Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.017 от 15.06.2022г.

• Създадено е ново Мобилно приложение към хотелски софтуер „Hotessa“. Приложението е съвместимо с операционна система Android. Може да бъде изтеглено от Google Play. Приложението работи в комбинация с хотелски софтуер и не може да бъде използвано самостоятелно. Необходими настройки за конфигуриране и използване на мобилно приложение:
1. В меню Настройки е добавен нов таб „Конфигуриране на приложения“, в които се визуализира IP за конфигурация, необходимо при първоначално стартиране на работа с приложението;
2. В меню Редакция → Администриране → Потребители е добавена нова потребителска категория „Камериерки“. Необходимо е в нея да бъдат въведени данни за всички потребители, които ще използват мобилното приложение. Създадените потребители в тази категория се приемат за данни за вход в приложението;
3. При първоначално стартиране на работа с приложението е необходимо да бъде въведен IP за конфигурация, потребител и парола;
4. При вход в приложението, на начален екран се визуализира списък със стаи за почистване. Наличен е бутон за обновяване на информация и за избор на вида на подреждане на стаите на екран;
5. Стаите са сортирани по етажи, аналогично на логиката за сортиране в хотелски софтуер;
6. Стаите се получават автоматично от хотелския софтуер според статуса им за почистване. Видими за мобилно приложение са стаи за пълно и частично почистване. Такива са: всички стаи, които са освободени – те автоматично приемат статус за пълно почистване; стаи за частично почистване може да бъдат ръчно маркирани от оператор на рецепция като такива или да се подават автоматично на определен интервал от дни, съобразно настройка за дни в поле „Период на почистване“ в меню Настройки;
7. Легенда за цветове: Червен цвят – всички стаи за пълно почистване; Жълт цвят: Всички стаи за частично почистване;
8. При клик в клетка на стая в мобилното приложение са видими данни за номер и тип стая, титуляр и период на престой;
9. Почистването на стая от мобилно приложение се изпълнява с клик върху номера на стаята и избор на една от опциите: Почистена или Непочистена;
10. Всички стаи, които са маркирани от мобилно приложение като Почистени, автоматично сменят статуса си в хотелски софтуер на Почистени/Зелени;
• Добавена е нова справка „Справка Събития“. Справката отразява данни за графика на наемане на всички помещения в обекта, конферентни зали, бални зали, бизнес зали, салони, ресторанти и др. Справката позволява проследяване на всички събития в хотела в различни периоди от годината, месеца или за конкретния ден. Налична е възможността да се изготви подробен анализ на най – отдаваните помещения, най – предпочитана конферентна зала, приходи от наемането на зали, фирми и партньори, които наемат зала за събития в различни периоди от годината и др. Съдържа данни за:
– Дата, начален и краен час на използване на зала;
– Обект;
– Данни за отдаваното помещение/зала;
– Данни за фирма, наемаща залата;
– Данни за клиент/гост (ако е гост на хотел) или външен клиент;
– Данни за стая, ако наемащият залата е и гост на хотела;
– Сума на наеманите помещения/зали;
– Бележки – детайли и изисквания на гостите, при отдаване на зала.
Справката разполага с гъвкави и динамични филтри и колони, които извеждат желаната информация за натовареност на помещенията, планиране на събития, сезонност на използване на дадени помещения и др.
• Добавена е нова справка „Справка СПА услуги“. Справката отразява данни за всички предоставени услуги по график запазени часове. Справката позволява проследяване на най – продавана услуга, най – натоварен служител, заетост на помещенията и др. Съдържа данни за:
– Дата, начален и краен час на използване на услугата;
– Обект;
– Данни за помещение;
– Вид и наименование на използваните услуги;
– Служител;
– Номер и тип на стая, ако посетителят е гост на хотела и е настанен в стая;
– Данни за госта (ако е гост на хотела) или външен за хотела клиент;
– Сума на използваните услуги;
– Бележки – позволява да се вписват всякакви изисквания и допълнителни процедури при използване на хотелските удобства.
Справката разполага с гъвкави и динамични филтри и колони, които извеждат желаната информация за натовареност, най – предпочитани услуги и служители, финансови параметри от продаваните услуги и др.
• Направена е оптимизация във „Финансова справка“ като е добавен втори раздел в нея за отчитане на всички групови разплащания. След въвеждане на „График групи“ и действия с повече от една стая в него, възниква необходимост от проследяване на груповите разплащания за повече от една стая, отчитане на депозит/аванс, който е валиден за цялата група от стаи, прихващане на предплащания и др. С тази цел е създаден нов раздел във Финансова справка, в които са разграничени груповите плащания от всички стандартни разплащания. Тази част от справката е видима само ако в обекта има групови операции. В справката се съдържа информация за групата, номера на стаи за групата, авансови плащания за цялата група или индивидуални предплащания на стая от групата, платени сметки, частични плащания, остатък за плащане.
• Оптимизиранa е „Обща справка платени сметки“ като е добавено отчитането на разплащане за групи, авансови вноски за групи. С помощта на филтрирането по дата и час и вид плащане, бързо и лесно се проследяват всички суми за деня или конкретен интервал от часове.
• Оптимизирана е „Справка платени сметки по дата на плащане“ като е добавено отразяване на всички групови разплащания с динамична колона за данни за групата. Посредством гъвкави филтри за дата и час и вид на плащането, в справката се отразява отделен ред с часа на всяко извършено плащане в програмата, плащане за група от стаи, частични и авансови плащания.
• Направена е оптимизация в бързодействието на основен работен екран „График заетост“. Създадени са серия от подобрения в работата с операции, резервации, настаняване, анулиране, преместване на резервации, блокиране на помещения за период и др. Направени са подобрения в интерфейса, филтрите за търсене по номер и тип на стая, имена на гости, периоди и др. Оптимизацията подобрява бързодействието при работа с голям брой стаи, максимално улеснено търсене на активни операции по данните на титуляр в различни периоди.

=====

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.016 от 30.03.2022г.

