Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.045 от 18.08.2022г.

• Добавена е нова справка Данъчни облекчения за деца в меню Справки. Справката извежда стойности, спрямо отразени данни за брой деца в секция Лични данни в ЛК на работниците/служителите;
• Добавена е възможност за експорт на стойността на данъка за възстановяване от справка Данъчни облекчения за деца към личните картони на работниците/служителите;
• Добавени са нови полета, свързани с данни за брой деца в секция Лични данни в личните картони на работниците/служителите – поле Брой деца по чл. 22в от ЗДДФЛ и Брой деца по чл. 22г от ЗДДФЛ. Въведените стойности в полетата служат за изчисляване на данните в справка Данъчни облекчения за деца;
• Отразена е промяна на ограничената сума за данъчно облекчение за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ в следните модули:
• Меню Справки→Служебна бележка за данък→при Основание за издаване: с годишно преизчисляване на данък
• Меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ →Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ;
• Добавено е ново поле Данък за възстановяване в модул Декларация Образец 6. Полето се извежда автоматично при изчисляване на данни за декларацията и избран Код за вид плащане 8 – Данък по чл. 42 от ЗДДФЛ .
Функционалност на полето:
При получен отрицателен резултат за месеца след изчисляване на данните за декларация Образец 6 с код за вид плащане 8, стойността се запазва в полето за следващ месец. Записаната стойност в полето се актуализира след всяко следващо изчисляване на декларацията, като данъка за месеца намалява неговата стойност.
• Добавена е нова група Мениджмънт в меню Справки;
• Добавена е нова справка Разходи за персонал, меню Справки→Мениджмънт;
• Добавена е нова справка – Справка за възнагражденията на наетите по трудови и извънтрудови правоотношения лица, осигурителния доход, върху който се начисляват осигурителните вноски, осигуряване по фондове и общ разход за фирмата. Справката се извежда във формата MS Excel, с бутон Детайлна справка в панел Параметри, меню Справки→Мениджмънт→Разходи за персонал;
• Направена е оптимизация в справка Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021г., меню Справки→Отчети към НСИ→Годишен отчет при наличие на Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ:
• Код 1820 – Приети от началото на годината – общо;
• Код 1840 – Напуснали през годината – общо;
• Направена е връзка между модул Работни графици и секция Данни за заплата в ЛК на работниците/служителите, чрез бутон Експорт към лични картони в модул Планиран график. Реализираната връзка включва следните свързани с тази функционалност оптимизации:
• Добавени са настройки за контроли при въвеждане на време на разположение, меню Други→Настройки→Отчитане на работното време;
• Добавена е нова колона Отработени часове официален празник в модул Планиран график и Работен график;
• Добавена е колона Часове време на разположение в модул Планиран график и Работен график;
• Изчисляване на брой дни болничен в модул Планиран график и Работен график;
• Добавена е нова променлива Нощни часове приравнени към дневни по график, група възнаграждения и надбавки в секция Данни за заплата в ЛК ;
• Добавен е експорт на заплати/аванс за Общинска Банка по система Себра, меню Операции→Експорт на данни за заплати/аванс;
• Направена е промяна в местоположението на следните справки:
• Действия по потребители – от меню Справки в меню Други;
• Възнаграждения по банков път – от меню Справки→Личен състав и др. в меню Справки→ Мениджмънт.

=====

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.044 от 29.03.2022г.

• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход, в сила от 01 Април 2022г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2022г., oбн. ДВ. бр.18 от 04 Март 2022г.;
• Отразен е максималният осигурителен доход , в сила от 01 Април за 2022г. в размер на 3400 лв., съгласно ЗБДОО за 2022г., oбн. ДВ. бр.18 от 04 Март 2022г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности, в сила от 01 Април 2022г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2022г., oбн. ДВ. бр.18 от 04 Март2022г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, в сила от 01 Април за 2022г. в размер на 710 лв., съгласно ЗБДОО за 2022г., oбн. ДВ. бр.18 от 04 Март 2022г;
• Отразен е минимален осигурителен доход за СОЛ – земеделски стопани, в сила от 01 Април за 2022г. в размер на 710 лв., съгласно ЗБДОО за 2022г., oбн. ДВ. бр.18 от 04 Март 2022г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, в сила от 01.04.2022г.;
• Направена е актуализация на справка Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021г., меню Справки→Отчети към НСИ→Годишен отчет. Премахнати са следните кодове в следните раздели от справката:
• Раздел 2. Движение и отработено време:
• 1920 – Неотработени човекодни за действително използван платен отпуск;
• 1921 – в т.ч. наетите на непълно работно време;
• 1940 – Неотработени човекочасове поради платен престой;
• 1941- в т.ч. от наетите на непълно работно време;
• Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд:
• 3171 – Задължително обществено осигуряване (вкл. здравно);
• 3172 – За доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно);
• 3191 – Разходи за обучение на персонала;
• 3192 – Други разходи, свързани с наетите лица;
• 3193 Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за заплати (от код 3100);
• 3194 – Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за социални и задравни осигуровки (от код 3170);
• Добавен е нов експорт на заплата/аванс към ЦКБ – онлайн банкиране за бюджетни организации. Условие за изготвяне на файла, спрямо спецификация на банка ЦКБ е включване на настройка Държавно учреждение в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Основни данни;
• Направена е промяна във формули Социални разходи в натура с осигурителни вноски и Социални разходи в натура без осигурителни, свързани с предоставяне на ваучери за храна на работниците/служителите;
* Предоставяните по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО се повишават от 80 на 200 лева на човек на месец, в сила от 01 Януари 2022г., съгласно Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г., обн.в ДВ бр. 18 от 04 Март 2022г.
Работодателите могат да предоставят ваучери със задна дата. Ваучери за храна могат да се използват за храна и безалкохолни напитки, както и досега, но ще се ползват и за битови нужди – електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, както и дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия (например: посещения на кино, театър, опера и други културни събития).
• Направена е оптимизация във формула за изчисляване на фонд Пенсии – осигурител, за назначение Договор за управление и контрол (ДУК), при следните условия в секция Данни за заплата в личен картон:
• Активна настройка Член-кооператор;
• Стойност > 0 на променлива Еднократен бонус към възнаграждението;
• Липсваща стойност в променлива Основно възнаграждение;
• Направена е оптимизация във формула Удръжки общо при създаване на нова и конвертирана база данни;
• Направена е оптимизация в следните справки, свързани със СОЛ, с добавена променлива Допълнително възнаграждение със стойност > 0:
• Справка Рекапитулация;
• Счетоводна справка;
• Направена е промяна в логиката за изчисляване на Дни обезщетение по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение с работника/служителя в месеца на постъпването му;
* Съгласно чл. 42, ал. 3 от Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) Работникът и служителят имат право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, когато са придобили поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят са прослужили най-малко половината от работните дни на месеца.
• Направена е оптимизация при попълване на поле 16.7. Отработени часове – общо в Декларация Образец 1 за работници/служители с код за вид осигурен – 99 – лица, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр.7 от 19.01.2018г. и Становище №20.00.27/06.02.2018г. на Зам.Изпълнителният Директор на НАП;
• Направена е оптимизация в модул Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД, меню Операции→Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ→Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД в следните направления:
• Промяна в логиката за отразяване на код за работодателя (Основен – ДА/НЕ) в модул, справка и експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД, когато избрания период в модула се различава с периода, включен в модул Служебна бележка за данък, меню Справки→Служебна бележка за данък;
• Оптимизация в логика за извеждане на стойности, при наличие на данни за друг работодател в модул Служебна бележка за данък, меню Справки→Служебна бележка за данък;
• Добавена е проверка за липсваща банкова сметка за работодателя с предназначение Заплата/Аванс при изготвяне файл с данни за заплата/аванс, за изплащане по банков път, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс. При липсваща банкова сметка на работодателя се извежда автоматично секция Банкови сметки в меню Редакция→Администриране→Моята фирма за въвеждането и;
• Добавена е допълнителна информация в извежданото съобщение след приключване на функция Актуализиране на ТЗПБ и МОД, меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.043 от 02.08.2022г.

Годишна версия, в която са актуализирани всички формули за 2022 година!

• Добавени са нови кодове по НКПД в сила от 01.01.2022 г. и са променени наименования на групи, спрямо заповед от 10.12.2021 г. Лични картони → Данни за назначение;
• Актуализиран е календар за 2023 година с всички почивни дни и официални празници;
• Нова справка – Данъчно облагане на доходи от трудови правоотношения. Справката се генерира автоматично след експорт на файл от меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 → Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД. Справката е подходяща за проверка на преизчисления облагаем доход, удръжки за осигуровки, данъчни облекчения и резултат, преди да бъдат подадени с XML файла в портала на НАП;
• Добавен е експорт в Excel на справката Данъчно облагане на доходи от трудови правоотношения – Меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 → Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД;
• Добавенa е възможност за изпращане на фишове по E-mail само с регистрация в онлайн услугите на Microinvest Sendera. Без да се изисква настройка на собствен SMTP Сървър – Меню Онлайн услуги → Профил;
• Добавен е шаблон за автоматичното изпращане на фишове по E-mail – Меню Онлайн услуги → Настройки;
• Оптимизация при печат на служебна бележка за данък по чл. 45 ал. 1 от ЗДДФЛ – данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ автоматично се ограничава до размера на годишната данъчна основа по чл. 49 ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Оптимизация при печат на справка по чл. 73 ал. 6 – данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ автоматично се ограничава до размера на годишната данъчна основа по чл. 49 ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Оптимизация при експорт на справка по чл. 73 ал. 6 – данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ автоматично се ограничава до размера на годишната данъчна основа по чл. 49 ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Добавена е променлива – Извънредни часове по СИРВ по график – При наличие на стойност в тази променлива програмата НЕ изчислява сама извънредните часове за месеца;
• Добавен нов експорт на осигуровки към Прокредит Банк – Меню Операции → Експорт на данни за осигуровки;
• Оптимизиран експорт на заплати към ЦКБ Онлайн – Меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
• Оптимизация на всички бланкови документи съдържащи информация за адрес, като освен град е добавено и съкращение за село гр./с.;
• Оптимизация в дървовидната структура на бланковите документи – Личен картон Бланкови → документи;
• Оптимизирана е справка Рекапитулация, в секция общо удръжки, когато данъкът за възстановяване за периода е по-голям от данъка за внасяне;
• Актуализирана формула в т. 17 на декларация Образец 1, за лица без здравно осигуряване;
• Актуализиран системен компонент необходим при импорт от Excel на лични картони;
• Оптимизирана формула за данък по ЗДДФЛ в случаи с отрицателен резултат на данък за внасяне. Операции→Експорт на осигуровки;
• Оптимизация на данък по ЗДДФЛ в автоматично генерирани платежни документи в меню Операции → Платежни документи;
• Добавени са пояснителни текстове и са групирани функции в онлайн услугите на Microinvest – Меню Онлайн услуги → Профил;
• Оптимизация при Преглед на фиш в Личен картон → Данни за заплата – бутонът е неактивен за изтрити назначения.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.042 от 23.11.2021г.

Важна промяна в модул за годишно преизчисляване на данък и Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, свързана с ползването на увеличения размер на данъчните облекчения за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ за 2021 година!
• Актуализиран е модул за преизчисляване на данък за доходи от трудови правоотношения, меню Справки→Служебна бележка за данък;
• Актуализирана е служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, в частта за Данъчно облекчение за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ;
• Актуализиран алгоритъм за изчисляване на данните за данъчни облекчения в Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, меню Операции→Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ→Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД;
• Актуализация на печатната форма и експорт на файл в XML формат, във връзка с данъчните облекчения за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ, меню Операции→Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ→Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД;
• Добавени са автоматични кратки наименования на всички справки при експорт към PDF, Excel, Word формат и изпращане по Е-mail;
• Оптимизация на формули използвани при работа с графици и/или при режим на сумирано изчисляване на работното време (СИРВ);
• Добавена е нова настройка Основно възнаграждение на база отработени часове – при включена отметка и наличие на стойност в Отработени дневни / нощни / в официален празник часове, основното възнаграждение се изчислява на база реално отработените часове;
• Добавена е променлива Извънредни часове по СИРВ по график – при наличие на стойност в променливата програмата НЕ изчислява автоматично извънредни часове за месеца;
• Добавени са променливи Часове в престой по график чл. 267, ал. 1 от КТ и Възнаграждение за престой по график по чл. 267, ал. 1 от КТ за случаи, в които предприятието не е успяло да уплътни графика на работника / служителя;
• Добавена е настройка Работа с графици – оказва влияние върху начинът, по който ще бъдат отразени положените извънредните часове за периода на СИРВ за работника/служителя. Използва се едновременно с променлива Извънредни часове при СИРВ по график и Часове в престой по график чл. 267, ал. 1 от КТ;
* Работа с графици е основна настройка, която ще се използва както при автоматично прехвърляне на данните от модул Графици, в който се извършват всички изчисления за отработени часове и дни, така и при връзка с външен софтуер за графици;
• Направена е визуална и функционална оптимизация в секция Обработка на резултата, панел Параметри и обработка:
• Визуална оптимизация – добавени са бутони за експорт на справки в Word, Excel и PDF формат;
• Функционална оптимизация – добавен е нов бутон Изпращане по Е-mail. Отключва секция Изпращане по E-mail с данни за получател, тема и име на файла и подпис на писмото.
• Поле Тема – автоматично попълнено. Съдържа името на справката и периода, за който е изведена. Полето е с възможност за редакция;
• Поле Файл – съдържа името на файла. Полето е с възможност за редакция;
• Поле Текст – извежда въведеното съдържание в поле Шаблон на подпис, секция Онлайн услуги в меню Други→Настройки. Полето е с възможност за редакция;
• Добавено е ново основно меню Онлайн услуги;
• Добавено е ново подменю Профил в меню Онлайн услуги, което съдържа:
• Секция за Вписване / Вход в онлайн услугите на Microinvest;
• Секция за регистрация / създаване на потребител за ползване на онлайн услугите на Microinvest;
• Опция за добавяне на текущо отворената фирма към онлайн профила;
• Опция за заявка за присъединяване към фирма чрез друг основен профил, вече създаден в онлайн услугите на Microinvest;
• Опция за покана за присъединяване към текущата фирма и профил чрез имейл на друг регистриран потребител;
• Секция с информация за вече присъединени потребители със съответния им статус;
• Опция за потвърждаване и изтриване на потребител;
• Информационен панел за достъп до онлайн услугите на Microinvest;
• Преместено е меню Изпращане на фиш за заплати по Email от меню Операции в меню Онлайн услуги;
• Добавено е ново подменю Настройки в меню Онлайн услуги. Тук са преместени всички настройки от секция Настройки→Онлайн услуги;
• Оптимизиран експорт на заплати ЦКБ онлайн, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е нов експорт на заплати към Зираат Банк, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е нов експорт на заплати към Първа инвестиционна банка – онлайн, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е нов експорт на заплати към Инвестбанк за бюджетни организации, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е нов експорт на заплати към Уникредит Булбанк – онлайн за бюджетни организации, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Добавен е нов експорт на осигуровки към Прокредит банк, меню Операции→Експорт на данни за осигуровки;
• Оптимизиран експорт на осигуровки към ДСК, меню Операции→Експорт на данни за осигуровки;
• Оптимизирани са справки Разчетно-платежна ведомост (РПВ) Кратка и Счетоводна справка при данък за възстановяване по-голям от дължимия за месеца;
• Оптимизиран е експорта към счетоводство (Microinvest Делта Pro) при данък за възстановяване по-голям от дължимия за месеца;
• Добавени са нови позиции в справка Ведомост за договори за управление и контрол, свързани с данъка по ЗДДФЛ;
• Оптимизиран импорт на отсъствия от XML файл – автоматично се добавя към последното активно назначение на лицето;
• Визуална промяна при печат на всички платежни документи в меню Операции→Платежни документи;
• Оптимизация в бланкови документи:
• секция Документи в личен картон на работник/служител;
• модул Бланкови документи в меню Редакция;
• Премахнато е подменю Новини от НАП RSS от меню Други – услугата вече не се предлага от НАП.

Пример за организация на секция Данни за заплата в ЛК на работник/служител на СИРВ при период на отчитане повече от един месец в последен месец от периода на СИРВ, с активна настройка Работа с графици
Настройки:
Основно възнаграждение на база отработени часове – спрямо възприетата политика на месечно заплащане във фирмата;
Работа с графици – активна;
Режим Сумирано отчитане на работното време – активна;
Без ограничаване на Отработените дни и осиг. доход – активна;
Допълнителни настройки, спрямо организацията на работа:
Без превръщане на нощните в дневни
Работа само през нощта
Променливи със стойност:
Отработени дневни часове / Отработени нощни часове / Отработени часове официален празник – въвежда се стойността на отработените по график часове;
Избран период за СИРВ = Пореден месец от периода на СИРВ;
Извънредни часове при СИРВ по график или Часове в престой по график чл. 267, ал. 1 от КТ – при изчисляване на заплатите за лицето ще бъде автоматично изчислено допълнително начисление Възнаграждение за извънреден труд или престой
* За ръчно въвеждане на сумата на възнаграждението за престой е необходимо да бъде добавена променлива Възнаграждение за престой по чл. 267, ал. 1 от КТ.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.041 от 02.08.2021г.

