименованията на полета в меню Операции -> Експорт на данни за заплати/аванс;
• Направена е оптимизация в печат на Справка за изплатени доходи на физически лица при посочен повече от един адрес в меню Моята фирма – меню Операции -> Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ;
• Направена е оптимизация в заложения по подразбиране текст на справка Служебна бележка за граждански договори;
• Направена е оптимизация в прозорец Анулиране на заплати – бутон Отказ е настроен да бъде неактивен за избор;
• Направена е оптимизация в условията, при които се извежда предупредително съобщение при ползване на неплатен отпуск с осигурителен стаж по-дълъг от 30 календарни дни – меню Редакция -> Лични картони -> Данни за отсъствия;
• Направена е оптимизация в подредбата на командите в Помощен панел на меню Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ;
• Направена е оптимизация във форматиране на заглавната лента на справки Рекапитулация, Вноски по кодове към бюджета, Счетоводна справка;
• Коригиран е проблем при Експорт на данни за заплати/аванс към Юнион Банк при повторен експорт с вече активен файл MKB.csv.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.002
• Направена е актуализация на бланковите документи за Заявления –декларации и Придружително писмо към експорт на болнични, във връзка с изменения в НИИПОПДОО в сила от 01.05.2013 г., обнародвани в ДВ бр. 33 от 05.04.2013г.;
• Направена е актуализация на почивните дни в месец май, във връзка с Решение № 192 от 21.03.2013 г. на Министерски съвет;
• Добавена е нова функционалност за създаване на годишна Декларация обр. 6 за самоосигуряващи се лица – меню Операции – Декларация 6. Необходимо е спазване на следните особености:
· В поле „Вид плащане“ се попълва стойност „13 – Самоосигуряващи се лица (год. декларация)“;
· В поле „Дата на документа“ се избира последния месец на годината, за която ще се подават данните. При избор на месец 12.2012 г., за изчисляване на данните програмата ще изчисли обща стойност на платените осигуровки от 01.2012 до 12.2012 г.;
· При експорт на данните към електронен файл, програмата предлага създаване на толкова файлове NRA62007.TXT, колкото самоосигуряващи лица са избрани при изчисляване на данните;
· При редакция на данни за годишна Декларация обр. 6 се избира период 13.2012 г., когато начисленията са извършени за 2012 г. Клик върху поле „Наименование на задълженото лице“ извежда списък със самоосигуряващите се лица, за които е начислена годишна декларация обр. 6, за избор на лице, за което се редактират данни;
• Добавен е нов модул за създаване на електронен файл и справка с данни по чл. 73 от ЗДДФЛ, в меню Операции – Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ. В личен картон, за назначение Граждански договор, са добавени нови полета за попълване на информация необходима за изготвяне на справката:
· Поле „Държава“ /секция Лични данни/ – активира се когато лицето е определено като чужденец;
· Поле „Адрес в чужбина“ /секция Лични данни/ – активира се когато лицето е определено като чужденец;
· Поле “Вид доход по ЗДДФЛ“ /секция Данни за назначение/;
• Добавен е модул за създаване на потребителски акаунти и определяне на права за достъп – меню Редакция – Администриране – Потребители;
• Добавен е нов модул за общо въвеждане и изтриване на начисления и удръжки в личните картони – меню Редакция – Администриране – Бързи промени в Лични картони – Групови начисления;
• Добавен е нов модул за автоматична номерация на изходящите документи в програмата – меню Други – Настройки – Номерация на документи;
• Добавен е нов модул за потребителски промени на Бланковите документи заложени в програмата – меню Редакция – Администриране – Промяна на бланкови документи;
• Добавен е нов модул за следене на RSS новини от електронния сайт на Националната агенция за приходите – меню Други – Новини от НАП (RSS);
• Добавена е възможност за автоматично разпечатване на бланков документ Молба/Заповед за отпуск след въвеждане на период на отпуск в личен картон;
• Добавена е възможност за печат на текуща дата и час във всички справки при активирана настройка в меню Други – Настройки ;
• Добавена е нова настройка „СИРВ при период на отчитане един месец“, в секция Данни за заплата на Личен картон. При активиране на настройката поле Вид осигурен, в Декларация обр. 1, се попълва с код 01;
• Добавена е възможност за задаване на директория за запис на файловете, които се експортират от програмата – в меню Други – Настройки – Път до файловете за експорт;