• Добавен е нов модул „СПА и Мероприятия“. Чрез този модул се предоставя възможност да се управляват всички мероприятия, свързани със СПА процедури или услуги в хотела, изискващи запазване на час. Нововъведението позволява управление на график за наемане на конферентни зали, бални зали, салони, ресторант и др. Достъпва се през меню Редакция → СПА и Мероприятия. Налични са две подменюта: Редакция → СПА и Мероприятия → СПА и Уелнес и Редакция → СПА и Мероприятия → Събития и Мероприятия.
– В първото подменю Редакция → СПА и Мероприятия → СПА и Уелнес се въвеждат данни за предлаганите услуги от хотела, за които се изисква проследяване на часови график на посещенията. Необходимо е въвеждане на Помещение. Задава се в кой обект се намира помещението, номер и наименование, допълнително описание, ако е необходимо. Дефинира се Персонал, които ще изпълнява предлаганите удобства, като се отбелязват: номер на служителя, неговите имена, заеманата длъжност, допълнително описание. Маркират се Видовете услуги, които ще се предлагат. Тук са видими за избор всички услуги, които са предварително маркирани в Меню Редакция → Хотелски удобства (например парна баня, солариум, сауна, масаж, организирани спортни занимания и др.). Налични за използване са както услугите предлагани от програмата по подразбиране, така и всички добавени от потребителя към категория „Басейн и уелнес“. Важно условие е и дефинирането на Часови график, според който ще се изчислява времетраенето на предоставяните услуги. Часовият график следва да има начало и край на работното време и интервал на часовете;
– Във второто подменю Редакция → СПА и Мероприятия → Събития и Мероприятия се въвеждат данни за залите, за които ще се проследява график на предоставяне. Необходимо е въвеждане на Помещение. Задава се в кой обект се намира помещението, номер и наименование, капацитет на залата, допълнително описание, ако е необходимо. При необходимост може да бъде отбелязано и Оборудване в залата и описание на налична техника, мебели и др. в помещението. Маркират се Видовете услуги, които ще се предлагат. Тук са видими за избор всички услуги, които са предварително маркирани в Меню Редакция → Хотелски удобства (например конферентна зала, бизнес зала, бизнес център и др.). Налични за използване са както услугите предлагани от програмата по подразбиране, така и всички добавени от потребителя към категория „Удобства за бизнеса“. Важно условие е и дефинирането на Часови график, според който ще се пресмята времетраенето на предоставяните услуги за зали. Часовият график следва да има начало и край на работното време и интервал на часовете.
• Добавени са два нови графика: Операции → СПА график и Операции → График събития.
– В СПА график се визуализират всички създадени резервации за услуги. Графикът име дневен и седмичен изглед, като седмичният изглед се отнася само за конкретно помещение:
– Добавена е опция за създаване на нова резервации за използване на услуги от бутон „Нов“. Избират се: дата, начален и краен час на използване на услугата; от падащо меню се посочва желаното помещение; избира се една или няколко услуги, които ще се използват; посочва се служител; от списък с гости се избира клиент, който ще използва услугата; ако клиентът е гост в хотела, от падащ списък се избира номера на стаята, в която е настанен; посочва се сума на услугата; добавят се бележки и коментари към услугата или предпочитанията на госта и се записва резервацията. В СПА график се визуализира запазеният час за услуга с данни за часовете и имената на клиента;
– Запазеният час за услуга може да се редактира чрез бутон „Редакция“;
– Запазеният час за услуга може да се анулира – бутон „Анулиране“, ако клиентът се откаже от услугата;
– Чрез бутон „Блокиране“ може да се блокират помещения за период от дата до дата или за конкретен интервал от часове;
– Програмата предоставя автоматични проверки за заети помещения и часове и не позволява дублиране при запазване на час за услуга;
– В График събития се визуализират всички създадени резервации за наемане на помещения. Графикът име дневен и седмичен изглед, като седмичният изглед се отнася само за конкретно помещение:
– Добавена е опция за създаване на нова резервации за запазване на използване на помещение от бутон „Нов“. Избират се: дата, начален и краен час на използване помещението; от падащо меню се посочва желаното помещение; избира се една или няколко услуги, които ще се използват; посочва се партньор от списък с въведени данни за партньори в системата; от списък с гости се избира клиент, ако клиентът е гост в хотела, от падащ списък се избира номера на стаята, в която е настанен – като минимум изисквания трябва да бъдат въведени данни в едно от двете полета – партньор или клиент; посочва се сума; добавят се бележки и коментари към запазването или предпочитанията на госта и се записва резервацията. В График събития се визуализира запазеният час за помещение с данни за часовете и имената на клиента/партньора;
– Запазеният час за зала/помещение може да се редактира чрез бутон „Редакция“;
– Запазеният час за зала/помещение може да се анулира – бутон „Анулиране“, ако клиентът се откаже от услугата;
– Чрез бутон „Блокиране“ може да се блокират помещения за период от дата до дата или за конкретен интервал от часове;
– Програмата предоставя автоматични проверки за заети помещения и часове и не позволява дублиране при резервиране на час.
• Добавена е нова функционалност при операции от вид Групово настаняване. Създаден е нов вид изглед с име „График Групи“. Той се визуализира като 4-ти изглед на основния График заетост. В този изглед са налични всички резервации, създадени като групова операция от Операции → Групово настаняване. Действия се изпълняват само с цялата група от няколко стаи, не се допускат действия с конкретна стая. Предоставено е удобство за потребителите на софтуера като са създадени следните действия с групата:
– При създаването на операция Групово настаняване е добавена опция за внасяне на Депозит/Аванс, които е валиден за цялата група, не за конкретна стая. ДДС ставката на авансовото плащане е идентична с основната ДДС ставка за туристическите услуги – нощувки и пакети;
– Групово Редактиране на няколко стаи – десен бутон на мишката в График Групи и бутон „Редакция“ – позволява да се направят корекции за цялата групова резервация, да се променят параметрите за цени, брой нощувки, използвани услуги, данни за групата, данни за титуляр и др.;
– Групово Плащане на няколко стаи – десен бутон на мишката в График Групи и бутон „Плащане“ – позволява да се разплати цялата сметка на всички стаи от груповата операция без значение дали са в статус резервация или настанени. При групово разплащане се калкулират всички дължими суми от всички стаи и се отчита депозита/авансовото плащане ако има такова за групата. Издават се всички необходими документи при разплащането;
– Групово Напускане на няколко стаи – десен бутон на мишката в График групи и бутон „Напускане“ – позволява да се освободят заедно група от настанени стаи, да се разплати тяхната обща сметка, да се издаде общо документ – фактура, квитанция и др.;
– Документи за групово операции. В меню Редакция → Документи → Нов → Номер на операция е добавен нов таб „Групи“. Визуализират се само груповите операции и при избор на групова операция в документа се зареждат всички детайли от всички стаи в групата. Тази опция позволява издаване на документи преди настаняване или по време на престои на гостите.
• Добавена е опция за промяна на основни ДДС групи за нощувки, услуги, операции и документи при вече съществуващи такива в софтуера:
– В меню Редакция → ДДС групи → ДДС групи на типове стаи е добавена опция за избор на „Действия с операции и документи при смяна на ДДС група“ с възможност за: „Преизчисляване на ДДС група на текущи операции (резервации/настаняване)“ – всички детайли за нощувки, които не са платени, автоматично ще приемат променената ставка за ДДС; или „Запазване на ДДС групи на текущи операции (резервации/настаняване)“ – детайлите запазват текущите параметри. Опцията се активира единствено ако е променена ДДС група на тип стая или на всички типове стаи;
– В меню Редакция → Цени на услуги е добавена опция за избор на „Действия с операции и документи при смяна на ДДС група“ с възможност за: „Преизчисляване на ДДС група на текущи операции (резервации/настаняване)“ – всички детайли за услуги, които не са платени, автоматично ще приемат променената ставка за ДДС; или „Запазване на ДДС групи на текущи операции (резервации/настаняване)“ – детайлите запазват текущите параметри. Опцията се активира единствено ако е променена ДДС група на услуга или всички услуги;
– Експорт към Счетоводство – направени са корекции свързани с промяната на ДДС групи при генериране на XML файл. Добавено е ново поле в Редакция → Администриране → ДДС групи → Добавяне/Редакция на ДДС групи → ДДС операция (счетоводство). Чрез данните в това поле, се определя отразяването на облагаемите доставки с различни ДДС групи при експорт към счетоводство.
• Добавена е възможност за автоматично извличане на данни за курс на валута в модул Редакция → Администриране → Валути. Автоматичен курс на валута се предлага от програмата и при издаване на Международен документ (Invoice).