· Добавена е нова справка Справка за използваните болнични и отпуски на ниво работник/служител. Справката се извежда от секция Данни за отсъствия→Болничен/Отпуск в ЛК, чрез:
• Бутон Печат → Печат на болнични и отпуски;
• Функция Печат на болнични и отпуски от секция Бързи команди на Помощен панел;
· Добавена е информация за съдържанието на Справка за използваните болнични и отпуски, таб Информация в панел Параметри, обработка и информация;
· Добавена е помощна информация за активно поле в Помощен панел при задаване на параметри за справка Справка за използваните болнични и отпуски;
· Добавена е нова колона Брой дни в секция Данни за отсъствия → таб Болничен в личен картон на работник/служител. Колоната извежда данни за работни или календарни дни за периода, спрямо избрания тип отсъствие;
· Добавено е съобщение с уведомителен характер в модул Уведомление за договор по чл. 62, ал. 5 за работници/служители с прекратени трудови правоотношения и липсващ код в поле 17. Основание за прекратяване на трудовия договор в Уведомлението. Съобщението се извежда в следните модули:
• меню→Операции→Уведомления за договори→статус редакция на Уведомлението, бутон Експорт→Експорт по формат на НАП;
• меню Операции→Уведомления за договори→Експорт;
· Добавен е нов експорт на данни за заплата/аванс към банка БНП Париба – online банкиране, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
· Добавена е възможност за перманентно изтриване на назначение и допълнително споразумение към назначение (ДС), не участвали в изчисления. Не се изисква дата в поле Дата на последен работен ден в секция Данни за назначение;
· Направена е промяна в наименование на поле за избор на край на период, секция Избор на период в модул Планиран график и Работен график;
· Направена е оптимизация в справка Рекапитулация, тип Допълнителна;
· Направена е оптимизация в бланкови документи от група Трудови договори във връзка с визуализация на съдържанието на документа, секция Документи в личен картон на работник/служител.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.040 от 25.02.2021г.

Актуализацията е с включени изменения относно Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, влизащи в сила от 01.03.2021г., следва да бъде извършена от потребителите след редовно подадени в НАП данни за Уведомления по формат, валиден до 28.02.2020г. включително.

· Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Уведомление по чл. 62, ал. 5 КТ, UTD62_2021.TXT, съгласно публикувана спецификация на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 на страницата на НАП на 16.02.2021г., в сила от 01.03.2021г.:
· меню→Операции→Уведомления за договори→статус редакция на Уведомлението, бутон Експорт→Експорт по формат на НАП;
· меню Операции→Уведомления за договори→Експорт;
· Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Уведомление по чл. 62, ал. 5, съгласно Наредба № 5 от 29 декември 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ., обн. в ДВ бр. 17 от 26.02.2021г., в сила от 01.03.2021г.:
• Добавено е ново поле – Основание за прекратяване на трудовия договор;
• Препозициониране на съществуващо поле;
* Поле Основание за прекратяване на осигуряването се попълва автоматично, спрямо избранo от номенклатура основание в секция Данни за назначение в личния картон на работника/служителя с прекратен трудов договор.
· Добавено е ново поле Основание за прекратяване на осигуряването в секция Данни за назначение в личен картон. Полето се визуализира при въведена дата в поле Дата на прекратяване. Избраното основание намира отражение като код в поле 17 – Основание за прекратяване в модул Уведомление за договор по чл. 62, ал. 5 от КТ;
· Добавени са съобщения с уведомителен характер, свързани с липсващ код в поле Основание за прекратяване на осигуряването:
· При запис на извършени промени в личен картон на работник/служител с прекратен трудов договор;
· В секция Помощен панел и Съобщения на помощния панел;
· Направена е оптимизация в съдържанието на бланкови документи от група Трудови договори, изкл. Трудов договор по чл. 114а от КТ – добавена е Дата на постъпване на работника/служителя:
· Модул Бланкови документи, меню Редакция→група Трудови договори;
· Секция Документи в личен картон;
· Направена е оптимизация в статус преглед и редакция в Декларация Образец 1, брой позиции в поле 14 – Ден от който осигуряването е възникнало/възобновено:
· Меню Редакция→Декларация Образец 1→Редакция;
· Бутон Декларация Образец 1 в секция Данни за заплата в личен картон;
• Направена е оптимизация в логиката за попълване на поле 12 – Вид осигурен Декларация Образец 1, за служители на допълнителен/втори трудов договор с включена настройка Учител;
· Направена е оптимизация при попълване на поле 7. Инициали в Декларация Образец 1 за работници/служители с две имена – собствено име и фамилия;
· Добавена е логика за проверка на полагаемия неплатен отпуск с осигурителен стаж за 2021г., а именно 90 дни, съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, обн. в ДВ бр. 14. от 17.02.2021г., в сила от 17.02.2021г. :
· Направена е актуализация в съдържанието на извежданото съобщение при надхвърляне на дните неплатен отпуск с осигурителен стаж за 2021г.;
· Направена е оптимизация в извеждане на една страница на преглед, печат и експорт на справка Служебна бележка за данък;
· Добавен е Изипей АД в списъка с банки за избор с прилежащ BIC – BIC ESPYBGS1, в следните модули:
· секция Банкови сметки в личен картон;
· секция Банкови сметки в меню Редакция →Администриране→Моята фирма;
· Направена е оптимизация при първоначална инсталация на Microinvest ТРЗ и ЛС, тип централно работно място, компонент MSSQL Server.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.039 от 11.02.2021г.

• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна в Наредба № Н-13 от 17 Декември 2019г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обн. в ДВ бр.10 от 05.02.2021г., в сила от 01.01.2021г.:
· Увеличен брой позиции в поле 13. Код за сумирано изчисляване на работното време;
· Премахнато поле 15.1 – Код прекратяване на осигуряването;
• Направена е оптимизация в съдържанието на номенклатура Вид осигурен – поле 12 от Декларация Образец 1;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация обр. 1, EMPL2021.TXT, съгласно публикувана Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2020г. на страницата на НАП на 25.01.2019г., в сила от 06.01.2021г.;
• Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-105 от 23.12.2020г.,в сила от 01.01.2021г.;
• Направена е оптимизация при изготвяне на справка и експорт на файл с данни по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – ГД:
· Добавена е логика за автоматично обединяване на данни от отделни лични картони за едно и също лице (ЕГН), с един и същи код на изплатения доход по граждански договор;
· Добавена е логика за обединяване на данни за чуждестранно физическо лице (ЧФЛ), спрямо дата, месец и година на раждане;
• Направена е актуализация на справка Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020г., меню Справки→Отчети към НСИ→Годишен отчет. Добавени са нови кодове в следните раздели от справката:
• Раздел 2. Движение и отработено време:
· 1920 – Неотработени човекодни за действително използван платен отпуск;
· 1921 – в т.ч. наетите на непълно работно време;
• Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд:
• 3171 – Задължително обществено осигуряване (вкл. здравно);
• 3172 – За доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно);
• 3191 – Разходи за обучение на персонала;
• 3192 – Други разходи, свързани с наетите лица;
• 3194 – Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за социални и задравни осигуровки (от код 3170)
• 1940 Неотработени човекочасове поради платен престой;
• 1941 в т.ч. от наетите на непълно работно време;
• 3193 Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за заплати (от код 3100);
* Стойностите в полета с код: 3172, 3191 и 3192 се попълват от въведените ръчно стойности в секция Параметри в панел Параметри, обработка и информация;
• Направена е оптимизация в секция Справки за заетите и свободните работни места, в Заети работни места в края на тримесечието (брой), меню Справки→Отчети към НСИ→Тримесечен отчет, за лица със сключени допълнителни споразумения, първо число на следващ отчетен тримесечен период;
• Добавен е нов формат за експорт на заплата/аванс по банков път – Уникредит Булбанк за бюджетни организации, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Направена е визуална оптимизация в секция Данни за назначение в личен картон – скрито поле Код на прекратяване на осигуряването;
• Премахнато е съобщение свързано с избор на код за прекратяване на осигуряването в следните модули:
· Секция Данни за назначение в личен картон;
· Меню Операции→Декларация Образец 1→Изчисляване;
• Направена е оптимизация при изготвяне на годишна декларация Образец 6 за самоосигуряващо/и се лице/а. Извеждане на ЕГН в наименованието на експортния файл;
• Направена е оптимизация в извеждане на ЕИК на компанията в модул Платежни документи→Автоматично генериране;
• Направена е оптимизация при извеждане на съобщение в секция Съобщения в Помощен панел при наличие на допълнително споразумение към договор.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.038 от 19.01.2021г.

• За да се актуализират стойностите за фонд Трудова злополука и професионална болест (ТЗПБ) и Mинимален Oсигурителен Доход (МОД) за 2021г., при начислени заплати за месец Декември 2020г. преминете през меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД за всяка една от наличните фирми. Тази актуализация няма да окаже влияние върху “перо” Основно възнаграждение в секция Данни за заплата в личните картони на работниците/служителите;
• При наличие на Самоосигуряващи се лица е необходимо стойността на Осигурителния им доход да бъде ръчно коригиран.
• Ако работните дни в месец Януари 2021г. не са актуализирани спрямо календар за 2021 г., чрез меню Редакция→ Календар направете промяна в календара за текущия месец и натиснете бутон Запис, след което премахнете корекцията в календара и отново натиснете бутон Запис.
• За изготвяне на справка и експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – изплатени доходи по трудови правоотношения е необходимо първо да се премине през модул Служебна бележка за данък, меню Справки.

Изменения Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
вер. 2.00.038 / 19.01.2021г.

• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2021г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2021г., oбн. ДВ. бр.103 от 04 Декември 2020г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2021г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2021г., oбн. ДВ. бр.103 от 04 Декември 2020г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2021г. в размер на 650 лв., съгласно ЗБДОО за 2021г., oбн. ДВ. бр.103 от 04 Декември 2021г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 331 от 26 Ноември 2020 г. на Министерски съвет, в сила от 01.01.2020г;
• Отразени са почивни дни и празници за 2022г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
* Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
• Направена е оптимизация в модул Служебна бележка за данък, меню Справки в следните направления:
• Автоматично изчисляване на данните за всички служители с назначения за избрания период:
• Добавен е нов бутон Изчисляване на всички служители;
• Добавена е нова функция в секция Бързи команди на Помощен панел – Изчисляване на всички служители;
* За отразяване на допълнителни данни за преизчисляване, като данъчни облекчения за деца, други данъчни облекчения, данни от друг работодател е необходимо е да се изведе персонално служебната бележка на служителя/служителите.
• Добавени са настройки Удържана сума до 31 Януари на следващата година и Възстановена сума до 31 Януари на следващата година. Настройките са валидни само за основание С годишно преизчисляване на данъка. Попълват стойности на ред 18 или 19 в Служебната бележка;
• Добавено е съобщение за несъответствие в посочения период в модул Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 – ТД с включеният период в модул Служебна бележка за данък;
• Добавени са нови колони за Сума на оставащата отпуска и Стойност на осигуровките на оставащият платен отпуск в справка Оставащ платен отпуск в MS Excel, меню Справки→Личен състав и др.;
• Направена е промяна в проверка за придобит трудов стаж, при ползване на платен отпуск, съгласно промени в Кодекса на труда (КТ);
* Съгласно чл. 155, ал. 2 от КТ при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 4 месеца трудов стаж.
• Направена е оптимизация в модул Декларация Образец 6, меню Операции при изготвяне на годишна Декларация Образец 6 за самоосигуряващо се лице. При повече от едно назначение на един и същи СОЛ за годината, за която се изготвят и подават данните в Декларация Обр.6 с код 13 се обединяват автоматично данните за лицето;
• Направена е оптимизация във следните формули:
• Изчисляване на обезщетение за временна неработоспособност от работодател при тип назначение Трудов договор/Трудов договор по чл. 114 от КТ. Оптимизацията е свързана с използване на променлива Сума по договор по чл. 114 от КТ;
• Промяна в изчисляване на възангарждението за положен нощен труд на час
* Съгласно чл. 8 от Наредба за структура и организация на работната заплата
За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.
• Добавена е нова променлива Работни дни по договор по чл. 114 от КТ в следните секции:
• В секция Данни за заплата в личен картон при тип назначение Трудов договор/Трудов договор по чл. 114 от КТ – въвеждат се дните за месеца, посочени в договора;
• В група Възнаграждения и надбавки, бутон Добавяне на нова променлива в секция Данни за заплата в личен картон. Променливата е валидна за тип назначение Трудов договор/Трудов договор по чл. 114 от КТ и Трудов договор/Универсален.
* Променлива Работни дни по договор по чл. 114 от КТ се използва за коректно изчисляване на обезщетението за временна неработоспособност от работодател при ползване на болничен в периода.
• Добавено е предупредително съобщение при открита разлика в изчислените дни в променлива Отработени дни за месеца в секция Данни за заплата в личен картон и въведените дни по договор в променлива Работни дни по договор по чл. 114 от КТ;
• Направена е промяна в настройки на секция Отчитане на работното време, меню Други→Настройки;
· Добавен е нов бланков документ Служебна бележка за месторабота. Документът намира отражение в следните модули:
• Модул Бланкови документи→група Други, меню Редакция;
• Секция Документи в личен картон→група Други;
• Меню Други→Настройки→Номерация на документи-→ група Обща изходяща документация.
• Направена е промяна в съдържанието на бланков документ Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лицe, изм. ДВ бр. 72 от 14.08.2020г.
Документът намира отражение в следните модули:
• Модул Бланкови документи→група Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ, меню Редакция;
• Секция Документи в личен картон→група Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
• Направена е промяна в меню Помощ и лентата с бързи бутони. Модул Microinvest Общност е премахнат;
• Добавена е икона на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro в Контролен панел на Windows.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.037 от 01.07.2020г.

· Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход (МОД), в сила от 01.07.2020г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2020г., обн. в ДВ бр.55 от 19.06.2020г.;
Важно! За да се актуализират стойностите за Mинимален Oсигурителен Доход (МОД) в сила от 01.07.2020г., при начислени заплати за месец Юни 2020г. преминете през меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД за всяка една от наличните фирми. Тази актуализация няма да окаже влияние върху “перо” Основно възнаграждение в секция Данни за заплата в личните картоните на работниците/служителите;
· Добавен е нов бланков документ Заявление-Декларация за изплащане на трудовото възнаграждение по банкова сметка
Документът намира отражение в следните модули:
• Модул Бланкови документи→група Други, меню Редакция;
• Секция Документи→група Други;
· Добавен е бутон Копиране на адрес в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Адреси;
· Направена е оптимизация при изписване на серия и номер на болничен лист, секция Отсъствия→Болничен в следните направления:
• Добавена е проверка за изписване на серия на болничен лист на латиница и номер на болничен лист с буквен символ.
• Добавена е цветова индикация на полета серия и номер на болничен лист;
• Добавени са съобщения с предупредителен характер в секция Съобщения в Помощен панел;
· Добавен е ЕИК на фирмата в заглавния ред на следните справки:
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Трудови договори, Тип: Стандартна, Кратка и СИРВ;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Граждански договори;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Договори за управление и контрол;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Самоосигуряващи се лица;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Аванси;
• Справка Вноски по кодове към бюджета, Вид: Кратка и Разширена;
Тип: Стандартна, Аванс, Изравнителна;
• Справка Рекапитулация, Тип на справката: Стандартна, Аванс, Изравнителна Допълнителна;
• Справка Счетоводна справка;
· Направена е оптимизация в наименование „Подпис“, ново „Подпис получил сумата“ в следните справки:
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Трудови договори, Тип: Стандартна, Кратка и СИРВ;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Граждански договори;
• Справка Разчетно-платежна ведомост /Договори за управление и контрол;
• Направена е оптимизация в справка Форма 76, меню Справки→Личен състав и др. във връзка с ползване на отпуск по чл. 173а, ал. 1 от КТ;

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.036 от 06.04.2020г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, както и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването Екипът на Microinvest подготви извънредна версия на ТРЗ и ЛС Pro. За инсталация на версията е необходим код за актуализация.
Относно предстоящи промени в периода на извънредно положение, всички допълнително подготвяни версии за програмата ще бъдат безплатни за потребителите преминали към вер. 2.00.036 от 06.04.2020г.

Изменения Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
вер. 2.00.036 / 06.04.2020г.

• Добавени са нови бланкови документи:
– Заповед за преустановяване на работа по заповед на Държавен орган;
– Заповед за преустановяване на работа по чл.120в, ал. 1 от КТ;
– Заповед за установяване на непълно работно време по чл.138а от КТ;
Документите намират отражение в следните модули:
• Модул Номерация на документи→група Други молби и заповеди, меню Други→Настройки;
• Модул Бланкови документи→група Други, меню Редакция;
• Секция Документи→група Други в личен картон;
• Направена е оптимизация при извеждане на автоматична номерация във бланков документ Заповед за увеличение на трудовото възнаграждението по чл. 118, ал. 3 от КТ.
Документът намира отражение в следните модули:
• Модул Бланкови документи→група Други, меню Редакция;
• Секция Документи→група Други в личен картон;
• Добавена е нова справка Списък работници служители с право на компенсация, меню Справки→Личен състав и др. При поставена отметка Изчисляване на компенсация се извежда колона с изчислена ориентировъчна сума на полагаемата компенсация. С експорт на справката в MS Excel може да бъде направена проверка по конкретни параметри от Агенцията по заетостта;
• Добавено е съобщение за начина на изчисляване на колона Компенсация. Съобщението се извежда при поставяне на отметка Изчисляване на компенсация в секция Параметри, панел Параметри, обработка и информация, справка Списък работници служители с право на компенсация;
• Добавена е информация за съдържанието на справка Списък работници служители с право на компенсация, секция Информация в панел Параметри, обработка и информация;
• Добавени са нови формули и променливи, свързани с отразяване на дни и часове и изчисляване на възнаграждение за времето на преустановяване на дейността или установено намалено работно време.
Задължителни променливи в секция Данни за заплата в личен картон, според издадената Заповед във връзка с извънредното положение:
– Дни в престой по чл. 120в от КТ;
– Дни в престой по заповед на държавен орган;
– Дни по чл. 138а от КТ с компенсация;
– Часове по чл. 138а с компенсация;
Спрямо посочените стойности в променливите се извършва автоматично изчисляване на възнаграждението за периода.
Незадължителни променливи в секция Данни за заплата в личен картон, според издадената Заповед във връзка с извънредното положение:
– Възнаграждение по чл. 267а от КТ;
– Компенсация по чл. 138а от КТ;
Въведената стойност в променливите ще бъде записана като възнаграждение при изпълнение на функция Изчисляване на заплати.
Променливите са добавени в следните модули:
– Секция Данни за заплата в личен картон→бутон Добавяне на нова променлива→група Възнаграждения и надбавки;
– Модул Групови начисления, меню Редакция→Бързи промени в лични картони;
– Модул Мениджър на потребителските справки, меню Справки;
Екипът на Microinvest препоръчва използване на модул Групови начисления, меню Редакция→Бързи промени в лични картони за по – бързо и удобно добавяне на задължителните променливи в секция Данни за заплата в личните картони на работниците/служителите.