• Добавени са нови бланкови документи: Длъжностна характеристика на Машинен оператор – шиене, Заповед за платен отпуск, Заповед за неплатен отпуск, Заповед за отпуск след раждане от 135 до 410 ден, Заповед за отпуск за отглеждане на дете до 2 год., в Личен картон, секция Документи;
• Добавена е възможност за копиране на данни за банкова сметка от вече създадена в модули Моята фирма и Личен картон;
• Добавена е настройка за Добавяне на данните към съществуващ файл, при експорт на данни за Декларация обр. 1 – в меню Операции – Декларация Обр.1 – Експорт;
• Добавен е втори тип експорт на данни за заплати към Райфайзен Банк – Райфайзен online банкиране, присъстващият тип „Райфайзен Банк“ се използва при подаване на електронни данни на място в клон на банката;
• Добавена възможност за експорт на данни за заплати към MKB Юнионбанк – в меню Операции – Експорт на данни за заплати;
• Добавена е възможност за избор на период от месец – до месец, за който да се изведе информацията в справки Вноски по кодове към бюджета, Рекапитулация, Справка за изплатени Аванси, Възнаграждения по банков път;
• Добавена е възможност за попълване на полетата „Входящ N“ и „Предаден на“ за Заявления-Декларации за изплащане на обезщетения при ползване на отпуск за майчинство. Попълнените данни се извеждат в справка Дневник на болничните листове;
• Добавена е проверка и предупредително съобщение за дублиране на ЕГН при създаване на личен картон на работник/служител;
• Добавена е клавишна комбинация за изпращане на съобщение в Microinvest Общност – при включена настройка „Enter изпраща съобщение“ с клавишна комбинация Enter + Ctrl маркерът преминава на следващ ред. При изключена настройка „Enter изпраща съобщение“ клавишна комбинация Enter + Ctrl изпраща съобщение, а Enter прехвърля маркерa на следващ ред;
• Направена е оптимизация в справки Фиш за заплата, Възнаграждения по банков път, Щатна ведомост в подреждане на изведените резултати по азбучен ред на работниците/служителите;
• Направена е промяна в клавишна комбинация за извеждане на меню Експорт на данни за уведомление по чл. 62 от КТ – от Ctrl+U на Ctrl+D;
• Направена е оптимизация в съобщенията на Помощен панел в меню Редакция на Личен картон;
• Направена е оптимизация в предупредително съобщение, което се извежда от програмата при натрупване на период на неплатен отпуск с осигурителен стаж по-дълъг от 30 календарни дни;
• Направена е оптимизация в справка Болнични и отпуски – променено е заглавието на колони „Сума за неизползван отпуск от минали години“, „Дни неизползван отпуск от минали години“ и „Дни неизползван отпуск от текуща година“ – дописва се датата на периода, до който се извежда справката;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на стойностите на колони „Работни дни“ и „Отработени дни“ в справка Болнични и отпуски;
• Направена е оптимизация в справка Разчетно-платежна ведомост тип СИРВ – променен е начина на визуализиране на поле процент ТСПО до един символ след десетичния разделител;
• Направена е оптимизация в печат на Уведомление по чл. 62 от КТ, при назначения Трудов договор при Режим на сумирано изчисляване на работното време, Трудов договор за работа до 5 работни дни или 40 часа;
• Направена е оптимизация във визуалния стил на секция Данни за отсъствия на Личен картон;
• Направена е оптимизация в използване на клавиш Enter при задаване на стойност на променливи в секция Данни за заплата на Личен картон;
• Направена е оптимизация в извеждане на период, за който се подават данните, в Придружително писмо към декларация обр. 1;
• Направена е оптимизация в номенклатура НКПД – въведена е промяна в подгрупа 3422;
• Направена е оптимизация при извеждане на списък с персонал на справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка;
• Направена е оптимизация при смяна на стойността на поле Вид осигурен на 21 или 28, в модул Редакция на декларация обр. 1;
• Оптимизирана е подредбата на параметрите Вид и Тип справка в справка Вноски по кодове към бюджета;
• Направена е оптимизация при попълване на Банкова сметка в модули Моята фирма и Личен картон – ограничаване на потребителя при създаване на банкова сметка без име на банка;
• Направена е оптимизация в попълване на данни на фирмата за телефон, мобилен телефон и e-mail в Придружително писмо към болнични листове;
• Направена е оптимизация в модул Импорт на данни от MS Excel;
• Отстранено е несъответствие в изчисленията на Самоосигуряващи се лица с Възнаграждение за положен личен труд сума по-малка от 123.06 лв. и изключена настройка „Приспадане на ЗОВ от сумата за получаване“.