=====

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.015 от 08.12.2021г.

• Разширена е функционалността на модул „Ценови правила“ като са добавени две нови ценови прави – Период и Ден от седмицата в меню Редакция → Ценови правила. С наличието на тези правила се позволява гъвкаво ценообразуване, формиране на по – голяма разновидност от отстъпки, специални цени за празнични дни, периоди от годината или седмицата, дефиниране на по – високи или по – ниски цени в зависимост от натовареност на обекта и др.
– Ценово правило „Период“ позволява да се избере интервал От дата – До дата и да се заложат условия за прилагане на цена на нощувките в този интервал; да се увеличава или намалява стандартната заложена цена от Ценови листи; да се добавят изключения от прилагане на правилото;
– Ценово правило „Ден от седмицата“ – позволява дефиниране на различни цени за конкретни дни от седмицата, уикенд, делнични дни и т.н.; залагане на отстъпки за един или няколко дни от седмицата; промяна на цената в посока увеличение или отстъпка; изключения от правилото;
– Новосъздадените ценови правила предоставят на потребителите възможността за автоматично изчисляване на цените на нощувките в различните периоди, като за дните с ценови правила се прилага цени на нощувки спрямо заложените критерии, а за останалите дни от престоя – цени по ценови тарифи от меню Ценови листи. Ако при добавяне на резервация/ настаняване, те попадат в критериите на някое от създадените правила, цената или отстъпката от правилото се прилагат още при създаване на операцията и е видима за потребителите в колона Ценови правила на всеки ред с нощувка.
• Добавена е нова функционалност „Изпращане на документи по E-mail“. Добавен е нов таб в меню Други → Настройки → Онлайн услуги. Налични са 3 възможности за конфигуриране и изпращане по E-mail:
1. Изпращане от Sendera.bg (Система за електронен обмен и класификация на документи). Използването на модула изисква предварително вписване в система Sendera от секция Данни за вписване в Sendera – онлайн услуги на Microinvest; Добавена е възможност за автоматично създаване на връзка/вписване в система Sendera – въвеждане на потребителско име и парола, с които е извършена регистрация на потребителя в Sendera. Въведените данни за E-mail се използват при изпращане на документи и справки като данни за E-mail на подателя;
2. Изпращане от собствен SMTP сървър – секция Настройка на собствен SMTP Server. Използва се като подател при изпращане на документи и справки по E-mail. Включва данни за: Е-mail – вписва се E-mail, от който ще бъде изпратен документа; Парола – вписва се паролата, с която потребителят се вписва в посочената електронна поща; Шаблон на подпис – вписва се подпис на писмото. Съдържанието намира отражение в поле Текст в секция Изпращане по E-mail, при неуспешно вписване се отключват допълнителни полета за SMTP Хост, STMP Порт и Потребителско име; секция Парола за преглед на документи, изпратени по E-mail – включва настройка Използване на парола за преглед, която отключва полета Парола и Повтори паролата;
3. Изпращане от noreply@microinvest.net – когато в таб Онлайн услуги нямаме въведени Еmail-и или въведените не са коректни, при изпращане на справки/документи, за Еmail на изпращач се приема noreplay@microinvest.net.
4. Направена е визуална и функционална оптимизация в секция Обработка на резултата при визуализиране на печатната форма на всички видове документи:
– добавени са бутони за експорт на документи и справки в Word, Excel и PDF формат;
– добавен е нов бутон Изпращане по Е-mail. Отключва секция Изпращане по E-mail с данни за получател, тема и име на файла, подпис на писмото;
– Поле Е-mail – автоматично попълнено. За документи: Ф-ра, ДИ, КИ, Квитанция и др. попълва Е-mail на партньора, посочен в данните му, меню Редакция → Партньори → Основни данни. За справки попълва E-mail на фирмата, посочен в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → Данни на български език → групбокс Адрес;
– Поле Тема – автоматично попълнено. Съдържа името на документа/справката и периода, за който е изведена. Полето е с възможност за редакция;
– Поле Файл – съдържа името на файла. Полето е с възможност за редакция;
– Поле Текст – извежда въведеното съдържание в поле Шаблон на подпис, секция Онлайн услуги, меню Други → Настройки → Онлайн услуги. Полето е с възможност за редакция;
– Добавени са съобщения в секция Помощен панел, свързани с изпращане на справки по E-mail;
5. Добавена е нова функционалност за изпращане на справки по E-mail в таб Обработка на резултата във всички справки от меню „Справки“, Адресни карти и Потвърждение на резервация.
• Добавена функционалност за Преместване на резервация. Предоставена е възможност за преместване на резервация, чрез промяна на номера на стаята и на периода на резервация на вече създадена и въведена такава в График заетост. По създадената операция може да има добавени авансови плащания, които ще се „преместят“ заедно с всички данни за гости, имена на гости, брой нощувки, допълнителни изисквания. Преместването се изпълнява при следните условия:
1. Добавено е ново меню в Редакция → Администриране → Политика за преместване. Необходимо е да се посочи една от следните опции: Цените се запазват при преместване в друга стая/Цените се преизчисляват при преместване в друга стая. Това определя дали да се запазят условията или да се приложи друга цена, според типа на новата стая;
2. Преместването се изпълнява чрез Десен бутон на мишката върху клетка с Резервация – Редакция – промяна на номера на стаята от поле Номер на стая;
3. Преместването се изпълнява с маркиране с ляв бутон на мишката върху съществуваща/вече въведена резервация, влачене с мишката в График заетост и поставяне на операцията в желаната нова клетка.
4. Резервации може да се преместват както за други дати в същата стая, така и за същите дати, но в друг тип или друг номер на стая.
• Добавена е Локализация по държави. Направени са следните нововъведения:
1. В инсталатора на програмата е добавено поле за избор на държава. Избраната държава определя ДДС ставките и Валутите за работа след инсталация на продукта;
2. В меню Други → Настройки → Основни е добавено поле Държава;
3. В меню Редакция → Администриране са добавени две нови функционалности: ДДС групи и Валути;
4. В меню ДДС групи има две секции за определяне на ДДС ставки за работа: Добавяне/Редакция на ДДС групи и ДДС групи на типове стаи. Тук може да се дефинират проценти, наименования, подредба на предпочитана ставка за работа във всички основни екрани: операции, документи, справки; ДДС групи на типове стаи – позволява да се промени ставката за ДДС на всички типове стаи, ако тя е законосъобразно различаваща се от стандартно зададената за конкретната държава;
5. В меню Валути се дефинират описанието, ISO код на валута, абревиатура и курс на валута;
6. Направена е преработка на всички печатни документи – Фактура, Квитанция, Кредитно, Дебитно известие и други, като са добавени динамични полета за ДДС група, Данъчна основа и Сума за плащане.
• Добавена е информацията от поле „Допълнителни данни“ на операции резервация/ настаняване в информационен прозорец на График заетост.
• Разширена е функционалността на програмата за работа с клавишни комбинации.
• Предоставена е възможност за работа с програмата чрез използването само на клавиатура.
• Оптимизация при работата с четци на лични документи;

=====

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.014 от 01.09.2021г.