вер. 2.00.036 (рев. 1 от 16.04.2020 г.)

· Добавен е нов тип отпуск Платен отпуск по чл. 173а, ал. 1 от КТ, секция Данни за отсъствия в личен картон;
· Направена е оптимизация в справка Списък на работници и служители с право на компенсация, меню Справки → Личен състав и др., спрямо публикуван нов формат в Агенцията по заетостта;
• Добавени са допълнителни данни за фирмата: телефон, e-mail адрес и лице за контакт;
• Промяна в наименование на полета от справката;
• Оптимизация на формули за извеждане на данни в колона Брой работни дни с право на компенсация за периода – включва и дните платен отпуск по чл. 173а, ал.1 от КТ;
• Оптимизация на формулата за изчисляване на колона Компенсация. При поставена отметка Изчисляване на компенсация се извежда колона с изчислена сума на полагаемата компенсация. Сумата включва 60% от осигурителния доход и осигурителните вноски за сметка на работодателя за 01.2020г.

вер. 2.00.036 (рев. 02 от 18.06.2020 г.)

· Добавен е нов тип документ Заповед за ползване на платен отпуск по чл. 173а, ал. 1 от КТ.
Документът намира отражение в следните модули:
· Модул Бланкови документи→група Документи, свързани с отпуск, меню Редакция;
· Секция Документи→група Документи, свързани с отпуск в личен картон;
· Извеждане с бутон Печат, секция Данни за отсъствия→Отпуск, при въведен тип отпуск „Платен отпуск по чл. 173а, ал. 1 от КТ“.
· Направена е оптимизация в съдържание на бланков документ Трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ – в данните за служителя е заменена думата ИЗПЪЛНИТЕЛ с РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ;
· Добавена е логика за проверка на полагаемия неплатен отпуск с осигурителен стаж за 2020г., а именно 60 дни;
· Направена е актуализация в съдържанието на извежданото съобщение при надхвърляне на дните неплатен отпуск с осигурителен стаж за 2020г.;
· Направена е оптимизация в справка Списък работници и служители с право на компенсация, меню Справки → Личен състав и др. При поставена отметка Изчисляване на компенсация се извежда сумарен ред с обща стойност за компенсация;
· Направена е оптимизация в справка УП-3, меню Справки→Удостоверения. Добавена е абревиатура в горен десен ъгъл;
· Добавен е ЕИК на фирмата при генериране на файл за Деклaрация Образец 1 и Образец 6:
– Декларация Обарзец 1: EMPL2019_**********.txt
– Декларация Образец 6: NRA62007_**********.txt
· Направена е промяна на клавишната комбинация за извеждане на справка Тримесечен отчет, меню Справки→Отчети към НСИ – нова Alt+P;
· Направена е оптимизация при изчисляване и анулиране на заплати с назначения, в които липсва дата на постъпване;
· Направена е оптимизация при изчисляване на данни за Декларация Образец 1 и Образец 6;
· Направена е оптимизация в изчисляване на Обезщетение по чл. 224 от КТ при наличие на стойност/дни в поле Отпуск от минали години в секция Данни от минал период в ЛК.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.035 от 28.01.2020г.

• За да се актуализират стойностите за фонд Трудова злополука и професионална болест (ТЗПБ) и Mинимален Oсигурителен Доход (МОД) за 2020г., при начислени заплати за месец Декември 2019г. преминете през меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Актуализиране на ТЗПБ и МОД за всяка една от наличните фирми. Тази актуализация няма да окаже влияние върху “перо” Основно възнаграждение в секция Данни за заплата в личните картоните на работниците/служителите;
• При наличие на Самоосигуряващи се лица е необходимо стойността на Осигурителния им доход да бъде ръчно коригиран. За бърза промяна може да бъде използван модул Групови начисления, меню Редакция→Бързи промени в лични картони;
• Ако работните дни в месец Януари 2020г. не са актуализирани спрямо календар за 2020 г., чрез меню Редакция→ Календар направете промяна в календара за текущия месец и натиснете бутон Запис, след което премахнете корекцията в календара и отново натиснете бутон Запис.
• За изготвяне на справка и експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – изплатени доходи по трудови правоотношения е необходимо първо да се премине през модул Служебна бележка за данък, меню Справки за изчисляване и запис на стойностите за всяко едно назначение и допълнително споразумение към него.

• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2020г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2020г., oбн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2020г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2020г., oбн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2020г. в размер на 610 лв., съгласно ЗБДОО за 2020г., oбн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2020г. в размер на 420 лв., съгласно ЗБДОО за 2020г., oбн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 350 от 19 Декември 2019 г. на Министерски съвет, в сила от 01.01.2020г;
• Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-815 от 23.12.2019г.,в сила от 01.01.2020г.;
• Отразени са почивни дни и празници за 2021г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
* Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
• Направена е оптимизация в модул Служебна бележка за данък, меню Справки в следните направления:
• Премахнати са следните подменюта:
• С годишно преизчисляване;
• При прекратяване на договор;
• Добавено е поле Основание за издаване със заложена логика за автоматичен избор: с годишно преизчисляване, при прекратяване на договор, не съм основен работодател или СОЛ с възнаграждение за положен личен труд. Полето е отключено за промяна на основанието;
• Добавени са полета Наименование и ЕИК на работодател ;
• Добавено е поле Код на изплатения доход в секция за следващ работодател. Добавена е проверка за несъответствие между избран код на изплатения доход и въведена стойност за облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ за съответен код;
* Извеждане на общи стойности от всички активни за избраният период от време Допълнителни споразумения към договор и/или следващо назначение за лицето – изпълняване на функции Изчисляване и Запис за всяко едно ДС или назначение. Към всяко едно от тях се добавя ред, индикиращ приключени функции изчисляване и запис за посоченият период. С бутон Печат ще бъдат изведени обобщени данни за разботника/служителя.
• Направена е оптимизация в модул Потребители → Ниво на достъп, меню Редакция → Администриране. Премахнати се подменюта: С годишно преизчисляване и При прекратяване на договор;
• Направена е оптимизация в личен картон за назначения Граждански договор:
• Добавена е нова позиция за избор на тип идентификатор – ЧФЛ без идентификатор в секция Лични данни в личен картон;
• Номенклатура за избор на Вид доход по ЗДДФЛ в секция Данни за заплата в личен картон;
• Направена е оптимизация в наименование на функция в меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ. Добавени са две подменюта.
• Експорт на данни по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – ГД ;
• Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД;
• Направена е промяна в модул Експорт на данни по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – ГД, меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ в следните направления:
• Промяна на съдържание в печат на Справка по по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, в съответствие с публикуван нов формуляр и указания за попълване на страницата на НАП;
• Промяна в експортен файл на Справка по по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, в съответствие с публикувана спецификация за формат и структура на файла на страницата на НАП;
• Направена е оптимизация в съдържанието на следните справки за назначение Граждански договор (ГД), меню Справки → СИС и Служебна бележка:
• Сметка за изплатени суми;
• Служебна бележка за данък;
• Служебна бележка за данък по чл. 35 от ЗДДФЛ;
• Добавен е нов модул Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД, меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ. Модулът е реализиран в две направления:
• Генериране и извеждане на печат на Справка по по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в съответствие с публикуван формуляр и указания за попълване на страницата на НАП;
• Запис на експорт на файл на Справка по по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в съответствие с публикувана спецификация за формат и структура на файла на страницата на НАП;
За извеждане на списъка с работници/служители е необходимо първо да се премине през модул Служебна бележка за данък, меню Справки за изчисляване и запис на стойностите за всяко едно назначение и допълнително споразумение към него.
• Направена е оптимизация на извежданите съобщения в секция Помощен панел и Съобщения в съответствие с промяна в извеждане на данни в справки за назначения Граждански договори – СИС и Служебна бележка;
• Добавено е ново поле/колона Допълнителен годишен отпуск в следните модули и справки:
• При създаване на нов личен картон на работник/служител;
• Секция данни за назначение в Личен картон на работник/служител;
• Справка Оставащ платен годишен отпуск, меню Справки → Личен състав и др.
• Направена е промяна в структурата и формата на файл за експорт на данни с осигуровки към Обединена Българска Банка (ОББ);
• Направена е оптимизация в бланкови документи – премахнати са данни за номер на ЛК, дата и място на издаване, група Трудови договори. Намира отражение в следните модули:
• Модул Бланкови документи, меню Редакция;
• Секция Документи в личен картон.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.034 от 30.10.2019г.

• Добавен е нов модул Работни графици, меню Редакция със следните подменюта:
• Работни смени – прозорец за създаване на утвърдените във фирмата работни смени. С възможност за посочване на абревиатура и цветова индикация на смяната, както и възможност за редакция и промяна на статуса Активна/ Неактивна;
• Редуване на смени – прозорец за задаване на периодичността и последователността от смени като предварителни шаблони, за по-лесно определяне и оформяне на графика на работа на лицата във фирмата;
• Планиран график – включени са функционални бутони Експорт в MS Excel, извеждащ справка с възможност за печат и Проверка на графици, служещ за двустранна проверка на въведени отсъствия в графика и в секция Данни за отсъствия в личния картон;
Съдържание на стойностите в колоните:
• Общо отработени часове – показва сума на отработените дневни и нощни часове на служителя за избраният период на графика;
• В това число отработени дневни – показва сума на отработените дневни часове от служителя за избраният период;
• В това число отработени нощни – показва сума на отработените нощни часове от служителя за избраният период;
• Нощни часове приравнени към дневни часове – показва резултат от отработените нощни часове, преобразувани в дневни с коефициент 1.142857;
• Общо часове по норма за лицето – показва работна норма в часове на служителя за избраният период, с изключени отсъствия (болнични и отпуски);
• Общо часове по норма – произведение между работните дни за избрания период и работни часове по договор за лицето;
• Салдо в часове – показва разликата между колона Общо отраб.часове и колона Общо часове по норма за лицето;
• Салдо в часове за периода на СИРВ – показва крайният резултат между часовете по норма и отработените часове за служителя от избраният период на СИРВ – положени часове извънреден труд или неуплътнено работно време, т.нар. „престой по вина на работодателя“.
• Работен график – прозорец, в който могат да бъдат добавени предварително създадените работни смени и схеми към назначенията на работниците/служителите, ограничени в период, заложен в меню→Други→Настройки→секция Отчитане на работното време→Забрана за редакция на работен график, преди системната дата на компютъра. Прозореца служи за въвеждане на отсъствия болнични/отпуски. Включени са функционални бутони Експорт в MS Excel и Проверка на графици.
· Добавена е нова секция Отчитане на работното време в меню Други→Настройки. В прозореца са обособени три секции настройки;
· Настройка за работа с графици – включва следните опции:
• Работа с графици – по подразбиране включена настройка. Извежда активно меню Работни графици в меню Редакция;
• Установяване на режим Сумирано отчитане на работното време – активира настройки Период на отчитане на СИРВ и Първи месец от периода на СИРВ. Спрямо посочените параметри в настройките се активират заложените контроли и изчисления за положен извънреден труд;
• Забрана за редакция на работен график – ограничава възможността за отразяване на корекции във вече създадения график;
· Общи настройки – включва нормативно заложени настройки, с възможност за редакция, като: часови интервал за полагане на нощен труд, максимална продължителност на работната смяна, максимална продължителност на работната седмица при подневно отчитане на работното време и СИРВ и др.;
· Непълнолетни лица – включва нормативни настройки, отнасящи се за наети непълнолетни лица, като: забрана за полагане на нощен и извънреден труд, часови интервал за полагане на нощен труд, максимална продължителност на работната седмица;
· Добавени са в списъка за организиране на права на достъп на ниво потребител следните модули:
• Работен график и прилежащите му подменюта;
• Настройка секция Отчитане на работното време;
• Добавена е възможност за печат на справка Планиран график и Работен график, меню Редакция→Работни графици→/Планиран/Работен график→бутон Печат, секция Бързи команди на помощен панел;
• Добавени са предупредителни и забранителни съобщения в Помощен панел свързани с модул Работни графици;
• Добавен е нов бутон Преизчисляване на отпуск в секция Данни от минал период в личен картон за всички типове трудови договори. Бутонът извежда прозорец за ръчно въвеждане на дни неизползван отпуск преди започване работа с Microinvest ТРЗ и ЛС Pro. Използване на функция Преизчисляване на отпуск е възможна при минимум един месец с изчислени заплати в програмата;
• Добавена е нова справка Оставащ платен отпуск, меню Справки→Личен състав и др. При експорт в MS Excel справката предоставя допълнително данни, като дата на постъпване, дата на прекратяване и дни обезщетение по чл.224 от КТ;
• Добавени са информативни съобщения при въвеждане на период на платен отпуск за текуща и минала година при надвишаване брой налични дни за ползване, секция Данни за отсъствия→Отпуск.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.033 от 16.07.2019г.

· Направена е промяна в начина на попълване и експорт към НОИ на данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ, бр.40. от 17 Май 2019г., в сила от 01.07.2019г.:
· Направена е промяна в съдържание на прозорец Приложение № 9, № 10 и № 11;
· Актуализиран е форматът за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО, съгласно публикувана спецификация в www.noi.bg, от м. Юли 2019г.
* След 17.07.2019 г. ще се приемат данни само по новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. С тях ще се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юли 2019 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.
• Направена е промяна в бланки на приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) , ДВ бр. 40 от 17 Май 2019г.
Документите намират отражение в следните модули:
· Меню Редакция→Бланкови документи →Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
· Секция Документи в личен картон на работник/служител→Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
· Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
• Добавена е логика за автоматично отбелязване на типа на договора срочен/безсрочен в I. Обстоятелства т. 1 от Приложение 9 и т. 2 от Приложение 10;
• Направена е оптимизация в следните формули:
• Запор върху възнаграждението, ограничено по чл. 446 ал. 1 от ГПК;
• Намаление на данъчна основа с ДЗО и застраховки живот за лица на Договор за управление и контрол (ДУК);
• Направена е оптимизация в Годишен и Тримесечен отчет за Национален Статистически Институт (НСИ) – извеждане на стойности за лица на Трудов договор по чл. 114 от КТ, тип допълнителен, меню Справки→Отчети към НСИ;
• Добавен е нов бланков документ Договор по чл. 114 от КТ в група Трудови договори. Намира отражение в следните модули:
• Меню Редакция→Бланкови документи→Трудови договори;
• Секция Документи в личен картон на работник/служител→Трудови договори;
• Направена е оптимизация във формата на стойността на процент ТСПО -до втори знак след десетичен разделител:
• секция Данни за заплата в личен картон;
• меню Редакция→Бързи промени в лични картони→Групови начисления;
• меню Редакция→Администриране→Потребителски начисления и удръжки;
• Направена е оптимизация във фокус върху ред в секция Номерация на документи, меню Други→Настройки;
• Добавена е нова секция КИД в модул Групови начисления, меню Редакция→Бързи промени в Лични картони. Използва се за промяна на кода на икономическата дейност (КИД) на фирмата за избрани от списък работници/служители. При промяна на КИД за цялата фирма, стойността трябва да бъде променена също и в секция Основни данни, меню Редакция→Администриране→Моята фирма.

===

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.032 от 28.02.2019г.

Внимание! Актуализация 2.00.032 на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, с включени изменения относно Уведомление по чл.62, ал. 5 от КТ, влизащи в сила от 01.03.2019 г., следва да бъде извършена от потребителите след редовно подадени в НАП данни за Уведомления по формат, валиден до 28.02.2019г. включително.

• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Уведомление по чл.62, ал. 5, съгласно Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ., обн. в ДВ бр. 12 от 08.02.2019г., в сила от 01.03.2019г. :
• Добавено е ново поле – Дата на сключване на допълнителното споразумение;
• Премахнато е поле Наименование на длъжността;
• Препозициониране и преномериране на съществуващи полета;
• Направена е оптимизация в съдържанието на номенклатура за избор на Основание на договора в следните модули:
• Личен картон, секция Данни за назначение→поле Основание на договора;
• Поле 8 в Уведомление по чл.62, ал. 5 КТ, меню Операции→Уведомления за договори;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Уведомление по чл.62, ал. 5 КТ, UTD62_2019.TXT, съгласно публикувана спецификация на входните файлове с данни от уведомлението по чл.62, ал.5. на страницата на НАП на 08.02.2019г., в сила от 01.03.2019г.;
• Добавен е Експорт по формат на НАП към бутон Експорт при преглед на Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, меню Операции→Уведомления за договори→Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ;
• Добавена е възможност за генериране експорт на файл с данни и печат на Деклaрация Образец 6 след редакция на данни за Самоосигуряващо се лице, код за вид плащане 13 – Годишна декларация;
• Добавена е нова информативна колона Брой дни в данни за отпуск, , секция Данни за отсъствия→Отпуск в Личен картон;
• Направена е оптимизация за автоматично попълване на поле Месторабота в секция Данни за назначение в личен картон, при избран код по ЕКАТТЕ;
• Добавена е спецификация за структура и наименование на файл с данни за импорт на отсъствия в папка External Data на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro;
• Добавено е ново ключово поле Дата_на_първи_работен_ден_по_ДС, в меню Редакция→Бланкови документи→панел Ключови полета→група Данни за назначение;
• Направена е оптимизация в извеждане на дата „считано от….“ в група бланкови документи Допълнителни споразумения, секция Документи в личен картон и модул Бланкови документи, меню Редакция:
• Допълнително споразумение;
• Допълнително споразумение за длъжност;
• Допълнително споразумение за заплата;
• Допълнително споразумение за промяна на месторабота.

=====

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.031 от 12.02.2019г.

• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр. 9 от 29.01.2019г., в сила от 01.01.2019г. :
• Добавено е ново поле 16.5 – Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж – отразява използваните дни неплатен отпуск с осигурителен стаж от осигурен и от осигурител;
• Направена е оптимизация във формулите извеждащи стойности в:
• поле 16. Дни в осигуряване-общо;
• поле 16.4 – Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигрителен стаж – изключени са дни неплатен отпуск с осигурителен стаж от осигурен и от осигурител;
• Премахнати са полета 32 – Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица – направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване – при добавена променлива Вноски за доброволно ПО и ЗО – в секция Данни за заплата в ЛК, в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ;
• поле 33. Лични вноски за доброволно здравно осиг. и премии/вноски по договори за застраховки „Живот и рента“ и застраховки „Живот“, свързани с инвестиционен фонд – при добавена променлива Вноски за доброволно ЗО и премии в секция Данни за заплата в ЛК;
• Направена е промяна в съдържанието на извежданият Протокол към Декларация Образец 1 – Приложение № 5 към чл. 6, ал. 7, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр. 9 от 29.01.2019г., в сила от 01.01.2019г.
• Направена е оптимизация в съдържанието на номенклатура Вид осигурен – поле 12 от Декларация Образец 1;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация обр. 1, EMPL2019.TXT, съгласно публикувана Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2018 г. на страницата на НАП на 25.01.2019г., в сила от 01.01.2019г.;
• Направена е актуализация на бланката на Декларация Обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр. 9 от 29.01.2019г., в сила от 01.01.2019г.;
• Направена е оптимизация във формулите, извеждащи стойности при наличие на ДС в част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение, Раздел 2. Движение и отработено време в справка Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд в следните кодове :
• Код 1810 – Наличност от списъка в началото на годината;
• Код 1820 – Приети от началото на годината – общо;
• Код 1830 – Напуснали през годината – общо.

=====

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.030 от 23.01.2019г.

• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2019г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2019г., обн. в ДВ бр.102 от 11.12.2018г.
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2019г., обн. в ДВ бр. 102 от 11.12.2018 г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2019г. в размер на 560 лв., съгласно ЗБДОО за 2019г., обн. в ДВ бр. 102 от 11.12.2018г.
• Отразен е минимален осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2019г. в размер на 400 лв., съгласно ЗБДОО за 2019г., обн. в ДВ бр. 102 от 11.12.2018г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 320 от 20 Декември 2018г.на Министерски съвет, в сила от 01.01.2019г;
• Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1093 от 19.12.2018г.;
• Отразени са почивни дни и празници за 2020г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
* Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
• Добавена е логика за автоматично изчисляване на добавка към възнаграждението за платен годишен отпуск, когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата, съгласно чл. 21, ал. 1 и ал.2 от Наредба за структура и организация на работната заплата ( НСОРЗ);
• Добавен е бутон Преизчисляване при въвеждане и редакция на следните типове отсъствия в секция Данни за отсъствия→Отпуск:
• Платен годишен отпуск;
• Платен годишен отпуск за минала година;
• Платен годишен отпуск по други чл. от КТ;
* Бутон Преизчисляване се използва, когато периодът на отпуск е въведен преди да бъде отразено увеличението на основното възнаграждение на работника/служителя за текущ месец за изчислване на заплати в секция Данни за заплата в ЛК.
* При промяна възнаграждението за минал месец, база за изчисляване на възнаграждение за платен годишен отпуск е възможно преизичсляване на възнаграждението за минал период или отрзяване на добавка към възнаграждението за текущ месец с потребителски създадена променлива чрез меню Редакция→Администриране→Потребителски начисленияи удръжки.
• Направена е промяна в структурата и формата на файл за масово плащане на заплати/аванс към Пощенска банка, в сила от 2019г.;
• Направена е оптимизация в извеждания списък на работниците/служителите в модул Експорт на данни за заплата/аванс→предназначение Аванс за текущ месец. Автоматично изключване на лицата с прекъснато осигуряване, но с налична променлива Аванс в секция Данни за заплата в личен картон;
• Добавен е нов платежен документ „Документ за масово плащане“, меню Операции→Платежни документи;
• Направена е оптимизация в попълване на стойност за неизползван платен годишен отпуск в секция Данни от минал период в личен картон на работник/служител , при преминаване от един в друг отчетен период (година);
• Добавена е логика за печат на бланкови документи при отразено отсъствие Отпуск за майка след раждане от 135 до 410 ден и избрани в Приложение 10:
• лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини или приемно семейство);
• чл.163, ал.7 от КТ Приложние 10.
• Направена е оптимизация в съдържанието на документ Заповед за отпуск на осн. чл. 163, ал. 1 от КТ, меню Редакция→Бланкови документи;
• Направена е оптимизация при печат на Приложение 10 в т. 12 Работни дни или работни часове през периода на отпуска шпо чл.50, ал.6 или чл.53в, ал. 2 от КСО с право на парично обезщетение при отразен отпуск до 15 дни при раждане на дете;
• Направена е оптимизация в извеждане на типа изплащано обезщетение в прозорец Приложение 11 и при печат във връзка с ползваане на обезщетение по чл.53г при избрани:
• отпуск при осиновяване на дете 5-годишна възраст;
• отметка на Ползване на обезщетение по чл.53г от КСО и посочена дата в поле Считано от;.
• Добавен е нов бланков документ Заповед за увеличение на трудовото възнаграждение съгласно чл. 118, ал. 3 от КТ в група Други:
• модул Бланкови документи, меню Редакция;
• секция Документи в личен картон;
• група Други молби и заповеди в секция Номерация на документи , меню Други→Настройки.
• Направена е оптимизация в модул Настройки, меню Други в следните направления:
• Визуална оптимизация в секция Основни настройки;
• Добавена е опция с възможност за избор Използване на парола за преглед на фиш по E-mail. При включена отметка се извеждат полета за въвеждане на парола в секция Лични данни в личен картон;
• Направена е оптимизация в извеждане на данните от секциите при създаване на ДС от предходно изтрито;
• Добавено е ново поле Дата на плащане в секция Параметри в панел Параметри и обработка за справка Разчетно платежна ведомост→Трудови договори;
• Направена е оптимизация за автоматично попълване, с възможност за редакция на „перо“ Отчетна единица в част Съставител на Тримесечен отчет за НСИ – Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд;
• Направена е оптимизация в справка Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, меню Справки→Отчети към НСИ→Годишен отчет, в съответствие с публикувана промяна на формуляр в ДВ бр.5 от 15.01.2019г.;
Промени в Годишен отчет за НСИ
• В Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата на Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение е премахнат код 1003р – от код 1001 мъже;
• В Раздел 3 Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя са премахнати следните кодове: 3171 и 3172, 3191 – Разходи за обучение на персоанала , 3192 – Други разходи, свързани с наетите лица, 3193 – Субсидии, получени от работодателя.
• Направена е оптимизация в справка Дневник на болничните листове, меню Справки→Личен състав и др., колона Първичен или продължение, при въведени първични болнични без прекъсване в периода;
• Добавена е нова опция с възможност за промяна Първичен болничен лист, в част Допълнително данни за болничен лист, секция Данни за отсъствия→Болничен. При поставена отметка на Болничен с продължение настройката се изключва . Намира отражение в справка Дневник на болничните листове;
• Направена е оптимизация в справка Удостоверение за доход в следните направления:
• съответствие между извежданият период при преглед и експорт в MS Excel;
• автоматично извеждане на период 12 месеца в секция Параметри , панел Параметри и обработка;
• Направена е оптимизация при експорт в MS Excel, във връзка с .NET Framework на следните справки:
• Удостоверения – Удостоверение за доход, УП2, УП3;
• Щатна ведомост
• Направена е оптимизация при архивиране и възстановяване на фирма, в чието име присъстват специфични символи, наприм. тире „ /“;
• Добавени са Ти Би Ай Банк и Българска банка за развитие в списъка с банки в следните модули:
· меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Банкови сметки→поле Банка;
· личен картон→секция Банкови сметки→поле Банка;
• Направена е оптимизация в извеждане на стойността в колона Брутен доход на справка Удостоверение за доход за тип назначение Граждански договор;
• Добавен е потребителски помощен текст в меню Редакция→Лични картони→поле Филтър.

=====

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro вер. 2.00.029 от 01.08.2018г.

· Направена е промяна на банковите сметки за плащане на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания, които влизат в сила от 01.08.2018 г., на ТД на НАП:
· София – град;
· София – област;
· Габрово;
· Добрич;
· Кърджали;
· Монтана;
· Перник;
· Русе;
· Стара Загора;
· Ямбол;
В меню Редакция→Администриране→Моята фирма→секция ТД на НОИ/НАП. Промяната се налага заради вливането на СИбанк в Обединена българска банка.

=====

Версия 2.00.028 от 18.07.2018г.

· Направена е промяна в начина на попълване и експорт към НОИ на данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ, бр.57. от 10 Юли 2018г., в сила от 01.07.2018г.:
· Направена е промяна в съдържание на прозорец Приложение № 9, № 10 и № 11 съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ, бр. 57 от 10 Юли 2018г., в сила от 01.07.2018г.
· Направена е промяна в секция Данни за отсъствия→Болничен в личен картон на работник/служител във връзка с ново Обезщетение по чл.53г от КСО – Обезщетение при неизползване на отпуска за осиновяване на дете до 5- годишна възраст, КСО ДВ, бр. 30 от 03 Април 2018 г., в сила от 01.07.2018г.
За отразяване правото за изплащане на обезщетение при неизползване на отпуск за осиновяване на дете до 5-годишна възраст в детайлни данни за болничен е добавена настройка за избор – чекбокс Обезщетение по чл.53г от КСО и поле, с формат дата, Считано от при избран тип отсъствие Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
* Осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст, са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск , получават парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за бременност и раждане, ако са решили да се върнат по-рано на работа и да не ползват изцяло полагащият им се отпуск. Това ще може да направи след изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване:
– не ползва отпуск за осиновяване, или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
– самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.
За да се възползва от правото си на обезщетение, детето й не трябва да е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка както и да бъде отглеждано от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
· Актуализиран е форматът за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО, съгласно публикувана спецификация в www.noi.bg, от м. Юни 2018г.
* С новите образци на удостоверенията Приложения № 9, № 10 и № 11 към Наредбата с данни, съответстващи на изменените функционални изисквания за структура и формат на файла ще се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди – до или от 18 юли 2018г., както и за корекция или заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.
· Направена е промяна в бланки на приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) , ДВ бр. 57 от 10 Юли 2018г.
Документите намират отражение в следните модули:
· Меню Други→Настройки→Номерация на документи→група Молба/заповед за отпуск;
· Меню Редакция→Бланкови документи →Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
· Секция Документи в личен картон на работник/служител→Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
· Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
· Направена е промяна и са добавени нови бланки на молби, заповеди и декларации за ползване отпуск за бременност и раждане, съгласно Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), ДВ бр. 58 от 13 Юли 2018г.
· Документите намират отражение в следните модули:
· Меню Други→Настройки→Номерация на документи група→Молба/заповед за отпуск;
· Меню Редакция→Бланкови документи→група Документи свързани с отпуск;
· Секция Документи в личен картон на работник/служител→група Документи свързани с отпуск;
· Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
· Направена е промяна в наименование на номенклатура за избор на тип остсъствие, секция Данни за отсъствия→Болничен→ поле Тип в личен картон;
· Направена е промяна в начина на автоматично изключване на назначения Граждански договори при изчисляване на данни за Декларация Образец 1;
· Добавена е проверка за активен абонамент за актуализация на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, в съответствие с новата ценова политика и условия за поддръжка на ПП Microinvest от 01.07.2018г.

=====

Версия 2.00.027 от 23.05.2018

Във връзка с изискванията, заложени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейският парламент в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е включен модул за проверка за съвместимост с GDPR и справка за извършени действия в базата данни.

• Добавен е нов модул Проверка за съответствие с GDPR в меню Други;
Модулът предоставя възможност за проверка за основни настройки в системата и базата данни за защитеност на ниво достъп от неупълномощени/вписани в системата и базата данни лица. Проверката е реализирана в следните направления:
• Потребители в базата данни на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – възможност за дефиниране на потребители с прилежащи пароли и права за извършване на определени действия в програмата, меню Редакция→ Администриране→Потребители.
* Детайлна информация за работа с модула може да бъде намерена в Ръководство за работа с продукта от бутона Документация;
• Създадени потребители – извършва се проверка за наличие на поне двама потребители, дефинирани с поне две имена;
• Надеждност на въведените пароли по потребители в базата данни: мин. шест на брой знака и изпълнени поне три от следните критерия: малка буква, главна буква, цифра, специален знак;
• Надеждност на въведените пароли по потребители в MS SQL Server – наличие на парола, отговаряща на изискванията за „сила“ на паролата на Microsoft;
• Потребители в операционната система: въведени поне двама различни потребители Администратор и други, с прилежащи надеждни пароли, определени права на достъп за извършване на конкретни действия в операционната система, както и наличие на активна анти-вирусна програма.
• Въведени са предупредителни съобщения в секция Съобщения на Помощен панел за надеждност при дефиниране на потребители и пароли в меню Редакция→ Администриране→Потребители.
• Добавена е нова справка Действия по потребители, меню Справки – предоставя информация за извършените действия: добавяне, изтриване, редактиране, експорт на ниво потребител в базата данни и вписване в системата;
• Направена е актуализация на справки Годишен отчет към НСИ – Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, и Тримесечен отчет към НСИ – Отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, съгласно публикуваните форми на Справките в сайта на Националния Статистически Институт, меню Справки→Отчети към НСИ;
• Промени в Годишен отчет за НСИ:
• В Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата на Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение е добавен нов код 1003р – от код 1001 мъже;
• В Раздел 2. Движение и отработено време на Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение са премахнати код 1920 – Човекодни за действително използван платен отпуск и престой и код 1921 – в т.ч. от наетите на непълно работно време;
• Промени в Тримесечен отчет за НСИ:
• В Раздел II. Начислени средства е премахнат код 4050 – от тях: за извънреден труд. Добавен е нов код 4051 – от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит.
• Направена е оптимизация в модул Експорт на данни за заплати/аванс, меню Справки в следните направления:
• Добавена е възможност за изготвяне на файл за масово плащане към Тексим Банк;
• Направена е промяна във формат и съдържание на експортен файл за масово плащане към Централна Кооперативна Банка (ЦКБ), спрямо спецификация на входните файлове с данни на ЦКБ, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• При изготвяне на файл за масово плащане към избрана банка от посоченият списък работниците/служителите със сума за получаване по банков път 0,00 лв. се изключват автоматично при запис на експортния файл;
• Направена е оптимизация в модул Основни настройки за база данни, меню Други Настройки→Основни в следните направления:
• Добавена е нова настройка Изчисляване на сума за платен годишен отпуск на база текущ месец, меню Други→Настройки→Основни;
• Добавено е съобщение с информативен характер в секция Помощен панел в помощния панел, при избор за промяна на статус на настройка Изчисляване на сума за платен годишен отпуск на база текущ месец;
• Добавена е възможност за автоматично попълване на Декларация Обр. 1, за работници/служители с код за вид осигурен – 99 – лица, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр.7 от 19.01.2018г. и Становище №20.00.27/06.02.2018г. на Зам.Изпълнителният Директор на НАП;
*Когато в поле 12 – Вид осигурен от Декларация Образец 1 е посочен код 99, то в полета 16,16.1,16.2,16.3,16.4,16.А,16.7 и 16.8 се попълват според договорните условия на работа на лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава-членка на ЕС, държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
Организиране на личен картон на работник/служител с вид осигурен 99:
• В секция Данни за заплата се добавят следните променливи:
• Отработени дни при командироване в чужбина – попълва стойност в поле 16 позиция 1 и 2
• Законоустановено раб. време в часове на ден при командироване в чужбина – попълва поле 16 позиция 3;
• Раб. време в часове на ден по договор при командироване в чужбина – попълва поле 16 позиция 4;
• Поставя се отметка на едноименната настройка Лице командировано в чужбина;
• Добавена е нова настройка в секция Данни за заплата в личен картон Положен труд само през нощта. Настройката е валидна за тип назначение Трудов Договор/СИРВ и Трудов договор/Универсален. При включена настройка и вписана стойност само в променлива Отработени нощни часове, програмата изключва вградената логика по автоматично изчисляване на сума и часове за отработени дневни часове до допълване на месечната часова норма;
• Реализирано е автоматично изключване на назначения Граждански договори при изчисляване на данни за Декларация Образец 1, за които:
• Сумата по договор без НПР < Минимална работна заплата и Осиг.доход от правоотношения при работодателя =0.00 и/или Осиг.доход от правоотношения при други работодатели =0.00;
• В секция Данни за заплата в личен картон е включена една от следните настройки:
• Без изчисляване на осигурителни вноски;
• Пенсионер и Лице без здравно осигуряване;
• Наемодател физическо лице;
Автоматизацията е активна за изчисляване на данни за Декларация Обр. 1 за месец с изчислени възнаграждения, но неизвършено начисляване на данни за Декларацията.
• Добавени са нови предназначения за банкова сметка: заем към банка, работнически влог, запор и други в следните секции:
· Меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Банкови сметки;
· Личен картон→секция Банкови сметки;
• Добавена е нова група с данни за избор Банкови сметки с предназначение в модул Мениджър на потребителските справки, меню Справки;
• Добавена е нова променлива, тип удръжка Работнически влог в следните модули:
• Личен картон→Добавяне на нова променлива, група Удръжки;
• Меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Групови начисления;
• Меню Справки→Мениджър на потребителските справки;
Променливата оказва влияние в намаление върху сумата за получаване.
• Добавени са нови ключови полета Сума по договор и Сума по договор/словом в модул Бланкови документи, панел Ключови полета, меню Редакция. Извеждат стойности от базата данни в бланкови документи, група Граждански договори;
• Направена е визуална промяна в подредба на „пера“ в справка Разчетно-платежна ведомост, тип Стандартна и СИРВ. „Перо“ Социални разходи е изнесено над „перо“ Брутна заплата.
• Направена е промяна във формула за изчисляване на стойност в поле 34. Нетно възнаграждение от Декларация Образец 1. В стойността на Нетно възнаграждение е включена и сумата на социалните разходи.