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.001
• Направена е актуализация във формата, бланките и начина на изчисляване на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6, във връзка с изменения в Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005г., обнародвана в ДВ бр.103/28.12.2012г.:
• Направена е Windows кирилизация на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6 – ANSI стандарт на Windows 1251 (CP1251);
• Отразени са променените в бланките на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6;
• Добавени са нови кодове в поле „Флаг за вид плащане“ в Декларация обр. 6:
5 – Изплатенo възнаграждениe – този флаг се използва за Изплатени, начислени и неначислени, основни възнаграждения за месеца. Извежда се информация за дължимите осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ за месеца. Изключват се данните декларираните с код „5-Начислено възнаграждение“ данни, при включване на отметка „Само данък по ЗДДФЛ“;
5 – Начисленo възнаграждениe – попълва се информация за всички осигурителни вноски без данъка по ЗДДФЛ за месеца. Използва се за начислени и невнесени, основни възнаграждения.
5 – Частично плащане за месеца – попълва информация относно осигурителните вноски и данъка за месеца. Информацията трябва да бъде редактирана ръчно, в зависимост от това каква част от възнаграждението е изплатена. Данъкът по ЗДДФЛ се попълва в т. 17. Използва се когато за месеца са направени само частични плащания;
6 – Допълнителни възнаграждения изплатени, начислени след 25-то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят възнагражденията. Към тези допълнителни възнаграждения се включват допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати, средства за социални разходи и др (с изключение на декларираните с код 5).
9 – За дължимия данък по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ за съответната година;
• Досега използваните флагове се използват само за деклариране на данни за периодите до 12.2012 г.:
1 – Изплатен аванс за месеца- за периоди преди 2013 г.;
2 –Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1) – за периоди преди 2013 г.
3 – Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2 за периоди преди 2013 г.
• Флаг за вид плащане 4 – за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение се използва и за периодите след 12.2012 г.
• Променена е стойността на минималната месечна работна заплата за страната на 310 лв., според Постановление № 250 на МС ОТ 11.10.2012 г., влязло в сила от 01.01.2013 г.;
• Актуализиран е размера на максималният осигурителен доход за страната на 2200 лв., съгласно ЗБДОО за 2013 г., обнародван в ДВ бр. 99/14.12.2012 г.;
• Актуализирана е таблицата за минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно ЗБДОО за 2013 г., обнародван в ДВ бр. 99/14.12.2012 г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд Трудова злополука и професионална болест по групи основни икономически дейности, съгласно ЗБДОО за 2013 г., обнародван в ДВ бр. 99/14.12.2012 г.;
• Актуализиране е кодова таблица НКПД, съгласно заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1002/19.12.2012 г.;
• Направена е актуализация в модул Експорт на данни за болнични, във връзка с изменена спецификация на текстовите файлове за експорт на данни към НОИ – премахнати са полетата Дата на изплащане/нач. на възнаграждения, Флаг за възнаграждения и Дата на подаване на данните в ТД на НАП;
• Актуализирана е справки Вноски по кодове към бюджета- Кратка и Разширена, във връзка с промяна на кодове за Вид плащане на осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ към бюджета;
• Актуализиран е списъкът с банкови сметки за внасяне на дължимите осигурителни вноски, данъци и други задължения към бюджета, съгласно изменения в сила то 01.01.2013 г.;
• Направена е актуализация в модул Експорт на данни за осигуровки, във връзка с промяна на Кодове за вид плащане към бюджета и банковите сметки на НАП за внасяне на осигурителните вноски и данъкът по ЗДДФЛ – в модула не са включени сумите за осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица, според промените, те се внасят по ЕГН на лицето;
• Направена е актуализация в справка Годишен отчет за НСИ, във връзка с изменения в утвърдената бланка за 2012 г.