• Добавена е нова функционалност за индивидуално настаняване:
(функционалността е приложима както при обекти от тип хостел, обществена спалня, хижа, място за отдих, лагери и бунгала, така и при хотели с индивидуални и специални услуги и процедури, СПА и балнеолечебни комплекси, сезонен туризъм и др.)
• В основен екран резервация/ настаняване е добавен бутон за избор на типа на създаваната операция – „Стая“ и „Човек“;
• Добавен е нов екран след избор на опцията „Човек“, в който се позволява за всеки възрастен и дете в операцията да се задават отделни/различни ценови листи и туристически пакети, цени по туроператори или индивидуални отстъпки;
• До името на всеки от индивидуално настанените възрастни или деца е добавен бутон, чрез който може да се визуализират конкретна сметка на лицето или сметките на няколко лица;
• Добавена е опция за проследяване на индивидуалните сметки на всеки от гостите в стаята, като се изчисляват дължимите от тях суми, според приложените ценова листа или отстъпка за отделен гост;
• Добавена е опция за начисляване на авансови плащания или депозити за всеки един от гостите;
• Добавена е опция за плащане на индивидуална сметка на госта, сметка на няколко гости в стаята и сметката за цялата стая, по избор на потребителя;
• Добавена е опция за въвеждане на използвани услуги извън пакета, които да не са общи за стаята, а за конкретния гост (пример: в стая има настанени 4-ма гости – само един от тях използва услуга „масаж“);
• Добавена е опция различни гости в една стая да използват различни пакети за изхранване, пансион и други услуги от този тип (пример: в стая има настанени 2-ма гости – единият от тях е настанен с пакет, който включва закуска + вечеря, другият – само закуска);
• Добавена е опция за редактиране и заместване на имената на гостите при настаняване, когато имената са различни от въведените имена при създаване на резервация – опцията е създадена с цел елиминиране на операторски грешки;
• Добавена е възможност за индивидуално напускане на всеки един от гостите в стаята, според периода на неговия престой, без значение от общия престой за стаята; начисляване на неговите дължими сметки за нощувки и използвани услуги до датата му на престой;
• Добавена е опция за деклариране на различни данни за фактуриране на всеки един от гости в стаята;
• Добавена е опция за издаване на индивидуална или обща фактура при напускане на гост/и от една и съща стая;
• Добавена е опция, сметките от ресторант, да бъдат начислявани към сметката на титуляра на стаята и да не може да се напуска стая, по която има дължими сметки от ресторант и др.
• Направена е промяна във визуалната и информативна част на екран „Добавяне на услуги и плащания“, при операции от новосъздадената функционалност за индивидуално настаняване. В този екран, потребителите избират какви данни да се визуализират – индивидуални данни за гост и неговите услуги и сметки или общи данни за услуги и сметки на всички гостите в стаята. Предоставена е опция да се добавят отстъпки, услуги, авансови вноски, разплащания – пълни или частични на избран и маркиран с отметка гост;
• Преработени са всички справки в секция „Справки“, така че да отчитат информация за гостите, техните нощувки и финансовите параметри на операциите, когато се създават с новата опция за индивидуално настаняване;
• Модифицирани са част от имената на колоните на справките в секцията „Справки“, с цел детайлизиране и аналитичност на информацията;
• Добавени са нови колони и критерии за търсене в следните справки в секция „Справки“:
• „Справка Резервации“ – добавена колона „Номер на резервация“;
• „Справка Пристигащи/Заминаващи“ – добавена колона „Сума“; разделени са колоните за датите на престой, разделяне на типа и номера на стаята в отделни колони, коригирани филтри за търсене;
• „Справка Пансион“ – разширен филтър за търсене с опция за избор на период, възрастови групи и създаден пансион за тях; търсене по типове операции;
• „Оперативна справка на домакинството“ – добавено разширение за търсене и разграничаване на автоматично почистване, дефинирано през модул „Настройки“ или за конкретна стая – посочен ден на почистване в резервацията; добавена опция за избор на „Частично почистване/Смяна на бельо“ при търсене по Вид почистване;
• „Справка туроператори“ – оптимизация на имената на критериите за филтриране и промяна на името на колона „Туроператор“ на „Клиент“, съобразно функционалността за индивидуално настаняване;
• „Справка документи“ – при търсене на тип документ са добавени опция за избор на Кредитно/Дебитно известие и Международен документ; променена е формата за избор на партньор като при двоен клик в търсещото поле се визуализира модул „Партньори“; преименувано е полето „Сума“ – „Сума на документа“;
• „Финансова справка“ – корекция в имената на филтри и колони: „Стая“ – „Номер на стая“; „Титуляр“ – „Клиент“ (съобразно индивидуално настаняване на гостите), „Обща сума за плащане“ – „Обща дължима сума“;
• „Справка платени сметки по дата на плащане“ – оптимизирана е работата на справката при по-голям брой авансови плащания/депозити, прихващане на плащанията, частични прихващания и плащане на конкретни нощувки и услуги в операцията; оптимизация в имената на филтрите;
• Създадена е опция за работа с всички видове разплащания, авансови плащания, частични плащания, издаване на придружаващи документи при индивидуално настаняване;
• Добавена е опция, при издаване на документи и прикачване на „Номер на операция“, да се избере конкретен гости и да се издаде документ с неговата индивидуална сметка;
• Направена е оптимизация в експортен файл към Единна система за туристическа информация (ЕСТИ);
• Направена е оптимизация в модул „Ценови листи“ – за прилагане на новата функционалност при индивидуално настаняване е необходимо да се дефинират ценови листи „На човек“;
• Направена е оптимизация при работа с модул „Ценови правила“;
• Направена е оптимизация в работата на модул „Групово настаняване“;
• Направена е оптимизация при връзката с ресторантски модул Microinvest Склад Pro Ресторант – при работа с операции с индивидуално настанени гости, сметките от ресторант се начисляват в сметката на титуляра в хотелската система;
• Направена е оптимизация при експортиране на файл към счетоводна програма Microinvest Делта Pro;
• Оптимизация на драйвери за връзка с фискални устройства;
• Направена е оптимизация в локализация на интерфейс, документи и справки на руски език;
• Направена е оптимизация в локализация на интерфейс, документи и справки на украински език;
• Направена е оптимизация в локализация на интерфейс, документи и справки на английски език.