=====

Версия 2.00.026 от 23.01.2018г

⦁ Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр.7 от 19.01.2018г.;
⦁ Премахнат е код 98 – за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
⦁ Добавен е нов код 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
⦁ Отразена е промяна във формула за извеждане на стойност в поле 34. Нетно възнаграждение:
⦁ За вид осигурен 92 – За морски лица от Декларацията;
⦁ Премахнато е условието за случаите, в които т. 21- Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване не е попълнена, но е попълнена т. 31-Начислен месечен облагаем доход.
⦁ Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2018г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр.99 от 12.12.2017г.
⦁ Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2018г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017 г.;
⦁ Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2018г. в размер на 510 лв., съгласно ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017г.
* Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, съгласно чл.6, ал.2, т.2 от КСО, изм. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017г. в сила от 01.01.2018г.;
⦁ Отразен е минимален осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2018г. в размер на 350 лв., съгласно ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017г.;
⦁ Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 316 от 20 Декември 2017г.на Министерски съвет;
⦁ Отразени са почивни дни и празници за 2018г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
* Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
⦁ Въведен е календар за 2019г.
⦁ Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд “Пенсии“, с един процентен пункт за 2018г. съгласно чл.6, ал.1, т.4б от КСО., изм. ДВ, бр. 61 от 2015г.:
с 0.56 % за сметка на осигурител;
с 0.44 % за сметка на осигуреното лице.
⦁ Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд“ Пенсии“ за морските лица с 2 % пункт за 2018г., съгласно чл.4а, ал.3, т.1 и т.2 от КСО, изм. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017г. в сила от 01.01.2018г.;
⦁ Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1015 от 21.12.2017г.;
⦁ Направени са промени във връзка с режим Сумирано изчисляване на работното време в следните направления:
⦁ Направена е промяна във формули относно превръщане на нощни в дневни часове и изчисляване на извънреден труд, съгласно чл.9а и чл.9г от Наредба за работното време, почивките и отпуските, изм. и доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г. в сила от 01.01.2018г.
* Основно изменение от НРВПО е свързано с превръщане на положените часове нощен труд в дневни.
Съгласно чл.9а, ал.4 от НРВПО Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя по ал. 3 се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл.9, ал.2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007г.
Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта.
⦁ Добавена е нова настройка в секция Данни за заплата в личен картон Без превръщане на нощните часове в дневни. При включена настройка положените часове нощен труд няма да бъдат трансформирани в дневни.
⦁ Направена е оптимизиация в справка Разчетно платежна ведомост, тип СИРВ. Добавено е ново „перо“ Изв. труд чл. 9 г от НРВПО.
*Съгласно чл. чл. 9г от НРВПО Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни.
⦁ Направена е промяна в начина на изчисляване на запор върху възнаграждението ограничен според чл. 446, ал. 1 от ГПК, съгласно Граждански процесуален кодекс, изм. ДВ, бр. 86 от 2017г.;
⦁ Направена е оптимизация в структура на експорт на файл за масово плащане на заплата/аванс към Търговска банка Д (бивша Демирбанк), в съответствие с нова спецификация за структура и съдържание на входни файлове на банката;
⦁ Отразена е промяна в съдържанието на код 905 и код 906 в номенклатура Вид доход, в секция Данни за назначение, при тип договор Граждански;
⦁ Направена е промяна в наименование на „перо“ Сума по договор до 5 работни дни или 40 часа, ново Сума по договор по чл. 114 от КТ в справка Фиш за заплати;
⦁ Направена е оптимизация за извеждане на стойности за изтрити работници/служители в справка Удостоверение за доход, меню Справки→Удостоверения;
⦁ Добавени са две нови ключови полета в меню Редакция→Бланкови документи, панел Ключови полета:
⦁ група Данни за работник/служител, сл_Платен_годишен_отпуск_текущ – извежда стойност от поле Платен годишен отпуск в секция Данни за назначение личен картон;
⦁ група Други, д_Текуща_година_за_платен_годишен_отпуск – извежда стойност за текуща счетоводна година.
⦁ Направена е оптимизация в бланков документ Уведомление за неизползван платен годишен отпуск. Автоматично извеждане на стойност за текуща счетоводна година и стойност на текущ платен годишен отпуск.

=====

Версия 2.00.025 от 12.12.2017 г.

⦁ Във връзка с реализация на модул Допълнително споразумение след конверсия на база данни всички назначения на работник/служител, в които в секция Данни за назнанчение, поле Номер на договор е записана една и съща стойност ще бъдат автоматично възприети (трансформирани) в Допълнителни споразумения към договора.

⦁ Добавен е нов бутон Допълнително споразумение в секция Данни за назначение в личен картон.
Използва се за отразяване на промяна/промени в някоя/и от клаузите на трудовия договор на работник/служител. Допълнителните промени към трудовият договор се организират чрез сключване на Допълнително споразумение.
Съгласно чл. 119 от Кодекса на труда, трудовото правоотношение може да бъде изменяно с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.
Бутон Допълнително споразумение извежда прозорец, в който са посочени клаузите по трудовия договор, които могат да бъдат променяни с ДС:
⦁ Срок на договора;
⦁ Длъжност;
⦁ Код по ЕКАТТЕ;
⦁ Работно време в часове на ден;
⦁ Основно възнаграждение;
⦁ Отдел;
⦁ Други условия по договора.
Бутон Допълнително споразумение се използва за промяна също и на :
⦁ Основание на договора;
⦁ Тип на назначение – при необходимост от промяна на типа назначение прим.Трудов договор/Универсален в Трудов договор/СИРВ. При промяна на типа назначение, при което месечното възнаграждение се формира на база основно възнаграждение е необходимо да се включи чекбокс на „перо“ Основно възнаграждение, с цел въвеждане или прехвърляне на стойността от предходното назначение.
При промяна на някоя/някои от посочените в списъка възможности в старият картон ще бъде автоматично попълнена дата на последен работен ден, спрямо въведената дата на първи работен ден по ДС.
⦁ Добавен е линк История трудови договори в секция Данни за назначение в личен картон. Активира се при отразено Допълнително споразумение за промяна на клауза/и по договора. Отваря допълнителна секция История трудови договори, в която са записани всички включени клаузи от трудовия договор, включително и промените с ДС, отбелязани с цвят, съответстващ на визуалният стил на програмата.
⦁ Въведени са контроли при създаване на Допълнително споразумение:
⦁ Ограничаване на възможността за създаване на ДС от неактивни назначения/доп.споразумения – неактивен бутон Допълнително споразумение. Автоматичен фокус в списъка с назначения/доп.споразумения върху последно създаденото, неизтрито ДС;
⦁ Извеждане на съобщение за застъпване на дата на първи работен ден с дата от период, в който лицето има активно назначение/допълнително споразумение.
Промяна на визуален стил чрез меню Други→Настройки→Основни→поле Визуален стил;
⦁ Направена е оптимизация в модул Уведомления за договори по чл.62, ал.5 от КТ, меню Операции→Уведомления за договор в следните направления:
⦁ При създадено Допълнително споразумение към договор в поле 2. Тип на документа се попълва автоматично код 02 – Допълнително споразумение след 01.01.2003г.;
⦁ Всички неактивни назначения са обозначени с бледожълт цвят.
⦁ Добавена е нова колона Номер на договор в следните модули:
⦁ Декларация Образец 1→Изчисляване, Редакция, Експорт;
⦁ Декларация Образец 6→Изчисляване;
⦁ Уведомления за договори;
⦁ Изпращане на Фиш за заплата по E-mail;
⦁ Експорт на данни заплата/аванс;
⦁ Експорт на данни за осигуровки;
⦁ Експорт на данни за болнични;
⦁ Добавен е нов бланков документ в група Допълнителни споразумения- Допълнително споразумение за промяна на месторабота в следните модули:
⦁ меню Редакция→Бланкови документи;
⦁ секция Документи в личен картон.
Информация за месторабота със съответстващият код по ЕКАТТЕ се попълват автоматично, след предварително вписани данни в секция Данни за назначение, поле Месторабота и поле Код по ЕКАТТЕ в личен картон.
⦁ Добавена е нова длъжност в номенклатурата на Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД) – 5312 – 3004 „Образователен медиатор“, съгласно Заповед на Министъра на труда и социалната политика № РД01-715 от 19.09.2017г., в сила от 20.09.2017г.;
⦁ Направена е промяна на банковите сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски за ТД на НАП Сливен, меню Редакция→Администриране→Моята фирма→секция ТД на НОИ/НАП, считано от 01.09.2017г.
⦁ Добавена е възмжност за автомтично попълване на лични данни в секция Длъжностни лица, меню Редакция→Администриране→Моята фирма. Функцията е налична след предварително създаден личен картон и попълнена секция Лични данни на лицето. Поле Трите имена в секция длъжностни лица извежда списък с всички назначения в базата данни. В полето има вграден филтър с изписваване на част от името на търсеното лице. При избор на конкретно назначение полетата от секцията се попълват автоматично.
⦁ Направена е оптимизация в извеждане на данни при наличие на основен договор и допълнителни споразумения към него в следните справки:
⦁ Разчетно-платежна ведомост→Трудови договори;
⦁ Личен състав и др.→ Щатна ведомост, Форма 76, Дневник на болничнитe листове;
⦁ Удостоверения→ Удостоверение за доход.
В списък работници/служители в секция Параметри, панел Параметри и обработка служител с основен договор и допълнителни споразумения към него се извежда еднократно.
⦁ Добавена е възможност за извеждане на общи стойности по договори, от избрани допълнителни споразумения или назначения в следните справки:
⦁ Служебна бележка за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл.45, ал. 4 от ЗДДФЛ), меню Справки→СИС и Служебна бележка→Служебна бележка;
Селекцията е възможна за договори с едно и също ЕГН. Избора се осъществява с поставяне на отметка в чекбокс на съответният служител. При избран служител от списък работници/служители в секция Параметри, панел Параметри и обработка всички служители с различно ЕГН от избраното стават неактивни за избор.
⦁ Служебна бележка за данък за доходи от трудови правоотношения ( по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ), меню Справки→Служебна бележка за данък→С годишно преизчисляване – за извеждане на общи стойности от всички активни за избраният период от време Допълнителни споразумения към договор е необходимо да бъдат изпълнени функции Изчисляване и Запис за всяко едно ДС. Към всяко ДС се добавя ред, индикиращ приключени функции изчисляване и запис за посоченият период. С бутон Печат ще бъдат изведени обобщени данни за разботника/служителя.
⦁ Служебна бележка за данък за доходи от трудови правоотношения ( по чл.45, ал.2 и ал.2 т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ), меню Справки→Служебна бележка за данък→При прекратяване на договор – за извеждане на общи стойности от всички активни за избраният период от време Допълнителни споразумения към договор е необходимо да бъдат спазени поредицата от действия както при изготвяне на Служебна бележка за данък с годишно преизичсляване;
⦁ Добавена е нова справка Допълнителна Рекапитулация, меню Справки→Рекапитулация→Тип на справката→Допълнителна. Показва всички включени, при формиране на стойността „пера“ в групи Допълнителни възнаграждения, Други удръжки и Удръжки от сумата за получаване.
⦁ Направена е оптимизация в извеждане на стойност в „перо“ ДОО от осигурител в справка Разчетно-платежна ведомост, тип Кратка, при отразено Обезщетение по чл.222, ал. 1 от КТ;
⦁ Добавен е експорт към Unicredit Bulbank (on-line банкиране), меню Операции→Експорт на заплати/аванс;
⦁ Направена е оптимизиация в справка Разчетно-платежна ведомост→тип СИРВ – добавена е длъжност на работника/служителя;
⦁ Направена е оптимизиация в справка УП – 2, меню Справки→Удостоверения за доход:
⦁ колона 4 – Брутно трудово възнаграждение или доход за определяне размера на пенсията освен цифром сумата се изписва и словом;
⦁ добавени са данни за счетоводител и ръководител на всяка страница;
⦁ Направена е оптимизация при печат на Приложение №10 при избран основание за ползване отпуск чл.163, ал.8 от КТ – отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение до 15 календарни дни;
⦁ Направена е оптимизация при печат на Приложение №11 при избрани обстоятелства т.18 и т.22 от секция II. Промени в обстоятелствата;
⦁ Направена е оптимизация при попълване на флаг ЛНЧ за родител при изготвяне на Приложение №10 в експортен файл с отсъствия;
⦁ Направена е вътрешна оптимизация за автоматично премахване на записан интервал в поле IBAN при последващо извеждане на секция Банкови сметки в следните модули:
⦁ меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Банкови сметки;
⦁ секция Банкови сметки в Личен картон.

======

Версия 2.00.024 от 15.06.2017 г.

Направена е промяна в начина на попълване и експорт към НОИ на данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ, бр. 30 от 11 Април 2017г., в сила от 01.06.2017г.:
• Направена е промяна в съдържание на прозорец Приложение № 9, № 10 и № 11 съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ бр.30 от 11 Април 2017г. в сила от 01.06.2017г.)
• Направена е промяна в секция Данни за отсъствия→Болничен в личен картон на работник/служител във връзка с ново Обезщетение по чл.50а от КСО – Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане, КСО ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017г.
За отразяване правото за изплащане на обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане в детайлни данни за болничен е добавена настройка за избор – чекбокс Обезщетение по чл.50а от КСО и поле, с формат дата, Считано от при избран тип отсъствие Отпуск за майка след раждане от 135 до 410.
* Майката (осиновителката) получава парично обезщетение в размер на 50% от обезщетението за бременност и раждане, ако е решила да се върне по-рано на работа и да не ползва изцяло полагащия й се отпуск. Това тя ще може да направи след 135 календарен ден от излизането си в майчинство, като, за да се възползва от правото си на обезщетение, детето й не трябва да е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. Другите условия са то да не се отглежда от приемно семейство, както и от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
• Актуализиран е форматът за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО, съгласно публикувана спецификация в www.noi.bg, от м. Май 2017г.
* С новите образци на удостоверенията Приложения № 9, № 10 и № 11 към Наредбата с данни, съответстващи на изменените функционални изисквания за структура и формат на файла ще се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юни 2017г., както и за корекция или заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.
• Направена е промяна в бланки на приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) , ДВ бр.30 от 11 Април 2017г.
Документите намират отражение в следните модули:
• Меню Други→Настройки→Номерация на документи→група Молба/заповед за отпуск;
• Меню Редакция→Бланкови документи →Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
• Секция Документи в личен картон на работник/служител→Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
• Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
• Направена е промяна и са добавени нови бланки на молби, заповеди и декларации за ползване отпуск за бременност и раждане, съгласно Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), ДВ бр.41 от 23 Май 2017г.
Документите намират отражение в следните модули:
• Меню Други→Настройки→Номерация на документи група→Молба/заповед за отпуск;
• Меню Редакция→Бланкови документи→група Документи свързани с отпуск;
• Секция Документи в личен картон на работник/служител→група Документи свързани с отпуск;
• Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
• Добавена е нова длъжност в номенклатура НКПД 2017 – 2611 7025 Младши следовател, съгласно Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 300 от 25.04.2017г., в сила от 01.05.2017г.;
• Направена е промяна на банковата сметка за принудително събиране на публични вземания на офис Перник, меню Редакция→Администриране→Моята фирма→секция ТД на НОИ/НАП, считано от 01.06.2017г.
*От 01.06.2017г. сумите за плащане на публични задължения по образувани изпълнителни дела в НАП, както и по актове, издадени от различни от НАП органи, следва да се превеждат по сметката за принудително събиране на публични вземания на ТД на НАП София.
• Направена е промяна в съдържанието на съобщение при:
• Начисляване на данни за Декларация Образец 1;
• Експорт на данни за Декларация Образец 1.
Съобщението извежда информация за брой декларации, включени в изчисленията и експорта.
• Добавена е нова функционалност – автоматично попълване на поле 2. Тип на документа в меню Операции→Уведомления за договори→Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ при вписана дата на прекратяване в секция Данни за назначение в личен картон на работника/служителя с прекратено трудово правоотношение;
• Направена е промяна във функциите на бутон Печат в меню Операции → Експорт на данни по чл.73 от ЗДДФЛ. Бутон Печат визуализира Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица на екран с възможност за печат и експорт в следните формати: MS Word, MS Excel и PDF;
• Направена е оптимизация в поле словом изписване на стойност по платежен документ, модул Платежни документи;
• Добавена е възможност за избор на данни за телефон в справка , група Лични данни в меню Справки→Мениджър на потребителски справки;
• Добавени са съобщения в Помощен панел→секция Съобщения, сочещи липсващи, задължителни данни при запис на файл с данни за Уведомление за промяна на работодателя по чл.123/123а от КТ;
• Направена е оптимизация в извеждане на стойности при печат на Разчетно – платежна ведомост (РПВ), тип Кратка.