• Добавен е модул Microinvest общност за взаимопомощ и дискусии между клиентите, които използват продукти Microinvest ТРЗ и ЛС Про, Microinvest Делта Pro и Microinvest Инвойс Pro;
• Добавено е поле за GSM в Данни за моята фирма – информацията се извежда в Декларация Обр. 6;
• Добавена е възможност за вписване на 0000 за КИД в личните картони на лицата заети в спомагателна дейност на работодателя;
• Добавено е поле Брой дни от работодател, прехвърлени от предходен болничен, в секция Данни за отсъствия на личния картон на лицата, за вписване на оставащи дни от работодател от първичен болничен, които следва да се изплатят при отразяване на вторичен болничен с продължение на първия;
• Добавена е клавишна комбинация за изпълнение в модул Справки – кратък клавиш (F9);
• Добавена е колона за Дни неизползван отпуск от текуща година в Справка болнични и отпуски;
• Добавено е поле Социални разходи и Обезщетения в Разчетно-платежна ведомост за ДУК;
• Добавено е поле Часова ставка в Разчетно-платежна ведомост за СИРВ;
• Добавено е поле Длъжност на работника/служителя в РПВ за трудови договори – тип Стандартна;
• Добавени са полета Управител и Гл. счетоводител в справка Рекапитулация;
• Добавени са бланкови документи за УП2 и УП3, секция Документи на личен картон;
• Добавена е възможност за печат на Декларация обр. 6 след изчисляване на данни за декларацията;
• Добавен е филтър по отдели в модул Справки;
• Направена е оптимизация в справка РПВ за Трудови договори, за извеждане на повече данни на една страница;
• Направена е оптимизация в дизайна на справки РПВ за самоосигуряващи се лица, РПВ за граждански договори, РПВ за договори за управление и контрол;
• Направена е оптимизация в извеждане на име на основната икономическа дейност на фирмата, при изготвяне на Уведомление по чл. 62 от КТ за лица заети в спомагателни дейности;
• Направена е оптимизация в попълването на данни за поле за ЕГН в бланковите документи за трудов договор;
• Направена е оптимизация на предупредителните съобщения при запис на данни в модулите;
• Направена е оптимизация в заглавията на прозорците в програмата;
• Направена е оптимизация в преизчисляване на професионалния стаж, в секция Данни за назначения на личен картон, при анулиране на заплати;
• Направена е корекция в отброяване на трудовите договори в Моята фирма-Информация;
• Коригирана е грешка при създаване на нова фирма с име по-дълго от 50 символа;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 2.00.000
• Направена е актуализация в изчисленията на декларация обр. 1, във връзка с изменения влезли в сила от 01.08.2012 г., ДВ бр. 68 от 2012 г.;
• Направена е актуализация на номенклатура НКПД, влязла в сила със заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-586/06.07.2012 г.;
• Добавени са почивни дни и празници за 2013 г. Отразена е промяна, влязла в сила с Решение №945 от 15 Ноември 2012 г. на НС за разместване на почивните дни през 2013 г.;
• Направена е основна преработка в начина на работа на изчисленията, формулите и справките в програмата, за оптимизиране на бързината, минимизиране на пропуските и утвърждаване на стабилността на програмата;
• Добавени са нови типове назначения към Трудов договор. При избор на определен вид назначение в личния картон на лицето се зареждат необходимите за съответното правоотношение настройки и променливи:
• Универсален трудов договор – всички текущи лични картони ще бъдат въведени като Универсален трудов договор. За този тип договор всички допълнителни настройки и променливи са достъпни. Необходимо е повишено внимание при работа с назначението;
• Стандартен трудов договор – използва се при ограничено от промени и допълнителни условия правоотношение;
• Служебно правоотношение – избира се при въвеждане на договори на държавни служители;
• Договор при Сумирано изчисляване на работното време – избира се при сключване на договори с режим на сумирано изчисляване на работното време;
• Договор за работа до 5 р. дни или 40 часа – избира се при сключване на трудово правоотношение с лице, което няма друг основен трудов договор. При този вид назначение няма да се изчисляват осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство и Безработица според чл. 4 ал. 2 от КСО;