=====

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.013 от 07.06.2021г.

• Направена е промяна във версията на реквизит MSSQL сървър, който програмата инсталира. Основното изменение е, че от MSSQL Server 2008R2 се преминава към MSSQL Server 2014. Важни акценти са:
• При системи, които вече имат инсталиран MSSQL сървър, няма да настъпи никаква промяна. Инсталаторът Не прави ъпгрейд/обновяване на сървъра, остава съществуващия до момента;
• Промяната се отнася за нови инсталации;
• Избраният сървър MSSQL Server 2014 изисква пълна актуализация на Windows 7 (ако операционната система е такава), като това е най – високата версия на сървър, която може да работи на Windows 7;
• Минималната версия на сървър, за която инсталаторът проверява дали е налична на машината – остава MSSQL Server 2005.
• Добавена е нова възможност за закупуване на програмата на абонаментен принцип – серия Microinvest Хотел SUB. Освен стандартният начин за притежаване на лиценз, се предоставя опция за заплащане на продукта за посочен от Вас период – от дата/до дата. Microinvest Хотел SUB Ви осигурява същите функционалности, както Microinvest Хотел Pro, но с автоматичен достъп до всички нови версии, както и гъвкави условия за използване, които се адаптират към динамичните нужди на бизнеса. Подходящо решение за сезонни обекти;
• Оптимизация при използване на сървисите на Microinvest. Преминаване към по – защитен стандарт на обмен на информация, свързан с различни автоматични услуги, като търсене по ЕИК и ДДС номер, валутни курсове, във всички софтуерни продукти на Microinvest;
• Добавен нов бутон за Копиране имената на гостите при създаване на операции. Целта на този бутон е да оптимизира времето за работа на операторите при въвеждане на резервации с голям брой гости в една стая, когато не са известни предварително имената на всички гости;
• Добавен е нов Информационен прозорец за новини, актуална и полезна информация от Microinvest;
• Добавена е нова справка Лог на действията на потребителите – проследяване на всички промени по операциите с данни за предишно и текущо състояние;
• Направена е оптимизация на филтрите за търсене по период в основен изглед на График заетост;
• Направена е оптимизация при изключване на предлагани услуги от Tуристически пакети;
• Направена е оптимизация при печат на Бланка „Потвърждение на резервация“ през операция Групово настаняване;
• Направена е оптимизация при форматирането на колоните в Справка Заетост;
• Оптимизация на драйвери за връзка с фискални устройства;
• Добавена локализация на интерфейса на руски език;
• Добавена локализация на интерфейса на украински език;

=====

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.012 от 01.04.2021г.

• Добавен e нов вид документ Потвърждение на резервация.
• Добавена e настройка Печат на бланка за потвърждение при Резервация, меню Други → Настройки. Активирането на настройката позволява при записване на резервации да се визуализира и отпечатва бланка, която да бъде изпратена към титуляр по резервацията;
• Добавено е ново поле Политика на хотела, меню Редакция → Администриране → Данни за хотела. Въведените данни намират отражение при печат на Потвърждение на резервация;
• Добавено е ново поле Информация за обекта, меню Редакция → Обекти. Въведената информация намира отражение при печат на Потвърждение на резервация;
• Добавени са филтри за проследяване на сметки, постъпващи от Ресторант.
В меню Операции → Връзка с Ресторант е добавен филтър за търсене по: Номер на стая, Обект, Наименование на база данни, дата;
• Добавена е възможност за издаване на Международен документ.
Добавена е функционалност за създаване на Международен документ към вече издаден документ – Фактура, Кредитно известие, Дебитно известие. В меню Редакция → Документи, при създаване на нов документ е добавен тип на документ Международен документ. Изборът на този тип документ, визуализира поле Номер на документ, в което се избира съответният номер на вече издаден документ; избират се Валута и Курс, като цените по редове се преизчисляват спрямо зададения курс на валутата.
За издаване на Международен документ е необходимо да бъдат предварително дефинирани номенклатурите на чужд език. За тази цел са добавени нови полета Име на чужд език в следните менюта:
• Редакция → Администриране → Моите фирми → Основни данни и Адреси;
• Редакция → Партньори → Основни данни и Адреси;
• Редакция → Администриране → Тип стаи;
• Редакция → Обекти → Туристически данък;
• Редакция → Туристически пакети;
• Редакция → Цени на услуги;
• Добавена е възможност за въвеждане на Настройки на сървър за връзка с база данни при първоначално инсталиране на програмата;
• Добавена е възможност за повторен печат на Адресни карти, меню Операции → Напуснали. В прозореца се визуализира информация за всички пренощували гости за минали периоди. Предоставена е възможност за повторен печат на Адресна карта на конкретен гост с данните за престой.
В долния десен ъгъл на екрана е добавен бутон Справка, с помощта на който визуализираните данни на екран, се преобразуват в справка;
• В График Заетост е добавен информационен прозорец при позициониране на мишката върху резервация/настаняване. В прозореца е налична информация за броя гости в стаята – възрастни и деца; обща дължима сума за плащане; авансови плащания; платени суми и дължим остатък за разплащане. Информационният прозорец има различна цветова рамка в зависимост от статуса на платените суми:
• Червен – при липса на плащания към операцията;
• Оранжев – при частично плащане или внесен депозит/авансово плащане;
• Зелен – при напълно разплатена дължима сметка за стая;
• Добавена е настройка Печат на туристически данък на отделен ред в документ, меню Други → Настройки. Активирането на тази настройка позволява при издаване на документ, при напускане на стая или от модул Документи, на последен ред след данните за нощувки и услуги да се визуализира отделен ред с информация за количество, цена, ДДС ставка и обща сума на дължимия туристически данък. Размера на дължимия туристически данък се изчислява автоматично от програмата, спрямо броя нощувки и броя гости в стаята и е съобразен с това дали е включен в общата цена или се начислява отделно от нея. Туристически данък НЕ включен в цената е настройката, която определя как да се изчисляват дължимите суми за него, дали е част от общата дефинирана цена на стаята или се начисляват отделно от нея;
• Добавена е настройка Период на почистване, меню Други → Настройки. В програмата е добавена нова функционалност за настройка и използване на така нареченото дневно, седмично или частично почистване. За целта в модул Настройки е създадена опция за задаване на Период за почистване, като при нейното отбелязване се посочва брой дни на междинните почиствания. Това позволява програмата автоматично да пресметне ден от престоя и да сигнализира на оператора кои стаи са „за почистване“ на конкретната дата. На График Заетост иконата за частично почистване за конкретна стая започва да премигва, когато настъпи денят за нейното почистване;
• Добавено е ново поле Период на почистване, меню Операции. Посредством полето към всяка стая при резервация/настаняване може да се зададе на кой ден от престоя да се извърши частичното почистване, като това може да бъде различна продължителност на престой от общата настройка за всички стаи;
• Направена е оптимизация в екран Операции при използване на скрол бутон;
• Добавен е нов програмен метод за оптимизация в бързодействието при създаване на стаи. Оптимизацията позволява по – бързо създаване на голяма номенклатура от стаи, етажи, сгради, разпределяне на стаите по обекти. Позволява се създаване на стаи с едни и същи номера на стаите в различни обекти. В меню Редакция → Стаи е добавен филтър по Обект за извеждане на създадените стаи само към определен обект;
• Добавен е нов програмен метод за оптимизация в бързодействието при визуализиране на списък клиенти, меню Редакция → Клиенти. Програмната оптимизация позволява бързо и лесно търсене на конкретен клиент посредством филтриране по ЕГН, име, телефонен номер и т.н. Оптимизирано е бързодействието при търсене от списък с голям брой клиенти. Оптимизиран е и процесът по търсене и записване на клиенти с четец на лични документи;
• Пренареждане на справките в меню Справки по функционалност;
• Добавена е нова справка Справка клиенти, меню Справки. Предоставя информация за всички създадени клиенти в системата, с възможност за филтриране по име, ЕГН, телефонен номер;
• Добавена е нова справка Справка Данни за престой, меню Справки. Справката е динамична благодарение на гъвкавите филтри, които позволяват извеждане на данни за предстоящи Пристигания, за текущи Настанени стаи, за Заминаващи, за минали периоди и вече Освободени стаи.
Справката позволява търсене на данни за престой на конкретен гост, без значение дали е бил титуляр в стаята или само гост. Налична е информация за типа и номера на стаята, брой нощувки, дължима сума за престой.
Справката предоставя и опция да се изведат всички данни за престой по конкретен тип стая. В комбинация с вида операция, справката може да се използва за проверка на престой в предходни и бъдещи периоди;
• Добавена е оптимизация в Оперативна справка на домакинството. Направено е разделяне на типа стая от номер на стая в отделни колони. В справката се визуализират всички стаи отбелязани като Частично почистване. Гъвкавите филтри позволяват отделяне на стаите, които са в статус Пълно почистване и Частично почистване;
• Добавена е нова справка Справка платени сметки по дата на плащане, меню Справки. Справката проследява всяко едно извършено плащане в програмата по дата и час на плащане; вид плащане; платена сума; авансови вноски. По този начин се проследяват всички отделни разплащания по дадена стая, както за предстоящи резервации, така и за вече настанени стаи. Към всяка стая е налична натрупана дължима сума по нощувки и услуги, всяко отделно плащане, авансово, частично разплащане или плащане на обща сметка с детайлни данни за дата и час и извършеното плащане в системата;
• Добавена е нова справка Справка Туроператори, меню Справки. Тя предоставя информация за всички резервации или вече настанени стаи, към които е добавена Ценова листа по Туроператор. При избор на конкретен Туроператор се извеждат всички операции с данни за номер на стая, типа стая, статус на операцията, брой нощувки, тип на гостите – възрастни/деца, ценова листа, туристически пакет, обща сметка на стаята, допълнителни данни. Налична е обща сума за всички дължими сметки по стаи към избран Туроператор;
• Добавена е нова справка Справка Заетост, меню Справки. Справката предоставя данни разделени в три отделни секции: Брой заети стаи; Брой свободни стаи; Заети стаи в проценти.
Аналогично на един от изгледите в График Заетост, справката предоставя информация за всички заети стаи в различни периоди, като спрямо нуждите на потребителя може да се изведе спрямо конкретна стая или спрямо конкретен тип стаи.
Данните за Брой заети и Брой свободни стаи позволяват проследяване на заетостта в минали периоди, текущо състояние и планиране на бъдещи периоди.
Детайлната информация за заетост способства за лесно планиране на групови посещения, бюджетиране, информация за най–продавана стая, най – търсеният тип стая, най – предпочитани помещения и т.н.