=====

Версия 2.00.023 от 03.04.2017 г.

Направена е актуализация на бланка Уведомления за договори по чл.62, ал.5 от КТ, меню Операция→Уведомления за договори, съгласно промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от KT, обн. в ДВ. бр.23 от 17.03.2017г., в сила от 01.04.2017г.
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Уведомление по чл. 62, ал.5 от КТ, UTD62_2017.TXT, съгласно спецификация на входните файлове с данни от уведомлението, публикувана на www.nap.bg, в сила от 01.04.2017г.;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Уведомление за промяна на работодателя по чл.123/чл.123а от КТ, UTD123_2017.TXT, съгласно спецификация на входните файлове с данни от уведомления, публикувана на www.nap.bg , в сила от 01.04.2017г.;
• Добавена е нова функционалност Експорт на договори за пререгистрация до 30.10.2017г. в меню Операция→Уведомления за договори, съгласно промяна в Наредба №5 за Уведомлението по чл. 62, ал.5 от KT, обн. в ДВ. бр.23 от 17.03.2017г., в сила от 01.04.2017г.
* Съласно § 10. (1) от Преходни и Заключителни разпоредби от Наредбата в срок до 30 октомври 2017г. работодателят изпраща уведомления за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.
• Добавена е нова справка/файл Списък договори за пререгистрация към 01.04.2017г., меню Операция→Уведомления за договори→Експорт на договори за пререгистрация до 30.10.2017г. В избраната директория за запис на експортен файл UTD62_2017.TXT, се създава допълнителен файл Details Export Info.txt;
• Добавено е ново поле код по ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно – териториалните и териториалните единици) във връзка с автоматично попълване на данни в Уведомление по чл.62, ал. 5 от КТ в следните модули:
* Секция Адреси на фирмата с предназначение Регистрация, меню Редакция→ Администриране→Моята фирма. Полето се попълва автоматично след конверсия на база данни;
* Секция Данни за назначение в Личен картон на работник/служител.Полето се попълва автоматично след конверсия на база данни, но е отключено за промяна по Месторабота на лицето;
• Добавено е ново поле Код за прекратяване на осигуряването, секция Данни за назначение в Личен картон на работник/ служител. Полето се визуализира след посочена дата в поле Дата на прекратяване;
• Добавено е ново съобщение с предупредителен характер при Запис на данни в Личен картон на работник/ служител при липсващ избран код за прекратяване на осигуряването и посочена дата в поле Дата на прекратяване;
• Направена е автоматизация за попълване на поле 15.1. Код за прекратяване на осигуряването от Декларация Образец 1. Полето се попълва автоматично при изпълнение на функция Изчисляване, меню Операции→Декларация Обр.1, след предварително избран Код за прекратяване на осигуряването в секция Данни за назначение в Личен картон на работник/ служител;
• Направена е оптимизация в секция Банкови сметки, меню Редакция→Администриране →Моята фирма и в Лични картони на работници/служители. При промяна на поле IBAN автоматично се променят и данните в поле Банка и поле BIC;
• Направена е оптимизация при отваряне на Личен картон на работник/служител при заложен префикс и достигнат максимален брой символи в дължината на документи в меню Други→Настройки→Номерация на документи;
• Направена е оптимизация във формули в следните направления:
* изчисляване на осигурителен доход за лица на СИРВ при период на отчитане повече от 1 месец и основно възнаграждение равно на МОД и отработени часове >< от месечната часова норма;
* изключване на морските лица в увеличението от 1% пункта за фонд Пенсии;
* отразяване на процент осигурителни вноски за сметка на осигурител и осигурено лице, процент ТЗПБ (поле 22 и поле 22.2) в Декларация Образец 1 за лица с начисления за месеца отразяващи само Социални разходи;
* включване на работници/ служители на допълнителен ТД по чл.110 от КТ в справки за НСИ.
• Добавена е възможност за експорт на бланка Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ в следните формати: *. pdf и *.txt, меню Операция→Уведомления за договори;
• Добавен е бутон и бърза команда за изчистване на филтър в модул Платежни документи, меню Операции;
• Направена е оптимизация във бързината за визуализация на справки в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro;
• Направена е оптимизация в стойности при Печат на Декларация Обр.6, секция 4 при посочен Вид плащане 8;

=====

Версия 2.00.022 от 25.01.2017 г.

Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна на Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр.5 от 17.01.2017 г.;
• Добавено е ново поле 15.1. Код за прекратяване на осигуряването;
• Отразена е промяна в текст за код: 5, 10 и 24, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
• Премахната е логика за автоматичното отразяване на код 7 в поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
• Добавена е логика за автоматично отразяване на код 24 – За членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователите по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори в поле 12. Вид осигурен в Декларацията;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация Обр. 1, EMPL2017.TXT, утвърдена от Изп. директор на НАП със заповед ЗЦУ 36/06.01.2017 г.;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2017 г., обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г.
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2017 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2017 г., обн. в ДВ бр. 98 от 09.12.2016 г.;
• Отразено е увеличението на диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 372 от 22 Декември 2016 г.на Министерски съвет;
• Отразени са почивни дни и празници за 2017 г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
* Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
• Въведен е календар за 2018 г.
• Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд“ Пенсии“, с един процентен пункт съгласно КСО за 2017г., изм. ДВ, бр. 61 от 2015 г.:
с 0.56% за сметка на осигурител; с 0.44 % за сметка на осигуреното лице.
• Отразена е промяна в осигурителните вноски по фондове върху Социални разходи, съгласно КСО за 2017г., обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г.
* От 2017г. върху изплатените суми социални разходи се начисляват пълни осигурителни вноски за ДОО;
• Отразено е регламентираното определяне на МОД (минималния осигурителен доход) за лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, съгласно КСО за 2017г. обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г – равен е на сбора от минималния месечен размер на осигурителния доход за календарната година по основни икономически дейности и групи професии за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. За лицата, за които не се прилага минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по основни икономически дейности и групи професии, се прилага сбора от минималната работна заплата за страната за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.
• Направена е актуализация на справка Годишен отчет към НСИ за 2016 г. – „Отчет за наетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016 г.“.
• Добавен е нов модул в меню Редакция→Администриране – Експорт към външни системи. Модулът позволява генериране на различни типове експортни файлове към външни системи по зададена спецификация от потребителя към Микроинвест. Услугата е платена.
• Добавена е възможност за копиране на резултата след проверка на болнични без Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) в модул Експорт на данни за болнични;
• Направена е оптимизация в справка Разчетно – платежна ведомост за трудови договори, тип Стандартна и Кратка при избор на повече от един отдел, в които са ангажирани работниците\служителите;
• Добавена е възможност за експорт на платежни нареждания в:
• MS Word;
• PDF;
• Направена е оптимизация в извеждане на стойността в поле с код 4000 – в Тримесечен отчет за статистиката;
• Направена е оптимизация при изчисляване на годишна Декларация Обр. 6 за самоосигуряващи се лица;
• Направена е оптимизация при попълване на данни от ключови полета при извеждане на бланкови документи за лица с повече от едно назначение, секция Документи в Личен картон;
• Добавени са нови променливи:
• трудов стаж
• професионален стаж
в модул Мениджър на потребителски справки→ група Лични данни;
• Направена е оптимизация в съдържанието на съобщения при възстановяване на архив на база данни, меню файл→ Възстановяване на фирма;
• Направена е оптимизация във фокуса при включване и изключване на настройки в секция Данни за заплата в Личен картон.
• Направена е оптимизация на фиш за заплата в перо Други удръжки от сумата за получаване при тип назначение Договор за управление и контрол (ДУК);
• Добавена е нова променлива при тип назначение Трудов договор (ТД) и Договор за управление и контрол (ДУК) – Социални разходи по други чл. от КТ в натура – необлагаеми.

=====

Версия 2.00.021 от 09.11.2016 г.

Добавена е възможност за проверка на болнични без Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) в модул Експорт на данни за болнични – при натискане на бутон с логото на НОИ се извършва вътрешна проверка за валидност на структурата на файловете спрямо спецификация на НОИ, т.нар. XSD схема, като при наличие на интернет връзка се прави и проверка за коректност на данните, чрез сървис на НОИ.
• Добавени са нови банкови сметки на 10 ТД на НАП, в сила от 01.11.2016г.;
• Премахнат е ТД на НАП София-град ОФИС ОВЧА КУПЕЛ от меню Редакция → Администриране → Моята фирма – секция ТД на НАП\НОИ – от 01.11.2016 г. офис Овча купел се влива в офис Витоша на НАП София;
• Направена е оптимизация в модул Корекция за минал период, меню Редакция – при редакция на данни на избран работник\служител за няколко отчетни месеца, при преминаването към следващ отчетен месец, в списъка с персонал остава позициониран работникът\служителят, за който са извършвани последно корекции в предходен месец;
• Направена е промяна във формулата за изчисляване на Социално-битово и културно обслужване на работещите (СБКО), съгласно Постановление №380 от Министерски съвет. При добавена променлива в секция Данни за заплата в личен картон на работник\служител СБКО % от заплата в изчисленията не се включва стойността на ПГО, процента се изчислява върху възнаграждението за отработени дни;
• Добавена е нова формула, за изчисляване на възнаграждение за професионална квалификационна степен (ПКС). При добавена променлива Възнаграждение за професионална квалификационна степен в секция Данни за заплата в личен картон, въведената сума се преизчислява спрямо отработените дни за месеца;
• Направена е оптимизация на съобщенията в секция Данни за отсъствия →Отпуски, при изтриване на избрано отсъствие в личен картон на работник\служител;
• Направена е оптимизация на полета От дата и До дата в справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ – възможност за избор само на месец и година;
• Направена е оптимизация при извеждане на списък с персонал при включен филтър по отдел;
• Направена е оптимизация в заглавната част на справка Разчетно-платежна ведомост за трудови договори и справка Рекапитулация – отразява се отделът, в които са ангажирани работниците\служителите, спрямо включен филтър;
• Направена е оптимизация в заглавната част на справка Рекапитулация – визуализира се избраният Тип на спраката: Стандартна\Аванс\Изравнителна;
• Добавено е съобщение при достигнат максимален брой документи и договори, спрямо заложена дължина на номера от потребителя, меню Други→Настройки→Номерация на документи;
• Направена е оптимизация при попълване на поле Област в секция Лични данни в личен картон при попълване на пощенски кодове 7120, 7121, 7128, 7125, 7101, 7122, 7135, 7127, 7119, 7131, 7124 – в предходни версии вместо област Русе е извеждана област Варна;
• Добавена е възможност за експорт на заплати на бюджетни предприятия към International Asset Bank, First Investment Bank, Общинска Банка. Експортът за съответните банки е активен при включена отметка Държавно учреждение в меню Редакция→ Администриране→Моята фирма→Основни настройки;
• Направена е актуализация в експорт на заплати към Инвестбанк АД.

=====

Версия 2.00.020 от 16.08.2016 г.

Направена е актуализация в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД ) , съгласно издадена заповед на министъра на труда и социалната политика № РД 01 – 489 от 28.07.2016 г. , влязла в сила от 01.08.2016г.
• Направена е актуализация на файловете за експорт на данни за болнични, съгласно публикувана промяна в спецификацията на данните в www.noi.bg, от 01.08.2016г.
• Добавена е възможност за съхранение и възстановяване на архив на бази данни върху и от защитен облачен сървър, меню Файл→Архивиране на фирма / меню Файл→Възстановяване на фирма. Функцията е налична само, когато фирмите се намират на локалния компютър;
*Услугата е предплатена на абонаментен принцип с периодично действие. Минималният срок за предоставяне на услугата е шест месеца.

=====

Версия 2.00.019 от 12.07.2016 г.

Добавени са нови бланкови документи в група Трудови договори:
– Трудов договор по чл. 114а-регистрация;
– Трудов договор по чл. 114а-работник – съдържанието на документа се състои от т.нар. ключови полета за работника, заложени на строго определени позиции.
Ключово поле – поле от програмата, в което е въведена информация от потребителя за данни на фирмата, длъжностни лица, данни от личните картони на служителите и др.
Новите документи са добавени в следните модули:
1. Меню Редакция→Бланкови документи→ панел Документи→група Трудови договори;
2. В Личния картон на работника/служителя→ секция докумнети→ панел Документи-> Трудови договори ;
Функциoналност на двата типа бланкови документи:
При избор за печат на Трудов договор по чл. 114а – регистрация , документа се извежда с попълнени данни само за Работодателя.
При избор за печат на Трудов договор по чл. 114а – работник и поставена предварително бланка за регистрация в принтера се попълват данните само за работника.
• Направена е актуализация в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД ) за длъжности: лекар, педиатрия- нов код 2212.7083 и лекар, вътрешни болести- нов код 2212.7084

=====

Версия 2.00.018 от 09.06.2016 г.

⦁ Направена е визуална оптимизация в модул aрхивиране и възстановяване на фирма, меню Операции;
⦁ Направена е оптимизация в секция Данни за назначение в Личен картон на лицата по граждански договор, като е отключено за писане поле “длъжност“;
⦁ Направена е оптимизация в справка Разчетно – платежна ведомост→Граждански договори. Добавена е визуализация на длъжността на лицето;
⦁ Направена е оптимизация във формулите за вид осигурен 92 – Морско лице, при отразен тип отсъствие “болничен“ и отразяване на сумата за ЗО вр.нетр.осиг-н в следните справки:
⦁ Разчетно – платежна ведомост, тип Стандартна;
⦁ Фиш за заплати;
⦁ Декларация Образец 1;
⦁ Декларация Образец 6.
⦁ Направена е оптимизация в начина на закръгляване на стойностите на формулите за изчисляване на сума здравни осигуровки при отразен тип отсъствие “неплатен отпуск“;
⦁ Направена е оптимизация във формулата на ред Сума за получаване в справки при тип назначение Трудов договор (ТД) и Договор за управление и контрол (ДУК), в случай на добавена променлива „Частично плащане по банков път“ и непълен отработен месец:
⦁ Разчетно – платежна ведомост, тип Стандартна;
⦁ Фиш за заплати.

=====

Версия 2.00.017 от 20.04.2016 г.

• Направена е актуализация на файловете за експорт на данни за болнични, съгласно публикувана промяна в спецификацията на данните в www.noi.bg, от 14.04.2016 г.
• Актуализиран е списъкът с държави към справка по чл. 73 от ЗДДФЛ, във връзка с направена промяна в номенклатурата, публикувана на 07.04.2016 г. в www.nap.bg;
• Направена е оптимизация в автоматично генериране на платежни документи за осигурителни вноски, при наличие на различни банкови сметки в системата.

=====

Версия 2.00.016 от 07.04.2016 г.

• Направена е актуализация на Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2016 г., съгласно публикувана заповед № ЗЦУ- 38 / 18.01.2016 г. на изп. дир. на НАП:
• Актуализирана е бланка Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ;
• Променена е номенклатура Вид доход, в секция Данни за назначение, при тип договор Граждански;
• Направена е промяна в Придружително писмо към справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Актуализиран е списъкът с държави към справката;
• Добавена е нова справка Служебна бележка по чл. 35 от ЗДДФЛ, съгласно изменения в чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2016 г.;
• Направена е актуализация в начина на изчисляване на стойността СБКО, съгласно Постановление №380 от Министерски съвет;
• Направена е актуализация на текста на флаг за идентификатор ЛНЧ към ЛН/ЛНЧ в Лични картони, съгласно промени в законодателството;
• Направена е актуализация на текста на флаг за идентификатор ЛНЧ към ЛН/ЛНЧ в Моята фирма, Длъжностни лица, съгласно промени в законодателството;
• Добавена е автоматизация по начина на попълване на Приложение 9 за лица с назначение Самоосигуряващ се;
• Направена е актуализация на името на Юробанк България АД (Пощенска банка) в номенклатурата на програмата;[/b]

=====

Версия 2.00.015 от 26.01.2016 г.

• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 2 от 08.01.2016 г.;
• Добавена е възможност за деклариране на данни за фонд Пенсии в увеличения размер за ППФ;
• Направена е промяна в текст на поле Вид осигурен, при кодове 6, 17, 83;
• Добавен е Вид осигурен 98;
• Премахната е логика по автоматично генериране на Вид осигурен при код 21 и 23;
• Направена е актуализация в бланката на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 2 от 08.01.2016 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 375 от 28 декември 2015 г.на Министерски съвет;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2016 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2016 г., обн. в ДВ бр. 98 от 15.12.2015 г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2016 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2016 г., обн. в ДВ бр. 98 от 15.12.2015 г.;
• Направена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1027 от 22.12.2015 г.;
• Направена е промяна в начина на попълване и експорт към НОИ на данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, съгласно новата НПОПДОО, обн. в ДВ бр. 57 от 28.07.2015 г.:
• Приложение № 9 от НПОПДОО се генерира автоматично при въвеждане на периоди на временна нетрудоспособност, бременност и раждане за осигурените и самоосигуряващите се лица;
• Приложение № 10 от НПОПДОО се генерира при въвеждане на периоди на отпуск с парично обезщетение при бременност и раждане, гледане на малко дете и осиновяване за осигурените лица;
• Приложение № 11 от НПОПДОО се генерира при въвеждане на периоди на отпуск с парично обезщетение при бременност и раждане, гледане на малко дете и осиновяване за самоосигуряващите се лица;
• Актуализиран е форматът за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО. Съгласно публикувана спецификация и изисквания в www.noi.bg, от 01.01.2016 г. данните се подават в тип XML файлове;
• Направена е промяна в Придружително писмо към болничните – Приложение 12 към чл. 16, ал. 1 от НПОПДОО, обн. в ДВ бр. 57 от 28.07.2015 г.;
• Направена е промяна в бланки на приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане, съгласно новата НПОПДОО, обн. в ДВ бр. 57 от 28.07.2015 г.;
• Добавена е номенклатура ТП на НОИ в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → ТД на НАП/НОИ. Изборът се отразява в експортните файлове с данни за болнични и др. към НОИ;
• Отразени са почивни дни и празници за 2016 г., съгласно Решение 935 от 30.11.2015 г. за разместване на почивните дни през 2016 г.;
• Въведен е календар за 2017 г.;
• Добавена е бланка за Уведомление за неизползван платен годишен отпуск, съгласно влезли в сила промени в НРВПО, обн. в ДВ бр. 63 от 18.08.2015 г., в Личен картон → Бланкови документи;
• Добавена е променлива Осигуряване за ДЗПО в ППФ. С включване/изключване на перото се определя дали лицето ще се осигурява във фонд ДЗПО в ППФ, съгласно промени в КСО, обн. в ДВ бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.;
• Добавени са полета Фонд Пенсии в размера за ППФ в справка Вноски по кодове към бюджета с код за вид плащане 581111;
• Добавени са редове ФПенсии в р-р за ППФ о-л в общата рекапитулация на справка РПВ за трудови договори, тип Стандартна;
• Добавен е ред ФПенсии в р-р за ППФ от осиг-л в таблица Осигурителни вноски за сметка на работодател в РПВ за трудови договори, тип Кратка;
• Добавена е функционалност за съставяне на файл с информация за месечни задължения към бюджета, за подаване към електронно банкиране на ОББ АД – меню Операции → Платежни документи → Платежно нареждане/Вносна бележка → Автоматично генериране;
• Добавена е възможност за филтриране на създадените платежни документи по критерии дата и час на създаване – меню Операции → Платежни документи → Платежно нареждане/Вносна бележка → Автоматично генериране;
• Добавено е поле Общо часове по график в справка Разчетно-платежна ведомост, тип СИРВ;
• Направена е оптимизация в начина на попълване Платежни нареждания към бюджета, при код за вид плащане 110000 и лица с Данък за възстановяване по-голям от начисления за месеца;
• Направена е оптимизация в начин на попълване на Декларация Обр. 6 при въвеждане на флаг за Вид плащане 6 – Допълнителни доходи;

=====

Версия 2.00.014 от 29.09.2015 г.

• Съгласно промяна на утвърдените образци от Министъра на финансите, в сила от 17.09.2015 г., са актуализирани следните документи:
• Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ;
• Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ;
• Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от извънтрудови правоотношения.
• Добавена е функция за автоматично изпращане на Фиш за заплата по имейл адрес на всеки от работниците/служителите;
• Добавена е възможност за ограничаване на правата на потребителите на база отдели във фирмата, меню Редакция → Лични картони;
• Добавена е възможност за ограничаване на достъпа на групи от потребители до бутоните за прелистване на Лични картони, меню Редакция → Администриране → Потребители;
• Добавена е възможност за организация и автоматична работа с лични картони при лица членове на изборна комисия:
• Добавен е режим Член на избирателна комисия по Изборния кодекс в Данни за заплата на Личен картон;
• Включената отметка автоматично отбелязва Вид осигурен 71 в Декларация обр. 1.
• Добавена е бланка Заявление за избор за промяна на осигуряване от ДЗПО в УПФ във фонд Пенсии на ДОО в Личен картон → Документи;
• Въведена е промяна към улеснение на работата с меню Експорт на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ – по подразбиране всички назначения са изключени от списъка с избрани лица;
• Направена е промяна в името на назначение Договор по чл. 114 от КТ (старо Договор до 5 работни дни или 40 часа по смисъла на КСО), както и всички едноименни отнасящи за него променливи, меню Личен картон → Данни за заплата;
• Въведена е оптимизация в Данни за заплата на Лични картони с назначение Трудов договор при режим на сумирано изчисляване на работното време – перо Основно възнаграждение е въведено като променлива по подразбиране;
• Въведени са автоматизации при начина на работа с трудови договори по чл. 114а от КТ:
• При този тип назначение полета Трудов и Професионален стаж са неактивни, секция Данни за назначение на Личен картон;
• Поле Платен годишен отпуск е неактивно, секция Данни за назначение на Личен картон;
• Лицата, назначени на това основание, са изключени от списъка с работници за избор при генериране на УП2 и УП3;
• Деактивирана е функция по автоматично изчисляване на Обезщетение по чл. 224 от КТ за лицата назначени по чл. 114а от КТ;
• Добавени са полета с данни за ЕИК на осигурител, дата и номер на договор на лицето, в бланките от раздел документи при напускане от секция Документи на Личен картон;
• Добавени са Бързи команди за Изпълнение и Изчистване на филтъра в меню Мениджър на потребителските справки;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на Оставащ платен годишен отпуск в Информация за отсъствия при промяна на период на отсъствие чрез меню Корекция за минал период;
• Направена е промяна в начина на отбелязване на режими: за настройка на типа предприятие, при въвеждане на данни за фирмата (меню Редакция → Администриране → Моята фирма); Болничен с продължение, при въвеждане на период на временна неработоспособност. Фокусът за маркиране е съсредоточен върху клетката за включване на вида болничен;
• Направена е оптимизация в начина на форматиране на някои документи, включени в секция Документи на Личен картон;
• Направена е оптимизация в начина на попълване на данни за УП2 и УП3;
• Направена е оптимизация в начина на попълване на Приложение 15 към чл. 3 от НИИПОПДОО при наличие на преназначаване и сключване на нов договор в месеца с едно лице;
• Премахнати са банкови сметки на ТД на НАП офис Студентска поради закриване на клона, в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → ТД на НАП;
• Премахнати са закрити кодове от номенклатура НКПД за 2015 г.

=====

Версия 2.00.013 от 19.08.2015 г. 

• Въведен е нов тип назначение към трудовите договори – Договор по чл. 114а от КТ, във връзка с влезли промени в Кодекс на труда и издадена наредба за регистриране и отчитане на този вид договори, обн. в ДВ бр. 54, от дата 17.07.2015 г.; 
• Направена е актуализация в номенклатурата Вид осигурен на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр.60 от 07.08.2015г. 
• Добавен е модул за автоматично създаване на електронен файл за Уведомление за промяна на работодателя по чл. 123 и чл. 123а от КТ, меню Операции → Уведомления за договори → Уведомление за промяна на работодателя по чл. 123 / 123а от КТ; 
• Добавен е нов тип бланков документ за Договор по чл. 114а от КТ, меню Лични картони → секция Бланкови документи; 
• Актуализирана е номенклатурата на поле Основание на договора, добавен е тип Договор по чл. 114а от КТ, меню Лични картони → секция Данни за назначение; 
• Добавено е поле за сума на ДОО при договор по чл. 114а от КТ в справка Вноски по кодове към бюджета, тип Разширена, меню Справки; 
• Направена е промяна на полета в справка Вноски по кодове към бюджета, тип Разширена – стойностите на полета ДОО за договори до 5 работни дни или 40 часа са включени в полетата ДОО за работниците и служителите; 
• Добавена е функционалност за деактивиране на секция Отсъствия → Болнични при лица с назначение Договор по чл. 114а от КТ/ включен избор Договор по чл. 114а от КТ, в меню Лични картони; 
• Добавена е функция за автоматично опресняване на списъците с фирми, при възстановяване на архив от меню Файл → Възстановяване; 
• Направена е промяна в заглавие на меню Експорт на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ, меню Операции → Уведомления за договори; 
• Добавен е бутон scroll в поле Назначения, за навигация при по-голям брой от допълнителни назначения, меню Лични картони; 
• Направена е оптимизация в справка РПВ за Трудови договори, тип Стандартна за коректно извеждане на поле Необлагаеми добавки при четирицифрени стойности; 
• Направена е оптимизация в данните при експорт на УП2 към MS Excel; 
• Направена е оптимизация в наименование на икономическа дейност в номенклатура КИД; 
• Направена е оптимизация в рамкиране на прозорец за създаване на Ново назначение към Личен картон; 
• Направена е корекция в извеждане на грешка в програмата при изтриване на въведен отдел в йерархичната структура.

=====

Версия 2.00.012 от 15.07.2015 г. 

• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 419 от 17 декември 2014 г. на Министерски съвет; 
• Добавена е функционалност за извеждане на фиш за заплата на отделна страница, с включване на отметка „Фиш за заплата на отделна страница“, меню Справки→Фиш за заплата; 
• Добавена е функционалност за автоматично опресняване на каталога (списъка) с фирми след възстановяване на архив на база данни, меню Файл→Възстановяване на фирма; 
• Добавен е нов бланков документ „Молба за отказ от болничен и ползване на платен годишен отпуск“; 
• Направена е актуализация в наименование на банка Юробанк България АД (Пощенска банка); 
• Направена е оптимизация в справка Вноски по кодове към бюджета/Разширена: 
• Добавени са нови редове в секция ДОО, „в т.ч. Фонд Пенсии в размера за УПФ“, съдържащ данни за лица родени след 31.12.1959г., без включена настройка „Осигуряване за ДЗПО в УПФ“, секция Данни за заплати в Личен Картон; 
• Направена е оптимизация в секция Общо вноски по код, при формиране на обобщаващи стойности; 
• Направена е редакция в текст, поле „ДЗПО в УПФ от самоосигуряващи се“; 
• Направена е оптимизация при попълване на поле Място на раждане, секция Лични данни в Личен Картон – задължителен формат на полето град, област; 
• Направена е редакция в текст на съобщение в Помощен панел→Съобщения, поле Място на раждане в ЛК; 
• Направена е оптимизация в начина на попълване на поле Област в справка УП-3; 
• Добавено е ново ключово поле „Област на място на раждане на служител“ в модул Промяна на бланкови документи, меню Редакция→Бланкови документи→панел Ключови полета→ Данни за работник/служител; 
• Направена е оптимизация при изписване на данни в поле ЕИК, включен контрол за въвеждане на различен тип символ от цифра; 
• Направена е промяна в спецификацията на файл с данни за Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ; 
• Направена е редакция на текст на бланка Уведомление по чл.62,ал.5 от КТ, промяна в изписване на символ за номер „№“; 
• Направена е редакция на текст в Придружително писмо към Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, промяна в изписване на символ за номер „№“; 
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на данни в Декларация Образец 1, визуализация на стойност в поле Месец; 
• Направена е промяна в спецификацията на файл с данни за масово плащане на заплати към ЦКБ, подавани на гише; 
• Направена е промяна в спецификацията на файл с данни за заплати към ДСК; 
• Направена е оптимизация в закръгленията при начисляване на данни за Декларация Образец 6; 
• Направена е оптимизация в Годишен отчет за НСИ, добавена настройка „Средно списъчен брой за избран период“, панел Параметри, обработка и информация→Параметри; 
• Направена е оптимизация в Тримесечен отчет за НСИ, код 5500; 
• Направена е оптимизация при запазване на данни в поле НКПД, секция Данни за назначение в ЛК при въвеждане на неактивни за периода назначения; 
• Направена е редакция на текст в Декларация Образец 6, поле 18 – Дата на изчисляване/Начисляване, режим Редакция; 
• Направена е редакция на текст в Декларация Образец 1, поле 26; 
• Направена е оптимизация при печат на УП-2 след eкспорт в MS Excel; 
• Направена е оптимизация в попълване на поле Кодове, секция Данни за отсъствия, при въвеждане на отсъствие с няколко назначения на служител; 
• Направена е оптимизация във функционалността на клавишните комбинации, меню Други→Клавишни комбинации;

=====

Версия 2.00.011 от 24.03.2015 г.

• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация структурата на електронен файл с данни за Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно утвърден формат за 2015 г. от изпълнителния директор на НАП, в сила от 13.02.2015 г.;
• Добавена е възможност за извеждане и печат на придружително писмо към Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно утвърден формат и ред за създаване и предаване на файловете за 2015 г. от изпълнителния директор на НАП, в сила от 13.02.2015 г.;
• Направена е актуализация на номенклатурата от държави за адрес на чуждестранните лица, фигуриращи в Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно утвърдена номенклатура за 2015 г. от изпълнителния директор на НАП, в сила от 13.02.2015 г.;
• Направена е промяна в Приложение 15 към чл. 3, ал. 2 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 19 от 13.03.2015 г.;
• Добавена е променлива Осигуряване за ДЗПО в УПФ. С включване/изключване на перото се определя дали лицето ще се осигурява във фонд ДЗПО в УПФ, съгласно влезли в сила промени в КСО, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е промяна в наименованието на променлива „Роден след 31 дек. 1959 г./Осигуряване за ДЗПО в УПФ“ на „Роден след 31 дек. 1959 г.“, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация в меню за автоматично генериране на платежни документи към бюджета, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация в меню Операции → Експорт на данни за осигуровки, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Добавени са полета Фонд Пенсии в размера за УПФ и Фонд Пенсии в размера за УПФ от самоосигуряващи се, в справка Вноски по кодове към бюджета с код за вид плащане 581111. Сумата на ф.Пенсии в размера за УПФ е извадена от редовете със стойности за ДОО, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Добавени са редове ФПенсии в р-р за УПФ о-н и ФПенсии в р-р за УПФ о-л в общата рекапитулация на справка РПВ за трудови договори, тип Стандартна;
• Добавен е ред ФПенсии в р-р за УПФ от осиг-л в таблица Осигурителни вноски за сметка на работодател в РПВ за трудови договори, тип Кратка;
• Добавен е ред фонд Пенсии в р-р за УПФ в справка Фиш за заплата;
• Добавена е възможност за затваряне на подпрозорци в програмата с избор на бутон scroll на мишката;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на Дни с осигурителен стаж в справка Удостоверение за доход при ръчно въвеждане на информация в Данни от минал период, в личните картони на лицата;
• Направена е оптимизация в начина на извеждане данните в справките при наличие на резултат Данък за възстановяване за фирмата при годишно преизчисляване на данък по ЗДДФЛ;
• Направена е оптимизация в начина на изписване наименованието на дейността на осигурителя в електронен файл с Данни за уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ;
• Направена е оптимизация в експорт на данни за заплата към Юробанк България АД (Пощенска банка), меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на Годишен отчет за труда, меню Справи → Отчети към НСИ → Годишен отчет;
• Направена е корекция на текст в бланков документ Заповед за разрешаване на отпуск по чл. 53 от КСО;
• Направена е корекция в начина на изчисляване на фонд Пенсии за Лица на изборни длъжности/служители с духовно звание;

=====

Версия 2.00.010 от 20.01.2015 г.