• Договор при Заплащане на изработка – използва се при сключване на договори със заплащане на изработена единица;
• Морско лице – избира се при въвеждане на данни за морски лица;
• Добавен е нов модул за съставяне на индивидуални справки –
меню Справки –> Мениджър потребителски справки;
• Добавена е нова справка – Щатна ведомост;
• Добавена е нова справка – Болнични и отпуски;
• Добавена е нова справка Вноски по кодове към бюджета тип Кратка – в меню Справки ->Вноски по кодове към бюджета;
• Направена е преработка на структурата на справка Фиш. Добавена е възможност за визуализиране на въведени потребителски начисления и удръжки;
• Добавен е модул за изготвяне на файл за електронно банково плащане на осигурителни вноски към бюджета;
• Добавен е прозорец за избор на болнични листове, които да бъдат добавени към Експорт на данни за болнични при изготвяне на текстовите файлове за НОИ;
• Направено е разширение на функционалностите на модул Потребителски начисления и удръжки. Добавена е възможност за създаване на променливи пропорционални на други начисления;
• Добавена е настройка за показване на секция Данни от минал период на личен картон – в меню Други -> Настройки;
• Добавен е експорт на данни за плащане на заплати по банков път към ING Банк и Инвест Банк;
• Добавена е функция за автоматично попълване на поле Дата на постъпване, след въвеждане на Дата на сключване на договора в помощника, при създаване на назначение и в Личен картон;
• Добавена е функционалност за автоматично въвеждане на първа главна буква при вписване на данни в полетата с имена/наименования;
• Добавено е автоматично конвертиране на код по НКПД при актуализация на номенклатурата;
• Добавена е настройка за получаване на Аванс по банков път в Личен картон -> секция Данни за заплата;
• Добавена е настройка за начисляване/неначисляване на допълнително възнаграждение за професионален с включване/изключване на Изчисляване на процент ТСПО в Личен картон -> секция Данни за заплата
• Добавена е настройка Деца до 18 годишна възраст и променлива Запор върху възнаграждението- ограничен според чл.446 ал.1 от ГПК в Личен картон -> секция Данни за заплата;
• Добавени са нови визуални стилове – меню Други-> Настройки-> Основни;
• Добавени са клавишни комбинации за стартиране и работа с основни модули – Други – > Клавишни комбинации;
• Направено е групиране на допълнителните настройки, начисления и удръжки в Личен картон -> секция Данни за заплата;
• Добавена е възможност за избор на индивидуален списък с персонал за всяка секция при начисляване на данни за декларация обр. 6;
• Разширена е функционалността на модул Корекция за минал период – добавена е възможност за добавяне/изтриване на данни за лице в изготвените начисления за предхождащите месеци;
• Добавена е възможност за сортиране на данните по име на служител, длъжност, дата в отделни справки на програмата;
• Направена е промяна в секция Параметри на справките в програмата – добавен е скрол за оптимизиране на пространството с полетата за филтриране на данните;
• Добавени са променливи :
• Осиг. доход от други правоотношения и Осиг. доход от други правоотношения при работодателя. Последната се извежда автоматично при наличие на повече от един договор на лицето при работодателя;
• Когирираща сума в намаление – използва се като удръжка от Общо начисления
• Добавена е информация за ЕГН на управител и поле за месторабота в бланкови документи;
• Направена е оптимизация в списъка с работници/служители при избор на параметри за съставяне на справки;
• Направена е оптимизация във формулата за изчисляване на Обезщетение по чл. 224 от КТ – премахнат е коефициент по чл. 18 ал. 2 от НСОРЗ;
• Направена е оптимизация на изчисляване на Обезщетение по чл. 224 при лица без данни за брутна дневна ставка в предходен месец;
• Направено е преструктуриране на меню Справки-> Разчетно платежна ведомост за намаляване обема на менютата. Добавено е поле Тип на справката с избор – Стандартна, Кратка, СИРВ;
• Оптимизирано е поле Тип на договор в Личен картон -> секция Данни за заплата.