=====

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.011 от 19.01.2021г.

• Добавена нова функционалност за експорт към счетоводна програма Microinvest Делта Pro. Меню Операции – Експорти – Счетоводство. Наличният експорт създава файл с разширение *XML, който се импортира в счетоводната програма.
Предоставена е възможност за експортиране на фактурирани и нефактурирани продажби с опции за избор на номера на документи и дати за експорт. Налични са предварително дефинирани базови счетоводни сметки, но потребителите могат да дефинират индивидуални такива, спрямо аналитичността в сметкоплана. За експортиране са предвидени всички услуги по нощувки, туристически пакети или индивидуални удобства, както и различните видове разплащания;
• Добавена нова функционалност при връзка с ресторантски софтуер Microinvest Склад Pro Light – Ресторант. Изградена възможност за връзка на програмата с повече от една база на ресторантската програма. Това позволява получаване на сметки за консумация от различни точки в обекта. Новости:
✓Създадена е функционалност за връзка с една база на складовата програма, в която има няколко дефинирани обекта (Например в една база са налични обекти: Лоби бар и Ресторант), като се позволява разграничаване на консумацията от различните обекти;
✓Създадена е функционалност за връзка с повече от една база на складовата програма, намиращи се на един и същи сървър;
✓Създадена е функционалност за връзка с повече от една база на складовата програма, намиращи се на различни сървъри;
✓Добавено е поле „Наименование за Хотел Pro”, което позволява задаване на потребителски имена за отделните точки с постъпваща консумация;
✓В меню Операции – Връзка с Ресторант – добавени колони „Наименование за Хотел Pro” и „Обект“;
✓Към наименование на детайл „Консумация в ресторант от дата (ден, месец, година, час)“ се добавя името на „Обекта“ от Ресторант и „Наименование за Хотел Pro“ от меню „Настройки“ – „Връзка с база Склад Pro”.
• Оптимизация в Графичен изглед на График заетост – промяна в информацията обединена по типове стаи в таблици „Брой заети стаи“, „Брой свободни стаи“ и „Заети стаи в проценти“. Оптимизация на Графики – „Дневен отчет“ и „Седмичен отчет“;
• Добавена нова функционалност за Визуализиране на деня от седмицата в График Заетост. Активиране от меню „Настройки“ – „Визуализиране на ден от седмицата в График Заетост“;
• Оптимизация в Табличен изглед на График заетост – визуализиране на нощувките от последния ден от месеца, към текущия месец;
• Оптимизация в модул „Клиенти“ при липсващи данни в поле „ЕГН“. Добавени са допълнителни проверки при въвеждане на вече съществуващи записи за клиенти в базата данни;
• Оптимизация при въвеждане на чужденци с четец за лични документи. Разширен обхвата на четене на различни типове и спецификации на лични документи за различните държави;
• Оптимизация при издаване на „Адресна карта“ – след редакция на данните за госта се обновяват корекциите при повторен печат на „Адресна карта“;
• Добавена нова опция „Безсрочен“ при въвеждане на информация за валидността на личните документи в модул „Клиенти“;
• Оптимизация при работата с ценови листи по Туроператор. При избрана ценова листа с Туроператор в операция, при напускане на стая, фактурата се издава към данните на Туроператора;
• Оптимизация в модул „Операции“ – екрани Пристигащи, Заминаващи, Настанени. Добавена опция за редактиране на данните за резервация/настаняване, промяна на брой нощувки и гости, допълнителни данни, промяна на цени и др. Оптимизация и на визуалната част на екрани – Пристигащи/Заминаващи/Настанени;
• Оптимизация в модул „Групово настаняване“ – полета Име и Описание от груповата резервация се визуализират в поле Допълнителни данни на всяка операция, част от общата групова резервация;
• Добавени са нови формати на печатни бланки за документи: Фактура; Кредитно известие; Дебитно известие; Квитанция; Проформа фактура;
• Оптимизация в Справки „Регистър настанени туристи“ и „Декларация по чл.116“ – промяна при пресмятане на данните за брой туристи/пренощували лица, при регистриране на едно и също лице няколко пъти в текущия месец;
• Добавена локализация на интерфейса на английски език;
• ЕСТИ (Единна система за туристическа информация) – оптимизация на *csv файл при експортиране на данни за пренощували лице на всеки 24 часа.