⦁ Актуализация 2.00.010 на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, с измененията, влизащи в сила от 2015 г., следва да бъде извършена от потребителите след редовно подадени в НАП данни за Декларация обр. 1 за 2014 г.;
⦁ Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 100 от 05.12.2014 г.;
Начин на работа с програмата при режим Сумирано отчитане на работното време (СИРВ):
⦁ От 1 януари 2015 г. т. 13 на Декларация обр. 1 се попълва само в случаите на режим СИРВ за повече от един месец. В позиция 1 от т. 13 се попълва броя на месеците в съответствие на избрания период за СИРВ от работодателя; в позиция 2 се попълва поредния месец от периода на СИРВ, за който се подават данните.
В полета 1 и 2 на т. 13 се извежда стойността на променливи Избран период за СИРВ и Пореден месец от периода на СИРВ, които се задават от потребителя в секция Данни за заплата на Личен картон. За бързо въвеждане на посочените променливи, във всички лични картони на лицата във фирмата, може да бъде използвано меню Редакция → Бързи промени в Лични картони → Групови начисления;
⦁ При режим СИРВ, при период на отчитане повече от един месец, сборът на дните в полета 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16А и часовете в 16.7, на Декларация обр. 1, от 01.01.2015 г. може да бъде вписвана стойност по-голяма/по-малка от нормалната продължителност на работното време за месеца, без деклариране на извънреден труд/прекъсване на осигуряването. Задължение на осигурителят е да следи броя на дните в осигуряване и отработените часове на база период на СИРВ, а не помесечно. За да не се начислява Извънреден труд в тези случаи, в програмата, в секция Данни за заплата на ЛК на лицата следва да бъде включено перо СИРВ без ограничаване на Oтработените дни и Oсиг. доход. При включване на този режим софтуерът няма да следи и ограничава осигурителния доход на лицата до размера на месечния Максимален осигурителен доход за страната, съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 15 от КСО;
⦁ Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация обр. 1, EMPL2015.TXT, утвърдена от изп. директор на НАП със заповед ЗЦУ-1593/10.12.2014 г.;
⦁ Направена е промяна в номенклатура в т. 12 Вид осигурен на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 4 от 16.01.2015 г.;
⦁ Направена е промяна в начина на осигуряване на лицата назначени на работа до 5 работни дни или 40 часа, съгласно промени в КСО, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. От 01.01.2015 г. тези лица се осигуряват за всички фондове на ДОО;
⦁ Направена е актуализация в бланката на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 100 от 05.12.2014 г.;
⦁ Направена е актуализация на размера на максималния месечен осигурителен доход за 2015 г., съгласно ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
⦁ Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 419 от 17 декември 2014 г.на Министерски съвет;
⦁ Направена е актуализация на минималния осигурителен доход за Земеделски производители съгласно ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
⦁ Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2015 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
⦁ Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2015 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
⦁ Направена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 933 от 19.12.2014 г.;
⦁ Направена е актуализация на Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ) и модул Годишно преизчисляване на данък по ЗДДФЛ, съгласно промяна в ЗДДФЛ, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
⦁ Направена е актуализация на Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ) и модула за извеждане на бланката, съгласно промяна в ЗДДФЛ, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
⦁ Направена е актуализация на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, съгласно утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
⦁ Направена е актуализация на Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, съгласно утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
⦁ Направена е актуализация на Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ с отразени промени в номенклатурата за Вид доход и бланката на справката, съгласно утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
⦁ Направена е промяна в наименованието на променлива „Роден след 1959 г.“ на „Роден след 31 дек. 1959 г./Осигуряване за ДЗПО в УПФ“. С включване/изключване на перото се определя дали лицето ще се осигурява във фонд ДЗПО в УПФ, съгласно влезли в сила промени в КСО, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
⦁ Направена е актуализация на текстовите файлове с данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, подавани в НОИ, съгласно промяна в спецификация на данните в сила от 01.01.2015 г.:
⦁ При експорт на болнични с посочен Месец за експорт 2014 г. файловете носят наименование POPO2007.txt и POPP2007.txt;
⦁ При експорт на болнични с посочен Месец за експорт 2015 г. файловете се наименуват POPO2015.txt и POPP2015.txt;
⦁ Направена е промяна в Придружително писмо към болничните – Приложение 8 към чл. 11, ал. 1 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.;
⦁ Направена е промяна в опис към болничните – Приложение 9 към чл. 11, ал. 1 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.- промяна в списък с кодове, приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане;
⦁ Направена е промяна в Приложение 15 към чл. 3, ал. 2 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.;
⦁ Направена е актуализация на Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015 г., подавана на тримесечен период, меню Справки → Отчети към НСИ → Тримесечен отчет;
⦁ Отразени са почивни дни и празници за 2015 г. и е въведен календар за 2016 г.;
⦁ Добавенa e възможност за създаване и възстановяване на архиви на базите данни. Меню Файл → Архивиране / Файл → Възстановяване може да бъде използвано само, когато фирмите се намират на локалния компютър;
⦁ Добавена е функционалност за автоматично стартиране на Microsoft SQL Server при неактивност на услугата, със старт на програмата Microinvest ТРЗ и ЛС Pro;
⦁ Добавена е функционалност за автоматично добавяне на TCP IP port 1433 в защитната стена на Microsoft, при инсталиране на програмата като самостоятелно работно място (тип сървър);
⦁ Добавена е възможност за избор на полетата от секции Лични данни и Данни за назначение, от Личния картон на лицата в модул Потребителски справки – възможност за добавяне на колони за адрес, ЕГН и др.;
⦁ Добавена е възможност за избор на принтер за разпечатване на бланкови документи в Личен картон, секция Документи;
⦁ Добавена е възможност за въвеждане на данни за Лица на изборни длъжности/служители с духовно звание. Едноименната отметка се включва в секция Данни за заплата на Личен картон, при назначения с тип Договор за управление и контрол;
⦁ Добавен е експорт на данни за заплата към Алфа Банк, меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
⦁ Добавено е поле за въвеждане на Забележка към периодите на болнични и отпуски в Данни за отсъствия на Личен картон;
⦁ Добавена е информация за Приложение № към НИИПОПДОО на бланките на декларациите към наредбата, в секция Документи на Личен картон;
⦁ Добавена е възможност за извеждане на Потребителски справки за стар период за изтрити работници и служители;
⦁ Добавено е съобщение за нотификация при достигане край на поредицата от номера на документи при назначаване;
⦁ Направена е оптимизация в начина на работа на бутон Нов при въвеждане на периоди на отсъствия в Личен картон;
⦁ Направена е оптимизация в текст на бланка УП2 в Личен картон, секция Документи;
⦁ Направена е промяна в номенклатурата от пощенски кодове – при въвеждане на ПК 7100 в полетата за адрес автоматично се извежда гр. Бяла, обл. Русе;
⦁ Направена е промяна в спецификацията на файл с данни за заплати към Булбанк;
⦁ Направена е оптимизация на текст в модул Платежни документи;
⦁ Направена е корекция в начина на изчисляване на фонд Пенсии за лица с включен режим Балерина/балетист, в секция Данни за заплата на Личен картон;

=====

Версия 2.00.009 от 30.10.2014 г.

⦁ Отразена е промяна в Приложение №7 към НИИПОПДОО, съгласно промени в наредбата, обн. в ДВ 55 от 04.07.2014 г.
⦁ Направена е актуализация на номенклатурата с банкови сметки за приходи на НАП, във връзка със структурни промени в НАП Силистра, от 27.04.2014 г.;
⦁ Добавен е филтър за търсене по име на фирма в меню Файл → Избор на фирма;
⦁ Направено е подобрение при експорт към MS Excel на справка Щатна ведомост – меню Справки → Личен състав и др. → Щатна ведомост;
⦁ Направено е подобрение при експорт към MS Excel на справка Удостоверение за доход – меню Справки → Удостоверения → Удостоверение за доход;
⦁ Направено е подобрение при експорт към MS Excel на справка УП2 – меню Справки → Удостоверения → УП-2;
⦁ Направено е подобрение при експорт към MS Excel на справка УП3 – меню Справки → Удостоверения → УП-3;
⦁ Добавено е поле за въвеждане на Място на раждане за работниците/служителите, в секция Лични данни на Личен картон. Информацията от полето се отразява в справки УП-2 и УП-3;
⦁ Добавен е ред за извеждане сумата на фонд ДЗПО за самоосигуряващи се лица в справка Вноски по кодове към бюджета – меню Справки;
⦁ Добавен е ред Вземане от работник в справки Фиш за заплата, Рекапитулация, Разчетно-платежна ведомост за трудов договор, тип СИРВ, в сумарната част на справка Разчетно-платежна ведомост за трудов договор тип Стандартна;
⦁ Добавена е възможност за избор тип на Идентификационния номер на Управител и Упълномощеното лице – меню Редакция → Администриране → Моята фирма → Длъжностни лица;
⦁ Добавено е поле за посочване на дата на издаване на Служебна бележка за данък при годишно преизчисляване и прекратяване на договор – меню Справки → Служебна бележка за данък;
⦁ Добавено е меню с информация за документите, които се включват във всяка от групите номерации – меню Други → Настройки → Номерация на документи;
⦁ Добавен е бутон за извеждане на справка Вноски по кодове към бюджета в лентата с бързи бутони;
⦁ Добавен е нов бланков документ Заповед за промяна на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит – секция Документи на Личен картон;
⦁ Добавен е нов бланков документ Протокол за приемане на извършена работа по граждански договор – секция Документи на Личен картон;
⦁ Добавена е проверка и сигнализация при дублиране на номер на договор (трудов договор, договор за управление и контрол, граждански договор);
⦁ Добавена е възможност за вписване на Отчетна единица и Район в Тримесечен отчет за наетите лица – меню Справки → Отчети към НСИ → Тримесечен отчет;
⦁ Добавена е възможност за промяна на годината за начисляване в Декларация Обр. 6, поле Месец и година – меню Операции → Декларация Обр. 6 → Редакция;
⦁ Добавено е съобщение за успешно завършена операция след добавяне на данни за лице в месец с начислени заплати – меню Редакция → Корекция за минал период;
⦁ Направена е промяна в името на променлива Възнаграждение за лекторски часове, за по-голяма яснота относно типа на начислението – Възнаграждение за лекторски часове – пост. хар-р
⦁ Добавена е възможност за администриране на меню Платежни документи от модула за настройка на потребителски права на достъп – меню Редакция → Администриране → Потребители;
⦁ Добавени са разделителни линии при печат на Вносна бележка – меню Операции → Платежни документи;
⦁ Добавена е възможност за извеждане на адрес за кореспонденция в Придружително писмо към болнични;
⦁ Добавена е възможност за извеждане на длъжност на представляващото лице в Придружително писмо към болнични;
⦁ Добавена е възможност за извеждане на адрес за кореспонденция в придружително писмо към Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ;
⦁ Добавен е код 24126009 – Данъчен консултант към номенклатура НКПД 2014 – секция Данни за назначение на Личен картон;
⦁ Направена е актуализация в информацията за контакт с Microinvest в прозорците за инсталация и актуализация на програмата;
⦁ Направена е оптимизация в Преглед на Фиш при извеждане на отрицателна стойност в Сума за получаване, секция Данни за заплата на Лични картони;
⦁ Премахната е автоматизация за запомняне на филтър в меню Операции → Уведомления за договори → Уведомления за договори по чл. 62, ал. 5 от КТ;
⦁ Направена е оптимизация в текста на номенклатура Основание на договор, в секция Данни за назначение в Личен картон;
⦁ Направена е оптимизация в начина на извеждане на код за Вид плащане 5 – Изчислено възнаграждение в меню Операции → Декларация Обр. 6 → Изчисляване;
⦁ Направена е промяна в експортен файл с данни за възнаграждения към Централна кооперативна банка – меню Операции → Експорт на данни за заплата/аванс;
⦁ Направена е оптимизация при създаване на Потребителски начисления тип Увеличава Сумата за получаване – меню Редакция → Администриране → Потребителски начисления и удръжки;
⦁ Направена е оптимизация при създаване на Потребителски начисления отнасящи се за тип назначение Самоосигуряващо се лице – меню Редакция → Администриране → Потребителски начисления и удръжки;
⦁ Направена е оптимизация в начина на изчисляване на провизии за неизползван платен годишен отпуск – меню Справки → Личен състав и др. → Болнични и отпуски;
⦁ Направена е оптимизация в изчисленията при междинно начисляване на годишна Декларация Обр. 6 за самоосигуряващи се лица – Операции → Декларация Обр. 6 → Изчисляване;
⦁ Направена е оптимизация в текст в меню Операции → Експорт на данни за болнични;
⦁ Направена е оптимизация в начина на попълване поле 14 и поле 15 на Декларация Обр. 1, за лица с един ден в осигуряване за месеца;
⦁ Направена е оптимизация в Експорт на данни заплата/аванс при въведен некоректен IBAN с предназначение Заплата, в секция Банкови сметки в Личен картон;
⦁ Направена е оптимизация при изтриване на назначения на лице, работещо в няколко отдела;
⦁ Направена е оптимизация при извеждане на списък с персонал за Експорт на данни за заплата/аванс;
⦁ Направена е оптимизация при изчисляване на трудов и професионален стаж при импорт на данни със стара дата от Microinvest ТРЗ и ЛС;
⦁ Направена е оптимизация в печат на бланка Декларация Обр. 1 – меню Операции → Декларация Обр. 1 → Изчисляване;
⦁ Направена е оптимизация в печат на Лицензионно споразумение;
⦁ Направена е корекция на текст в бланков документ длъжностна характеристика за Продавач-консултант – секция Документи в Личен картон.

=====

Версия 2.00.008 от 24.04.2014 г.

• Направена е актуализация на бланка Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, съгласно промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002г. обн. в ДВ бр. 30 от 01.04.2014 г. В Основание на договора са отразени следните промени:
– Добавено е ново основание с код 16 – трудов договор по чл. 233б КТ;
– Актуализирано е името на основание с код 02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или по чл. 68, ал. 6 КТ.
• Добавени са нови специални режими в секция Данни за заплата на назначение Договор за управление и контрол:
– Чужденец пребиваващ под половин година – при маркиране програмата изчислява облагаемия доход без да приспада задължителните осигурителните вноски;
– Член – кооператор – при поставяне на отметката поле Вид осигурен на Декларация обр.1 се попълва автоматично с код 09.
• Добавено е ново поле за извеждане на данни за постъпили, напуснали работници и служители в периода, за който се изготвя справка Щатна ведомост – поле Справка за поместено в секция Параметри на справката;
• Добавена е информация за начислените осигурителни вноски за сметка на работодателя в справка Разчетно-платежна ведомост – тип Кратка;
• Добавени са данни за Осигурителен доход и Вземане от работник/служител в справка Рекапитулация;
• Добавени са нови бланкови документи в Лични картони, секция Документи:
– Заповед за изготвяне на график за отпуск;
– Заповед за утвърждаване на график за отпуск;
– Покана от работодателя по чл. 37а от НРВПО.
• Добавена е нова функционалност за навигация във всички справки. За преминаване към първа страница от справка се използва бутон Home, за последна – End;
• Добавена е възможност за въвеждане на цифри в полетата за име на Наредител, Получател, Задължено лице и Вносител в модул Платежни документи;
• Направена е промяна в името на поле Град в секция Лични данни и справки Щатна ведомост, Удостоверение за доход, УП – 3;
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на Вид доход по ЗДДФЛ. При избор на Наемодател – физическо лице, програмата попълва Вид доход 112 – Доходи от наем на недвижимо имущество;
• Направена е оптимизация при попълване на основание в Платежно нареждане/вноска бележка към бюджета с код 551111 за самоосигуряващо се лице;
• Направена е оптимизация в изчисляване на стойността в Платежно нареждане/вноска бележка към бюджета с код 110000;
• Направена е оптимизация при попълване на Вид осигурен в Декларация обр.1 при лице в неплатен отпуск без осигурителен стаж.

=====

Версия 2.00.007 от 17.03.2014 г.

• Направена е актуализация на справка Вноски по кодове към бюджета, съгласно промени в ДОПК, обн. в ДВ 18 от 04.03.2014 г. – (изменение на кодовете за вид плащане за внасяне на осигурителни вноски от задължените лица);
• Направена е актуализация на модул Експорт на данни за осигуровки, съгласно промени в ДОПК, обн. в ДВ 18 от 04.03.2014 г.;
• Направена е актуализация на списък с банкови сметки в секция ТД на НАП, в меню Редакция → Администриране → Моята фирма, съгласно промени в ДОПК, обн. в ДВ 18 от 04.03.2014 г.;
• Направена е промяна на Приложение 8 към НИИПОПДОО (Придружително писмо към болничните), съгласно изменения в наредбата, обн. в ДВ бр. 17 от 28.02.2014 г.;
• Направена е актуализация на Приложение 9 към НИИПОПДОО (опис на болничните), съгласно изменения в наредбата, обн. в ДВ бр. 17 от 28.02.2014 г.:
• Направена е промяна на текстове в модул Експорт на данни за болнични;
• Въведени са нови кодове за добавяне на приложения към отпуските за осиновяване на дете, в секция Данни за отсъствия на Личен картон, –
20 – Копие от съдебното решение за осиновяване – за самоосигуряващо се лице;
21 – Копие от акта за предаване на детето за осиновяване – за самоосигуряващо се лице;
• Направена е актуализация на Приложение 12 към НИИПОПДОО (Декларация за промяна на обстоятелствата), съгласно изменения в наредбата, обн. в ДВ бр. 17 от 28.02.2014 г.;
• Добавена е нова бланка ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице (Приложение 16 към НИИПОПДОО), в секция Документи на Личен картон, съгласно изменения в НИИПОПДОО, обн. в ДВ бр. 17 от 28.02.2014 г.;
• Направена е актуализация на Приложения 1-8 и 11-14 към НИИПОПДОО, съгласно изменения в наредбата, обн. в ДВ бр. 17 от 28.02.2014 г.;
• Добавена е ново предназначение на банкови сметки на фирмата – Осигуровки и данък – меню Редакция → Администриране → Моята фирма;
• Добавен е нов модул за създаване и печат на Платежни документи – меню Операции → Платежни документи. За автоматично попълване на Платежно нареждане / вноска бележка от/към бюджета е необходимо да бъде въведена банкова сметка на фирмата с предназначение Осигуровки и данък;
• Направена е промяна в начина на работа с Обезщетение по чл. 224 от КТ:
• При вписване на Дата на прекратяване на договора в Личен картон, в секция Данни за заплата автоматично се зарежда променлива Дни Обезщетение по чл. 224 от КТ. При изчисляване на заплати или Преглед на фиш, може да се проследи автоматично изчислената сума на обезщетението. Стойността на дните може да бъде коригирана ръчно от потребителя, но вписаната стойност няма да се запази при ново анулиране и начисляване на заплатите;
• Добавена е възможност за ръчно вписване сума на Обезщетението по чл. 224 от КТ, при избор на едноименното перо в секция Данни за заплата → бутон Добавяне на променлива. Вписаната стойност се запазва постоянна за лицето при анулиране и начисляване на заплати.
• Добавени са спомагателни съобщения в Помощен панел на модул Уведомления за договори по чл. 62, ал 5 от КТ – меню Операции → Уведомления за договори → Уведомления за договори по чл. 62, ал 5 от КТ;
• Добавен е НКПД – 2422-5098 – Председател на регионална структура на организация на работниците и служителите към номенклатура НКПД 01.01.2014 г.;
• Направена е оптимизация в печат на Декларация обр. 1 – меню Операции → Декларация обр. 1;