• Направена е оптимизация при известяване за нова версия с извеждане на съобщение при стартиране на програмата;
• Направена е промяна на шифрите в модул Счетоводни сметки – в меню Редакция ->Администриране;
• Направена е оптимизация в полетата за дата в програмата;
• Направена е промяна в заглавие на прозорец РПВ за Граждански договори;
• Направена е оптимизация в контрола за преминаване на следваща и връщане в предходна страница в меню Справки;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на обезщетение за временна неработоспособност от работодател , когато няма база за изчисление;
• Направена е корекция в начина на попълване на т. 4 от Приложение 15 към НИИПОПДОО при въвеждане на застъпващи се периоди на временна неработоспособност, бременност и майчинство;
• Направена е корекция при извеждане на период, в секция Положен извънреден труд в справка УП3;
• Направена е корекция в разлики между начисляване и попълване на данни при разпечатване на декларация обр. 1;
• Направена е корекция в изчисленията на процент ТСПО при включен режим на СИРВ;
• Направена е корекция при отразяване на извънреден труд по чл. 144 в декларация обр. 1;
• Коригиран е експортен файл за болнични, не се експортира заявление – декларация при тип на болничния Болничен по бременност;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 1.00.041
• Променена е стойността на минималната месечна работна заплата за страната на 290 лв., съгласно Постановление № 300 на МС ОТ 10.11.2011 г., влязло в сила от 01.05.2012 г.;
• Добавена е бърза команда “Опресняване”, в модул Потребителски Начисления/Удръжки – Обърнете внимание! Командата трябва да се изпълнява след всяка актуализация на програмата, в базите от данни, в които има въведени клиентски формули. При ъпдейт на базата от данни потребителските формули губят своите настройки, за автоматичното им възстановяване използвайте функция “Опресняване”!
• Добавена е възможност за изчисляване на декл. обр. 6 с “Флаг за вид плащане 3 – Изплатени възнаграждения”, с отразяване само сумата на данъка по ЗДДФЛ;
• Добавена е помощна информация в секция Информация на меню Справки;
• Добавена е възможност за извеждане на полета Дни неплатен отпуск и Дни болнични с обезщетение от ДОО във Фиш за заплата;
• Добавени са съобщения за успешно начислени и анулирани заплати за месеца при изпълнение на съответната операция;
• Добавена е възможност за генериране на Справка Аванси и за назначение ДУК – справката е преместена в меню Справки – Разчетно-платежна ведомост;
• Добавена е възможност за коригиране ширината на панел Параметри, обработка и информация, в модул Справки;
• Добавена е индикация за изчакване, чрез промяна формата на курсора, при запис на личен картон;
• Актуализиран е файлът за експорт на данни за приложение №15 от НИИПОПДОО, във връзка с изменения в спецификацията на данните;
• Направена е оптимизация в модул Деклариране на удържан данък по ЗДДФЛ, при годишно преизчисляване и прекратяване на договор –въведена е логическа подредба на функционалните бутони (Изчисляване, Запис, Печат), според последователността на работа в модула и е добавена възможност за отчитане на потребителски корекции в начисленията;
• Направена е промяна в начина на изчисляване на здравно осигурителни вноски за лица с назначение Земеделски производител, за времето във временна нетрудоспособност и неплатен отпуск;
• Направена е оптимизация в Справка РПВ за Граждански договор – при генериране за повече от едно лице;