=====

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.010 от 01.07.2020г.

Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 19 Юни 2020г., в сила от 01.07.2020г. относно намаляване на ставката за данък добавена стойност от 20% на 9 % за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, отдаване под наем на площадки за къмпинг или каравани; ресторантьорски и кетъринг услуги; книги; бебешки храни и пелени във версия 1.00.010 и версия 1.00.100 – СУПТО е направена следната оптимизация:
• Добавена нова функционалност за начисляване на ДДС ставка 9% за хотелски удобства, предлагани на рецепция при продажба на услуги извън туристически пакет. Добавена колона ДДС ставка: Модул Цени на услуги. Прилага се индивидуална ставка, спрямо конкретно предлаганата услуга;
• Добавена нова функционалност при връзка с ресторантски софтуер Microinvest Склад Pro Light. Изградена възможност за разделяне на сметки, постъпващи от ресторант с две отделни ДДС ставки. Не се изискват специални настройки от потребителя. При приключване на сметка в Microinvest Склад Pro Light, която ще бъде заплатена на рецепция, в детайлите на стаята се добавят редове за консумация от ресторант, с разделени ДДС ставки. (Например при консумирани в ресторант храна и алкохол, в стаята в Microinvest Хотел Pro, ще се визуализират 2 отделни реда: 1. Консумация ресторант (за храна – 9% ДДС ставка), 2. Консумация ресторант (за алкохол – 20% ДДС ставка);
• Добавен нов модул „Управление на касов апарат“ в меню Други. В тази секция са налични възможности за извеждане на:
✓ Внасяне/Извеждане на суми от касов апарат;
✓ Изготвяне на дневни отчети от касов апарат – Z – отчет и X – отчет;
✓ Месечни отчети от касов апарат – кратък или пълен отчет спрямо текущ или предходен месец;
✓ Отчет по номер на КА – кратък, пълен;
✓ Отчет за период – кратък, пълен;
✓ Дубликат на последно издаден фискален бон;
• Оптимизация в модул Документи. Добавено съобщение за обвързаност на операция/стая при издаване на документи;
• Оптимизация при визуализирането на Туристически данък на печатни документи: Фактура, Кредитно и Дебитно известие;
• Оптимизация на въвеждането на гости: възрастни/ деца при резервация/настаняване на стая;
• Оптимизация при въвеждането на авансово плащане, което е равно на цялата стойност на резервацията/настаняването. Позволява предварително плащане на цялата сума на стаята;
• Добавен нов филтър „По обект“ в модул Документи. Редакция – Документи – филтър Обект;
• Оптимизация на Обща справка платени сметки – обновени филтри по дата и час за бързо търсене на платени сметки с различни типове на плащане;
• Оптимизация на „Справка Пансион“.

=====

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.009 от 21.05.2020г.

• Добавен комбиниран инсталатор за избор на версия за инсталация 1.00.009 или 1.00.100 – СУПТО. Преминаването от версия 1.00.100 – СУПТО към 1.00.009 е невъзможно. Версия СУПТО изисква задължително наличие на връзка с фискално устройство! СУПТО версия № 790 от списъка на НАП.
• Добавена опция за настройка на Фискални Устройства – работа с фискални устройства, одобрени от НАП (Меню Настройки – Устройства).
• Оптимизация на бързодействието на модул „Операции“ – оптимизирано бързодействието на бутоните за запис, добавяне, разплащане, проследяване на детайлите по операции.
• Оптимизация на модул „Потребители“ – добавена обвързаност с обект, работно място, имена, пароли и права на потребители.
• Оптимизация на „Потребителски права“ – настройка на потребител към потребителска група с определени права и рестрикции.
• Добавен „Одиторски профил“ – достъп до конфигурационната и справочна част на софтуера.
• Добавена опция за създаване на „Работни места“. Редакция – Обекти – Работни места.
• Оптимизация на модул „Обекти“ – опция за задаване на различен размер на туристически данък за различните обекти, добавен Идентификатор ЕСТИ – за обвръзка със ситемата за Единна туристическа информация. Обвързаност на обекти към потребители и работни места.
• Оптимизация на всички номенклатури – съхраняване в базата данни на всички създадени, отказани или изтрити записи на номенклатури.
• Оптимизация на ценови листи и ценообразуване – управление на периоди, отстъпки за допълнителни лица, ценообразуване при настаняване на деца, туристически данък.
• Оптимизация на ценови правила – ценообразуването при наличие на ценови правила за брой и тип стаи.
• Добавена проверка за връзка с Фискално Устройство при резервация/настаняване/разплащане. За версия 1.00.100 – СУПТО, се изисква задължителна връзка с ФУ при създаване на операции.
• Генериране на УНП – съгласно изискванията в Приложение 29 на Наредба Н:18. Уникален номер на продажбата съдържа данни за: сериен номер на фискално устройство, код на оператор, пореден номер на продажбата за това фискално устройство.
• Оптимизация на драйвери на Касови апарати – работа с всички Фискални устройства, одобрени от НАП.
• Добавена настройка за визуализиране на УНП на печатен документ. Настройки – Основни – Печат на УНП в документ.
• Добавена опция за частични плащания на нощувки или услуги. Добавена колона „Частично плащане“ в операции, която предоставя опция да се плати и отпечата документ за част от дължимата сума на ред.
• Добавена опция за авансови плащания, издаване на документи към авансови плащания, окончателни разплащания на дължима сума по стая с прихващане на аванс.
• Добавен нов метод при печат на фискални бонове при частични, авансови и окончателни плащания.
• Добавена нова логика за анулиране на резервации. Съхранение в базата данни на всички отказани и анулирани операции и действия на операторите.
• Добавена опция за Сторниране на фискални бонове – през стая в режим Резервация/Настаняване и през модул Документи.
• Добавена опция за сторниране на частични, авансови и окончателни плащания. Сторниране на издадени фискални бонове към тези плащания.
• Добавен метод за сторниране на операции, създадени в програмата, преди версия СУПТО – с придобиване на УНП, съгласно изискванията на Наредба Н:18 – УНП:ОО000-0000-0000000
• Оптимизация на модул Групово настаняване – предоставена е възможност за създаване на няколко резервация към едно и също лице, генериране на УНП на всяка отделна резервация, проследимост на създадените резервации.
• Оптимизация на номератори на документи – създадена опция за гъвкави диапазони на документи, обвързаност на обект и диапазон номерации на документи.
• Добавена опция за създаване на документи Кредитно известие/Дебитно известие. Редакция – Документи – Нов – Тип документи: Кредитно известие/Дебитно известие и връзка към Номер на документ (фактура).
• Отпечатване на Сторно бон при Кредитни известия – при начини на плащане изискващи издаване на фискален бон, създаването на Кредитно известие отпечатва Сторно фискален бон.
• Отпечатване на Фискален бон при Дебитни известия – добавена опция за печат на фискален бон при създаване на Дебитно известие към фактура с начин на плащане, изискващ издаването на такъв.
• Добавена нова секция справки „Национална агенция за приходите“:
 Добавена справка „Лог на действията на потребителите“ – проследяване на всички промени по операциите с данни за предишно и текущо състояние.
 Добавена „Справка обща справка платени сметки“ – предоставя данни за всички операции и документи, сторнирания, задължения по тях.
 Добавена „Справка данни за плащанията по продажбите“ – предоставя информация за всички минали и текущи плащания по операциите на база издадени платежни документи.
 Добавена „Справка детайлни данни за продажбите“ – съдържа детайлна информация за вида и броя нощувки, услуги, консумации от ресторант.
 Добавена „Справка сторнирани продажби“ – визуализира всички сторнирани плащания в програмата.
 Добавена „Справка анулирани продажби“ – съдържа данни за всички анулирани, отказани резервации и неприключени продажби.
 Добавена „Справка номенклатури“ – разделена на категории за партньори, клиенти, видове операции, потребители и потребителски роли с данни за дата на тяхното активиране и деактивиране.
• Оптимизация на „Финансова справка“ – добавяне на колони Сторнирани, Кредитни/Дебитни известия.
• Оптимизация на „Справка Пансион“ – добавена проверка за специален пансион за деца, проследяване на брой възрастни и брой деца при изхранване.
• Оптимизация на „Справка Документи“ – добавени колони за Данъчна основа и ДДС разделени по групи, гъвкави филтри при търсене на документи.
• Оптимизация на справки „Регистър настанени туристи“, „Декларация по чл.116“, „Резервации“, „Пристигащи/Заминаващи“, „Обща справка платени сметки“.

=====

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.008 от 28.10.2019г.

• Добавен експорт към ЕСТИ (Единна система за туристическа информация):
✓ Възможност за експорт на CSV файл по зададен шаблон с опция за директен импорт в системата на ЕСТИ.
• Оптимизиране на връзка с фискални устройства – работа с фискални устройства, одобрени от НАП.
• Оптимизиран прозорец „График заетост“:
✓ Оптимизиране на интерфейса;
✓ Добавени нови статуси и цветове;
✓ Добавен статус за Анулиране на резервация;
✓ Добавен статус за Блокиране на стая – от дата до дата и с конкретна причина за блокирането – служебна стая, ремонт и др.
• Оптимизация на модул „Операции“:
✓ Възможност за до – настаняване на гости;
✓ По-ранно напускане;
✓ „Анулиране“ на платени резервации;
✓ „Преместване“ от стая в стая;
✓ Разделяне на дължимите суми по групи – нощувки/услуги;
✓ Добавено „Авансово плащане“ с опция за избор на ДДС група на внесените предплащания.
• Оптимизиране на работа с Туристически пакети – разпределение на пансион по дати и брой хора.
• Добавена опция за настаняване на деца с възрастови групи.
• Оптимизиране на прозорец „Разплащания“ – опция за разплащане на целия престои или на определени услуги и нощувки.
• Добавен модул „Групово настаняване“:
✓ Позволява бърза и лесна резервация на големи групи от гости чрез избор на дати на престои и брой гости;
✓ Програмата автоматично предлага свободните стаи спрямо зададения капацитет на гостите и избраните дати за престои;
✓ Възможност за избор стая за резервиране, различна от автоматично предложените.
• Добавена функционалност за резервация/настаняване с предходни дати.
• Оптимизиране на модул „Партньори“:
✓ Добавяне на опция за маркиране на партньор като туроператор;
✓ Добавяни опции за маркиране на банкови сметки.
• Оптимизиране на модул „Ценови листи“:
✓ Възможност за конфигуриране на гъвкава ценова политика, отстъпки за допълнителни легла, отстъпки за деца или специални клиенти;
✓ Работа с ценови листи по туроператори;
✓ Ценови листи „За стая“ и „За човек“;
✓ Ценови листи по Обекти.
• Оптимизация в модул „Клиенти“:
✓ Добавена опция за създаване на „Атрибут“ към клиент/гост;
✓ Възможност за гъвкаво определяне на ценови политики и отстъпки;
✓ Оптимизиране на броя държави при настаняване на чужденци;
✓ Интеграция с четец на лични документи – автоматично попълване на данните за настаняваните гости посредством тяхното сканиране на устройство.
• Оптимизиране на фискални бонове при печат на авансови плащания в различни ДДС групи.
• Добавен модул „Работни места“.
• Оптимизация на модул „Обекти“:
✓ Опция за добавяне на Туристически данък към обект;
✓ Възможност за заключване на потребители към обект.
• Добавен модул „Инвентар“:
✓ Задаване на инвентар към всяка стая;
✓ Задаване на количества от всяка вещ налични в помещението.
• Оптимизация на модул „Хотелски удобства“:
✓ Добавяне на индивидуални предлагани от хотела услуги;
✓ Конфигуриране на цени на предлаганите услуги.
• Оптимизиране на модул „Документи“:
✓ Опция за издаване на документ посредством прикачване на конкретна стая, която е настанена, резервирана или вече освободена;
✓ Добавен документ „Квитанция“;
✓ Визуализиране на Сума на документа в списъка с издадени документи;
✓ Опция за търсене на документ по дати, име на партньор, тип документ.
• Оптимизация на връзката с Microinvest Склад Pro:
✓ Добавени проверки за свързаност;
✓ Добавена проверка за настанена стая – всички стаи, които все още не са настанени, не са видими в Ресторантски модул и на тях не могат да бъдат изпращани сметки;
✓ Стаята е активна за трансфер на сметка само в режим „Настанен“.
• Оптимизация на модул „Справки“:
✓ Добавени филтри по дати и обект във всички справки;
✓ Експорт в Excel файл на всички справки;
✓ Оптимизация на справка „Регистър настанени туристи“;
✓ Доработена справка „Пансион“ – допълнителна колона за пансион при настаняване/резервация на деца;
✓ „Финансова справка“ – добавени колони за Платена сума, Авансови плащания и дължим Остатък;
✓ Добавен филтър в „Справка документи“ за търсене по партньор, тип документи или начин на плащане;
✓ Добавена справка „Обща справка платени сметки“ – опция за проследяване на плащанията по часове и видове плащания, разпределение по българи и чужденци.