• Направена е оптимизация в Справка РПВ за Самоосигуряващ се – при генериране за повече от едно лице;
• Направена е оптимизация в Справка РПВ за Договор за управление и контрол – при генериране за повече от едно лице;
• Променен е начин на изчисляване на данни за декл. обр. 1 при лица на Граждански договор с осигурителен доход от трудов договор по-висок от 2000 лв.;
• Направена е оптимизация в разпечатване на декл. обр 1;
• Направена е оптимизация в Уведомление по чл. 62, при обработване на данни за лице с непосочени име, презиме и фамилия;
• Направена е оптимизация на Справка Кратка РПВ, в поле име на работника, при поместване на по-дълъг текст;

Microinvest ТРЗ Pro вер. 1.00.040
• Направено е изменение в модул Експорт на данни за болнични , във връзка с изменение в НИИПОПДОО, влязло в сила от 01.04.2012 г. с ДВ 16/24.02.2012 г.;
• Добавен е модул за автоматизирано извеждане на данни за приложение № 15, към НИИПОПДОО;
• Актуализирана е бланка Прил. № 15 към НИИПОПДОО, според изменения влезли в сила от 01.04.2012 г.;
• Променени са бланкови документи Заявления декларации за изплащане на обезщетения, според изменения в НИИПОПДОО, влязло в сила от 01.04.2012 г. с ДВ 16/24.02.2012 г.;
• Добавена е справка „Кратка разчетно платежна ведомост“;
• Добавена е справка „Ведомост за сумирано изчисляване на работното време“;
• Добавена е справка за суми по изплатен „Аванс“
• Добавена е справка за „Възнаграждения по банков път“;
• Въведена е функционалност за автоматично добавяне и изчисляване на обезщетение по чл. 224 от КТ в месец а на прекратяване на договора;
• Добавена е информация за използван неплатен отпуск със и без осигурителен стаж в УП2;
• Добавено е поле за въвеждане на текст от потребителя в УП2;
• Добавена е възможност за избор на принтер при печат в таб „Обработка на резултата“;
• Добавена е възможност за редакция на ИД на КИД в данни за назначение в личения картон;
• Добавeн е модул за извеждане на сервизна информация за текущата фирма в меню „Моята фирма“;
• Добавени са допълнителни длъжностни характеристики в раздел „Документи“ на личения картон;
• Направена е оптимизация на времето при създаване на нова фирма;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на обезщетението за временна нетрудоспособност, от работодател;
• Направена е оптимизация при разпечатване на бланковите документи за Декларация Обр. 1, Декларация Обр. 6 и Уведомление по чл. 62 от КТ;
• Направена е оптимизация в редакция на данни за декларация Обр. 6;
• Направена е оптимизация в справка „Вноски по кодове към бюджета“, за сумите на ДОО върху социални разходи;
• Направена е оптимизация за извеждане на суми за ДОО върху обезщетения от КТ в декларация Обр. 6;
• Направена е оптимизация в „Дневник на болничните листове“ – извежда се информация за лице, вместо за назначение;
• Добавена е възможност за генериране на УП3 за лица с повече от едно назначение, при различно работно време в часове на ден;
• Направена е оптимизация при избор на период в справка „Годишен отчет към НСИ“;
• Добавена е възможност за извеждане на справка „Удостоверение за доход“ за назначение самоосигуряващo се лице;
• Направена е промяна при изчисляване на сумата за трудов стаж и професионален опит за лица с повече от едно назначение;
• Направена е корекция в поле „Авансово удържан данък“ на справка Служебна бележка за данък при напускане;
• Направена е корекция в поле изчисляване на „Отработени човекочасове“ в справка „Годишен отчет към НСИ“;